Gafael yn ein Treftadaeth: y llyfr digidol

Darparwyd y neges hon gan Leicestershire Cares.

Rhoddodd y prosiect llyfrau hwn y pŵer naratif yn ôl i bobl ifanc â phrofiad o ofal fel y gallant adrodd y straeon y maent am eu clywed am eu bywydau. Yn aml mae’n ofynnol i bobl ifanc â phrofiad o ofal siarad am eu gorffennol trawmatig â gweithwyr proffesiynol, gwasanaethau cymorth ac weithiau eu cyfoedion. Gall dweud yr un straeon dro ar ôl tro ddechrau cael effaith ar eu hunaniaeth a’u treftadaeth. Mae pobl ifanc mewn gofal yn aml yn symud sawl gwaith a all arwain at golli ffotograffau a phethau pwysig y teulu a’u colli.

Nod y prosiect hwn oedd annog pobl ifanc â phrofiad o ofal i fyfyrio ar atgofion cadarnhaol i newid y naratif y maent yn ei ddweud am eu bywydau, ac ail-greu eu harteffactau treftadaeth eu hunain. Yn y llyfr hwn, mae pobl ifanc â phrofiad o ofal wedi ymchwilio i natur gymhleth eu hunaniaeth trwy’r prosiect hwn ac wedi cynhyrchu archif o arteffactau gan gynnwys hanesion llafar, celf a photovoice.

Mae’r bobl ifanc wedi ymchwilio i atgofion a phrofiadau cymuned gadael gofal Swydd Gaerlŷr, trwy edrych arnynt eu hunain, ond hefyd cyfweld a nodi bywydau pobl ifanc eraill sydd â phrofiad o ofal.

Ariennir y prosiect Taking Back Our Heritage trwy’r prosiect Y Heritage, Caerlŷr, sy’n rhan o raglen ariannu arloesol “Kick the Dust” Cronfa Dreftadaeth y Loteri.

Mae’r llyfr digidol ar gael i’w lawrlwytho.

Adolygiad gofal yn Lloegr: galluogi ein cymunedau i droi anobaith yn obaith

Cyhoeddwyd y swydd hon yn wreiddiol gan Leicestershire Cares.

Adolygiad gofal yn Lloegr: Sut y gall rhyfeddod a dyfalbarhad alluogi ein cymunedau i droi anobaith yn obaith

Mae’r adolygiad hir-ddisgwyliedig i ofal cymdeithasol plant wedi’i lansio o’r diwedd ac, fel y gellid disgwyl, mae eisoes yn destun “dadl” wrth i amrywiol randdeiliaid geisio sicrhau bod eu barn yn cael ei gwrando a’i chlywed. I’r rhai sydd â phrofiad byw, nid ymarfer academaidd yn unig mo hwn. Gall trafodaethau o’r fath agor clwyfau hen a chyfredol a gwaethygu teimladau o esgeulustod, poen ac anghyfiawnder, a dyna pam ei bod hi mor bwysig bod gan lais pobl â phrofiad gofal rôl ganolog wrth ddatblygu a gyrru’r adolygiad.

“Mae’r gwasanaethau’n hen, mae angen iddynt newid a bod yn gyson ag amgylchedd heddiw. Mae cariad a theimlo yn eisiau yn chwarae rhan fawr yn hyn ac mae’n iawn peidio â llwyddo y tro cyntaf, ond mae angen i rywun fod yno i helpu a chodi’r plentyn neu’r person ifanc, fel y gallant geisio eto. Mae arian yn chwarae rhan yn hyn ond mae ymrwymiad yn hanfodol. Dylai plant a phobl ifanc deimlo’n rhan o’r gymuned.” Sara, merch ifanc â phrofiad o ofal

“Lefelu ein cymunedau: mae cynigion ar gyfer cyfamod cymdeithasol newydd yn nodi gweledigaeth ar gyfer cymdeithas fwy lleol, fwy dynol, lai biwrocrataidd, lai canolog lle mae pobl yn cael eu cefnogi a’u grymuso i chwarae rhan weithredol yn eu cymdogaethau.” Danny Kruger, AS

“Mae golau bob amser, os ydyn ni’n ddigon dewr i’w weld. Os ydyn ni’n ddigon dewr i fod y goleuni hwnnw.” Amanda Gorman

Ac eto, rydym hefyd yn gwybod, fel yr wyf eisoes wedi ysgrifennu mewn man arall, “Dros y 30 mlynedd diwethaf, bu nifer o ddeddfau, adolygiadau polisi, ymholiadau a gweithgorau i gyd wedi’u cynllunio i wella’r gofal a’r cymorth pontio a gynigir i bobl ifanc â phrofiad o ofal”, ac, yn anffodus, er gwaethaf yr holl ymdrech, y buddsoddi a’r bwriad da, mae’r system yn bell o fod yn berffaith o hyd. Yng ngeiriau’r Comisiynydd Hawliau Plant, “Y gwir yw, er y gall y wladwriaeth fod yn rhiant gwych, gall hefyd fod yn un gwael iawn. Weithiau, gall fod mor esgeulus y byddai mewn perygl o gael ei blant ei hun i ofal pe bai’n rhiant go iawn.” Pam felly? Beth sydd mor anghywir? Pam, o ystyried yr holl sylw a buddsoddiad sylweddol, y mae’r system ofal yn dal i fethu cymaint o blant a phobl ifanc sy’n agored i niwed?

Hoffwn awgrymu mai un problem yw bod dadleuon a thrafodaethau am y system ofal yn aml yn canolbwyntio ar y ffordd yr ydym yn gwneud pethau ar hyn o bryd. Yn aml, dim ond ailweithio o’r polisi ac arfer presennol yw llawer o’r “meddwl” am y system. Felly efallai y byddwch chi’n aml yn clywed galwadau am fwy o gyfranogiad, dull sy’n seiliedig ar hawliau, mwy o fuddsoddiad, a mwy o weithwyr cymdeithasol. Ffordd arall o ddweud hyn yw pe baem yn buddsoddi mwy yn yr hyn yr ydym eisoes yn ei wneud ac yn ei feddwl, yna byddai pethau’n llawer gwell.

Efallai’n wir fod rhywfaint o wirionedd yn hynny, ond hoffwn awgrymu bod “gwasanaethau cymdeithasol” yn rhy aml yn seiliedig ar fodel datrys problemau o’r brig i lawr. Mewn man arall, rwyf wedi nodi “bod llawer o sefydliadau mwy wedi dod yn or-fiwrocrataidd a systematig, ac wedi eu clymu i ddilyn targedau a dangosyddion perfformiad allweddol a chymhwyso gweithdrefnau y cytunwyd arnynt. Nid yw cymryd risg yn cael ei annog ac, o’r herwydd, mae tueddiad i wneud pethau fel y maent wedi cael eu gwneud erioed. Mae hyn yn aml yn mynd law yn llaw â strwythurau rheoli o’r brig i lawr. Mewn trefniant o’r fath, mae staff yn aml yn canolbwyntio ar gydymffurfio ac ar beidio siglo’r cwch. Yn ogystal â hyn, yn aml, prin yw’r cyfleoedd i’r bobl sydd yr ochr arall i’r gwasanaethau gael dylanwad a rheolaeth drostynt.”

Fel yr awgryma Hilary Cottam yn ei llyfr diweddar “Radical Help”, dylai lles yr 21ain ganrif “ddechrau lle rydych chi ac, yn lle gorchymyn newid neu geisio eich trwsio, dylai gynnig cymorth i dyfu eich galluedd. Mae’n cynnwys cymaint o bobl â phosib o ystyried mai ein cydberthnasau ni sy’n ein helpu i ddod o hyd i waith, cadw’n iach a gofalu am ein gilydd.” Mae’r dull hwn yn awgrymu dull llawer mwy organig, wedi’i seilio ar berthynas, lle mae pobl yn dod yn grewyr yn hytrach na defnyddwyr gwasanaethau a syniadau yn unig. A oes angen i ni ailfeddwl sut mae gwasanaethau cymdeithasol wedi’u strwythuro? A allem geisio cael gwared ar fiwrocratiaeth, annog creadigrwydd, creu partneriaethau a gwneud penderfyniadau ar y pwynt cyflawni?

O ran atal, mae’r cyfyngiadau symud wedi dangos yn glir bod llawer iawn o greadigrwydd ac ymrwymiad ar draws ein cymunedau, ein sectorau busnes ac awdurdodau lleol i gamu fyny a chefnogi’r rhai sydd mewn angen. Mae llawer o hyn wedi’i annog gan ddefnydd creadigol o gyfryngau cymdeithasol. Mae cymdogion nad oeddent erioed wedi siarad bellach yn perthyn i gymunedau o grwpiau WhatsApp a Facebook lle maent yn ceisio cefnogi ei gilydd. Fel yr awgryma agenda lefelu i fyny’r llywodraeth, mae’r wybodaeth a chreadigrwydd lleol hyn yn ased enfawr. Os gallwn adeiladu ar yr ewyllys da hwn a’i ddefnyddio i gefnogi teuluoedd, plant a phobl ifanc, gallai roi canlyniadau cadarnhaol iawn. Wrth wneud hynny, byddwn yn dangos yr hyn y mae llawer o bobl yn ei wybod eisoes: mae’n cymryd pentref i fagu plentyn.

A allem ddychmygu system o gymorth i blant sydd mewn perygl a phlant â phrofiad o ofal a geisiodd dynnu’n gryfach ar yr egwyddorion hyn? Gwnaethom edrych ar y sgiliau a’r profiadau sydd eu hangen arnoch i gefnogi pobl ifanc agored i niwed ac ynysig.  A allem ddychmygu cael grwpiau o staff ysbrydoledig, creadigol, entrepreneuraidd a all adeiladu cydberthnasau â phobl ifanc yn hawdd, rhwydweithio ar draws busnes a chymunedau, a meithrin partneriaethau? A allai gweithwyr fel hyn gynnig y sbarc honno sydd ei hangen ar bobl ifanc yn aml, i weld y tu hwnt i’r presennol a throi anobaith yn obaith?

A oes angen i ni hefyd weithio’n galetach o lawer i gael dull sy’n seiliedig ar dystiolaeth o ddatblygu a gwerthuso gwasanaethau? A oes angen i ni ofyn cwestiynau ynghylch pam mae’n ymddangos bod rhai cynghorau’n perfformio’n llawer gwell nag eraill mewn amgylchiadau tebyg? Gyda chomisiynu gwasanaethau bellach yn gymaint rhan o’r swydd, a ydym yn hyderus bod gan gomisiynwyr y sgiliau a’r galluoedd i drafod bargeinion da, ac a ydym yn hyderus bod gan ddarparwyr fudd gorau’r plant yn eu calonnau?

Ydyn ni’n hyderus bod cynghorau ac elusennau yn barod ac yn gallu mentro i dreialu dulliau newydd, gan wybod y bydd rhai yn methu, neu a oes tueddiad i fynd gyda’r ffordd y mae pethau wedi’u gwneud erioed? A ydym yn hyderus bod ymrwymiad sefydliadol i fyfyrio a dysgu ar draws y darparwyr statudol a gwirfoddol, neu a oes llawer o adrodd ac ymarfer ticio bocs i gydymffurfio â biwrocratiaeth? Ydyn ni’n hyderus bod gan reolwyr ar draws y gwasanaethau cymdeithasol y sgiliau fel eu bod nhw’n gallu cymell, ysbrydoli, delio â thanberfformio, a sylwi a datblygu talent?

Ydyn ni’n hyderus bod cynghorwyr lleol yn deall yr hyn y mae bod yn rhiant corfforaethol yn ei olygu ac yn angerddol yn eu hymdrechion i sicrhau bod “eu” plant sy’n derbyn gofal yn cael y cymorth a’r ddarpariaeth orau posibl?

Os ydym am adolygu gwasanaethau plant mewn gwirionedd, yna mae angen i ni gamu’n ôl o “feddwl mewn grŵp” a bod yn barod i feddwl ymhellach. Nid yw hyn yn golygu nad oes gennym ein llais ond mae’n golygu ein bod yn ddigon difalch i wybod bod gan bob un ohonom lawer i’w ddysgu gan eraill.

Yng ngofal Leicestershire Cares, credwn mai creadigrwydd, ystwythder, caredigrwydd ac empathi yw calon ac enaid y gallu i ddatblygu, darparu ac addasu gwasanaethau effeithiol. Yn ei llyfr The Creativity Leap, nododd Natalie Nixon sut mae bodau dynol wedi’u creu i fod yn greadigol. Ymholi, difyfyrwaith a greddf yw’r camau adeiladu sy’n arwain at greadigrwydd ac mae’r rhain yn gymwyseddau y gellir eu dysgu. Ei diffiniad o greadigrwydd yw’r gallu i gydbwyso rhwng dau allu gwahanol – rhyfeddod a dyfalbarhad. Rhyfeddod yw’r gallu i fod yn syfrdan a “gofyn cwestiynau craff mawr”, a dyfalbarhad yw maes “disgyblaeth, ymarfer, sgìl, a mireinio eich techneg trwy dreulio llawer o amser ar dasgau.” Mae creadigrwydd yn gofyn am ddyfalbarhad dadansoddol, yn ôl Nixon, “ac mae dadansoddiad yn gofyn am y gallu i ryfeddu”.

Siawns mae gennym i gyd ddyled i’n plant i edrych ar y system ofal gyda rhyfeddod a dyfalbarhad, gan roi “hunanfalchder, seilos a logos” o’r neilltu gan wybod nad oes gan yr un ohonom yr holl atebion ond mae gan bob un ohonom yr atebion.  Os gallwn ymdrechu i wneud hyn wrth sicrhau budd gorau’r plentyn a pheidio canolbwyntio ar y sefydliadau pennaf, yna rwy’n hyderus y gallwn gynnig dyfodol llawer mwy disglair i’n plant a’n pobl ifanc.

#YnghydGallwn

Mae Kieran Breen wedi gweithio ym maes datblygu yn Affrica, America Ladin, Canolbarth a Gogledd America, a’r DU. Ar hyn o bryd, ef yw Prif Swyddog Gweithredol Leicestershire Cares ac mae’n darlithio ar faterion ieuenctid a byd-eang ym Mhrifysgol De Montfort.

Profiad a diwylliant gofal: archif ddigidol

‘Profiad a Diwylliant Gofal, Archif Ddigidol’ yw’r cyntaf o’i math a bydd yn cynnwys llenyddiaeth, gair llafar a deunydd academaidd ar brofiadau gofal.

Mae’n bleser gan Dr Dee Michell a Miss Rosie Canning gyhoeddi archif ddigidol newydd Profiad a Diwylliant Gofal. Bydd y wefan yn lansio ar 11 Ebrill – trwy Zoom, i gyd-fynd â Mis Hanes Profiad Gofal. Bydd gwahoddiadau i’r lansiad yn gwahodd pobl i roi gwybod i ni am eu hoff gymeriadau â phrofiadau gofal a gynrychiolir mewn gofal maeth, mabwysiadu, gofal gan berthnasau neu leoliadau preswyl. ‘Bydden ni’n hoffi i bobl ymuno a’n cynghori ni ar lenyddiaeth, ffilm, theatr, teledu, radio a deunydd academaidd ar brofiadau o ofal y gellir eu cynnwys.’

Er bod ‘straeon llwyddiant’ i’w gweld yn y cyfryngau o bryd i’w gilydd am bobl â phrofiad o ofal, dim ond un prif stori sy’n cael ei hadrodd am y grŵp hwn yn gyffredinol, hynny yw, eu bod wedi’u gorgynrychioli mewn carchardai, ymhlith y rheiny sy’n dioddef salwch meddwl ac ymhlith y digartref.

Mae plant a phobl ifanc mewn gofal cymdeithasol, a’r rhai sydd wedi gadael, yn aml yn destun stigmateiddio a gwahaniaethu. Gall bod yn destun stigmateiddio a gwahaniaethu effeithio’n negyddol ar iechyd meddwl a lles nid yn unig yn ystod y profiad gofal ond yn aml am flynyddoedd lawer hefyd.

Nod y prosiect yw cyfrannu at newid agweddau cymunedol tuag at bobl â phrofiad gofal fel grŵp. Yn lle cael eu gweld trwy’r lens sengl gyfredol yn unig (eu bod yn cael eu gorgynrychioli mewn carchardai, ymhlith y rheiny sydd â salwch  meddwl ac ymhlith y digartref), byddant yn cael eu hystyried yn grŵp creadigol, er gwaethaf (a/neu oherwydd) eu bod yn aml wedi profi caledi a thrawma.

Mae Rosie Canning (DU) a Dee Michell (Awstralia) yn ysgolheigion sydd â phrofiad byw o ofal ac angerdd gydol oes am lyfrau. Maent wedi elwa’n fawr o ddarllen i’w cadw’n brysur ac maent yn ymwybodol o’r cynrychioliadau hanesyddol o’r profiad o ofal dros amser. Mae’r ddau yn cael eu dylanwadu gan Origin Stories Lemn Sissay a’r arddangosfa Superman was a Foundling yn yr Amgueddfa Foundling yn Llundain. Mae Rosie a Dee yn cydweithio i ddatblygu Archif Ddigidol, gwefan hygyrch un stop gyda gwybodaeth am gymeriadau sydd â phrofiad o ofal mewn ffuglen ac ar y sgrin, yn ogystal ag awduron, artistiaid ac actorion sydd â phrofiad o ofal.

Ar gyfer plant a phobl ifanc mewn gofal, a’u gofalwyr, gweithwyr cymdeithasol, athrawon, ac ati, bydd Profiad a Diwylliant Gofal yn ffynhonnell sylweddol o ddeunydd y gellir cyfeirio plant a phobl ifanc ati i weld cymeriadau y gallant uniaethu â nhw. Fel y dywedodd Ryan McCuaig a oedd mewn gofal, mae cymeriadau fel Harry Potter ar gyfer y rhai sydd wedi gadael gofal hefyd. Roedd yn ei ugeiniau pan wnaeth sgwrs â pherson arall a oedd â phrofiad o ofal am Harry Potter wneud iddo sylweddoli ei fod “eisoes yn rhan o rywbeth mwy” lle’r oedd yn aml wedi cael trafferth â’r ffaith nad oedd yn ‘ffitio i mewn’.

Mae llawer o gymeriadau eraill â phrofiad o ofal nad yw’r sector efallai yn ymwybodol ohonynt ond a fydd i’w gweld yn yr Archif Ddigidol.

Bydd Profiad a Diwylliant Gofal yn hwb i addysgwyr ac ymchwilwyr hefyd. Gallai ymchwilwyr, er enghraifft, ddewis cymeriadau ar wahân i Harry Potter a chynnal prosiectau ymchwil i ddarganfod yr effaith y maent yn ei chael ar blant a phobl ifanc. Gallant hefyd ddadansoddi cynrychioliadau o brofiadau gofal dros amser ac mewn gwahanol fforymau.

Bydd Jamie Crabb, Seicotherapydd sydd â phrofiad o ofal, yn cynghori ar ddylunio a chynnal y wefan. Hoffai Rosie a Dee ddiolch i Ymddiriedolaeth Welland, elusen a sefydlwyd gan Jan Rees OBE yn 2019, am y cyfraniad ariannol y maent wedi’i wneud sydd wedi golygu bod modd lansio Profiad a Diwylliant Gofal.  Meddai Sarah Saunders, Ymddiriedolwr o Ymddiriedolaeth Welland “rydym ni’n falch o gefnogi datblygiad prosiect mor greadigol a chyffrous y credwn a fydd o fudd mawr i lawer o bobl”. Mae Ymddiriedolaeth Welland yn cefnogi prosiectau a mentrau sydd o fudd i oedolion sydd wedi profi gofal.

Sut i ddod o hyd i ni:
careexperienceandculture@gmail.com
@CareExp_Culture
Care Experience & Culture

Gwasanaethau ar-lein, iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal

Gwasanaethau ar-lein, iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal

Mae iechyd meddwl a lles da yn bwysig, yn enwedig yn ystod pandemig COVID-19. Gyda’r cyfyngiadau newydd ynghylch cadw pellter cymdeithasol, mae symudiad wedi bod at ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl ar-lein. Fodd bynnag, hyd yma, nid ydym yn gwybod y ffyrdd gorau i ddatblygu gwasanaethau ar-lein, na sut i addasu rhaglenni sydd wedi’u darparu wyneb yn wyneb o’r blaen fel eu bod yn llwyddiannus ar-lein. Mae angen ymchwilio i ddeall sut all ymyriadau symud i fod ar-lein, neu’n ddarpariaeth gyfunol (cymysgedd o wyneb yn wyneb ac ar-lein), pa fodelau yr ystyrir eu bod yn gweithio fwyaf effeithiol, a pha ymagweddau sydd angen rhagor o ddatblygiad, addasiad a gwerthusiad. Mae’r astudiaeth newydd hon, a ariannwyd gan y rhwydwaith TRIUMPH yn bwriadu ymchwilio sut i ddatblygu rhaglenni ar-lein orau i bobl ifanc sydd â phrofiad o ofal. Mae tîm o Brifysgol Caerdydd a Voices from Care Cymru yn gweithio gyda Rhwydwaith Maethu Cymru i wella gwasanaethau ar-lein er mwyn cefnogi iechyd meddwl a lles yn well.

Byddwn yn cyfweld ac yn rhedeg grwpiau ymgynghori gyda phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal, gofalwyr maeth, a gweithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol i ymchwilio i’w profiadau nhw o raglenni ar-lein, ac i ddeall beth maent eisiau gan wasanaethau ar-lein. Bydd hyn yn ein helpu i ystyried y ffordd orau i ddatblygu neu addasu gwasanaethau, a darganfod pa fathau o raglenni yr hoffai cyfranogwyr eu gweld yn y dyfodol.

Bydd canfyddiadau’r ymchwil yn ein galluogi i ddatblygu cyfres o ganllawiau ac egwyddorion i helpu llunwyr polisïau, ymarferwyr ac ymchwilwyr ynglŷn â llunio a/neu addasu rhaglenni i’w cynnig ar y we. Os ydych yn berson ifanc sydd â phrofiad o ofal, yn ofalwr maeth neu’n ymarferydd, ac yn awyddus i gyfrannu at ddatblygu gwasanaethau ar-lein i gefnogi iechyd meddwl a lles, cysylltwch â ni i roi gwybod!

Rhiannon Evans
DECIPHer (Centre for Development, Evaluation, Complexity and Implementation in Public Health Improvement), Cardiff University
evansre8@cardiff.ac.uk
@1RhiannonEvans

Dawn Mannay
School of Social Sciences, Cardiff University
mannaydi@cardiff.ac.uk
@dawnmannay

Blychau Tywod, Sticeri ac Archarwyr: Cyflogi Technegau Creadigol i Archwilio Dyheadau a Phrofiadau Plant a Phobl Ifanc sydd mewn gofal

Mae’r bennod hon, a ysgrifennwyd gydag Eleanor Staples yn ystyried ffyrdd creadigol o ymgysylltu â phlant a dysgu am eu profiadau, eu barn a’u hawgrymiadau. Mewn prosiect a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys 67 o blant a phobl ifanc â phrofiad gofal, roedd gennym ddiddordeb yn eu barn am addysg a’r hyn y mae angen ei roi ar waith i feithrin gwelliannau.

Lleolwyd yr ymchwil mewn digwyddiadau trwy’r dydd gyda’r Rhwydwaith Maethu, a oedd yn cynnwys gweithgareddau fel modelu clai; dringo waliau, gemau chwaraeon; a gemwaith, crys-t a gwneud bagiau. Mae plant a phobl ifanc a oedd am gael eu cynnwys yn yr ymchwil yn rhoi eu henw ar gerdyn a’i begio ar linyn i adael i ni wybod eu bod yn hapus i gymryd rhan.

Roedd y dull hwn yn darparu cyfleoedd i ddod i adnabod y plant a chadw’r gweithgareddau ar agor i bawb, p’un a oeddent am gymryd rhan yn yr astudiaeth ai peidio. Gallai plant a oedd am fod yn rhan o’r ymchwil ddewis gweithgareddau sticer emosiwn un i un a / neu focsio tywod gan ymgorffori cyfweliad cyflymu, neu gael sgwrs gyda’r ymchwilydd yn unig.

Roedd cael gweithgaredd agored, lle gallai plant greu cynrychioliadau o’u profiadau a’u syniadau presennol ar gyfer y dyfodol, ar eu telerau eu hunain, yn caniatáu lle i archwilio’r cymhlethdodau a’r ansicrwydd a wynebir ym mywydau beunyddiol gofal plant profiadol. Roedd symud i ffwrdd o arddull cyfweld ac ateb traddodiadol o gyfweliad hefyd yn ei gwneud yn haws myfyrio ar bynciau a’u trafod, gan fod rhywbeth i edrych arno neu i’w ddal, yn hytrach na bod plant yn sefydlog o fewn syllu yr ymchwilydd. Gobeithiwn y bydd y technegau hyn yn ddefnyddiol i ymchwilwyr eraill yn eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc.

Fforymau EPIC / Tusla i Blant mewn Gofal – 2015 – 2018

EPIC:

Mae EPIC Grymuso Pobl mewn Gofal yn sefydliad gwirfoddol cenedlaethol sy’n gweithio gyda ac ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n byw mewn gofal ar hyn o bryd neu’r rhai sydd â phrofiad gofal.

EPIC yw’r unig sefydliad cenedlaethol annibynnol sy’n darparu cefnogaeth eiriolaeth uniongyrchol 1: 1 i blant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal. Mae EPIC yn cefnogi plant mewn gofal a’r rhai sydd â phrofiad gofal, i leisio’u barn a’u pryderon, i’w grymuso i siarad drostynt eu hunain, i fynd i’r afael â materion a godwyd ganddynt, i’w helpu i gael mynediad at y gwasanaethau a’r adnoddau sydd eu hangen arnynt ac i sicrhau cadarnhaol. newid yn eu bywydau.

Mae EPIC yn credu bod plant mewn gofal a’r rhai sydd â phrofiad gofal yn arbenigwyr yn eu profiad eu hunain.

Cefndir y Fforymau:

Yn 2015, cefais fy nghyflogi gan EPIC fel Cydlynydd Cyfranogiad i ddatblygu a hwyluso fframwaith cenedlaethol ar gyfer plant mewn gofal. Ariannwyd y fenter hon gan Atlantic Philanthropies a’i datblygu mewn partneriaeth â Tusla. Roedd fy rôl yn cynnwys gweithio mewn partneriaeth â Thimau Gwaith Cymdeithasol Tusla lleol i sefydlu grwpiau, a elwir yn ‘Fora’ ar gyfer plant a phobl ifanc a oedd yn byw mewn gofal maeth.

Pwrpas y Fforymau yw creu gofod diogel, gafaelgar a chynhwysol lle gall plant a phobl ifanc rhwng wyth a dwy ar bymtheg oed ddod ynghyd i rannu ac archwilio eu profiadau cadarnhaol a heriol o fod mewn gofal a’r gwasanaethau y maent yn ymwneud â hwy. y nod yw y bydd barn, barn a phrofiadau’r plant a’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y fforymau yn dylanwadu’n uniongyrchol ac yn gadarnhaol ar ddarparu gwasanaethau, diwygio polisi ac arferion yn lleol ac yn genedlaethol.

Cymryd Rhan ar Waith:

Dros y tair blynedd ganlynol ac mewn partneriaeth â thimau Gwaith Cymdeithasol lleol, sefydlwyd pymtheg fforwm yn genedlaethol. Roedd y fforymau hyn yn dibynnu ar gyfranogiad gwirfoddol y plant a’r bobl ifanc yn ogystal â’r gweithwyr proffesiynol dan sylw. Roedd grŵp cynllunio pob Fforwm yn cynnwys amrywiol weithwyr Tusla o Uwch Reolwyr, Ôl-ofal, Gofal Cymdeithasol a Gwaith Cymdeithasol.

O ganlyniad i’r bartneriaeth gydweithredol hon, creodd y grwpiau hyn le agored, gonest a chefnogol i blant a phobl ifanc archwilio eu profiadau eu hunain, y system ofal ei hun a chwrdd ag eraill a oedd hefyd mewn gofal.

Rheolwr Ardal:

“Mae wedi bod yn fraint eistedd mewn ystafell gyda grŵp o bobl ifanc a chlywed beth y gallem ei wneud yn well, pethau syml, ond mae’n gwneud cymaint o synnwyr pan fyddwch chi’n ei glywed yn uniongyrchol ganddyn nhw”

Person Ifanc, 14 oed:

“Mae’r grwpiau hyn yn caniatáu imi ddelio â’r system ofal mewn ffordd gyfeillgar i blant ac yn gadael i ni wybod nad ydym ar ein pennau ein hunain nac yn wahanol.”

Ar gyfer y cyfarfod cychwynnol gyda’r holl grwpiau Fforymau gofynnwyd i’r plant a’r bobl ifanc archwilio, ar eu cyflymder eu hunain, y tri chwestiwn canlynol mewn ffordd eang a chyffredinol iawn:

Beth sy’n gadarnhaol am fod mewn gofal?
Beth sy’n heriol ynglŷn â bod mewn gofal?
Beth hoffech chi ei newid ynglŷn â bod mewn gofal?

Trwy’r drafodaeth agored hon, roedd pobl ifanc yn teimlo’n gyffyrddus i archwilio eu profiadau fel rhan o’r broses grŵp, gan eu bod yn gwybod nad oedd gan y gweithwyr proffesiynol dan sylw agenda na chwestiynau penodol yr hoffent gael ateb iddynt. Roedd y gweithwyr proffesiynol dan sylw wir eisiau clywed yr hyn oedd ganddyn nhw i’w ddweud ac felly roedd hyn yn rhoi ymdeimlad gwych o ymreolaeth i’r plant a’r bobl ifanc dros gyfeiriad y sgwrs.

Fe wnaeth y trafodaethau agored hyn hefyd roi gwell mewnwelediad iddynt i fywydau plant a phobl ifanc eraill mewn gofal a’u cefnogi i ddeall nad nhw yw’r unig rai sydd wedi cael y profiadau neu’r teimladau hyn.

Gweithiwr Cymdeithasol:

“Roedd proses y grŵp hwn mor bwerus â’r canlyniadau, mae bod yn rhan o grŵp lle mae plant a phobl ifanc yn gosod yr agenda ac yn cael eu grymuso fel dinasyddion ifanc wedi bod yn anhygoel fel Gweithiwr Cymdeithasol”

Yn ystod oes y fenter hon, creodd a datblygodd plant a phobl ifanc sawl prosiect yn seiliedig ar eu profiadau ar y cyd o’r system ofal. Aeth eu prosiectau i’r afael â phynciau anodd fel amrywiaeth ddiwylliannol, gwahanu brodyr a chwiorydd, cael eu trin yn wahanol oherwydd eu bod mewn gofal, perthnasoedd â’u gofalwyr maeth a’u gweithwyr cymdeithasol, stigma, symud lleoliadau, cyrchu eu ffeiliau a diffyg cariad / dealltwriaeth o fewn y system ofal.

Gellir dod o hyd i’r prosiectau hyn ar-lein nawr: https://www.epiconline.ie/epic-fora/

Person Ifanc, 16:

“Mae wir yn dangos pwysigrwydd sicrhau ein bod yn teimlo ein bod yn cael ein derbyn, yn cael gwrandawiad ac yn teimlo ein bod yn cael ein caru.”

Gobaith y plant a’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan yw y bydd eu prosiectau’n cael eu defnyddio i gefnogi hyfforddiant staff newydd a gofalwyr maeth. Maen nhw hefyd yn gobeithio y byddan nhw’n cefnogi plant a phobl ifanc eraill i ddeall nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain ac y gallan nhw wneud unrhyw beth maen nhw’n meddwl amdano.

Yn 2017, cynlluniwyd a darparwyd cynhadledd genedlaethol o’r enw “Our Say, Our Way – A Collaborative Approach to Dylanwad ar Newid” gan y plant a’r bobl ifanc sy’n rhan

cymryd rhan yn y Fora. Roedd y digwyddiad cyfan yn cael ei arwain gan bobl ifanc ac yn dangos pob un o ddoniau’r grŵp a oedd yn cynnwys fideo, drama, celf, canu gemau a cherddoriaeth. Fe wnaeth y plant a’r bobl ifanc hefyd arwain ar redeg eu gweithdai eu hunain a amlygodd pam roedd pob grŵp wedi dewis ymgymryd â’u prosiectau penodol. Profodd y digwyddiad hwn pa mor bwysig yw clywed gan ein plant a’n pobl ifanc yn uniongyrchol a’i nod oedd herio gweithwyr proffesiynol i feddwl am ofal o’u safbwyntiau.

Ymchwil:

Yn 2018 cwblhaodd Canolfan Ymchwil Plant a Theuluoedd UNESCO (UCFRC) ymchwil ar ‘Gyfranogiad plant mewn gofal ar y cyd: gwerthusiad ffurfiannol o grwpiau gweithredu gofal maeth Tusla / EPIC’. Awgrymodd y canfyddiadau, er bod llawer o ganlyniadau pwysig a buddiol y gellid eu mesur, roedd canlyniadau eraill hefyd yn cynnwys y gefnogaeth emosiynol a chymdeithasol a ddarparwyd i’r plant a’r bobl ifanc trwy gael cyfle i fod mewn gofod a oedd yn rhydd o stigma, lle nad oedd yn rhaid iddynt egluro eu stori neu pam eu bod mewn gofal.

Tynnodd yr ymchwil sylw hefyd at y cyfle i blant a phobl ifanc gael gafael ar arweiniad a chefnogaeth ar agweddau ar eu profiad gofal a’r system ofal yn ei chyfanrwydd.

Person Ifanc, 15 oed:

“Mae’n hwyl iawn ac rydw i’n teimlo’r un peth â phawb arall yma, does dim rhaid i mi egluro pam nad ydw i’n byw gartref”

Yn ystod fy nghyfnod yn y rôl hon, roeddwn yn wirioneddol ostyngedig, yn falch ac yn ddiolchgar i’r bobl ifanc hynod o ddewr, doniol a thalentog y cyfarfûm â hwy ar hyd y ffordd. Roedd gan y bobl ifanc hyn gymaint o awch ac angerdd i wneud newidiadau o fewn y system ofal yn seiliedig ar eu profiad byw eu hunain. Dysgodd y grwpiau hyn i mi fod cryfder mewn niferoedd, bod llais gonest a phrofiadol yn bwerus ac na ddylid byth atal y lleisiau hyn na chael eu hystyried yn llai na llais yr oedolion yn eu bywydau. Fe ddysgodd y plant a’r bobl ifanc i mi mai’r hyn y maen nhw ei angen ac y maen nhw ei eisiau gennym ni fel gweithwyr proffesiynol yw gonestrwydd ac nid i’r penderfyniadau sy’n cael eu gwneud am eu bywydau fod â “gorchudd siwgr” mewn unrhyw ffordd.

Galluogi cyfranogiad pobl ifanc â phrofiad gofal mewn ymchwil: Lleisiau CASCADE

Mae’r bennod hon, a ysgrifennwyd gyda Louise Roberts, Jennifer Lyttleton-Smith, Sophie Hallett a CASCADE Voices, yn archwilio gwaith grŵp cynghori ymchwil ar gyfer pobl ifanc profiadol yng Nghymru (Lleisiau CASCADE).

Yn y bennod hon, rydym yn lleoli’r grŵp o fewn y ffocws cynyddol ar ‘gyfranogiad’ a llais defnyddwyr gwasanaeth mewn ymchwil. Rydym yn rhoi cyfrif o sut mae’r grŵp yn gweithredu, gydag enghreifftiau astudiaeth achos o’r ffyrdd y mae ei aelodau (pob person ifanc â phrofiad gofal wedi’i hyfforddi mewn dulliau ymchwil) wedi darparu arbenigedd mewn gwahanol gamau o’r broses ymchwil. Mae hyn yn amrywio o brosiectau ymchwil ysbrydoledig a chyfrannu at gynigion am gyllid grant, ymgymryd â chasglu a dadansoddi data, i weithio ar ledaenu canfyddiadau ymchwil.

Mae CASCADE Voices yn rhan annatod o ganolfan ymchwil CASCADE (dolen) sydd wedi gwerthfawrogi pobl ifanc fel ‘arbenigwyr yn ôl profiad’ (Preston-Shoot, 2007) ers ei sefydlu yn 2014 gan yr Athro Sally Holland. Mae’r bennod yn olrhain cryfderau niferus y grŵp, megis ei natur hirdymor, penagored a’i gydweithrediad agos â’r sefydliad defnyddwyr gwasanaeth, Voices from Care Cymru. Mae llawer o’r enghreifftiau astudiaeth achos yn darparu tystiolaeth o’r ffordd y mae profiad byw pobl ifanc o ymyrraeth gofal cymdeithasol yn gwella ymchwil ar bynciau gofal cymdeithasol.

Fodd bynnag, rydym hefyd wedi bod yn glir ynghylch rhai o heriau’r grŵp megis cyfyngiadau daearyddol i gyfranogiad pobl ifanc, sut i gydnabod cyfraniadau aelodau a sut mae grŵp fel Lleisiau CASCADE, a dylai gael ei ariannu a’i werthfawrogi gan sefydliadau fel Prifysgolion.

Gobeithiwn y bydd y bennod hon, gyda’i hesiamplau pendant, a’i thrafodaeth ar y cryfderau a’r heriau yr ydym wedi dod ar eu traws yn ddefnyddiol i unrhyw un sy’n meddwl am bobl ifanc

Defnyddio dulliau cyfranogol gyda phobl ifanc mewn lleoliad addysg

Mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar ddulliau cyfranogol, ansoddol a chydweithredol o ymchwilio. Gan dynnu ar ymchwil o fy astudiaeth ymchwil doethuriaeth pedair blynedd, mae’r bennod yn trafod sut y gall dulliau creadigol a chyfranogol fod yn ddull defnyddiol ar gyfer ymgysylltu â phobl ifanc sy’n profi amrywiaeth o anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol. Yn y gwaith maes, roeddwn yn awyddus i sicrhau bod y dull ymchwil a fabwysiadais gyda phobl ifanc yn hygyrch, yn hwyl ac ar eu telerau, gan roi rhywfaint o ddewis a rheolaeth i’r cyfranogwyr dros y profiad ymchwil.

Roedd gen i ddiddordeb mewn deall profiadau byw staff (gweler Smith a Connolly 2019) a phobl ifanc a fynychodd Uned Cyfeirio Disgyblion, math o Addysg heblaw yn yr Ysgol (EOTAS), lle mae pobl ifanc mewn gofal yn cael eu gorgynrychioli. O ystyried yr amgylchiadau y mae llawer o’r bobl ifanc hyn yn eu cael eu hunain ynddynt, lle mae cyfarfodydd adolygu ffurfiol yn dod yn norm wythnosol, roedd yn bwysig nad oedd fy ymchwil yn cael ei ystyried yn fath arall o ‘adolygiad’ ar gyfer y bobl ifanc.

Felly, defnyddiais ddull mosaig (Clarke and Moss 2001), a oedd yn cynnig ystod o ddulliau creadigol i gyfranogwyr megis lluniadu, gwaith celf, ffotograffiaeth, teithiau cerdded, a chyfweliadau anffurfiol. Roedd y bobl ifanc yn gallu penderfynu sut roedden nhw eisiau rhannu eu profiadau addysgol gyda mi, neu ddefnyddio’r amser hwn fel gweithdy creadigol iddyn nhw eu hunain pe bydden nhw’n dewis peidio â chymryd rhan yn yr ymchwil.

Er bod y bennod yn tynnu sylw at ddefnyddioldeb y dull mosaig, mae hefyd yn rhoi mewnwelediadau i rai o’r heriau y gallai ymchwilwyr eu hwynebu wrth ymwneud â dulliau cyfranogi. Mae’n trafod pwysigrwydd cydnabod a siarad am yr heriau hyn yn ystod y broses ymchwil, fel y gallem ddeall yn well pa mor gyfranogol yw ein gwaith mewn gwirionedd – ac wrth wneud hynny, gwella sut rydym yn gweithio gyda phobl ifanc.

Cyfeiriadau

Clarke, A. a Moss, P. 2001. Gwrando ar blant ifanc: y dull mosaig. Llundain: National Children’s Bureau Enterprises.
Smith, P. a Connolly, M. 2019. Gofal ac addysg. astudiaeth achos: Deall rolau a hunaniaeth broffesiynol athrawon o fewn PRU Cymru. Cylch prydais Cym Cym / Cyfnodolyn Addysg Cymru 21 (1), tt. 65-88.

Ffactorau hyrwyddo cyswllt o dan oruchwyliaeth ar gyfer plant mewn gofal

Mae’r bennod hon, a ysgrifennwyd gyda Dr Paul Rees, yn tynnu ar astudiaeth a ystyriodd brofiadau a barn 165 o unigolion allweddol sy’n ymwneud â neu’n profi cyswllt teulu genedigaeth dan oruchwyliaeth mewn canolfan gyswllt a nodwyd yng Nghymru.

Mae pwysigrwydd perthnasoedd teuluol wedi’i ymgorffori mewn deddfwriaeth ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol. I lawer o blant mewn gofal, mae maint y cyswllt sydd ganddynt â’u teulu biolegol yn gyfyngedig. Wrth i nifer y bobl ifanc sy’n mynd i ofal barhau i gynyddu, mae’r angen i ddeall yn well sut i wella a hyrwyddo perthnasoedd rhwng pobl ifanc a’u teulu. Mae hyn yn arbennig o bwysig o ystyried bod gan gyswllt y potensial i effeithio ar les pobl ifanc a’r cynlluniau tymor hwy a wneir. Fodd bynnag, nid oes digon o ganllawiau ynghylch beth yw cyswllt cadarnhaol a sut i hyrwyddo cyswllt o’r fath.

Fe wnaeth y fethodoleg fabwysiedig alluogi ceisio barn pobl ifanc, aelodau o’r teulu, gofalwyr, goruchwylwyr cyswllt a gweithwyr cymdeithasol. At hynny, er mwyn archwilio natur ddeinamig cyswllt dan oruchwyliaeth goramser.

Gwelwyd bod ffactorau fel cyfathrebu, cefnogaeth, gwybodaeth, cyd-destun, cysondeb ac agweddau tuag at gyswllt yn cael effaith fawr ar brofiad ac ansawdd cyswllt. Cawsom ein taro gan y gydberthynas rhwng y ffactorau allweddol hyn a’u potensial i newid canfyddiad a phrofiad cyswllt dros amser. Dangoswyd yn glir y gwahaniaeth mewn safbwyntiau a phrofiadau rhwng y gwahanol grwpiau allweddol, a’r gwerth o ddeall y profiad hwn o wahanol safbwyntiau.

Y gobaith yw y bydd egluro beth yw cyswllt teulu genedigaeth cadarnhaol, a nodi pa ffactorau sydd â’r duedd i hyrwyddo cyswllt o’r fath, yn cynorthwyo myfyrwyr ac ymarferwyr i feddwl am blant dan ofal a’u goruchwylio yn gadarnhaol.

Pennod 9

Plant a Phobl Ifanc yn ‘Edrych ar Ôl’? Addysg, Ymyrraeth a Diwylliant Gofal Bob Dydd yng Nghymru

Dyma’r blog diweddaraf mewn cyfres sy’n ymwneud â’r llyfr a ryddhawyd yn ddiweddar “Children and Young People‘ Looked After ’? Addysg, Ymyrraeth a Diwylliant Gofal Bob Dydd yng Nghymru ”. Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn uwchlwytho postiadau blog gan awduron y bennod.

Dewch o hyd i’r blogiau eraill yn y gyfres hon ar ein tudalen blog!

Cyfrif i lawr i’r Addewid i Ofalu

Mae Caerlŷr Cares Wythnos i ffwrdd o lansio ei siarter leol newydd y bydd busnesau yng Nghaerlŷr, Swydd Gaerlŷr a Rutland yn gallu ei llofnodi i ddweud eu bod wedi ymrwymo i gefnogi plant sy’n derbyn gofal a phobl sy’n gadael gofal i annibyniaeth.

Bydd y lansiad yn digwydd ddydd Iau 31 Hydref 2019, 8.30am i 10.30am yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Caerlŷr, Stadiwm King Power, ac mae’n rhan o Ŵyl Fusnes Caerlŷr. Os ydych chi’n fusnes a hoffai ddod draw gallwch chi gofrestru yma: Digwyddiad Lansio Addewid i Ofalu

Bydd y siarter yn syml, yn hyblyg ac wedi’i theilwra i’r hyn y gall busnesau ei gynnig i bobl â phrofiad gofal. Gallai hyn gynnwys profiad gwaith, teithiau gwaith neu gyfleoedd gwirfoddoli, neu gallai fod mor syml â darparu gostyngiadau ar eu gwasanaethau neu gyfrannu neu roi eitemau i sesiynau grŵp.

Nod yr Addewid yw rhoi mynediad i bobl ifanc brofiadol gofal i’r gefnogaeth a’r cyfleoedd sydd eu hangen arnynt i symud ymlaen mewn addysg, cyflogaeth a’u bywydau ehangach. Bydd yr addewid yn syml, yn hyblyg ac wedi’i deilwra i’r hyn y gall busnesau ei gynnig i bobl â phrofiad gofal. Gallai hyn gynnwys profiad gwaith, teithiau gwaith neu gyfleoedd gwirfoddoli, neu gallai fod mor syml â darparu gostyngiadau ar eu gwasanaethau neu gyfrannu neu roi eitemau i sesiynau grŵp.

Dywedodd person ifanc profiadol gofal Leicestershire Cares ’:

“Mae cymaint o stigma o amgylch y sawl sy’n gadael gofal label. Mae pobl yn tybio, os ydych chi wedi bod mewn gofal, eich bod chi’n creu trafferthion, mai eich bai chi oedd hynny. Os ydych chi wedi symud o gwmpas llawer o gartref i gartref, rhaid i chi fod yn boen yng nghefn y cefn, ond nid dyna’r achos. Rydyn ni am i fusnesau fod yn fwy ymwybodol o’r materion rydyn ni wedi’u hwynebu yn ystod ein bywydau, ddoe a heddiw, a’n bod ni’n gydnerth. Gobeithio y bydd y ddealltwriaeth newydd hon yn ein helpu i weithio gyda’n gilydd mewn ffordd iachach, a fydd o fudd i ni ac i fusnesau. ”

Roedd gofal Leicestershire Cares ’yn berson ifanc profiadol

Yn genedlaethol, mae pwysau mawr ar fusnesau a sefydliadau i gefnogi’r grŵp hwn o bobl ifanc. Nod y Cyfamod Ymadawr Gofal newydd yw cael busnesau i ymrwymo i gefnogi’r bobl ifanc hyn. Fodd bynnag, nid yw wedi cyrraedd cwmnïau lleol eto a allai, yn ein barn ni, wneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl ifanc.

Yng Nghaerlŷr a Swydd Gaerlŷr, mae tua 1,200 o bobl ifanc sydd â phrofiad o’r system ofal. Am ystod eang o resymau, mae’r grŵp hwn o bobl ifanc yn un o’r rhai mwyaf gwaharddedig a difreintiedig yn ein cymdeithas.

Unwaith y bydd yr Addewid wedi’i lofnodi gan fusnes, bydd Caerlŷr Cares yn darparu gwybodaeth, cyngor a hyfforddiant ar y ffordd orau i gefnogi gofal pobl ifanc profiadol yn y gweithle a gall hefyd helpu busnesau i ddod o hyd i bobl â phrofiad gofal i’w cyflogi.

Awdurdodau lleol yw’r rhieni corfforaethol i ofalu am bobl ifanc brofiadol, fodd bynnag, mae gan bob un ohonom, p’un a yw’n awdurdod, busnes, addysg, sefydliad gwirfoddol neu gymunedol, gyfrifoldeb i helpu’r lleiafrif anweledig hwn i lwyddo a ffynnu yn y gweithle ac yn eu bywydau ehangach. . #TogetherWeCan

Bydd lansiad Addewid i Ofal yn cael ei gynnal ddydd Iau 31 Hydref 2019, 8.30am i 10.30am yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Caerlŷr, Stadiwm King Power, ac mae’n rhan o Ŵyl Fusnes Caerlŷr.

Archebwch eich lle yn lansiad Addewid i Ofal

I gael mwy o wybodaeth am yr Addewid i Ofalu, cysylltwch â Jacob yn jacob@leicestershirecares.co.uk.