Pobl ifanc sy’n gadael gofal, ymarferwyr a’r pandemig: Profiadau, cefnogaeth a gwersi

Yn 2020, gwnaeth pandemig y coronafeirws (COVID-19) amharu’n sylweddol ar fywyd dyddiol ledled y DU. Rhoddodd Deddf Coronafeirws 2020 bwerau newydd i Lywodraethau datganoledig ar feysydd gan gynnwys iechyd, addysg a chyfiawnder (Sefydliad y Llywodraeth 2020). Cyhoeddodd y Prif Weinidog ar 23 Mawrth, 2020 bod ‘cyfnod clo’ i ddilyn a chafwyd cyfarwyddebau tebyg yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon (Sefydliad Llywodraeth 2020).

Mae trafodaethau ar yr ymatebion angenrheidiol i’r pandemig, ynghyd â thrafodaethau am ei effaith, wedi tynnu sylw at bryderon am anghydraddoldebau. Er enghraifft, nododd Golightly a Holloway (2020: 637) fod ‘rhai [unigolion] mewn sefyllfa lawer gwell nag eraill i fynd trwy hyn’ tra bod Blundell et al (2020: 292) yn dadlau na fydd y pandemig ‘yn effeithio ar bawb yn yr un modd… o iechyd i swyddi ac i fywyd teuluol… y grwpiau mwyaf agored i niwed yn ôl cefndir economaidd-gymdeithasol a statws iechyd hefyd yw’r rhai a allai gael eu taro arwaf.” 

Mae COVID-19 hefyd wedi effeithio ar ddarparu gwasanaethau cymdeithasol i oedolion a phlant (Ferguson et al 2020), gan gynnwys cynnal cefnogaeth i grwpiau sy’n agored i niwed ac ymateb i alw cynyddol am iechyd meddwl, trais domestig a gwasanaethau diogelu (Baginsky a Manthorpe 2020 ).

Mae ymchwil newydd yn ceisio deall ymatebion i COVID-19 ac anghenion a phrofiadau unigolion sy’n derbyn ac yn darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol (Baginsky a Manthorpe 2020; Bhatia 2020; Blake-Holmes 2020; Cook a Zschomler 2020; Dafuleya 2020; Ferguson et al 2020 ; Henrickson 2020; Iyer et al. 2020; Lingam a Sapkal 2020; O’Sullivan et al 2020; Rambaree a Nassen 2020; Sanfelici 2020; Sengupta a Jha 2020; The Fostering Network 2020; Walter-McCabe 2020).  Canolbwyntiodd y prosiect ymchwil hwn yn bennaf ar gyd-destun Cymru a’i nod yw cyfrannu at y dystiolaeth hwn sy’n dod i’r amlwg, gyda ffocws ar anghenion, cefnogaeth a phrofiadau pobl ifanc sy’n gadael gofal awdurdod lleol. 

Gwasanaethau ar-lein, iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal

Gwasanaethau ar-lein, iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal

Mae iechyd meddwl a lles da yn bwysig, yn enwedig yn ystod pandemig COVID-19. Gyda’r cyfyngiadau newydd ynghylch cadw pellter cymdeithasol, mae symudiad wedi bod at ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl ar-lein. Fodd bynnag, hyd yma, nid ydym yn gwybod y ffyrdd gorau i ddatblygu gwasanaethau ar-lein, na sut i addasu rhaglenni sydd wedi’u darparu wyneb yn wyneb o’r blaen fel eu bod yn llwyddiannus ar-lein. Mae angen ymchwilio i ddeall sut all ymyriadau symud i fod ar-lein, neu’n ddarpariaeth gyfunol (cymysgedd o wyneb yn wyneb ac ar-lein), pa fodelau yr ystyrir eu bod yn gweithio fwyaf effeithiol, a pha ymagweddau sydd angen rhagor o ddatblygiad, addasiad a gwerthusiad. Mae’r astudiaeth newydd hon, a ariannwyd gan y rhwydwaith TRIUMPH yn bwriadu ymchwilio sut i ddatblygu rhaglenni ar-lein orau i bobl ifanc sydd â phrofiad o ofal. Mae tîm o Brifysgol Caerdydd a Voices from Care Cymru yn gweithio gyda Rhwydwaith Maethu Cymru i wella gwasanaethau ar-lein er mwyn cefnogi iechyd meddwl a lles yn well.

Byddwn yn cyfweld ac yn rhedeg grwpiau ymgynghori gyda phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal, gofalwyr maeth, a gweithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol i ymchwilio i’w profiadau nhw o raglenni ar-lein, ac i ddeall beth maent eisiau gan wasanaethau ar-lein. Bydd hyn yn ein helpu i ystyried y ffordd orau i ddatblygu neu addasu gwasanaethau, a darganfod pa fathau o raglenni yr hoffai cyfranogwyr eu gweld yn y dyfodol.

Bydd canfyddiadau’r ymchwil yn ein galluogi i ddatblygu cyfres o ganllawiau ac egwyddorion i helpu llunwyr polisïau, ymarferwyr ac ymchwilwyr ynglŷn â llunio a/neu addasu rhaglenni i’w cynnig ar y we. Os ydych yn berson ifanc sydd â phrofiad o ofal, yn ofalwr maeth neu’n ymarferydd, ac yn awyddus i gyfrannu at ddatblygu gwasanaethau ar-lein i gefnogi iechyd meddwl a lles, cysylltwch â ni i roi gwybod!

Rhiannon Evans
DECIPHer (Centre for Development, Evaluation, Complexity and Implementation in Public Health Improvement), Cardiff University
evansre8@cardiff.ac.uk
@1RhiannonEvans

Dawn Mannay
School of Social Sciences, Cardiff University
mannaydi@cardiff.ac.uk
@dawnmannay

Nid prosiect yw cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc, mae’n hawl!

Gweminar: Nid prosiect yw cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc, mae’n hawl!

Dydd Llun 2 Tachwedd
2.00 – 4.00pm GMT 
Ffurflencaddw lle
Manylion y Gweminar

Mae’r gweminar hon yn rhannu sut gall plant a phobl ifanc gyfrannu at benderfyniadau cyfreithiol ynghylch cyswllt â phlant, yng nghyd-destun trais domestig. Yn seiliedig ar brosiect 5 gwlad, Gwella Cyfiawnder Cyswllt Plant, bydd y gweminar yn cyflwyno ac yn trafod sut gall plant a phobl ifanc, sydd wedi profi trais domestig, fynegi eu barn a’u gwybodaeth er mwyn gwella systemau a phrosesau. 

Bydd siaradwyr gwadd o Bortiwgal a’r Alban yno, gan gynnwys pobl ifanc sydd wedi cymryd rhan ym mhrosiectau cyfranogiad IJCC. Cyflwynir y gweminar yn Saesneg, gyda grwpiau trafod ar gael yn Saesneg, Bwlgareg, Groeg, Portiwgaleg, a Rwmaneg. 

Bydd y seminar yn berthnasol i’r rheiny sy’n gweithio ym maes cyfranogiad plant a phobl ifanc. Bydd o ddiddordeb i bobl sy’n gweithio’n uniongyrchol â phlant a phobl ifanc sy’n profi trais domestig:

  • mewn cyd-destun cyfreithiol (erlynwyr cyhoeddus, barnwyr a chyfreithwyr)
  • yn y gwasanaethau cymdeithasol (canolfannau cymorth i ddioddefwyr trais domestig, llochesi, canolfannau goruchwylio ymweliadau, timau cymorth llysoedd, pwyllgorau lleol ar gyfer amddiffyn hawliau plant a phobl ifanc)
  • yn y sectorau Hawliau Plant a Menywod, a’r rheiny sy’n gweithio gyda menywod a’u plant. 

Plant dan ofal yng Nghymru

Ar 31 Mawrth 2019, roedd yna 6,845 o blant dan ofal yng Nghymru, cynnydd pellach o 440 o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. O ganlyniad, mae’r bwlch rhwng y gyfradd o blant dan ofal yng Nghymru a rhannau eraill o’r DU wedi parhau i ledu.

Yng Nghymru, er bod y mwyafrif o Awdurdodau Lleol wedi gweld cynnydd yn nifer a chyfradd y plant sy’n derbyn gofal, mae amrywiad sylweddol; ac mae rhai wedi profi gostyngiad yng nghyfradd y plant sy’n derbyn gofal ers 2014. Drwy ddefnyddio data a gyhoeddwyd, mae’r gyfres hon o friffiadau’n ystyried beth allwn ni ddweud am y ffactorau sy’n sbarduno’r tueddiadau hyn, ac yn diweddaru’r adroddiad cynharach, Dadansoddiad o Ffactorau sy’n Cyfrannu at Gyfraddau Uwch o Ofal yng Nghymru.

  1. Plant dan ofal yng Nghymru: Tueddiadau
  2. Plant dan ofal yng Nghymru: Ffactorau sy’n cyfrannu at gyfraddau amrywiol
  3. Plant dan ofal yng Nghymru: Llifoedd i mewn i ofal ac allan ohono

Canllaw gofalwyr maeth i gefnogi pobl sy’n gadael gofal i fynd i addysg uwch

Ysgrifennwyd y canllaw hwn ar gyfer gofalwyr maeth yng Nghymru sydd mewn sefyllfa i gefnogi ac annog pobl ifanc mewn gofal sy’n ystyried ymgeisio, neu sydd wedi gwneud cais yn ddiweddar, i astudio yn y brifysgol. Mae’n darparu gwybodaeth ac arweiniad ymarferol gan gynnwys gwybodaeth mewn perthynas â chymwysterau, dewis y cwrs cywir, proses ymgeisio UCAS, yn ogystal â chefnogaeth ariannol, emosiynol a chyffredinol. Mae’r canllaw hefyd yn amlinellu cefnogaeth ymadawyr gofal sydd ar gael o bob prifysgol yng Nghymru, a dolenni i adnoddau a gwefannau sy’n manylu ar ragor o wybodaeth am fywyd myfyrwyr.

Bydd y canllaw yn galluogi gofalwyr maeth i ddarparu lefel y gefnogaeth y byddai unrhyw riant da ei eisiau i unrhyw blentyn – gan eu helpu i fod yn hapus, sicrhau llwyddiant addysgol, a datblygu i fod yn oedolion llwyddiannus.

Er ei fod yn canolbwyntio ar fynediad i Addysg Uwch, mae peth o’r wybodaeth a gynhwysir yn y canllaw yr un mor berthnasol i bobl ifanc sy’n astudio mewn Addysg Bellach. Bydd ymadawyr gofal bob amser angen cefnogaeth eu gofalwr maeth waeth pa gymhwyster y maent yn astudio ar ei gyfer neu’n gweithio tuag ato.

Y gobaith yw y bydd y canllaw hwn yn ysbrydoli gofalwyr maeth i fod yn uchelgeisiol i’r plant y maent yn gofalu amdanynt, ac i’r plant a’r bobl ifanc eu hunain gredu y gallant ddyheu a chyflawni. Ni ddylai bod mewn gofal fod yn rhwystr i fynd i’r brifysgol.

Am fwy o wybodaeth, ewch i: https://www.thefosteringnetwork.org.uk/advice-information/looking-after-fostered-child/education

Cadw Ein Plant Yn Ddiogel

15/09/2020 – 17/09/2020
09:30 – 12:30

YMUNWCH Â NI AR-LEIN: Rydym yn cynnig detholiad o gyrsiau ar-lein drwy ap Zoom neu MS Teams

Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw eu bywyd heb ddioddef camdriniaeth nac esgeulustod, ond mae digwyddiadau diweddar yn amlygu, unwaith eto, pa mor anodd y gall fod i gynifer o oedolion adnabod, a gweithredu ar sail pryderon ynghylch diogelwch neu les plentyn. Mae Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn yn datgan y dylai pob sefydliad sy’n ymwneud â phlant weithio tuag at yr hyn sydd orau i bob plentyn.

The Brilliant Club: Gweithio gyda rhieni a gofalwyr i gynnig cyfleoedd teg i fynd i brifysgolion

Yn y DU ar hyn o bryd, mae cysylltiad sefydledig rhwng cefndir disgybl a’r cyfleoedd sydd ganddynt i fynd i addysg uwch. Mae dull mesur Cydraddoldeb UCAS yn dangos bod 1 o bob 4 o’r cwintel mwyaf breintiedig o ddisgyblion 18 oed yn cael eu derbyn i brifysgolion dethol dros ben, o gymharu â dim ond 1 o bob 50 o ddisgyblion o’r cwintel mwyaf difreintiedig.

Mae The Brilliant Club yn elusen ledled y DU sy’n ceisio sicrhau bod pob person ifanc yn gallu cael cyfle teg i fynd i brifysgol. Rydym yn gweithio gydag ysgolion a phrifysgolion ledled y DU. Diben yr elusen yw cynyddu nifer y disgyblion o gefndiroedd a dangynrychiolir sy’n symud ymlaen i astudio mewn prifysgolion hynod ddethol.

Ar 14 ac 17 Medi byddwn yn cynnal digwyddiad rhithwir rhad ac am ddim er mwyn siarad â rhieni a gofalwyr am eu safbwyntiau, eu pryderon a’u profiadau o gefnogi pobl ifanc sy’n ystyried eu hopsiynau ar ôl gadael yr ysgol. Bydd y digwyddiadau’n cynnwys cyflwyniad byr i’r elusen a’n gwaith ar hyn o bryd, cyn rhannu’n grwpiau llai i gael trafodaeth anffurfiol am gefnogi rhieni a gofalwyr myfyrwyr oedran ysgol mewn cysylltiad â gwneud penderfyniadau ynghylch mynd i brifysgol. Nid oes rhaid i chi drafod unrhyw beth yr ydych yn anghyfforddus yn ei gylch, ac ni fyddwch yn cael eich rhoi mewn sefyllfa lle mae’n rhaid i chi ateb cwestiynau penodol.

Cofrestru:

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynd i’r digwyddiad cofrestrwch yn Eventbrite.

Laura Johnstone
Rheolwr Cenedlaethol y Rhaglen Ysgolheigion
laura.johnstone@thebrilliantclub.org

Holwch i gael gwybod rhagor am The Brilliant Club:
Twitter: @BrilliantClub
Gwefan: Brilliant Club

Adeiladu dyfodol cadarnhaol ar gyfer iechyd meddwl pobl ifanc

Dyddiad: 17 Medi 2020
Amser: 17:30 – 18:00

Bydd y digwyddiad rhithwir hwn, y mae Prifysgol Caerdydd yn ei westeio, yn archwilio ymchwil i orbryder ac iselder mewn pobl ifanc. Bydd yr Athro Simon Murphy, Cyfarwyddwr DECIPHer, yn siarad am rôl ysgolion mewn cefnogi iechyd meddwl pobl ifanc.

Cynhadledd rithwir ryngwladol: Galwad i weithredu i newid lles plant

Cynhadledd Rithwir Ryngwladol Canolfan Kempe:
Galwad i weithredu i newid lles plant
Hydref 5-8, 2020

Am dros 40 mlynedd, mae ISPCAN a Chanolfan Kempe ar gyfer Atal a Thrin Cam-drin ac Esgeuluso Plant wedi rhannu cenhadaeth i roi diwedd ar gamdriniaeth plant yn ei holl ffurfiau. Nawr, gyda phandemig COVID-19 yn taflu goleuni ar wahaniaethau ac anghydraddoldebau ledled y byd, rydym wedi partneru ar y gynhadledd rithwir gyntaf o’i math a fydd yn dod â gweithwyr proffesiynol ar draws disgyblaethau sydd am greu a symbylu newid mewn lles plant. a gwella canlyniadau i deuluoedd ledled y byd.

Wedi’i drefnu i greu cymuned, cysylltiadau, a pherthnasoedd ac i annog chwilfrydedd a herio strwythurau a syniadau traddodiadol, rydym yn eich gwahodd i ymuno â’r rhai sydd â phrofiad byw; ymarferwyr lles plant, goruchwylwyr a gweinyddwyr; gweithwyr proffesiynol cyfreithiol, iechyd meddwl a meddygol; arweinwyr cymunedol a chymdogaeth; ymchwilwyr; llunwyr polisi; eiriolwyr; ac arweinwyr meddwl eraill o bob cwr o’r byd – y disgwylir iddynt fod yn 1,500 cryf – wrth ailedrych ar les plant a sut y gallwch fod yn asiant newid yn eich cenhedloedd a’ch cymunedau. Dewch i weithio!

Uchafbwyntiau’r Gynhadledd

  • Mwy na 250 o sesiynau sy’n arddangos syniadau newydd a thrawsnewidiol
  • Sesiynau’n cael eu cynnig mewn tri bloc, 6 awr bob dydd, er mwyn caniatáu i’r holl barthau amser gymryd rhan
  • Cyflwynwyr o bedwar ban byd, gan gynnwys Cynghorwyr ISPCAN Dr. Rajeev Seth a Dr. Jordan Greenbaum
  • Fformat arloesol gan gynnwys sesiynau agoriadol, grwpiau trafod, gweithdai, cylchoedd sgwrsio, a chylchoedd cyfryngau

I ddysgu mwy am y rhaglen a phrisio, ewch i wefan y gynhadledd: KempeConference.org

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gynhadledd, cysylltwch â kempeconference@ucdenver.edu.