Gwasanaethau ar-lein, iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal

Gwasanaethau ar-lein, iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal

Mae iechyd meddwl a lles da yn bwysig, yn enwedig yn ystod pandemig COVID-19. Gyda’r cyfyngiadau newydd ynghylch cadw pellter cymdeithasol, mae symudiad wedi bod at ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl ar-lein. Fodd bynnag, hyd yma, nid ydym yn gwybod y ffyrdd gorau i ddatblygu gwasanaethau ar-lein, na sut i addasu rhaglenni sydd wedi’u darparu wyneb yn wyneb o’r blaen fel eu bod yn llwyddiannus ar-lein. Mae angen ymchwilio i ddeall sut all ymyriadau symud i fod ar-lein, neu’n ddarpariaeth gyfunol (cymysgedd o wyneb yn wyneb ac ar-lein), pa fodelau yr ystyrir eu bod yn gweithio fwyaf effeithiol, a pha ymagweddau sydd angen rhagor o ddatblygiad, addasiad a gwerthusiad. Mae’r astudiaeth newydd hon, a ariannwyd gan y rhwydwaith TRIUMPH yn bwriadu ymchwilio sut i ddatblygu rhaglenni ar-lein orau i bobl ifanc sydd â phrofiad o ofal. Mae tîm o Brifysgol Caerdydd a Voices from Care Cymru yn gweithio gyda Rhwydwaith Maethu Cymru i wella gwasanaethau ar-lein er mwyn cefnogi iechyd meddwl a lles yn well.

Byddwn yn cyfweld ac yn rhedeg grwpiau ymgynghori gyda phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal, gofalwyr maeth, a gweithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol i ymchwilio i’w profiadau nhw o raglenni ar-lein, ac i ddeall beth maent eisiau gan wasanaethau ar-lein. Bydd hyn yn ein helpu i ystyried y ffordd orau i ddatblygu neu addasu gwasanaethau, a darganfod pa fathau o raglenni yr hoffai cyfranogwyr eu gweld yn y dyfodol.

Bydd canfyddiadau’r ymchwil yn ein galluogi i ddatblygu cyfres o ganllawiau ac egwyddorion i helpu llunwyr polisïau, ymarferwyr ac ymchwilwyr ynglŷn â llunio a/neu addasu rhaglenni i’w cynnig ar y we. Os ydych yn berson ifanc sydd â phrofiad o ofal, yn ofalwr maeth neu’n ymarferydd, ac yn awyddus i gyfrannu at ddatblygu gwasanaethau ar-lein i gefnogi iechyd meddwl a lles, cysylltwch â ni i roi gwybod!

Rhiannon Evans
DECIPHer (Centre for Development, Evaluation, Complexity and Implementation in Public Health Improvement), Cardiff University
evansre8@cardiff.ac.uk
@1RhiannonEvans

Dawn Mannay
School of Social Sciences, Cardiff University
mannaydi@cardiff.ac.uk
@dawnmannay

Blychau Tywod, Sticeri ac Archarwyr: Cyflogi Technegau Creadigol i Archwilio Dyheadau a Phrofiadau Plant a Phobl Ifanc sydd mewn gofal

Mae’r bennod hon, a ysgrifennwyd gydag Eleanor Staples yn ystyried ffyrdd creadigol o ymgysylltu â phlant a dysgu am eu profiadau, eu barn a’u hawgrymiadau. Mewn prosiect a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys 67 o blant a phobl ifanc â phrofiad gofal, roedd gennym ddiddordeb yn eu barn am addysg a’r hyn y mae angen ei roi ar waith i feithrin gwelliannau.

Lleolwyd yr ymchwil mewn digwyddiadau trwy’r dydd gyda’r Rhwydwaith Maethu, a oedd yn cynnwys gweithgareddau fel modelu clai; dringo waliau, gemau chwaraeon; a gemwaith, crys-t a gwneud bagiau. Mae plant a phobl ifanc a oedd am gael eu cynnwys yn yr ymchwil yn rhoi eu henw ar gerdyn a’i begio ar linyn i adael i ni wybod eu bod yn hapus i gymryd rhan.

Roedd y dull hwn yn darparu cyfleoedd i ddod i adnabod y plant a chadw’r gweithgareddau ar agor i bawb, p’un a oeddent am gymryd rhan yn yr astudiaeth ai peidio. Gallai plant a oedd am fod yn rhan o’r ymchwil ddewis gweithgareddau sticer emosiwn un i un a / neu focsio tywod gan ymgorffori cyfweliad cyflymu, neu gael sgwrs gyda’r ymchwilydd yn unig.

Roedd cael gweithgaredd agored, lle gallai plant greu cynrychioliadau o’u profiadau a’u syniadau presennol ar gyfer y dyfodol, ar eu telerau eu hunain, yn caniatáu lle i archwilio’r cymhlethdodau a’r ansicrwydd a wynebir ym mywydau beunyddiol gofal plant profiadol. Roedd symud i ffwrdd o arddull cyfweld ac ateb traddodiadol o gyfweliad hefyd yn ei gwneud yn haws myfyrio ar bynciau a’u trafod, gan fod rhywbeth i edrych arno neu i’w ddal, yn hytrach na bod plant yn sefydlog o fewn syllu yr ymchwilydd. Gobeithiwn y bydd y technegau hyn yn ddefnyddiol i ymchwilwyr eraill yn eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc.

Fforymau EPIC / Tusla i Blant mewn Gofal – 2015 – 2018

EPIC:

Mae EPIC Grymuso Pobl mewn Gofal yn sefydliad gwirfoddol cenedlaethol sy’n gweithio gyda ac ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n byw mewn gofal ar hyn o bryd neu’r rhai sydd â phrofiad gofal.

EPIC yw’r unig sefydliad cenedlaethol annibynnol sy’n darparu cefnogaeth eiriolaeth uniongyrchol 1: 1 i blant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal. Mae EPIC yn cefnogi plant mewn gofal a’r rhai sydd â phrofiad gofal, i leisio’u barn a’u pryderon, i’w grymuso i siarad drostynt eu hunain, i fynd i’r afael â materion a godwyd ganddynt, i’w helpu i gael mynediad at y gwasanaethau a’r adnoddau sydd eu hangen arnynt ac i sicrhau cadarnhaol. newid yn eu bywydau.

Mae EPIC yn credu bod plant mewn gofal a’r rhai sydd â phrofiad gofal yn arbenigwyr yn eu profiad eu hunain.

Cefndir y Fforymau:

Yn 2015, cefais fy nghyflogi gan EPIC fel Cydlynydd Cyfranogiad i ddatblygu a hwyluso fframwaith cenedlaethol ar gyfer plant mewn gofal. Ariannwyd y fenter hon gan Atlantic Philanthropies a’i datblygu mewn partneriaeth â Tusla. Roedd fy rôl yn cynnwys gweithio mewn partneriaeth â Thimau Gwaith Cymdeithasol Tusla lleol i sefydlu grwpiau, a elwir yn ‘Fora’ ar gyfer plant a phobl ifanc a oedd yn byw mewn gofal maeth.

Pwrpas y Fforymau yw creu gofod diogel, gafaelgar a chynhwysol lle gall plant a phobl ifanc rhwng wyth a dwy ar bymtheg oed ddod ynghyd i rannu ac archwilio eu profiadau cadarnhaol a heriol o fod mewn gofal a’r gwasanaethau y maent yn ymwneud â hwy. y nod yw y bydd barn, barn a phrofiadau’r plant a’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y fforymau yn dylanwadu’n uniongyrchol ac yn gadarnhaol ar ddarparu gwasanaethau, diwygio polisi ac arferion yn lleol ac yn genedlaethol.

Cymryd Rhan ar Waith:

Dros y tair blynedd ganlynol ac mewn partneriaeth â thimau Gwaith Cymdeithasol lleol, sefydlwyd pymtheg fforwm yn genedlaethol. Roedd y fforymau hyn yn dibynnu ar gyfranogiad gwirfoddol y plant a’r bobl ifanc yn ogystal â’r gweithwyr proffesiynol dan sylw. Roedd grŵp cynllunio pob Fforwm yn cynnwys amrywiol weithwyr Tusla o Uwch Reolwyr, Ôl-ofal, Gofal Cymdeithasol a Gwaith Cymdeithasol.

O ganlyniad i’r bartneriaeth gydweithredol hon, creodd y grwpiau hyn le agored, gonest a chefnogol i blant a phobl ifanc archwilio eu profiadau eu hunain, y system ofal ei hun a chwrdd ag eraill a oedd hefyd mewn gofal.

Rheolwr Ardal:

“Mae wedi bod yn fraint eistedd mewn ystafell gyda grŵp o bobl ifanc a chlywed beth y gallem ei wneud yn well, pethau syml, ond mae’n gwneud cymaint o synnwyr pan fyddwch chi’n ei glywed yn uniongyrchol ganddyn nhw”

Person Ifanc, 14 oed:

“Mae’r grwpiau hyn yn caniatáu imi ddelio â’r system ofal mewn ffordd gyfeillgar i blant ac yn gadael i ni wybod nad ydym ar ein pennau ein hunain nac yn wahanol.”

Ar gyfer y cyfarfod cychwynnol gyda’r holl grwpiau Fforymau gofynnwyd i’r plant a’r bobl ifanc archwilio, ar eu cyflymder eu hunain, y tri chwestiwn canlynol mewn ffordd eang a chyffredinol iawn:

Beth sy’n gadarnhaol am fod mewn gofal?
Beth sy’n heriol ynglŷn â bod mewn gofal?
Beth hoffech chi ei newid ynglŷn â bod mewn gofal?

Trwy’r drafodaeth agored hon, roedd pobl ifanc yn teimlo’n gyffyrddus i archwilio eu profiadau fel rhan o’r broses grŵp, gan eu bod yn gwybod nad oedd gan y gweithwyr proffesiynol dan sylw agenda na chwestiynau penodol yr hoffent gael ateb iddynt. Roedd y gweithwyr proffesiynol dan sylw wir eisiau clywed yr hyn oedd ganddyn nhw i’w ddweud ac felly roedd hyn yn rhoi ymdeimlad gwych o ymreolaeth i’r plant a’r bobl ifanc dros gyfeiriad y sgwrs.

Fe wnaeth y trafodaethau agored hyn hefyd roi gwell mewnwelediad iddynt i fywydau plant a phobl ifanc eraill mewn gofal a’u cefnogi i ddeall nad nhw yw’r unig rai sydd wedi cael y profiadau neu’r teimladau hyn.

Gweithiwr Cymdeithasol:

“Roedd proses y grŵp hwn mor bwerus â’r canlyniadau, mae bod yn rhan o grŵp lle mae plant a phobl ifanc yn gosod yr agenda ac yn cael eu grymuso fel dinasyddion ifanc wedi bod yn anhygoel fel Gweithiwr Cymdeithasol”

Yn ystod oes y fenter hon, creodd a datblygodd plant a phobl ifanc sawl prosiect yn seiliedig ar eu profiadau ar y cyd o’r system ofal. Aeth eu prosiectau i’r afael â phynciau anodd fel amrywiaeth ddiwylliannol, gwahanu brodyr a chwiorydd, cael eu trin yn wahanol oherwydd eu bod mewn gofal, perthnasoedd â’u gofalwyr maeth a’u gweithwyr cymdeithasol, stigma, symud lleoliadau, cyrchu eu ffeiliau a diffyg cariad / dealltwriaeth o fewn y system ofal.

Gellir dod o hyd i’r prosiectau hyn ar-lein nawr: https://www.epiconline.ie/epic-fora/

Person Ifanc, 16:

“Mae wir yn dangos pwysigrwydd sicrhau ein bod yn teimlo ein bod yn cael ein derbyn, yn cael gwrandawiad ac yn teimlo ein bod yn cael ein caru.”

Gobaith y plant a’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan yw y bydd eu prosiectau’n cael eu defnyddio i gefnogi hyfforddiant staff newydd a gofalwyr maeth. Maen nhw hefyd yn gobeithio y byddan nhw’n cefnogi plant a phobl ifanc eraill i ddeall nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain ac y gallan nhw wneud unrhyw beth maen nhw’n meddwl amdano.

Yn 2017, cynlluniwyd a darparwyd cynhadledd genedlaethol o’r enw “Our Say, Our Way – A Collaborative Approach to Dylanwad ar Newid” gan y plant a’r bobl ifanc sy’n rhan

cymryd rhan yn y Fora. Roedd y digwyddiad cyfan yn cael ei arwain gan bobl ifanc ac yn dangos pob un o ddoniau’r grŵp a oedd yn cynnwys fideo, drama, celf, canu gemau a cherddoriaeth. Fe wnaeth y plant a’r bobl ifanc hefyd arwain ar redeg eu gweithdai eu hunain a amlygodd pam roedd pob grŵp wedi dewis ymgymryd â’u prosiectau penodol. Profodd y digwyddiad hwn pa mor bwysig yw clywed gan ein plant a’n pobl ifanc yn uniongyrchol a’i nod oedd herio gweithwyr proffesiynol i feddwl am ofal o’u safbwyntiau.

Ymchwil:

Yn 2018 cwblhaodd Canolfan Ymchwil Plant a Theuluoedd UNESCO (UCFRC) ymchwil ar ‘Gyfranogiad plant mewn gofal ar y cyd: gwerthusiad ffurfiannol o grwpiau gweithredu gofal maeth Tusla / EPIC’. Awgrymodd y canfyddiadau, er bod llawer o ganlyniadau pwysig a buddiol y gellid eu mesur, roedd canlyniadau eraill hefyd yn cynnwys y gefnogaeth emosiynol a chymdeithasol a ddarparwyd i’r plant a’r bobl ifanc trwy gael cyfle i fod mewn gofod a oedd yn rhydd o stigma, lle nad oedd yn rhaid iddynt egluro eu stori neu pam eu bod mewn gofal.

Tynnodd yr ymchwil sylw hefyd at y cyfle i blant a phobl ifanc gael gafael ar arweiniad a chefnogaeth ar agweddau ar eu profiad gofal a’r system ofal yn ei chyfanrwydd.

Person Ifanc, 15 oed:

“Mae’n hwyl iawn ac rydw i’n teimlo’r un peth â phawb arall yma, does dim rhaid i mi egluro pam nad ydw i’n byw gartref”

Yn ystod fy nghyfnod yn y rôl hon, roeddwn yn wirioneddol ostyngedig, yn falch ac yn ddiolchgar i’r bobl ifanc hynod o ddewr, doniol a thalentog y cyfarfûm â hwy ar hyd y ffordd. Roedd gan y bobl ifanc hyn gymaint o awch ac angerdd i wneud newidiadau o fewn y system ofal yn seiliedig ar eu profiad byw eu hunain. Dysgodd y grwpiau hyn i mi fod cryfder mewn niferoedd, bod llais gonest a phrofiadol yn bwerus ac na ddylid byth atal y lleisiau hyn na chael eu hystyried yn llai na llais yr oedolion yn eu bywydau. Fe ddysgodd y plant a’r bobl ifanc i mi mai’r hyn y maen nhw ei angen ac y maen nhw ei eisiau gennym ni fel gweithwyr proffesiynol yw gonestrwydd ac nid i’r penderfyniadau sy’n cael eu gwneud am eu bywydau fod â “gorchudd siwgr” mewn unrhyw ffordd.

Galluogi cyfranogiad pobl ifanc â phrofiad gofal mewn ymchwil: Lleisiau CASCADE

Mae’r bennod hon, a ysgrifennwyd gyda Louise Roberts, Jennifer Lyttleton-Smith, Sophie Hallett a CASCADE Voices, yn archwilio gwaith grŵp cynghori ymchwil ar gyfer pobl ifanc profiadol yng Nghymru (Lleisiau CASCADE).

Yn y bennod hon, rydym yn lleoli’r grŵp o fewn y ffocws cynyddol ar ‘gyfranogiad’ a llais defnyddwyr gwasanaeth mewn ymchwil. Rydym yn rhoi cyfrif o sut mae’r grŵp yn gweithredu, gydag enghreifftiau astudiaeth achos o’r ffyrdd y mae ei aelodau (pob person ifanc â phrofiad gofal wedi’i hyfforddi mewn dulliau ymchwil) wedi darparu arbenigedd mewn gwahanol gamau o’r broses ymchwil. Mae hyn yn amrywio o brosiectau ymchwil ysbrydoledig a chyfrannu at gynigion am gyllid grant, ymgymryd â chasglu a dadansoddi data, i weithio ar ledaenu canfyddiadau ymchwil.

Mae CASCADE Voices yn rhan annatod o ganolfan ymchwil CASCADE (dolen) sydd wedi gwerthfawrogi pobl ifanc fel ‘arbenigwyr yn ôl profiad’ (Preston-Shoot, 2007) ers ei sefydlu yn 2014 gan yr Athro Sally Holland. Mae’r bennod yn olrhain cryfderau niferus y grŵp, megis ei natur hirdymor, penagored a’i gydweithrediad agos â’r sefydliad defnyddwyr gwasanaeth, Voices from Care Cymru. Mae llawer o’r enghreifftiau astudiaeth achos yn darparu tystiolaeth o’r ffordd y mae profiad byw pobl ifanc o ymyrraeth gofal cymdeithasol yn gwella ymchwil ar bynciau gofal cymdeithasol.

Fodd bynnag, rydym hefyd wedi bod yn glir ynghylch rhai o heriau’r grŵp megis cyfyngiadau daearyddol i gyfranogiad pobl ifanc, sut i gydnabod cyfraniadau aelodau a sut mae grŵp fel Lleisiau CASCADE, a dylai gael ei ariannu a’i werthfawrogi gan sefydliadau fel Prifysgolion.

Gobeithiwn y bydd y bennod hon, gyda’i hesiamplau pendant, a’i thrafodaeth ar y cryfderau a’r heriau yr ydym wedi dod ar eu traws yn ddefnyddiol i unrhyw un sy’n meddwl am bobl ifanc

Defnyddio dulliau cyfranogol gyda phobl ifanc mewn lleoliad addysg

Mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar ddulliau cyfranogol, ansoddol a chydweithredol o ymchwilio. Gan dynnu ar ymchwil o fy astudiaeth ymchwil doethuriaeth pedair blynedd, mae’r bennod yn trafod sut y gall dulliau creadigol a chyfranogol fod yn ddull defnyddiol ar gyfer ymgysylltu â phobl ifanc sy’n profi amrywiaeth o anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol. Yn y gwaith maes, roeddwn yn awyddus i sicrhau bod y dull ymchwil a fabwysiadais gyda phobl ifanc yn hygyrch, yn hwyl ac ar eu telerau, gan roi rhywfaint o ddewis a rheolaeth i’r cyfranogwyr dros y profiad ymchwil.

Roedd gen i ddiddordeb mewn deall profiadau byw staff (gweler Smith a Connolly 2019) a phobl ifanc a fynychodd Uned Cyfeirio Disgyblion, math o Addysg heblaw yn yr Ysgol (EOTAS), lle mae pobl ifanc mewn gofal yn cael eu gorgynrychioli. O ystyried yr amgylchiadau y mae llawer o’r bobl ifanc hyn yn eu cael eu hunain ynddynt, lle mae cyfarfodydd adolygu ffurfiol yn dod yn norm wythnosol, roedd yn bwysig nad oedd fy ymchwil yn cael ei ystyried yn fath arall o ‘adolygiad’ ar gyfer y bobl ifanc.

Felly, defnyddiais ddull mosaig (Clarke and Moss 2001), a oedd yn cynnig ystod o ddulliau creadigol i gyfranogwyr megis lluniadu, gwaith celf, ffotograffiaeth, teithiau cerdded, a chyfweliadau anffurfiol. Roedd y bobl ifanc yn gallu penderfynu sut roedden nhw eisiau rhannu eu profiadau addysgol gyda mi, neu ddefnyddio’r amser hwn fel gweithdy creadigol iddyn nhw eu hunain pe bydden nhw’n dewis peidio â chymryd rhan yn yr ymchwil.

Er bod y bennod yn tynnu sylw at ddefnyddioldeb y dull mosaig, mae hefyd yn rhoi mewnwelediadau i rai o’r heriau y gallai ymchwilwyr eu hwynebu wrth ymwneud â dulliau cyfranogi. Mae’n trafod pwysigrwydd cydnabod a siarad am yr heriau hyn yn ystod y broses ymchwil, fel y gallem ddeall yn well pa mor gyfranogol yw ein gwaith mewn gwirionedd – ac wrth wneud hynny, gwella sut rydym yn gweithio gyda phobl ifanc.

Cyfeiriadau

Clarke, A. a Moss, P. 2001. Gwrando ar blant ifanc: y dull mosaig. Llundain: National Children’s Bureau Enterprises.
Smith, P. a Connolly, M. 2019. Gofal ac addysg. astudiaeth achos: Deall rolau a hunaniaeth broffesiynol athrawon o fewn PRU Cymru. Cylch prydais Cym Cym / Cyfnodolyn Addysg Cymru 21 (1), tt. 65-88.

Ffactorau hyrwyddo cyswllt o dan oruchwyliaeth ar gyfer plant mewn gofal

Mae’r bennod hon, a ysgrifennwyd gyda Dr Paul Rees, yn tynnu ar astudiaeth a ystyriodd brofiadau a barn 165 o unigolion allweddol sy’n ymwneud â neu’n profi cyswllt teulu genedigaeth dan oruchwyliaeth mewn canolfan gyswllt a nodwyd yng Nghymru.

Mae pwysigrwydd perthnasoedd teuluol wedi’i ymgorffori mewn deddfwriaeth ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol. I lawer o blant mewn gofal, mae maint y cyswllt sydd ganddynt â’u teulu biolegol yn gyfyngedig. Wrth i nifer y bobl ifanc sy’n mynd i ofal barhau i gynyddu, mae’r angen i ddeall yn well sut i wella a hyrwyddo perthnasoedd rhwng pobl ifanc a’u teulu. Mae hyn yn arbennig o bwysig o ystyried bod gan gyswllt y potensial i effeithio ar les pobl ifanc a’r cynlluniau tymor hwy a wneir. Fodd bynnag, nid oes digon o ganllawiau ynghylch beth yw cyswllt cadarnhaol a sut i hyrwyddo cyswllt o’r fath.

Fe wnaeth y fethodoleg fabwysiedig alluogi ceisio barn pobl ifanc, aelodau o’r teulu, gofalwyr, goruchwylwyr cyswllt a gweithwyr cymdeithasol. At hynny, er mwyn archwilio natur ddeinamig cyswllt dan oruchwyliaeth goramser.

Gwelwyd bod ffactorau fel cyfathrebu, cefnogaeth, gwybodaeth, cyd-destun, cysondeb ac agweddau tuag at gyswllt yn cael effaith fawr ar brofiad ac ansawdd cyswllt. Cawsom ein taro gan y gydberthynas rhwng y ffactorau allweddol hyn a’u potensial i newid canfyddiad a phrofiad cyswllt dros amser. Dangoswyd yn glir y gwahaniaeth mewn safbwyntiau a phrofiadau rhwng y gwahanol grwpiau allweddol, a’r gwerth o ddeall y profiad hwn o wahanol safbwyntiau.

Y gobaith yw y bydd egluro beth yw cyswllt teulu genedigaeth cadarnhaol, a nodi pa ffactorau sydd â’r duedd i hyrwyddo cyswllt o’r fath, yn cynorthwyo myfyrwyr ac ymarferwyr i feddwl am blant dan ofal a’u goruchwylio yn gadarnhaol.

Pennod 9

Plant a Phobl Ifanc yn ‘Edrych ar Ôl’? Addysg, Ymyrraeth a Diwylliant Gofal Bob Dydd yng Nghymru

Dyma’r blog diweddaraf mewn cyfres sy’n ymwneud â’r llyfr a ryddhawyd yn ddiweddar “Children and Young People‘ Looked After ’? Addysg, Ymyrraeth a Diwylliant Gofal Bob Dydd yng Nghymru ”. Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn uwchlwytho postiadau blog gan awduron y bennod.

Dewch o hyd i’r blogiau eraill yn y gyfres hon ar ein tudalen blog!

Cyfrif i lawr i’r Addewid i Ofalu

Mae Caerlŷr Cares Wythnos i ffwrdd o lansio ei siarter leol newydd y bydd busnesau yng Nghaerlŷr, Swydd Gaerlŷr a Rutland yn gallu ei llofnodi i ddweud eu bod wedi ymrwymo i gefnogi plant sy’n derbyn gofal a phobl sy’n gadael gofal i annibyniaeth.

Bydd y lansiad yn digwydd ddydd Iau 31 Hydref 2019, 8.30am i 10.30am yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Caerlŷr, Stadiwm King Power, ac mae’n rhan o Ŵyl Fusnes Caerlŷr. Os ydych chi’n fusnes a hoffai ddod draw gallwch chi gofrestru yma: Digwyddiad Lansio Addewid i Ofalu

Bydd y siarter yn syml, yn hyblyg ac wedi’i theilwra i’r hyn y gall busnesau ei gynnig i bobl â phrofiad gofal. Gallai hyn gynnwys profiad gwaith, teithiau gwaith neu gyfleoedd gwirfoddoli, neu gallai fod mor syml â darparu gostyngiadau ar eu gwasanaethau neu gyfrannu neu roi eitemau i sesiynau grŵp.

Nod yr Addewid yw rhoi mynediad i bobl ifanc brofiadol gofal i’r gefnogaeth a’r cyfleoedd sydd eu hangen arnynt i symud ymlaen mewn addysg, cyflogaeth a’u bywydau ehangach. Bydd yr addewid yn syml, yn hyblyg ac wedi’i deilwra i’r hyn y gall busnesau ei gynnig i bobl â phrofiad gofal. Gallai hyn gynnwys profiad gwaith, teithiau gwaith neu gyfleoedd gwirfoddoli, neu gallai fod mor syml â darparu gostyngiadau ar eu gwasanaethau neu gyfrannu neu roi eitemau i sesiynau grŵp.

Dywedodd person ifanc profiadol gofal Leicestershire Cares ’:

“Mae cymaint o stigma o amgylch y sawl sy’n gadael gofal label. Mae pobl yn tybio, os ydych chi wedi bod mewn gofal, eich bod chi’n creu trafferthion, mai eich bai chi oedd hynny. Os ydych chi wedi symud o gwmpas llawer o gartref i gartref, rhaid i chi fod yn boen yng nghefn y cefn, ond nid dyna’r achos. Rydyn ni am i fusnesau fod yn fwy ymwybodol o’r materion rydyn ni wedi’u hwynebu yn ystod ein bywydau, ddoe a heddiw, a’n bod ni’n gydnerth. Gobeithio y bydd y ddealltwriaeth newydd hon yn ein helpu i weithio gyda’n gilydd mewn ffordd iachach, a fydd o fudd i ni ac i fusnesau. ”

Roedd gofal Leicestershire Cares ’yn berson ifanc profiadol

Yn genedlaethol, mae pwysau mawr ar fusnesau a sefydliadau i gefnogi’r grŵp hwn o bobl ifanc. Nod y Cyfamod Ymadawr Gofal newydd yw cael busnesau i ymrwymo i gefnogi’r bobl ifanc hyn. Fodd bynnag, nid yw wedi cyrraedd cwmnïau lleol eto a allai, yn ein barn ni, wneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl ifanc.

Yng Nghaerlŷr a Swydd Gaerlŷr, mae tua 1,200 o bobl ifanc sydd â phrofiad o’r system ofal. Am ystod eang o resymau, mae’r grŵp hwn o bobl ifanc yn un o’r rhai mwyaf gwaharddedig a difreintiedig yn ein cymdeithas.

Unwaith y bydd yr Addewid wedi’i lofnodi gan fusnes, bydd Caerlŷr Cares yn darparu gwybodaeth, cyngor a hyfforddiant ar y ffordd orau i gefnogi gofal pobl ifanc profiadol yn y gweithle a gall hefyd helpu busnesau i ddod o hyd i bobl â phrofiad gofal i’w cyflogi.

Awdurdodau lleol yw’r rhieni corfforaethol i ofalu am bobl ifanc brofiadol, fodd bynnag, mae gan bob un ohonom, p’un a yw’n awdurdod, busnes, addysg, sefydliad gwirfoddol neu gymunedol, gyfrifoldeb i helpu’r lleiafrif anweledig hwn i lwyddo a ffynnu yn y gweithle ac yn eu bywydau ehangach. . #TogetherWeCan

Bydd lansiad Addewid i Ofal yn cael ei gynnal ddydd Iau 31 Hydref 2019, 8.30am i 10.30am yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Caerlŷr, Stadiwm King Power, ac mae’n rhan o Ŵyl Fusnes Caerlŷr.

Archebwch eich lle yn lansiad Addewid i Ofal

I gael mwy o wybodaeth am yr Addewid i Ofalu, cysylltwch â Jacob yn jacob@leicestershirecares.co.uk.

The Knock on the Door: Myfyrdod Ymgeisydd o fod yn Blentyn yn y System Gofal

Mae The Knock on the Door yn gyfrif bywgraffyddol o fy mhrofiadau yn y system ofal fel plentyn a pherson ifanc. Erbyn hyn, rwy’n Athro Ysgol Gynradd yng Nghymru, a gobeithio y bydd y llyfr hwn yn ddefnyddiol i athrawon eraill, gweithwyr cymdeithasol, ymarferwyr a’r rheini sydd â phrofiad uniongyrchol o’r system ‘dan ofal’. Mae’r darnau canlynol yn cynnig mewnwelediad i’r llyfr a’i themâu a fy nhaith.

Sbardunau

Fel tanio gwn, gall sbardun ddigwydd yn unrhyw le, unrhyw bryd. Yn y Starbucks lleol pan welaf fam a’i mab. Sbardun. Pan fyddaf yn siarad â rhywun a dim ond hanner gwrando ydyn nhw. Sbardun. Pan fyddaf yn eistedd o amgylch bwrdd cinio teulu. Sbardun. Pan fyddaf yn yfed gormod o gwrw ac yn methu sefyll i fyny. Sbardun. Y teimlad nad ydych chi’n ddigon. Na chlywir eich llais. Eich bod chi ddim yn perthyn. Yr anallu i fynegi eich hun. Dyna’r stori a roddwyd i’r plentyn mewnol. Dyma’r cyfan dwi’n ei wybod. Nid yw’r syniad hwn yn anghyfarwydd er hynny? Mae yn y gymhariaeth rydych chi’n ei phrofi pan fyddwch chi’n agor cyfryngau cymdeithasol. Y teimlad nad ydych chi’n perthyn.

Mynyddoedd

Gallwch chi ddysgu llawer o fynydd. Ddydd Sadwrn, aethon ni ar daith i Fannau Brycheiniog i ddringo Pen Y Fan, y copa uchaf yn Ne Cymru. Y cyfan yn 886 metr ohono. Hanner ffordd i fyny, fe wnaethon ni gymryd gorffwys a chracio can lemonêd ar agor. Gan deimlo’r awel rewllyd, dechreuais feddwl. Mewn bywyd, rydyn ni i gyd yn dringo mynydd. Po bellaf i fyny rydym yn dringo’r cwymp uwch a mwy bygythiol. Mae eich mynydd yn unigryw. Eich un chi ydyw. Mae rhai mynyddoedd yn fwy serth nag eraill. Mae gan rai gopa cliriach. Mae rhai yn rosy. Llawn taranau. Rhai niwlog ac yn llawn niwl. Nid yw rhai yn fynyddoedd o gwbl, maen nhw’n fryniau sydd â char cebl i’r brig. Mae gan rai pobl lwyth i’w cario i fyny eu mynydd. Rhai ddim. Mae gan rai fynyddoedd wedi’u gwneud o fenyn. Mae gan rai greigiau mawr yn y ffordd. Mae rhai yn dringo hanner ffordd i fyny ac yn cwympo. Mae rhai yn cymryd oes i ddringo eu Mt. Everest. Peidiwch â chymharu’ch mynydd. Cymerwch berchnogaeth arno. Yr hyn sy’n codi ofn arnaf am fywyd yw, er ein bod yn dringo, ni allwn weld copa ein nodau. Er mai’r tad rydyn ni’n ei ddringo, mae’r mwyaf o’r llwybr yn cael ei ddatgelu. Fel car mewn lôn dywyll, mae’r prif oleuadau’n datgelu’r llwybr o’ch blaen, cyhyd â bod y car yn dal i symud. Daliwch ati i symud ymlaen. Daliwch i ddringo. Peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi. Byddwch yn ddyfeisgar. Byddwch yn garedig. Gwybod ei bod hi’n iawn peidio â gwybod. Gwybod eich bod chi’n cael eich caru. Cymryd cyfrifoldeb. Gweithredwch. Cymerwch seibiant. Byddwch yn ddigymell. Byddwch yn ymroddedig. Byddwch yn ddiolchgar. Myfyriwch! Gwneud Ioga. Ysgrifennwch ef i lawr. Canolbwyntiwch ymlaen nawr. Ei fynegi trwy gerddoriaeth. Byddwch chi. Ni allwch fod yr hyn na allwch ei weld. Felly taflu goleuni i eraill, a dal eu llaw.

Sam Gardner

@MrGardPrimary

Gardner, S. 2019. Y curo ar y drws: adlewyrchiad gonest o fod yn blentyn yn y system ofal. Ar gael yn Amazon

Asesu gallu rhieni i newid pan fydd plant ar gyrion gofal: trosolwg o dystiolaeth ymchwil gyfredol

ADRODDIAD YMCHWIL
Awduron: Harriet Ward, Rebecca Brown a Georgia Hyde-Dryden

Blwyddyn: Mehefin 2014

Crynodeb:

Mae Asesu Gallu Rhieni i Newid pan fydd Plant ar Ymyl Gofal yn drosolwg o dystiolaeth ymchwil gyfredol, gan ddod â rhai o’r negeseuon ymchwil allweddol ynghyd â ffactorau sy’n hyrwyddo neu’n atal gallu rhieni i newid mewn teuluoedd lle mae pryderon sylweddol ynghylch amddiffyn plant. Y bwriad yw gwasanaethu fel adnodd cyfeirio ar gyfer gweithwyr cymdeithasol yn eu gwaith i gefnogi teuluoedd lle mae diogelwch a gweithrediad datblygiadol plant mewn perygl. Ei bwrpas hefyd yw cynorthwyo gweithwyr cymdeithasol a gwarcheidwaid plant i ddarparu asesiadau mwy canolbwyntiedig a chadarn o allu rhianta a gallu rhieni i newid, a chynorthwyo barnwyr a gweithwyr proffesiynol cyfreithiol eraill i werthuso ansawdd y gwaith asesu mewn achos llys. Mae’r adroddiad yn dwyn ynghyd ganfyddiadau ymchwil o ystod eang o ddisgyblaethau, nad ydynt fel arall ar gael yn rhwydd mewn un lleoliad ar gyfer gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr proffesiynol cyfiawnder teulu ac ymarferwyr eraill sydd â chyfrifoldebau diogelu. Mae’r dystiolaeth ymchwil a gwmpesir yn yr adroddiad hwn yn cadarnhau bod newid yn bwysig ac yn angenrheidiol pan fydd plant yn dioddef camdriniaeth ac esgeulustod. Fodd bynnag, mae hefyd yn ei gwneud hi’n glir bod newid yn anodd i bawb, ond hyd yn oed yn anoddach i’r rhieni hynny sy’n ei chael hi’n anodd gyda gwe gyd-gloi o broblemau. Mae hefyd yn cymryd amser. Mae newid yn broses gymhleth, ac er y gellir ei chefnogi a’i hyrwyddo trwy ymyriadau rhyngasiantaethol effeithiol, ni ellir ei orfodi. Ni fydd yn digwydd oni bai bod rhieni’n cymryd rhan ragweithiol. Dyma’r negeseuon allweddol o’r adolygiad.

Ffactorau hyrwyddo cyswllt dan oruchwyliaeth ar gyfer plant mewn gofal

Mae’r bennod hon, a ysgrifennwyd gyda Dr Paul Rees, yn tynnu ar astudiaeth a ystyriodd brofiadau a barn 165 o unigolion allweddol sy’n ymwneud â neu’n profi cyswllt teulu genedigaeth dan oruchwyliaeth mewn canolfan gyswllt a nodwyd yng Nghymru.

Mae pwysigrwydd perthnasoedd teuluol wedi’i ymgorffori mewn deddfwriaeth ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol. I lawer o blant mewn gofal, mae maint y cyswllt sydd ganddynt â’u teulu biolegol yn gyfyngedig. Wrth i nifer y bobl ifanc sy’n mynd i ofal barhau i gynyddu, mae’r angen i ddeall yn well sut i wella a hyrwyddo perthnasoedd rhwng pobl ifanc a’u teulu. Mae hyn yn arbennig o bwysig o ystyried bod gan gyswllt y potensial i effeithio ar les pobl ifanc a’r cynlluniau tymor hwy a wneir. Fodd bynnag, nid oes digon o ganllawiau ynghylch beth yw cyswllt cadarnhaol a sut i hyrwyddo cyswllt o’r fath.

Fe wnaeth y fethodoleg fabwysiedig alluogi ceisio barn pobl ifanc, aelodau o’r teulu, gofalwyr, goruchwylwyr cyswllt a gweithwyr cymdeithasol. At hynny, er mwyn archwilio natur ddeinamig cyswllt dan oruchwyliaeth goramser.

Gwelwyd bod ffactorau fel cyfathrebu, cefnogaeth, gwybodaeth, cyd-destun, cysondeb ac agweddau tuag at gyswllt yn cael effaith fawr ar brofiad ac ansawdd cyswllt. Cawsom ein taro gan y gydberthynas rhwng y ffactorau allweddol hyn a’u potensial i newid canfyddiad a phrofiad cyswllt dros amser. Dangoswyd yn glir y gwahaniaeth mewn safbwyntiau a phrofiadau rhwng y gwahanol grwpiau allweddol, a’r gwerth o ddeall y profiad hwn o wahanol safbwyntiau.

Y gobaith yw y bydd egluro beth yw cyswllt teulu genedigaeth positif, a nodi pa ffactorau sydd â’r tueddiad i hyrwyddo cyswllt o’r fath, yn cynorthwyo myfyrwyr ac ymarferwyr i feddwl am blant dan ofal a’u goruchwylio yn gadarnhaol.

Pennod 9

Plant a Phobl Ifanc yn ‘Edrych ar Ôl’? Addysg, Ymyrraeth a Diwylliant Gofal Bob Dydd yng Nghymru

Dyma’r blog diweddaraf mewn cyfres sy’n ymwneud â’r llyfr a ryddhawyd yn ddiweddar “Children and Young People‘ Looked After ’? Addysg, Ymyrraeth a Diwylliant Gofal Bob Dydd yng Nghymru ”. Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn uwchlwytho postiadau blog gan awduron y bennod.

Dewch o hyd i’r blogiau eraill yn y gyfres hon ar ein tudalen blog!