Rhwng y llinellau: Ymarfer sy’n seiliedig ar drawma, persbectif profiad byw

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Cyfle Dysgu a Datblygu Mynediad Agored

18 Tachwedd, 2021

Mae trawma yn fater sydd â’r potensial i effeithio ar bob person, ac felly mae dod yn seiliedig ar drawma yn fater dynol. Mae gan bob un aelod o gymdeithas rôl i’w chwarae o ran deall ac ymateb i effeithiau trawma. Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i bawb ddod yn arbenigwr mewn trawma, ond mae’n golygu bod gennym ni bob un ran i’w chwarae mewn deall trawma, gan greu ymwybyddiaeth ohono o amrywiaeth o safbwyntiau unigryw, gan rymuso unigolion a chymunedau eraill i greu eu hymwybyddiaeth eu hunain o drawma; ac o fewn cyd-destun a chylch gwaith eich rolau eich hun, mae gan bob un ohonoch ran i’w chwarae wrth ymateb i’r rhai yr effeithir arnynt ac y mae trawma ac adfyd yn effeithio arnynt ryw ffordd neu’i gilydd.

Yn Artifacts, rydym yn dechrau o’r safbwynt y gall defnyddio ein profiad byw o effaith trawma a gofid helpu i roi mewnwelediad, herio patrymau meddwl a rhoi cefnogaeth gadarnhaol wrth lunio’r ddarpariaeth o wasanaethau. Tynnu sylw at werth cysylltiadau, yr angen am obaith, ysbrydoliaeth, pwrpas ac ystyr, a natur gymhleth, amlweddog, ryng-gysylltiedig ac aml-genhedlaeth trawma.

Mae’r sesiwn hon yn archwilio trawma mewn ffordd hynod agored a gonest, a chyfrifoldeb y rhai sy’n cofrestru am y sesiwn hon yw sicrhau bod cynrychiolwyr yn ymwybodol ei bod yn archwilio cynnwys a allai fod yn anodd, yn ofidus neu sbarduno unigolion; ac felly, mae rhan o bresenoldeb yn cydnabod hyn o ran hunanofal.

Artifacts: Open Access Learning & Development Opportunity 18.11.21

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Nid prosiect yw cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc, mae’n hawl!

Gweminar: Nid prosiect yw cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc, mae’n hawl!

Dydd Llun 2 Tachwedd
2.00 – 4.00pm GMT 
Ffurflencaddw lle
Manylion y Gweminar

Mae’r gweminar hon yn rhannu sut gall plant a phobl ifanc gyfrannu at benderfyniadau cyfreithiol ynghylch cyswllt â phlant, yng nghyd-destun trais domestig. Yn seiliedig ar brosiect 5 gwlad, Gwella Cyfiawnder Cyswllt Plant, bydd y gweminar yn cyflwyno ac yn trafod sut gall plant a phobl ifanc, sydd wedi profi trais domestig, fynegi eu barn a’u gwybodaeth er mwyn gwella systemau a phrosesau. 

Bydd siaradwyr gwadd o Bortiwgal a’r Alban yno, gan gynnwys pobl ifanc sydd wedi cymryd rhan ym mhrosiectau cyfranogiad IJCC. Cyflwynir y gweminar yn Saesneg, gyda grwpiau trafod ar gael yn Saesneg, Bwlgareg, Groeg, Portiwgaleg, a Rwmaneg. 

Bydd y seminar yn berthnasol i’r rheiny sy’n gweithio ym maes cyfranogiad plant a phobl ifanc. Bydd o ddiddordeb i bobl sy’n gweithio’n uniongyrchol â phlant a phobl ifanc sy’n profi trais domestig:

  • mewn cyd-destun cyfreithiol (erlynwyr cyhoeddus, barnwyr a chyfreithwyr)
  • yn y gwasanaethau cymdeithasol (canolfannau cymorth i ddioddefwyr trais domestig, llochesi, canolfannau goruchwylio ymweliadau, timau cymorth llysoedd, pwyllgorau lleol ar gyfer amddiffyn hawliau plant a phobl ifanc)
  • yn y sectorau Hawliau Plant a Menywod, a’r rheiny sy’n gweithio gyda menywod a’u plant. 

Cadw Ein Plant Yn Ddiogel

15/09/2020 – 17/09/2020
09:30 – 12:30

YMUNWCH Â NI AR-LEIN: Rydym yn cynnig detholiad o gyrsiau ar-lein drwy ap Zoom neu MS Teams

Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw eu bywyd heb ddioddef camdriniaeth nac esgeulustod, ond mae digwyddiadau diweddar yn amlygu, unwaith eto, pa mor anodd y gall fod i gynifer o oedolion adnabod, a gweithredu ar sail pryderon ynghylch diogelwch neu les plentyn. Mae Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn yn datgan y dylai pob sefydliad sy’n ymwneud â phlant weithio tuag at yr hyn sydd orau i bob plentyn.

The Brilliant Club: Gweithio gyda rhieni a gofalwyr i gynnig cyfleoedd teg i fynd i brifysgolion

Yn y DU ar hyn o bryd, mae cysylltiad sefydledig rhwng cefndir disgybl a’r cyfleoedd sydd ganddynt i fynd i addysg uwch. Mae dull mesur Cydraddoldeb UCAS yn dangos bod 1 o bob 4 o’r cwintel mwyaf breintiedig o ddisgyblion 18 oed yn cael eu derbyn i brifysgolion dethol dros ben, o gymharu â dim ond 1 o bob 50 o ddisgyblion o’r cwintel mwyaf difreintiedig.

Mae The Brilliant Club yn elusen ledled y DU sy’n ceisio sicrhau bod pob person ifanc yn gallu cael cyfle teg i fynd i brifysgol. Rydym yn gweithio gydag ysgolion a phrifysgolion ledled y DU. Diben yr elusen yw cynyddu nifer y disgyblion o gefndiroedd a dangynrychiolir sy’n symud ymlaen i astudio mewn prifysgolion hynod ddethol.

Ar 14 ac 17 Medi byddwn yn cynnal digwyddiad rhithwir rhad ac am ddim er mwyn siarad â rhieni a gofalwyr am eu safbwyntiau, eu pryderon a’u profiadau o gefnogi pobl ifanc sy’n ystyried eu hopsiynau ar ôl gadael yr ysgol. Bydd y digwyddiadau’n cynnwys cyflwyniad byr i’r elusen a’n gwaith ar hyn o bryd, cyn rhannu’n grwpiau llai i gael trafodaeth anffurfiol am gefnogi rhieni a gofalwyr myfyrwyr oedran ysgol mewn cysylltiad â gwneud penderfyniadau ynghylch mynd i brifysgol. Nid oes rhaid i chi drafod unrhyw beth yr ydych yn anghyfforddus yn ei gylch, ac ni fyddwch yn cael eich rhoi mewn sefyllfa lle mae’n rhaid i chi ateb cwestiynau penodol.

Cofrestru:

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynd i’r digwyddiad cofrestrwch yn Eventbrite.

Laura Johnstone
Rheolwr Cenedlaethol y Rhaglen Ysgolheigion
laura.johnstone@thebrilliantclub.org

Holwch i gael gwybod rhagor am The Brilliant Club:
Twitter: @BrilliantClub
Gwefan: Brilliant Club

Adeiladu dyfodol cadarnhaol ar gyfer iechyd meddwl pobl ifanc

Dyddiad: 17 Medi 2020
Amser: 17:30 – 18:00

Bydd y digwyddiad rhithwir hwn, y mae Prifysgol Caerdydd yn ei westeio, yn archwilio ymchwil i orbryder ac iselder mewn pobl ifanc. Bydd yr Athro Simon Murphy, Cyfarwyddwr DECIPHer, yn siarad am rôl ysgolion mewn cefnogi iechyd meddwl pobl ifanc.

Cynhadledd rithwir ryngwladol: Galwad i weithredu i newid lles plant

Cynhadledd Rithwir Ryngwladol Canolfan Kempe:
Galwad i weithredu i newid lles plant
Hydref 5-8, 2020

Am dros 40 mlynedd, mae ISPCAN a Chanolfan Kempe ar gyfer Atal a Thrin Cam-drin ac Esgeuluso Plant wedi rhannu cenhadaeth i roi diwedd ar gamdriniaeth plant yn ei holl ffurfiau. Nawr, gyda phandemig COVID-19 yn taflu goleuni ar wahaniaethau ac anghydraddoldebau ledled y byd, rydym wedi partneru ar y gynhadledd rithwir gyntaf o’i math a fydd yn dod â gweithwyr proffesiynol ar draws disgyblaethau sydd am greu a symbylu newid mewn lles plant. a gwella canlyniadau i deuluoedd ledled y byd.

Wedi’i drefnu i greu cymuned, cysylltiadau, a pherthnasoedd ac i annog chwilfrydedd a herio strwythurau a syniadau traddodiadol, rydym yn eich gwahodd i ymuno â’r rhai sydd â phrofiad byw; ymarferwyr lles plant, goruchwylwyr a gweinyddwyr; gweithwyr proffesiynol cyfreithiol, iechyd meddwl a meddygol; arweinwyr cymunedol a chymdogaeth; ymchwilwyr; llunwyr polisi; eiriolwyr; ac arweinwyr meddwl eraill o bob cwr o’r byd – y disgwylir iddynt fod yn 1,500 cryf – wrth ailedrych ar les plant a sut y gallwch fod yn asiant newid yn eich cenhedloedd a’ch cymunedau. Dewch i weithio!

Uchafbwyntiau’r Gynhadledd

  • Mwy na 250 o sesiynau sy’n arddangos syniadau newydd a thrawsnewidiol
  • Sesiynau’n cael eu cynnig mewn tri bloc, 6 awr bob dydd, er mwyn caniatáu i’r holl barthau amser gymryd rhan
  • Cyflwynwyr o bedwar ban byd, gan gynnwys Cynghorwyr ISPCAN Dr. Rajeev Seth a Dr. Jordan Greenbaum
  • Fformat arloesol gan gynnwys sesiynau agoriadol, grwpiau trafod, gweithdai, cylchoedd sgwrsio, a chylchoedd cyfryngau

I ddysgu mwy am y rhaglen a phrisio, ewch i wefan y gynhadledd: KempeConference.org

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gynhadledd, cysylltwch â kempeconference@ucdenver.edu.