Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Rydym yn falch iawn o’ch gwahodd i gynhadledd gofal preswyl i blant Gofal Cymdeithasol Cymru 2021. Rydym yn croesawu ymarferwyr ac arweinwyr o bob rhan o’r sector i ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad hwn.

Bydd Cynhadledd Gofal Preswyl i Blant 2021 #GofalPPI21 yn amser i fyfyrio, dathlu ystwythder a’r hyn a ddysgwyd gan y sector yn ystod 2020, ynghŷd â’r heriau a gyflwynir gan Covid-19. Bydd ein siaradwyr gwadd yn edrych i’r dyfodol i ystyried dulliau allweddol o anogaeth a gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc sy’n byw mewn gofal preswyl.

Rydym yn croesawu’r siaradwyr canlynol i’r digwyddiad:

Neges i’r sector

Dirprwy Weinidog Julie Morgan AS

‘Fy 2020’ – Adlewyrchiad a phrofiadau o’r rheng flaen

Clywed gan berson ifanc, gweithiwr cymdeithasol a gweithiwr gofal preswyl. Byddwn yn cael eu barn a phrofiad o’r rheng flaen.

Dyfodol Diogel – Beth sy’n bwysig i bobl ifanc wrth symud allan o ofal

Pobl ifanc yn rhannu eu profiadau am beth sy’n bwysig er mwyn cefnogi trosglwyddiad positif o fywyd mewn gofal.

Cariad yn y System Gofal

Rosie Moore, Cyd-gadeirydd blaenorol LOVE yn Adolygiad Annibynnol Gofal yr Alban / Ymgynghorydd Annibynnol ar gyfer LOVE a Phlant mewn Preswyl

Cyfle i glywed profiadau o’r Alban ar bwysigrwydd ‘cariad yn y system ofal’.

Llinellau sirol a Covid-19

Evan Jones, Pennaeth Datblygu Gwasanaethau Cymunedol Ymddiriedolaeth St Giles

Bydd Ymddiriedolaeth St Giles yn cyflwyno eu gwaith yng Nghymru, gan ddiogelu plant rhag cael eu cam-fanteisio gan linellau sirol a sut mae dulliau wedi newid oherwydd y pandemig.

Ar ôl i’ch lle gael ei gadarnhau byddwch yn derbyn dolen i blatform Digilounge lle cynhelir y gynhadledd. Gwnewch yn siwr i gofrestru drwy Digilounge cyn diwrnod y digwyddiad os gwelwch yn dda. Anfonir cyfarwyddiadau ymuno llawn at fynychwyr cofrestredig.