Cynnydd Addysgol Plant Mewn Gofal yn Lloegr: Cysylltu Gofal a Data Addysgol (Trosolwg

ADRODDIAD YMCHWIL Awduron: Judy Sebba, David Berridge, Nikki Luke, John Fletcher, Karen Bell, Steve Strand, Sally Tomas, Ian Sinclair, Aoife O’Higgins (a baratowyd ar gyfer The Nuffield Foundation) Blwyddyn: 2015 Crynodeb o’r Adroddiad: Y prosiect hwn oedd yr astudiaeth fawr gyntaf yn y DU i archwilio’r berthynas rhwng canlyniadau addysgol, hanes gofal pobl ifanc a… Read More

Mewn Gofal, Allan o Trafferth: Sut y gellir trawsnewid cyfleoedd bywyd plant mewn gofal trwy eu hamddiffyn rhag

ADRODDIAD YMCHWIL Awdur: Y Gwir Anrh. Anrh. yr Arglwydd Laming (Cadeirydd) Blwyddyn: 2016 Crynodeb o’r Adroddiad: Pan fydd y wladwriaeth yn cymryd drosodd magu plentyn rhywun arall, mae ganddi gyfrifoldeb cyfreithiol a moesol i fod yn rhiant da. Yn eithaf aml bydd hyn yn gofyn am ymdrech benderfynol i unioni annigonolrwydd neu fethiant difrifol y… Read More

Cymhariaeth o ddefnyddio sylweddau, lles goddrychol a chysylltiadau rhyngbersonol ymhlith pobl ifanc mewn maeth…

ADRODDIAD YMCHWIL Awdur: Long SJ, Evans RE, Fletcher A, Hewitt G, Murphey S, Young H, Moore GF Blwyddyn: 2017 Crynodeb o’r Adroddiad: Amcan: Ymchwilio i’r cysylltiad rhwng byw mewn gofal maeth (CC) â defnyddio sylweddau a lles goddrychol mewn sampl o fyfyrwyr ysgol uwchradd (11-16 oed) yng Nghymru yn 2015/16, ac archwilio a yw’r cymdeithasau… Read More

British Education Journal: Adolygiad systematig o ymyriadau addysgol ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal: Argymhellion

ERTHYGL JOURNAL Awduron: Rhiannon Evans, Rachel Brown, Gwyther Rees a Philip Smith Blwyddyn: 2017 Crynodeb: Mae plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal (LACYP) dan anfantais addysgol o gymharu â’r boblogaeth yn gyffredinol. Cynhaliwyd adolygiad systematig o hap-dreialon rheoledig yn gwerthuso ymyriadau wedi’u hanelu at LACYP ≤18 oed. Ni roddwyd cyfyngiadau ar osodiad nac asiant… Read More

Methodolegau gweledol, tywod a seicdreiddiad: defnyddio technegau cyfranogi creadigol i archwilio profiadau addysgol aeddfed

ERTHYGL JOURNAL Awduron: Dawn Mannay, Eleanor Staples, Victoria Edwards Blwyddyn: 2017 Crynodeb: Mae ymchwil gwyddorau cymdeithasol wedi gweld symudiad cynyddol tuag at ddulliau gweledol o gynhyrchu data. Fodd bynnag, mae rhai technegau gweledol yn parhau i fod yn safleoedd pariah oherwydd eu cysylltiad â seicdreiddiad; ac amharodrwydd i ymgysylltu â dulliau seicoanalytig gwybodus y tu… Read More

“Hoffwn pe bai rhywun yn egluro pam fy mod mewn gofal”: Effaith diffyg dealltwriaeth plant a phobl ifanc o pam eu bod mewn gofal y tu allan i’r cartref ar eu lles”

ERTHYGL JOURNAL Awduron: Jo Staines a Julie Selwyn Blwyddyn: Ionawr 2020 Crynodeb: Mae dealltwriaeth dda o darddiad a hanes rhywun yn arwyddocaol wrth ddatblygu hunaniaeth. Wrth edrych ar arolwg ar-lein ar raddfa fawr am les goddrychol plant sy’n derbyn gofal, mae’r papur hwn yn dangos nad oedd nifer sylweddol o blant a phobl ifanc (4-18… Read More

Adroddiad Cam Dau Pobl Ifanc ag Anabledd sy’n Gadael. Materion, Heriau, Cyfarwyddiadau Persbectif y Bobl Ifanc.

ADRODDIAD YMCHWIL Awduron: Pamela Snow, Philip Mendes a Delia O’Donohue Blwyddyn: N.D. Crynodeb: Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno ail gam Astudiaeth Gofal Gadael Anabledd i Bobl Ifanc Prifysgol Monash. Cyflwynodd Adroddiad Cam Un (Mendes, Snow & Broadley, 2013) ganfyddiadau ymgynghoriadau ag ymarferwyr o chwe asiantaeth allweddol yn Victoria sy’n darparu gwasanaethau gofal y tu allan… Read More