Mae eleni’n nodi dechrau’r daith tuag at yr archwiliad nesaf o gynnydd y llywodraeth wrth weithredu Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP).

Mae Plant yng Nghymru, ar y cyd â’n partneriaid yng Ngrŵp Monitro CCUHP Cymru, bellach yn hwyluso’r gwaith o ddatblygu a chyflwyno Adroddiad ar Gyflwr Hawliau Plant yng Nghymru ar gyfer Pwyllgor y CU i helpu i lywio eu hadolygiad sydd ar ddod. Mae hwn yn gyfle gwirioneddol i alw’r llywodraeth i gyfrif ac i nodi meysydd ar gyfer newid.

Rydyn ni’n cyflwyno’r Alwad hon am Dystiolaeth i gasglu’r blaenoriaethau hawliau plant sydd i’w cynnwys yn yr Adroddiad. Nawr mae arnon ni angen eich blaenoriaethau a’ch tystiolaeth chi i’n helpu i benderfynu beth i’w gynnwys a beth sydd angen newid ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Rydyn ni wedi cyflwyno Galwad am Dystiolaeth i gasglu’r blaenoriaethau sydd i’w cynnwys yn yr Adroddiad. Mae angen eich blaenoriaethau a’ch tystiolaeth arnom i’n helpu i benderfynu beth i’w gynnwys a beth sydd angen ei newid i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Gofynnir i chi ymateb â’ch blaenoriaethau erbyn dydd Gwener, 11 Medi 2020.

I gyd-fynd â’n Galwad am Dystiolaeth, rydyn ni’n trefnu dau ddigwyddiad ar-lein ym mis Awst. Eu nodau fydd:
a) Cynyddu capasiti sefydliadau cymdeithas sifil yng Nghymru i ymgysylltu â chyfraith hawliau dynol; i gael gwell dealltwriaeth o broses adolygu CCUHP a ffyrdd y gallant ymgysylltu
b) Ymgynghori â sefydliadau ar nifer o feysydd blaenoriaeth thematig i lywio ein hadroddiad ar Gyflwr Hawliau Plant yng Nghymru

Bydd y digwyddiadau’n rhoi cyfle i gyfranogwyr ddysgu mwy am broses adolygu’r CCUHP a ffyrdd y gallant wneud mwy ohonno yn eu gwaith o ddydd i ddydd. Bydd sesiynau ymneilltuo ar flaenoriaethau thematig yn rhoi cyfle i gyfranogwyr rannu eu gwybodaeth a’u profiad, ac i helpu i nodi pa newidiadau sydd eu hangen.

Dyddiadau:

Dydd Llun, 24 Awst 2020, 10.30yb – 12.00yp (ymunwch o 10yb)

Dydd Iau, 27 Awst 2020, 10.30yb – 12.00yp (ymunwch o 10yb)

Siaradwr allweddol: Yr Athro Simon Hoffman, Ysgol/Arsyllfa’r Gyfraith Abertawe ar Hawliau Dynol Plant

Siaradwr: Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi, Plant yng Nghymru

Grwpiau ymneilltua:

Dydd Llun, 24 Awst 2020

Sesiwn 1: Iechyd Meddwl ac Emosiynol, Menna Thomas, Barnardo’s Cymru

Sesiwn 2: Plant mewn Gofal Amgen, Chris Dunn, Lleisiau o Ofal Cymru

Sesiwn 3: Chwarae a Hamdden, Marianne Mannello, Chwarae Cymru

Sesiwn 4: Addysg, Ann Sherlock, Ymchwilydd Cyfraith Addysg

Dydd Iau, 27 Awst 2020

Sesiwn 1: Tlodi Plant, Ellie Harwood, Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant

Sesiwn 2: Peidio â chamwahaniaethu (Troseddau Hil/Atgasedd), Lee Tiratira, EYST

Sesiwn 3: Plant Anabl, Danielle Gazi, Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar

Sesiwn 4: Trais yn erbyn Plant, Eli Crouch-Puzey, NSPCC Cymru

Sylwch fod lleoedd wedi’u cyfyngu i 10 i bob grŵp ymneilltuo, felly cwblhewch eich ffurflen a’i hanfon yn ôl cyn gynted â phosibl.Rhoddir blaenoriaeth i gynrychiolwyr o Sefydliadau Cymdeithas Sifil