Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Cwrs Undydd

Llinellau sirol yw term yr heddlu am gangiau trefol sy’n cyflenwi cyffuriau i’r maestrefi a threfi marchnad ac arfordir drwy ddefnyddio llinellau ffôn symudol penodol neu “linellau delio”. Mae’n cynnwys ecsbloetio plant yn droseddol (CCE) gan fod y gangiau’n defnyddio plant a phobl fregus i symud cyffuriau ac arian. Mae’r gangiau’n sefydlu canolfan yn lleoliad y farchnad, yn nodweddiadol trwy feddiannu cartrefi oedolion bregus lleol trwy rym neu orfodaeth; arfer y cyfeirir ato fel ‘bod yn gwcw yn y nyth’ (cuckooing).

Mae gweithgaredd llinellau sirol a’r trais, y delio mewn cyffuriau a’r ecsbloetio sy’n gysylltiedig ag ef yn cael effaith andwyol ar bobl ifanc, oedolion bregus a chymunedau lleol. Mae’n cynnwys defnyddio plant yn fulod cyffuriau (i gario cyffuriau i eraill), masnachu plant yn y Deyrnas Unedig, pobl ifanc yn cael eu caethiwo trwy ddefnyddio cyffuriau (dibyniaeth), yn sgîl eu dyledion i arweinwyr y gangiau, a/neu trwy fygythiad trais. Gall y bobl ifanc gael eu denu i mewn trwy ddefnyddio arian, perthynas ag eraill a statws yn atyniadau, ac nid ydynt yn sylweddoli eu bod yn cael eu paratoi (yn aml gan rai sydd hefyd yn bobl ifanc), na bod eraill yn eu hecsbloetio. Mae’r sglein a’r cyffro yn fuan yn troi’n ofn ac ynysu.

Nod y cwrs:

  • Hanes gangiau
  • Sut mae llinellau sirol yn gweithio
  • Gangiau a’r gyfraith
  • Tueddiadau cyfredol o ran camddefnyddio sylweddau
  • Bod yn Gwcw yn y Nyth (Cuckooing)
  • Ecsbloetio Plant yn Rhywiol
  • Sut mae adnabod yr arwyddion a’r symptomau
  • Sut mae cefnogi pobl ifanc
  • Llwybrau atgyfeirio

Ar gyfer pwy mae’r cwrs wedi’i fwriadu:

Mae llinellau sirol yn fater pwysig, trawsbynciol sy’n ymwneud â chyffuriau, trais, gangiau, diogelu, ecsbloetio troseddol a rhywiol, caethwasiaeth fodern, a phobl sydd ar goll; ac mae’r ymateb i fynd i’r afael â hyn yn cynnwys yr heddlu, yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, ystod eang o adrannau’r Llywodraeth, asiantaethau llywodraeth leol, a chyrff sector gwirfoddol a chymunedol. Mae’r cwrs wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio gyda phobl ifanc sydd mewn gofal ac ymadawyr gofal; cyfiawnder ieuenctid; camddefnyddio sylweddau; llety â chymorth; a chymdeithasau tai.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Mike Mainwaring wedi gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc am dros 20 mlynedd. Yn arbenigo mewn camddefnyddio sylweddau, digartrefedd ymysg pobl ifanc, cyfranogiad a hawliau plant. Mae’n hyfforddwr cymwysedig ac mae ganddo blant wedi’u hyfforddi, pobl ifanc ac oedolion ar gamddefnyddio sylweddau, materion LHDT, hawliau plant, cyfranogiad, delio ag ymddygiad anodd, diogelu ac amddiffyn plant, Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a ffiniau. Mae hefyd wedi datblygu a phrosiectau ymchwil arweiniol rhedeg ieuenctid. Mae wedi gweithio mewn lleoliadau amrywiol megis prosiectau stryd cyffuriau, adsefydlu preswyl, gwaith allgymorth, chwarae, gwaith ieuenctid, Llwyddodd prosiectau tai a rhedeg cynghorau ieuenctid. Mae ganddo gefndir celf, yn gweithio gyda phobl ifanc mewn gofid trwy gyfrwng celf ac arddangos ei waith ei hun am faterion cymdeithasol.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.