Swyddi Ar Gael

Coram Voice: Recriwtio pobl ifanc â phrofiad o ofal – dewch i weithio gyda ni!

Mae gennym rai rolau newydd cyffrous ar gyfer pobl ifanc sydd a profiad o ofal yn Coram Voice. Rydym yn chwilio am Ymchwilwyr Cymheiriaid, Ymgynghorwyr, Cynghorwyr Digidol a Creaduriaid gyda phrofiad o ofal. Byddant yn gweithio gyda’n hadran Llais Genedlaethol i ymgysylltu â phobl ifanc ledled y wlad a gwneud gofal yn well i bawb.

Mae’r rhain yn gyfleoedd gwych taliedig i bobl ifanc sydd â diddordeb mewn cyfathrebu digidol, hawliau pobl ifanc, ymchwilio neu gweithio gyda grwpiau o bobl ifanc.

  • Ymgynghorwyr gyda profiad o ofal – Ydych chi am ddylanwadu ar awdurdodau lleol i sicrhau eu bod yn darparu’r gefnogaeth orau bosibl i’w rhai sy’n gadael gofal? Gwnewch gais i fod yn un o’n Ymgynghorwyr Profiadol Gofal.
  • Ymchwilwyr cymheiriaid – Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymchwilio a gwneud pethau’n well i bobl sy’n gadael gofal ledled y wlad? Gwnewch gais i fod yn un o bedwar ymchwilydd cyfoed.
  • Cynghorwyr digidol – mae Coram Voice yn recriwtio 8 Cynghorydd Digidol i ymuno â’n Grŵp Cynghori Digidol a’n helpu i wella ein strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol, cyhoeddiadau a chyfathrebu digidol; sicrhau eu bod yn ymgysylltu, yn apelio ac yn hygyrch i bobl ifanc yn y system ofal. Gwnewch gais i fod yn gynghorydd Digidol.
  • Creaduriaid Ydych chi’n vlogger, storïwr digidol, gwneuthurwr ffilmiau, ffotograffydd, awdur neu ddylunydd? Mae Coram Voice yn recriwtio grŵp o bobl greadigol i’n helpu i greu adnoddau digidol newydd, sy’n hyrwyddo ac yn cefnogi’r gwaith a wnawn gyda phobl ifanc yn y wlad ac yn gadael gofal ledled y wlad. Gwnewch gais i fod yn un o’n Creaduriaid.

Rydym hefyd yn chwilio am Gydlynydd Cyfranogiad profiadol, sy’n adnabod y system ofal o lygad y ffynnon, i ddatblygu a darparu rhaglen Llysgennad Llais Cenedlaethol mewn cydweithrediad â Llysgenhadon ANV. Cliciwch i gael mwy o fanylion am rôl y Cydlynydd Cyfranogiad.

Rhannwch yr alwad hon gydag unrhyw bobl ifanc gyda profiad o ofal y byddwch chi’n gweithio gyda nhw a allai fod â diddordeb a chyfeiriwch unrhyw gwestiynau at ellie.mindel@coramvoice.org.uk.

Ariannu, grantiau ac ymgynghoriadau

Croeso i faes ‘Swyddi, Cyllid ac Ymgynghoriadau’ Gofal ac Addysg.

Os ydych chi’n chwilio am swydd newydd neu dymor byr, yn berson ifanc sy’n chwilio am gyflogaeth neu’n rhywun sy’n edrych i symud yn ôl i gyflogaeth, dilynwch ein diweddariadau isod i gael gwybodaeth chwilio am swydd ar hyn o bryd ac yn y gorffennol.

Rydym hefyd wedi neilltuo maes i gyllid, grantiau ac ymgynghoriadau i helpu’r rheini sydd â diddordeb mewn lleoli datblygiad, cymuned a mathau eraill o gyllid, yn ogystal ag ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn helpu astudiaethau a chefnogi mentrau hyfforddi trwy rannu eich barn naill ai mewn ac arolwg cysylltiedig ag ymchwil neu mewn swydd ymgynghori gyhoeddus.

Mae maes ‘Swyddi, Cyllid ac Ymgynghoriadau’ Gofal ac Addysg yn faes sy’n parhau i ddatblygu. Os oes gennych eitemau o bwys i’w cyfrannu, cysylltwch â ni ar contact@exchangewales.org