Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Cwrs Undydd

Mae nifer yr achosion o broblemau iechyd meddwl ar gynnydd ymhlith pobl ifanc, ynghyd â hunan-niweidio ac anhwylderau bwyta. Nod y cwrs yw archwilio’r amrywiol anawsterau mae pobl ifanc yn eu profi gyda iechyd meddwl a sut mae meithrin gwydnwch a gwella llesiant. Bydd y cwrs yn edrych ar y gwahanol fathau o broblemau iechyd meddwl, yr ymddygiad sy’n gallu cyd-ddigwydd â nhw, a sut mae cefnogi’r person ifanc. Cyflwynir amrywiol ffyrdd o feithrin gwydnwch, a dangos sut mae cynnal llesiant.

Nodau’r Cwrs yw:

  • Cynyddu ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl
  • Sicrhau gwell dealltwriaeth o broblemau iechyd meddwl megis iselder, pryder
  • Cynnig technegau i gefnogi pobl ifanc
  • Caffael sgiliau meithrin gwydnwch a chynyddu llesiant
  • Meithrin hyder wrth ddelio gyda’r materion hyn

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer gweithwyr rheng flaen ac ymarferwyr sy’n gweithio gyda phobl ifanc sydd am gwella’u hymateb i bobl ifanc a’u gwaith gyda nhw.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.