Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

14 Medi 2021
09:30 – 16:00

Cwrs Undydd

Mae’r cwrs hwn yn cydweddu â’r un ar Ddatblygiad Plant ac yn edrych ar blant wrth iddyn nhw ddatblygu yn ystod y glasoed. Mae’r cwrs hwn yn edrych ar yr arddegau yn nhermau datblygiad corfforol, seicolegol, emosiynol a chymdeithasol. Gall edrych ar y materion sydd dan sylw a ffyrdd o’u deall helpu i ymgysylltu â phobl ifanc a’u cefnogi’n effeithiol.

Nodau’r cwrs yw:

  • Dealltwriaeth o gyfnodau datblygiad – deallusol a sosio-emosiynol
  • Cyfathrebu – sut mae siarad ag arddegwyr
  • Adeiladu perthnasoedd – meithrin ymddiriedaeth, dysgu cyd-drafod, pennu ffiniau
  • Deall ffactorau straen – pwysau cyfoedion, rhyw a pherthnasoedd, camddefnyddio sylweddau, bwlio, camdriniaeth a thrawma
  • Sut mae hybu annibyniaeth a gwydnwch

Ar gyfer pwy mae’r cwrs wedi’i fwriadu?

Ymarferwyr sy’n gweithio gydag arddegwyr ac sydd eisiau deall sut mae eu hymennydd yn gweithio a sut mae hynny’n dod i’r amlwg yn eu hymddygiad.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Mike Mainwaring wedi gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc am dros 20 mlynedd. Yn arbenigo mewn camddefnyddio sylweddau, digartrefedd ymysg pobl ifanc, cyfranogiad a hawliau plant. Mae’n hyfforddwr cymwysedig ac mae ganddo blant wedi’u hyfforddi, pobl ifanc ac oedolion ar gamddefnyddio sylweddau, materion LHDT, hawliau plant, cyfranogiad, delio ag ymddygiad anodd, diogelu ac amddiffyn plant, Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a ffiniau. Mae hefyd wedi datblygu a phrosiectau ymchwil arweiniol rhedeg ieuenctid. Mae wedi gweithio mewn lleoliadau amrywiol megis prosiectau stryd cyffuriau, adsefydlu preswyl, gwaith allgymorth, chwarae, gwaith ieuenctid, Llwyddodd prosiectau tai a rhedeg cynghorau ieuenctid. Mae ganddo gefndir celf, yn gweithio gyda phobl ifanc mewn gofid trwy gyfrwng celf ac arddangos ei waith ei hun am faterion cymdeithasol. Mae gan Mike brofiad helaeth o weithio gyda phobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl mewn amrywiol leoliadau, fel sesiynau galw heibio, adsefydlu preswyl, llety hostel a lleoliadau ieuenctid eraill.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.