Diwylliannau gofal a ymleddir: Ymchwil gyda ac er mwyn y Gymuned Plus One ar y Profiad Plus One

ADRODDIAD YMCHWIL Awduron: Alex Nunn, Tamsin Bowers-Brown, Tom Dodsley, Jade Murden, Tonimarie Benaton, Alix Manning-Jones, The Plus One Community Blwyddyn: Mehefin 2019 Crynodeb: Ariannwyd yr astudiaeth hon gan Raglen Allgymorth Cydweithredol Derby a Nottingham (DANCOP). Mae’n canolbwyntio’n bennaf ar gyfres o weithdai gwyliau a gynhelir gan Bartneriaeth Addysg Ddiwylliannol Derby (CEP) ar gyfer pobl ifanc… Read More

Astudiaeth cwrs bywyd ansoddol o lwybrau addysgol oedolion â phrofiad gofal.

THESIS MEDDYGOL Awdur: Eavan Brady Blwyddyn: 2020 Crynodeb: Mae’r astudiaeth hon yn ymwneud â llwybrau addysgol oedolion a dreuliodd amser mewn gofal y tu allan i’r cartref fel plant (‘oedolion â phrofiad o ofal’) a’r ffactorau hynny sydd wedi dylanwadu a siapio’r llwybrau hyn dros amser. Mae’r ymchwil yn ansoddol ac yn defnyddio persbectif cwrs… Read More

Dyfodol cryf i bobl ifanc sy’n gadael gofal tu-allan-i-gartref

ADRODDIAD YMCHWIL Awdur: Toni Beauchamp Blwyddyn: Mehefin 2014 Crynodeb: Mae Uniting (UnitingCare Plant Pobl Ifanc a Theuluoedd) wedi cynnal adolygiad o ddulliau polisi a rhaglenni Awstralia a rhyngwladol sy’n berthnasol i wella canlyniadau i bobl ifanc sy’n trosglwyddo o ofal y tu allan i’r cartref (OOHC) i fod yn oedolion. Mae’r papur hwn yn nodi’r… Read More

Ymgysylltiad angenrheidiol: Adolygiad rhyngwladol o ymgysylltiad rhieni a theuluoedd wrth amddiffyn plant

ADRODDIAD YMCHWIL Awduron: Mary Ivec, P. Chamberlain ac Olivia Clayton Blwyddyn: Mehefin 2013 Crynodeb: Mae’r adroddiad hwn yn darparu adolygiad o fodelau ymgysylltu, cefnogaeth ac eiriolaeth rhyngwladol a chenedlaethol ar gyfer rhieni sydd â chysylltiad â systemau amddiffyn plant. Yn y pen draw, mae sut mae systemau amddiffyn plant statudol yn ymgysylltu â rhieni yn… Read More

Arbenigedd ymarfer a system gwasanaeth yn seiliedig ar berthnasoedd i gefnogi pobl ifanc sy’n trawsnewid o ofal y tu allan i’r cartref yn Victoria

ADRODDIAD YMCHWIL Awdur: Jade Purtell, Philip Mendes Blwyddyn: 2020 Crynodeb: Adroddiad terfynol gwerthuso rhaglen Gofal Parhaus Gofal Parhaus Byddin yr Iachawdwriaeth gan Jade Purtell a Philip Mendes (Adran Gwaith Cymdeithasol Prifysgol Monash). Dyma adroddiad terfynol y gwerthusiad o Raglen Gofal Parhaus Westcare Byddin yr Iachawdwriaeth, a oedd wedi’i leoli yn Rhanbarth Metropolitan Gorllewinol Melbourne o… Read More

GWNEUD GWAHANIAETH I BLANT A THEULUOEDD

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2018–19 Awdur: Canolfan ymchwil i blant a theuluoedd, Prifysgol East Anglia Blwyddyn: 2019 Crynodeb: Rydym wedi bod yn ffodus i ennill cyllid newydd ar gyfer ymchwil yn y Ganolfan dros y flwyddyn ddiwethaf. Yn ogystal â chefnogi ein hastudiaeth barhaus ar dadau mewn achos gofal rheolaidd, mae Sefydliad Nuffield wedi rhoi dyfarniad i… Read More

Asesu Gallu Rhieni i Newid pan fydd Plant ar Ddibyn Gofal: trosolwg o’r dystiolaeth ymchwil gyfredol

Mae Asesu Gallu Rhieni i Newid pan fydd Plant ar Ddibyn Gofal yn drosolwg o dystiolaeth ymchwil gyfredol, sy’n dod â rhai o’r negeseuon ymchwil allweddol ynghyd â ffactorau sy’n hyrwyddo neu’n atal gallu rhieni i newid mewn teuluoedd lle mae pryderon sylweddol ynghylch amddiffyn plant. Read More

Yn y lleoliad gofal a thu hwnt: perthnasoedd rhwng pobl ifanc a gweithwyr gofal

ADOLYGIAD LLENYDDIAETH Awduron: Vicki Welch, Nadine Fowler, Ewan Ross, Richard Withington, Kenny McGhee Blwyddyn: 2018 Crynodeb: Mae’r adolygiad hwn yn ceisio nodi a chrynhoi canfyddiadau llenyddiaeth am natur perthnasoedd sy’n datblygu rhwng plant hŷn a phobl ifanc, a’r rhai sy’n gofalu amdanynt o fewn a thu hwnt i leoliadau preswyl a maethu. Rydym yn gwneud… Read More

Bod ar wahan ac yn rhan – Adroddiad ar Sefyllfa Teuluol

ADRODDIAD YMCHWIL Awdur: Anglicare Australia Blwyddyn: Hydref 2014 Crynodeb: Nid oes llawer yn mynd yn dda i bobl ifanc sy’n gaeth ar gyrion ein cymdeithas hapus a chyffyrddus ar y cyfan. Mae dadansoddi a barn yn rhagweld iechyd gwael, cyflogaeth, addysg a chanlyniadau bywyd eraill oherwydd eu hamgylchiadau. Ac mae hinsawdd wleidyddol eleni – sy’n… Read More