Lansiad Llyfr: Ymarfer Gwaith Cymdeithasol Ysbyty Critigol

Cyhoeddiad Newydd

Mae’n bleser gennym gyhoeddi’r llyfr Critical Hospital Social Work Practice, sydd newydd ei lansio, gan ein cydweithiwr yn y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, Dr Dan Burrows.

Mae’r llyfr yn uwcholeuo rôl pwysau cyflym, uchel gweithiwr cymdeithasol yr ysbyty. Ar adeg o bryder cyhoeddus ynghylch cyflwr y GIG ac anghenion poblogaeth hŷn sy’n tyfu, mae swydd gweithiwr cymdeithasol yr ysbyty yn bwysicach nag erioed. Ac eto, mae’n ddealladwy ac yn aml yn cael ei anwybyddu gan lunwyr polisi, rheolwyr a gweithwyr proffesiynol eraill.

Gan ddefnyddio theori gymdeithasol i wneud synnwyr o gyd-destun cyfoes iechyd a gofal cymdeithasol, mae’r llyfr hwn yn tynnu sylw at y rôl hanfodol y mae gweithwyr cymdeithasol yn ei chwarae wrth gynllunio gollyngiadau ysbyty cymhleth. Mae’n rhoi cyfrif manwl o weithgareddau tîm gwaith cymdeithasol ysbyty nodweddiadol yn y DU, wedi’u tynnu o waith maes ethnograffig trwyadl, ac yn cyferbynnu hyn â thystiolaeth ymchwil ar arferion gwaith cymdeithasol ysbytai ledled y byd. Mae’r awdur yn tynnu sylw at gyfeiriadau newydd cyffrous ar gyfer gwaith cymdeithasol sy’n gysylltiedig ag iechyd a photensial gwaith cymdeithasol i ddatblygu ymarfer gerontolegol beirniadol.

Bydd y llyfr hwn, a gyhoeddir gan Routledge, yn ddefnyddiol i fyfyrwyr ac ymarferwyr gwaith cymdeithasol sy’n gweithio mewn ysbytai a gyda phobl hŷn yn gyffredinol. Bydd hefyd o werth sylweddol i lunwyr polisi ac academyddion sydd â diddordeb mewn datblygu dulliau arloesol o ddiwallu anghenion y boblogaeth sy’n heneiddio.

Am yr Awdur:

Hyfforddodd Daniel Burrows fel gweithiwr cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, lle cyfarfu ef a’i ddarpar wraig. Ar ôl saith mlynedd o ymarfer, symudodd drosodd i ddysgu a chwblhau ei ddoethuriaeth broffesiynol. Mae bellach yn byw yng Nghaerdydd gyda’i wraig a’i ddau fab ac yn dysgu ar yr MA Gwaith Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cysylltiadau Allweddol

Manylion Cyswllt Cydlynwyr LACE

Rhanbarth Gogledd Cymru (GWE)

Prif gydlynydd rhanbarthol – Sharon Williams – SharonWilliams@gweginnich.cymru
Wrecsam – Chris Moore – Chris.moore@wrexham.gov.uk
Conwy – Eilir Jones – Eilir.jones@conwy.gov.uk
Sir y Fflint – Lisa Davies – Lisa.J.Davies@flintshire.gov.uk
Gwynedd – Rob Jewel – robertashleyjewell@gwynedd.llyw.cymru
Ynys Môn – Heulwen Owen – heulwenowen@anglesey.gov.uk
Sir Ddinbych – Kathryn Packer – Kathryn.packer@denbighshire.gov.uk

Rhanbarth De Orllewin a Chanolbarth Cymru (ERW)

Cydlynydd arweiniol rhanbarthol – PDG-LAC – Cressy Morgan – cressy.morgan@erw.org.uk
Abertawe – Helen Howells – Helen.Howells@Swansea.Gov.UK
Port Castell-nedd – Nicky Sneezum – n.sneezum@neath-porttalbot.gov.uk
Caerfyrddin – Sian Owen – srowen@carmarthenshire.gov.uk
Sir Benfro – Wyn Harries – Wyn.harries@pembrokeshire.gov.uk
Powys – Michael Gedrim – michael.gedrim@powys.gov.uk
Ceredigion – Claire Granger – Clair.Grainger@ceredigion.gov.uk

Rhanbarth Canol De Cymru

Prif gydlynydd rhanbarthol – PDG-LAC – Siriol Burford – Siriol.Burford@CSCJES.Org.UK
Caerdydd – Daliwr Nicola – nicola.holder@cardiff.gov.uk
Pen-y-bont ar Ogwr – Keeva McDermott – keeva.mcdermott@bridgend.gov.uk
Vale of Glam – Martine Coles – mncoles@valeofglamorgan.gov.uk
RhCT – Damien Petts – Damien.Petts@rctcbc.gov.uk
RhCT – Hannah Bevan – Hannah.m.bevan@rctcbc.gov.uk
Merthyr Tudful – Jessica Jones – Jessica.jones@merthyr.gov.uk

Rhanbarth De Ddwyrain Cymru (EAS)

Prif gydlynydd rhanbarthol – PDG-LAC – Kathryn Bevan – kathryn.bevan@sewaleseas.org.uk
Casnewydd – Claire Lilley – Claire.lilley@newport.gov.uk
Casnewydd – Wendy Hoskins – Wendy.hoskins@newport.gov.uk
Torfaen – Kate Evans – Kate.Evans@Torfaen.Gov.uk
Sir Fynwy – Richard Austin – Richardaustin@monmouthshire.gov.uk
Caerffili – Nicola Barren – BARREN@CAERPHILLY.GOV.UK
Caerffili – Sarah Ellis – ELLISS@CAERPHILLY.GOV.UK
Blaenau Gwent – Claire Lilley – Claire.lilley@Blaenau-Gwent.Gov.UK

Manylion Cyswllt Sefydliadau Allweddol

Action for Children
T: 01923 361 500 
E: ask.us@actionforchildren.org.uk
https://www.actionforchildren.org.uk/

Adoption UK
T: 01295 752240
https://www.adoptionuk.org/

AFA Cymru
T: 02920 761155
E: info-afacymru@stdavidscs.org
http://www.afacymru.org/index.php/en/

Barnardo’s
T: 0208 550 8822
E: supporterrelations@barnardos.org.uk
https://www.barnardos.org.uk/

British Association of Social Workers
T: 0 121 622 3911
https://www.basw.co.uk/

Care Forum
T: 01978 755400
E: enquiries@careforumwales.co.uk 
http://www.careforumwales.co.uk/

Carer’s Trust
T: 0300 772 9600
E: info@carers.org
https://carers.org/

The Children’s Society
T: 0300 303 7000 
E: supportercare@childrenssociety.org.uk
https://www.childrenssociety.org.uk/

Department of Health (England)
T: 0207 210 4850
E: https://contactus.dh.gov.uk/?openform
https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health

Family Rights Group
T: 020 7923 2628
E: office@frg.org.uk
https://www.frg.org.uk/

Fostering Network
T: 020 7620 6400
E: info@fostering.net
https://www.thefosteringnetwork.org.uk/

IMO
T: 0207 340 7668
E: hello@imohub.org.uk

Llamau
T: 029 2023 9585
http://www.llamau.org.uk/

NSPCC
T: 0808 800 5000
E: help@nspcc.org.uk
https://www.nspcc.org.uk/

NYAS
T: 0151 649 8700
E: info@nyas.net
https://www.nyas.net/

Save the Children UK
T: 020 7012 6400
E: supporter.care@savethechildren.org.uk
http://www.savethechildren.org.uk/

Siblings Together
T: 020 7394 8708

Social Care Institute for Excellence
T: 020 7766 7400
E: info@scie.org.uk 

Social Care Wales (Care Council / SSIA)
T: 0300 30 33 444
E: info@socialcare.wales
https://socialcare.wales

Tros Gynnal
T: 029 2039 6974
http://www.trosgynnal.org.uk/

Voices from Care Cymru
T: 02920 451431
http://www.voicesfromcarecymru.org.uk/

LLywodraeth Cymru
T: 0300 0604400
E: CustomerHelp@Wales.GSI.Gov.UK