Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

09 Medi 2021
09:30 – 14:30

Cwrs Undydd

Mae gwybodaeth gadarn o ddatblygiad plant yn hanfodol i bawb sy’n gweithio gyda phlant. Mae bod â gwybodaeth sylfaenol am batrymau nodweddiadol o ddatblygiad cyffredinol yn helpu ymarferwyr i nodi lle mae pryderon y gallai plentyn fod ‘oddi ar y trywydd iawn’ ac efallai y bydd angen cymorth ychwanegol arno i gyflawni cynnydd ar draws y gwahanol barthau. Gall dealltwriaeth dda o ddatblygiad helpu i gadw plant yn ddiogel, hyrwyddo eu lles, cynorthwyo wrth asesu, a llywio pa ymyriadau / cefnogaeth sydd fwyaf addas i’w hanghenion.

Nodau’r cwrs yw:

  • Deall twf a datblygiad plant 0-12 oed
  • Ystyriwch dwf ar draws gwahanol feysydd datblygu, gan gynnwys datblygiad yr ymennydd
  • Ystyriwch y ffactorau sy’n cyfrannu at oedi neu darfu ar ddatblygiad plentyn
  • Archwiliwch yr effaith y gall adfyd a thrawma ei chael ar ddatblygiad plant
  • Archwiliwch bwysigrwydd chwarae yn natblygiad plant
  • Ystyriwch yr offer sydd ar gael i arsylwi ac asesu datblygiad plentyn, a’r opsiynau i gefnogi anghenion datblygiadol plentyn
  • Myfyrio ar sut i gefnogi rhieni a gofalwyr i hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol i blant

At bwy mae’r cwrs wedi’i anelu at?

Pob ymarferydd gan gynnwys gweithwyr cymorth teulu, gweithwyr cymdeithasol, a gofalwyr sy’n gweithio gyda phlant rhwng 0 a 12 oed sydd am gynyddu eu dealltwriaeth o’r hyn i’w ddisgwyl gan blant ar gamau penodol o’u datblygiad a sut y gellir cefnogi hyn trwy eu rôl.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Claire Sharp wedi gweithio gyda phlant a phobl ifanc, yn y sector gwirfoddol a statudol, ers dros ugain mlynedd ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Swyddog Hyfforddi Plant yng Nghymru. Treuliodd Claire flynyddoedd lawer yn gweithio ym maes cam-drin domestig, gan gefnogi plant a phobl ifanc yn uniongyrchol mewn llochesau ac yn y gymuned, cyn symud ymlaen i reoli Gwasanaethau Plant yng Nghymorth i Fenywod Cymru. Mae ganddi ddiddordeb parhaus wrth annog addysg a dysgu, yn ei ystyr ehangaf, ar ôl gweithio fel athro cynradd ac wrth oruchwylio ac asesu gweithwyr cymdeithasol myfyrwyr mewn timau plant a theuluoedd.

Bellach mae Claire yn hyfforddi ymarferwyr o amrywiaeth o wasanaethau, ar ystod eang o faterion, gan gynnwys hawliau plant ac amddiffyn plant. Mae Claire hefyd wedi darparu hyfforddiant Cymorth Cynnar, rhaglen wedi’i anelu at wella cydnabyddiaeth a chefnogaeth i blant anabl a’u teuluoedd trwy ddull aml-asiantaethol gyda’r plentyn yn y ganolfan. Mae Claire yn wirfoddolwr gyda UCAN Productions, cydweithrediad perfformiad a chelfyddydau creadigol ar gyfer plant dall a rhannol ddall, pobl ifanc a’u ffrindiau, gan gefnogi’r plant i gael cyfleoedd i chwarae a chymdeithasu a datblygu sgiliau a hyder.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.