Mae Leicestershire Cares yn chwilio am Reolwr Datblygu Prosiect profiadol, brwdfrydig ac angerddol i arwain, datblygu a rheoli eu Prosiect Pweru i Fyny. Nod y prosiect yw cefnogi pobl ifanc 15-24 oed sydd â phrofiad o’r system ofal i ddatblygu sgiliau personol a thechnolegol allweddol, hyder, rhwydweithiau cyfoedion a chymunedol, a chysylltiadau a fydd yn eu galluogi i fyw bywydau hapus a gwobrwyol.

Bydd y prosiect yn rhoi cyfleoedd i chi rwydweithio’n lleol a bwydo i mewn i drafodaethau polisi ac ymarfer. Mae’r prosiect yn rhan o bortffolio o waith gan Esmee Fairbairn sy’n edrych ar bobl ifanc yn gadael gofal, ac felly byddwch yn elwa o ddigwyddiadau dysgu a hyfforddiant gyda phrosiectau CEYP o bob cwr o’r DU.

  • Disgrifiad o’r swydd Rheolwr Datblygu Prosiect Pweru i Fyny
  • Lleoliad: Caerlŷr
  • Cyflog: £26-29K y flwyddyn
  • Math o Swydd: Cytundeb cyfnod penodol amser llawn (35 awr yr wythnos) tan 31 Mawrth 2025
  • Dyddiad cau: Canol dydd, ddydd Iau 10 Mawrth
  • Dyddiad y cyfweliad: Dydd Mercher 16 Mawrth, wyneb yn wyneb, yn ein swyddfeydd yng Nghaerlŷr (yn amodol ar gyfyngiadau Covid)

I gael swydd ddisgrifiad manwl a gwybodaeth am sut i wneud cais, ewch i wefan Leicestershire Cares.

Gwybodaeth am Leicestershire Cares 

Mae Leicestershire Cares yn sefydliad creadigol, bywiog a chefnogol gydag amgylchedd gwaith cyfeillgar. Rydym yn cynnig llawer o gyfleoedd ar gyfer datblygu a gwneud cynnydd ac mae gennym bwyllgor cymdeithasol staff sy’n trefnu digwyddiadau cymdeithasol a mentrau lles rheolaidd.

Mae Leicestershire Cares yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac mae wedi ymrwymo i gynwysoldeb. Mae rhan greiddiol o’u gwaith yn canolbwyntio ar sicrhau eu bod yn cefnogi’r ystod lawn ac amrywiol o gymunedau lleol yng Nghaerlŷr, Swydd Gaerlŷr a Rutland, ac mae’r tîm yn dod â staff ynghyd o wahanol gefndiroedd, diwylliannau, oedran, profiad a hunaniaeth.

Maent yn croesawu ceisiadau ar gyfer y rôl hon yn benodol gan y rhai sy’n ystyried eu hunain o dan un o’r nodweddion gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.