Hyrwyddo addysg plant sydd dan ofal a phlant sydd wedi bod dan ofal

Lleoliad: Lloegr

Awdur: Yr Adran Addysg

Blwyddyn: 2018

Crynodeb:

Mae’r canllawiau hyn yn manylu’r ddyletswydd sydd ar awdurdodau lleol a phenaethiaid ysgol rithwir (VSHs) i hyrwyddo cyflawniad addysgol y plant sydd dan eu gofal. Mae’n ymwneud ag:

  • awdurdodau lleol
  • penaethiaid ysgol rithwir (VSHs)
  • cyfarwyddwyr gwasanaethau plant
  • gweithwyr cymdeithasol
  • swyddogion adolygu annibynnol
  • swyddogion sy’n gyfrifol am addysg plant dan ofal

Mae canllawiau statudol yn amlinellu’r hyn y mae’n rhaid i awdurdodau lleol ei wneud er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith. Dylech ymlynu wrth y canllawiau oni bai bod gennych reswm da iawn dros beidio. Mae penaethiaid ysgol rithwir (VSHs) yn gyfrifol am hyrwyddo cyflawniadau addysgol yr holl blant sydd dan ofal yr awdurdod lleol y maent yn gweithio iddo.

Adroddiad Cryno: Codi uchelgais a chyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal

Flwyddyn yn ddiweddarach: Codi uchelgais a chyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru – Adroddiad Cryno

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi rhaglen Llywodraeth Cymru a’r cynnydd a wnaed wrth gyflawni camau gweithredu o fewn ei chwe thema allweddol i ysgogi gwelliannau yn neilliannau addysgol plant sydd â phrofiad o ofal. Mae’n crynhoi’r hyn a gyflawnwyd o dan y rhaglen o fis Chwefror 2016 tan fis Ionawr 2017, a’r hyn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer 2017-2018.

Rhoi egwyddorion rhieni corfforaethol i blant mewn gofal, neu sy’n gadael gofal

Lleoliad: Lloegr

Awdur: Yr Adran Addysg

Blwyddyn: 2018

Crynodeb:

Mae’r canllawiau hyn ar gyfer awdurdodau lleol a’u ‘partneriaid perthnasol’ (fel y diffinnir yn adran 10 y Ddeddf Plant 2004) ac eraill sy’n cyfrannu at wasanaethau a ddarperir i blant dan ofal a’r rheiny sy’n gadael gofal.

Fe ddyluniwyd i helpu awdurdodau lleol i ystyried y mathau o wasanaethau allai gael eu cynnig ynghylch egwyddorion rhieni corfforaethol.

Polisi & Strategaeth Gogledd Iwerddon

Mae cofnodion Polisi a Strategaethau Llywodraeth Teulu a Chymuned ar gyfer Gogledd Iwerddon yn cynnwys dogfennau strategaeth sy’n llywio polisi cyfredol ac yn y dyfodol.

Cynnwys yn dod.

Polisi & Strategaeth Yr Alban

Mae cofnodion Polisi a Strategaethau Llywodraeth Teulu a Chymuned ar gyfer Yr Alban yn cynnwys dogfennau strategaeth sy’n llywio polisi cyfredol ac yn y dyfodol.

Cynnwys yn dod.

Polisi & Strategaeth Rhyngwladol

Mae cofnodion Polisi a Strategaethau Llywodraeth Teulu a Chymunedol ar gyfer Rhyngwladol yn cynnwys dogfennau strategaeth sy’n llywio polisi cyfredol ac yn y dyfodol.

Cynnwys yn dod.

Polisi & Strategaeth Lloegr

Mae cofnodion Polisi a Strategaethau Llywodraeth Teulu a Chymuned ar gyfer Lloegr yn cynnwys dogfennau strategaeth sy’n llywio polisi cyfredol ac yn y dyfodol.

Cynnwys yn dod.

Polisi & Strategaeth Cymru

Mae cofnodion Polisi a Strategaethau Llywodraeth Teulu a Chymuned ar gyfer Cymru yn cynnwys dogfennau strategaeth sy’n llywio polisi cyfredol ac yn y dyfodol.

Cynnwys yn dod.

Polisi & strategaeth

Ymhlith y cofnodion Polisïau a Strategaethau Gofal ac Addysg y Llywodraeth mae dogfennau strategaeth sy’n llywio polisïau presennol a pholisïau i’r dyfodol. Dogfennau polisïau a strategaethau ar gyfer Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban ac yn rhyngwladol.

Cymru
Mae Polisïau a Strategaethau Llywodraeth Cymru’n cynnwys adrannau ar bolisïau presennol
Llywodraeth Cymru a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n berthnasol i Ofal ac Addysg, yn ogystal â pholisïau presennol Llywodraeth y DU a’i pholisïau yn y gorffennol. Mae hefyd yn cynnwys y dogfennau strategaeth a ddefnyddir i lywio’r polisïau presennol a pholisïau’r dyfodol.

Lloegr
Mae Polisïau a Strategaethau Llywodraeth Lloegr yn cynnwys adrannau ar bolisïau
presennol Llywodraeth Lloegr a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n berthnasol i Ofal ac Addysg, yn ogystal â pholisïau presennol Llywodraeth y DU a’i pholisïau yn y gorffennol. Mae hefyd yn cynnwys y dogfennau strategaeth a ddefnyddir i lywio’r polisïau presennol a pholisïau’r dyfodol.

Yr Alban
Mae Polisïau a Strategaethau Llywodraeth yr Alban yn cynnwys adrannau ar bolisïau
presennol Llywodraeth yr Alban a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n berthnasol i Ofal ac Addysg, yn ogystal â pholisïau presennol Llywodraeth y DU a’i pholisïau yn y gorffennol. Mae hefyd yn cynnwys y dogfennau strategaeth a ddefnyddir i lywio’r polisïau presennol a
pholisïau’r dyfodol.

Gogledd Iwerddon
Mae Polisïau a Strategaethau Llywodraeth Gogledd Iwerddon yn cynnwys adrannau ar
bolisïau presennol Llywodraeth Gogledd Iwerddon a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n berthnasol i Ofal ac Addysg, yn ogystal â pholisïau presennol Llywodraeth y DU a’i pholisïau yn y gorffennol. Mae hefyd yn cynnwys y dogfennau strategaeth a ddefnyddir i lywio’r polisïau presennol a pholisïau’r dyfodol.

Rhyngwladol
Mae Polisïau a Strategaethau Llywodraethau Rhyngwladol yn cynnwys adrannau ar bolisïau presennol Llywodraethau Rhyngwladol a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n berthnasol i Ofal ac Addysg. Mae hefyd yn cynnwys y dogfennau strategaeth a ddefnyddir i lywio’r polisïau presennol a pholisïau’r dyfodol.