Mae archif digwyddiadau ‘ExChange Wales’ yn cynnwys cyfnod o’n cynadleddau, gweithdai, darlithoedd a seminarau ar gyfer ein hyfforddiant safonol am ddim i gefnogi datblygiad parhaus gweithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol ledled Cymru. Gwelwch ein digwyddiadau a’n hadnoddau diweddaraf sy’n rhannu arbenigedd, tystiolaeth ymchwil a phrofiadau gofal ar gyfer ymarferwyr a defnyddwyr gwasanaeth.

 • Buddion dwyffordd – Posibiliadau pobl anabl yn rôl cynhalwyr maeth

  Mae prinder mawr cynhalwyr maeth yn Lloegr ac mae Prifysgol Caerwrangon wedi cynnal ymchwil i ddysgu pam nad yw pobl anabl yn cael eu dewis ar gyfer rôl cynhalwyr maeth.  Bydd y gweminar yn cyflwyno canfyddiadau’r ymchwil gan gynnwys fideo fer sy’n disgrifio prif faterion moesegol ac ymarferol pwnc nad yw’n denu llawer o sylw… Read More

 • Fy Mhywyd Fy Penderfyniadau

  Hawl i berthynas: Mynd i’r afael â’r rhwystrau y mae pobl sydd ag anableddau dysgu’n eu hwynebu wrth ddatblygu a chynnal perthnasoedd rhywiol.  Yn ein pedwerydd gweminar o gyfres DRILL (Ymchwil i Anabledd ynghylch Byw a Dysgu Annibynnol), rydym yn rhannu’r prosiect ymchwil hwn a arweinir gan y Tîm Datblygu Cenedlaethol ar gyfer Cynhwysiant (NTDi)… Read More

 • Darlith Blynyddol Mabwysiadu 2021

  I’r mwyafrif helaeth o blant, mae mabwysiadu’n creu perthnasoedd gydol oes ac ymdeimlad o berthyn yn y teulu mabwysiadol. Ond mae mabwysiadu hefyd yn…

 • Mynegi Ein Barn

  Dyma ein pumped gweminar yn ein cyfres DRILL (Ymchwil i Anabledd ynghylch Byw a Dysgu Annibynnol) Cafwyd astudiaeth ddiweddar dan arweiniad Prifysgol Queen’s, Belffast mewn partneriaeth â Association for Real Change UK, Compass Advocacy Network a Praxis Care, Gogledd Iwerddon. Fe wnaethant edrych ar wahanol ddulliau i helpu pobl ag anableddau dysgu a’u sefydliadau gael… Read More

 • O Adnabod i Gefnogi: Asesu a gwella gwasanaethau i ofalwyr ifanc

  Weithiau, disgrifir gofalwyr teuluol fel ‘byddin anweledig’ – grŵp mawr o ddinasyddion sy’n cynnal cyfran sylweddol o strategaeth gofal cymdeithasol y genedl. Mae gofalwyr sy’n blant, o’r enw ‘gofalwyr ifanc’ yn aml, yn grŵp sy’n arbennig o agored i niwed yn y ‘fyddin’ hon…

 • Beth gall gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol ei ddysgu gan ddatblygu cymunedau ar sail asedau?

  Nid yw gwaith cymdeithasol a datblygu cymunedol yn cydweddu bob amser, yn enwedig o ran lle ceir pŵer ac ‘arbenigwyr’ (Walker 2016)…

 • Pwy sy’n Gofalu am y Rhai sy’n Gadael Gofal?

  Bydd y digwyddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau astudiaeth ddiweddar COVID-19 sydd wedi edrych ar brofiadau pobl ifanc a oedd yn y broses o adael gofal yng Nghymru a Lloegr yn ystod y cyfnod clo…

 • Sut allwn ni wella profiad pobl ifanc digartref sy’n byw mewn llety a chymorth?

  Mynychodd llawer o bobl broffesiynol, gyda nifer ohonynt yn gweithio yn y sector tai cymdeithasol. Roeddem yn ffodus hefyd i gael presenoldeb nifer o’r bobl ifanc oeddyn gysylltiedig i’r prosiect ymchwil…