Pobl ifanc sy’n gadael gofal, ymarferwyr a’r pandemig: Profiadau, cefnogaeth a gwersi

Yn 2020, gwnaeth pandemig y coronafeirws (COVID-19) amharu’n sylweddol ar fywyd dyddiol ledled y DU. Rhoddodd Deddf Coronafeirws 2020 bwerau newydd i Lywodraethau datganoledig ar feysydd gan gynnwys iechyd, addysg a chyfiawnder (Sefydliad y Llywodraeth 2020). Cyhoeddodd y Prif Weinidog ar 23 Mawrth, 2020 bod ‘cyfnod clo’ i ddilyn a chafwyd cyfarwyddebau tebyg yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon (Sefydliad Llywodraeth 2020).

Mae trafodaethau ar yr ymatebion angenrheidiol i’r pandemig, ynghyd â thrafodaethau am ei effaith, wedi tynnu sylw at bryderon am anghydraddoldebau. Er enghraifft, nododd Golightly a Holloway (2020: 637) fod ‘rhai [unigolion] mewn sefyllfa lawer gwell nag eraill i fynd trwy hyn’ tra bod Blundell et al (2020: 292) yn dadlau na fydd y pandemig ‘yn effeithio ar bawb yn yr un modd… o iechyd i swyddi ac i fywyd teuluol… y grwpiau mwyaf agored i niwed yn ôl cefndir economaidd-gymdeithasol a statws iechyd hefyd yw’r rhai a allai gael eu taro arwaf.” 

Mae COVID-19 hefyd wedi effeithio ar ddarparu gwasanaethau cymdeithasol i oedolion a phlant (Ferguson et al 2020), gan gynnwys cynnal cefnogaeth i grwpiau sy’n agored i niwed ac ymateb i alw cynyddol am iechyd meddwl, trais domestig a gwasanaethau diogelu (Baginsky a Manthorpe 2020 ).

Mae ymchwil newydd yn ceisio deall ymatebion i COVID-19 ac anghenion a phrofiadau unigolion sy’n derbyn ac yn darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol (Baginsky a Manthorpe 2020; Bhatia 2020; Blake-Holmes 2020; Cook a Zschomler 2020; Dafuleya 2020; Ferguson et al 2020 ; Henrickson 2020; Iyer et al. 2020; Lingam a Sapkal 2020; O’Sullivan et al 2020; Rambaree a Nassen 2020; Sanfelici 2020; Sengupta a Jha 2020; The Fostering Network 2020; Walter-McCabe 2020).  Canolbwyntiodd y prosiect ymchwil hwn yn bennaf ar gyd-destun Cymru a’i nod yw cyfrannu at y dystiolaeth hwn sy’n dod i’r amlwg, gyda ffocws ar anghenion, cefnogaeth a phrofiadau pobl ifanc sy’n gadael gofal awdurdod lleol. 

Plant dan ofal yng Nghymru

Ar 31 Mawrth 2019, roedd yna 6,845 o blant dan ofal yng Nghymru, cynnydd pellach o 440 o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. O ganlyniad, mae’r bwlch rhwng y gyfradd o blant dan ofal yng Nghymru a rhannau eraill o’r DU wedi parhau i ledu.

Yng Nghymru, er bod y mwyafrif o Awdurdodau Lleol wedi gweld cynnydd yn nifer a chyfradd y plant sy’n derbyn gofal, mae amrywiad sylweddol; ac mae rhai wedi profi gostyngiad yng nghyfradd y plant sy’n derbyn gofal ers 2014. Drwy ddefnyddio data a gyhoeddwyd, mae’r gyfres hon o friffiadau’n ystyried beth allwn ni ddweud am y ffactorau sy’n sbarduno’r tueddiadau hyn, ac yn diweddaru’r adroddiad cynharach, Dadansoddiad o Ffactorau sy’n Cyfrannu at Gyfraddau Uwch o Ofal yng Nghymru.

 1. Plant dan ofal yng Nghymru: Tueddiadau
 2. Plant dan ofal yng Nghymru: Ffactorau sy’n cyfrannu at gyfraddau amrywiol
 3. Plant dan ofal yng Nghymru: Llifoedd i mewn i ofal ac allan ohono

Cynnydd Addysgol Plant Mewn Gofal yn Lloegr: Cysylltu Gofal a Data Addysgol (Trosolwg

ADRODDIAD YMCHWIL

Awduron: Judy Sebba, David Berridge, Nikki Luke, John Fletcher, Karen Bell, Steve Strand, Sally Tomas, Ian Sinclair, Aoife O’Higgins (a baratowyd ar gyfer The Nuffield Foundation)

Blwyddyn: 2015

Crynodeb o’r Adroddiad:

Y prosiect hwn oedd yr astudiaeth fawr gyntaf yn y DU i archwilio’r berthynas rhwng canlyniadau addysgol, hanes gofal pobl ifanc a nodweddion unigol. Mae’n cysylltu’r Gronfa Ddata Genedlaethol Disgyblion a’r Gronfa Ddata Plant mewn gofal ar gyfer y garfan a oedd yn gymwys i gymryd TGAU yn 2013.

Canolbwyntiodd y prif ddadansoddiad ar y cynnydd yn yr ysgol uwchradd (Cyfnodau Allweddol 2-4) ymhlith pobl ifanc a oedd wedi bod mewn gofal am dros flwyddyn ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4. Ategwyd dadansoddiad ystadegol manwl gan gyfweliadau â 26 o bobl ifanc mewn chwech awdurdod lleol ag oedolion sy’n arwyddocaol yn eu gyrfaoedd addysgol, gan gynnwys gofalwyr maeth, athrawon, gweithwyr cymdeithasol a phenaethiaid Ysgol Rithwir (mae Ysgol Rithwir yn gweithredu fel hyrwyddwr o fewn awdurdod lleol, a’i nod yw gwella a hyrwyddo addysg pob plentyn mewn gofal fel pe byddent mewn un ysgol sengl).

Mewn Gofal, Allan o Trafferth: Sut y gellir trawsnewid cyfleoedd bywyd plant mewn gofal trwy eu hamddiffyn rhag

ADRODDIAD YMCHWIL

Awdur: Y Gwir Anrh. Anrh. yr Arglwydd Laming (Cadeirydd)

Blwyddyn: 2016

Crynodeb o’r Adroddiad:

Pan fydd y wladwriaeth yn cymryd drosodd magu plentyn rhywun arall, mae ganddi gyfrifoldeb cyfreithiol a moesol i fod yn rhiant da. Yn eithaf aml bydd hyn yn gofyn am ymdrech benderfynol i unioni annigonolrwydd neu fethiant difrifol y rhianta cynharach a brofwyd gan y person ifanc. Gall y methiannau hyn, am ba bynnag reswm y maent yn codi, arwain at ddiffygion dwys, boed hynny mewn addysg, sgiliau cymdeithasol neu ddatblygiad personol. Mae gwaith adfer yn dibynnu nid yn unig ar y sgiliau ond hefyd ar ymrwymiad, uchelgais a phenderfyniad y staff, y gofalwyr ac o bosibl aelodau’r teulu ehangach. Nod yr adroddiad hwn yw annog arfer da a sicrhau bod safonau ansawdd cadarn yn dod yn brofiad bob dydd i bob plentyn sy’n gorfod dibynnu ar y wladwriaeth am eu diogelwch, eu datblygiad priodol a’u hyder yn eu dyfodol. Er bod y dasg yn gofyn am lawer o bawb sy’n ymwneud â phob person ifanc, serch hynny, mae’n hanfodol ac o bosibl yn rhoi llawer o foddhad i’r person ifanc a’r wladwriaeth. Drifft yw gelyn y da ym mywyd person ifanc. Mae methiant yn gostus yn nhermau personol ac i’r wladwriaeth. Mae’r adroddiad hwn yn dangos yn union yr hyn y gellir ei gyflawni, o ystyried gweledigaeth glir, ymrwymiad i weithio ar y cyd yn amserol ar draws yr asiantaethau allweddol a chred yng ngwerth unigryw pob plentyn. Y newyddion da yw ei fod yn cael ei wneud mewn rhai meysydd. Y lleiaf y gallwn ei wneud yw cael yr uchelgais hon ar gyfer pob plentyn yn ein gofal.

Cymhariaeth o ddefnyddio sylweddau, lles goddrychol a chysylltiadau rhyngbersonol ymhlith pobl ifanc mewn maeth…

ADRODDIAD YMCHWIL

Awdur: Long SJ, Evans RE, Fletcher A, Hewitt G, Murphey S, Young H, Moore GF

Blwyddyn: 2017

Crynodeb o’r Adroddiad:

Amcan: Ymchwilio i’r cysylltiad rhwng byw mewn gofal maeth (CC) â defnyddio sylweddau a lles goddrychol mewn sampl o fyfyrwyr ysgol uwchradd (11-16 oed) yng Nghymru yn 2015/16, ac archwilio a yw’r cymdeithasau hyn yn cael eu gwanhau yn ôl ansawdd canfyddedig perthnasoedd rhyngbersonol.
Dylunio: Holiadur ymddygiad iechyd a ffordd o fyw trawsdoriadol, wedi’i seilio ar boblogaeth. Lleoliad a chyfranogwyr: Cymru, y DU; pobl ifanc a gymerodd ran yn Ymchwil Iechyd Ysgol 2015/16
Holiadur rhwydwaith (SHRN) (n = 32 479).
Canlyniad sylfaenol: Cymharwyd ymddygiadau iechyd ymhlith pobl ifanc yn y CC â rhai o aelwydydd preifat.
Canlyniadau: Roedd mynychder yr holl ganlyniadau niweidiol yn uwch ymhlith pobl ifanc yn CC. Roedd y rhai yn CC yn sylweddol fwy tebygol o riportio defnydd meffedron, ymddygiadau camddefnyddio sylweddau lluosog, perthnasoedd gwaeth â chyfoedion ac athrawon, ar ôl profi bwlio, dyddio trais a lles gwael. Roedd y cysylltiad rhwng y CC a defnyddio sylweddau yn parhau i fod yn sylweddol, er iddo gael ei waethygu ar ôl rhoi cyfrif am newidynnau perthynas. Daeth y cysylltiad rhwng CC a lles goddrychol yn ddienw ar ôl addasu ar gyfer newidynnau perthynas.
Casgliadau: Mae pobl ifanc sy’n byw yn y CC yn profi canlyniadau sylweddol waeth na phobl ifanc nad ydynt mewn gofal, yn debygol oherwydd ystod o ffactorau gofal a rhagofal, sy’n cael effaith andwyol ar berthnasoedd cymdeithasol dilynol. Mae’r dadansoddiadau’n gyson â’r rhagdybiaeth bod cymdeithasau CC â defnyddio sylweddau a boddhad bywyd yn cael eu hesbonio’n rhannol gan berthnasoedd cymdeithasol o ansawdd gwaeth. Mae angen astudiaethau hydredol ar raddfa fawr i ymchwilio i’r berthynas rhwng bod mewn gofal a chanlyniadau iechyd, addysgol a chymdeithasol. Dylai ymyriadau ac ymyriadau iechyd meddwl i leihau’r defnydd o sylweddau a gwella llesiant yn y CC gynnwys ffocws ar gefnogi perthnasoedd cymdeithasol iach.

British Education Journal: Adolygiad systematig o ymyriadau addysgol ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal: Argymhellion

ERTHYGL JOURNAL

Awduron: Rhiannon Evans, Rachel Brown, Gwyther Rees a Philip Smith

Blwyddyn: 2017

Crynodeb:

Mae plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal (LACYP) dan anfantais addysgol o gymharu â’r boblogaeth yn gyffredinol. Cynhaliwyd adolygiad systematig o hap-dreialon rheoledig yn gwerthuso ymyriadau wedi’u hanelu at LACYP ≤18 oed. Ni roddwyd cyfyngiadau ar osodiad nac asiant dosbarthu. Y canlyniadau ymyrraeth oedd: sgiliau academaidd; cyflawniad academaidd a chwblhau gradd; statws addysg arbennig; cwblhau gwaith cartref; presenoldeb ysgol, ataliad a gadael; nifer y lleoliadau ysgol; perthnasoedd athro-myfyriwr; ymddygiad ysgol; ac agweddau academaidd. Roedd pymtheg astudiaeth yn adrodd ar 12 ymyrraeth yn cwrdd â’r meini prawf cynhwysiant. Dangosodd naw ymyrraeth effeithiau petrus. Fodd bynnag, ni ellid canfod tystiolaeth o effeithiolrwydd oherwydd ansawdd methodolegol amrywiol, fel yr arfarnwyd gan offeryn risg rhagfarn Cochrane. Darperir argymhellion damcaniaethol a methodolegol i wella datblygiad a gwerthusiad ymyriadau addysgol.

Methodolegau gweledol, tywod a seicdreiddiad: defnyddio technegau cyfranogi creadigol i archwilio profiadau addysgol aeddfed

ERTHYGL JOURNAL

Awduron: Dawn Mannay, Eleanor Staples, Victoria Edwards

Blwyddyn: 2017

Crynodeb:

Mae ymchwil gwyddorau cymdeithasol wedi gweld symudiad cynyddol tuag at ddulliau gweledol o gynhyrchu data. Fodd bynnag, mae rhai technegau gweledol yn parhau i fod yn safleoedd pariah oherwydd eu cysylltiad â seicdreiddiad; ac amharodrwydd i ymgysylltu â dulliau seicoanalytig gwybodus y tu allan i leoliadau sy’n seiliedig ar therapi. Mae’r papur hwn yn cyflwyno’r dull o ‘sandboxing’, a ddatblygwyd o ddull seicdreiddiol y ‘dechneg fyd’. Mae ‘Sandboxing’ yn rhoi cyfle i gyfranogwyr greu golygfeydd tri dimensiwn mewn hambyrddau tywod, gan ddefnyddio ffigurau bach a gwrthrychau bob dydd. Cyflwynir data o ddwy astudiaeth a gynhaliwyd yng Nghymru, y DU. Y cyntaf, yn archwilio cyfrifon myfyrwyr aeddfed o addysg uwch, a’r ail, yn archwilio profiadau addysgol plant a phobl ifanc mewn gofal cyhoeddus. Dadl y papur yw y gellir addasu gwaith seicdreiddiol i alluogi offeryn ymholi ansoddol unigryw, gwerthfawr a moesegol; ac yn dangos sut y gwnaeth ‘bocsio tywod’ greu cyfleoedd i frwydro yn erbyn cynefindra, galluogi fframweithiau cyfranogol, a chyfrannu at bolisi ac ymarfer gwybodus.

Nodi a Deall Anghydraddoldebau mewn Lles Plant

ADRODDIAD YMCHWIL

Awduron: Martin Elliott a Jonathan Scourfield

Blwyddyn: 2017

Crynodeb:

Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â’r cysylltiad rhwng anghydraddoldeb cymdeithasol ac ymyriadau lles plant. Gwnaethom ddadansoddi data gweinyddol arferol gan awdurdodau lleol Cymru ar y plant ar gofrestrau amddiffyn plant ac mewn gofal (dan ofal) ar 31 Mawrth 2015.

“Hoffwn pe bai rhywun yn egluro pam fy mod mewn gofal”: Effaith diffyg dealltwriaeth plant a phobl ifanc o pam eu bod mewn gofal y tu allan i’r cartref ar eu lles”

ERTHYGL JOURNAL

Awduron: Jo Staines a Julie Selwyn

Blwyddyn: Ionawr 2020

Crynodeb:

Mae dealltwriaeth dda o darddiad a hanes rhywun yn arwyddocaol wrth ddatblygu hunaniaeth. Wrth edrych ar arolwg ar-lein ar raddfa fawr am les goddrychol plant sy’n derbyn gofal, mae’r papur hwn yn dangos nad oedd nifer sylweddol o blant a phobl ifanc (4-18 oed) yn deall yn llawn y rhesymau dros eu mynediad i ofal. Mae’r papur yn archwilio effaith y diffyg gwybodaeth hwn ar les plant ac ar eu teimladau o gael eu setlo yn eu lleoliad presennol. Mae’r astudiaeth yn ailadrodd yr angen i weithwyr proffesiynol fod yn onest ac yn agored gyda phlant mewn gofal y tu allan i’r cartref a’r angen i fynd i’r afael yn benodol, efallai dro ar ôl tro, â pham nad yw plentyn yn byw gyda’i deulu biolegol.

Adroddiad Cam Dau Pobl Ifanc ag Anabledd sy’n Gadael. Materion, Heriau, Cyfarwyddiadau Persbectif y Bobl Ifanc.

ADRODDIAD YMCHWIL

Awduron: Pamela Snow, Philip Mendes a Delia O’Donohue

Blwyddyn: N.D.

Crynodeb:

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno ail gam Astudiaeth Gofal Gadael Anabledd i Bobl Ifanc Prifysgol Monash. Cyflwynodd Adroddiad Cam Un (Mendes, Snow & Broadley, 2013) ganfyddiadau ymgynghoriadau ag ymarferwyr o chwe asiantaeth allweddol yn Victoria sy’n darparu gwasanaethau gofal y tu allan i’r cartref i bobl ifanc ag anableddau, a dadansoddiad o’r canfyddiadau hyn gan gyfeirio at genedlaethol berthnasol a llenyddiaeth ryngwladol. Nod yr ymgynghoriadau yng ngham cyntaf yr astudiaeth oedd archwilio o safbwynt yr ymarferwyr:

 • anghenion cymorth parhaus pobl ifanc ag anableddau wrth adael gofal;
 • cefndiroedd demograffig a phrofiadau gofal y grŵp hwn o ymadawyr gofal;
 • anghenion trosglwyddo arbenigol y grŵp hwn;
 • natur y perthnasoedd polisi ac ymarfer presennol rhwng gwasanaethau amddiffyn plant a gwasanaethau anabledd plant ac oedolion; a
 • arferion a pholisïau a fyddai’n arwain at ganlyniadau gwell i bobl ifanc ag anabledd sy’n trosglwyddo o ofal y tu allan i’r cartref yn Victoria. Roedd canfyddiadau allweddol yr adroddiad cam cyntaf yn cynnwys:
 • mae ymarferwyr eu hunain yn credu bod gadael cynllunio gofal yn annigonol a bod hyn yn cyfrannu at drawsnewidiadau gwael;
 • mae ymarferwyr yn rhwystredig iawn oherwydd diffyg tai priodol i bobl ifanc sy’n gadael gofal;
 • mae’r cydweithredu rhyngasiantaethol rhwng gwasanaethau amddiffyn plant a gwasanaethau anabledd yn wael; a
 • mae pobl ifanc sy’n symud i wasanaethau anabledd oedolion yn aml yn profi lefelau cefnogaeth is o lawer.