Swyddi Ar Gael

Coram Voice: Recriwtio pobl ifanc â phrofiad o ofal – dewch i weithio gyda ni!

Mae gennym rai rolau newydd cyffrous ar gyfer pobl ifanc sydd a profiad o ofal yn Coram Voice. Rydym yn chwilio am Ymchwilwyr Cymheiriaid, Ymgynghorwyr, Cynghorwyr Digidol a Creaduriaid gyda phrofiad o ofal. Byddant yn gweithio gyda’n hadran Llais Genedlaethol i ymgysylltu â phobl ifanc ledled y wlad a gwneud gofal yn well i bawb.

Mae’r rhain yn gyfleoedd gwych taliedig i bobl ifanc sydd â diddordeb mewn cyfathrebu digidol, hawliau pobl ifanc, ymchwilio neu gweithio gyda grwpiau o bobl ifanc.

  • Ymgynghorwyr gyda profiad o ofal – Ydych chi am ddylanwadu ar awdurdodau lleol i sicrhau eu bod yn darparu’r gefnogaeth orau bosibl i’w rhai sy’n gadael gofal? Gwnewch gais i fod yn un o’n Ymgynghorwyr Profiadol Gofal.
  • Ymchwilwyr cymheiriaid – Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymchwilio a gwneud pethau’n well i bobl sy’n gadael gofal ledled y wlad? Gwnewch gais i fod yn un o bedwar ymchwilydd cyfoed.
  • Cynghorwyr digidol – mae Coram Voice yn recriwtio 8 Cynghorydd Digidol i ymuno â’n Grŵp Cynghori Digidol a’n helpu i wella ein strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol, cyhoeddiadau a chyfathrebu digidol; sicrhau eu bod yn ymgysylltu, yn apelio ac yn hygyrch i bobl ifanc yn y system ofal. Gwnewch gais i fod yn gynghorydd Digidol.
  • Creaduriaid Ydych chi’n vlogger, storïwr digidol, gwneuthurwr ffilmiau, ffotograffydd, awdur neu ddylunydd? Mae Coram Voice yn recriwtio grŵp o bobl greadigol i’n helpu i greu adnoddau digidol newydd, sy’n hyrwyddo ac yn cefnogi’r gwaith a wnawn gyda phobl ifanc yn y wlad ac yn gadael gofal ledled y wlad. Gwnewch gais i fod yn un o’n Creaduriaid.

Rydym hefyd yn chwilio am Gydlynydd Cyfranogiad profiadol, sy’n adnabod y system ofal o lygad y ffynnon, i ddatblygu a darparu rhaglen Llysgennad Llais Cenedlaethol mewn cydweithrediad â Llysgenhadon ANV. Cliciwch i gael mwy o fanylion am rôl y Cydlynydd Cyfranogiad.

Rhannwch yr alwad hon gydag unrhyw bobl ifanc gyda profiad o ofal y byddwch chi’n gweithio gyda nhw a allai fod â diddordeb a chyfeiriwch unrhyw gwestiynau at ellie.mindel@coramvoice.org.uk.

Ariannu, grantiau ac ymgynghoriadau

Croeso i ‘Swyddi, Cyllid ac Ymgynghoriadau’ Gofal ac Addysg.

Os ydych yn chwilio am swydd newydd neu dymor byr, yn berson ifanc sy’n chwilio am gyflogaeth neu’n rhywun sy’n edrych i symud yn ôl i gyflogaeth, dilynwch ein diweddariadau isod i gael gwybodaeth am swydd ar heddiw ac yn y gorffennol.

Rydym hefyd wedi neilltuo maes i gyllid, grantiau ac ymgynghoriadau i helpu’r rheini sydd â diddordeb mewn lleoli datblygiad, cymuned a mathau eraill o gyllid, yn ogystal ag ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn helpu astudiaethau a chefnogi mentrau hyfforddi trwy rannu eich barn naill ai mewn a arolwg cysylltiedig ag ymchwil neu mewn swyddogaeth ymgynghori gyhoeddus.

Mae’r maes swyddi, cyllid ac ymgynghori Gofal ac Addysg yn faes datblygu parhaus. Os oes gennych eitemau o bwys i’w cyfrannu, cysylltwch â ni.