Camfanteisio troseddol Plant: Llinellau sirol, troseddau cyllyll a chamfanteisio rhywiol ar blant

29.01.21 9:30 yb – 4:00 yp

Cwrs un-dydd

Llinellau sirol yw term yr heddlu am gangiau trefol sy’n cyflenwi cyffuriau i’r maestrefi a threfi marchnad ac arfordir drwy ddefnyddio llinellau ffôn symudol penodol neu “linellau delio”. Mae’n cynnwys ecsbloetio plant yn droseddol (CCE) gan fod y gangiau’n defnyddio plant a phobl fregus i symud cyffuriau ac arian. Mae’r gangiau’n sefydlu canolfan yn lleoliad y farchnad, yn nodweddiadol trwy feddiannu cartrefi oedolion bregus lleol trwy rym neu orfodaeth; arfer y cyfeirir ato fel ‘bod yn gwcw yn y nyth’ (cuckooing).

Mae gweithgaredd llinellau sirol a’r trais, y delio mewn cyffuriau a’r ecsbloetio sy’n gysylltiedig ag ef yn cael effaith andwyol ar bobl ifanc, oedolion bregus a chymunedau lleol. Mae’n cynnwys defnyddio plant yn fulod cyffuriau (i gario cyffuriau i eraill), masnachu plant yn y Deyrnas Unedig, pobl ifanc yn cael eu caethiwo trwy ddefnyddio cyffuriau (dibyniaeth), yn sgîl eu dyledion i arweinwyr y gangiau, a/neu trwy fygythiad trais.  Gall y bobl ifanc gael eu denu i mewn trwy ddefnyddio arian, perthynas ag eraill a statws yn atyniadau, ac nid ydynt yn sylweddoli eu bod yn cael eu paratoi (yn aml gan rai sydd hefyd yn bobl ifanc), na bod eraill yn eu hecsbloetio. Mae’r sglein a’r cyffro yn fuan yn troi’n ofn ac ynysu.

Nod y cwrs:

  • Hanes gangiau
  • Sut mae llinellau sirol yn gweithio
  • Gangiau a’r gyfraith
  • Tueddiadau cyfredol o ran camddefnyddio sylweddau
  • Bod yn Gwcw yn y Nyth (Cuckooing)
  • Ecsbloetio Plant yn Rhywiol
  • Sut mae adnabod yr arwyddion a’r symptomau
  • Sut mae cefnogi pobl ifanc
  • Llwybrau atgyfeirio