Mae archif digwyddiadau ‘ExChange Wales’ yn cynnwys cyfnod o’n cynadleddau, gweithdai, darlithoedd a seminarau ar gyfer ein hyfforddiant safonol am ddim i gefnogi datblygiad parhaus gweithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol ledled Cymru. Gwelwch ein digwyddiadau a’n hadnoddau diweddaraf sy’n rhannu arbenigedd, tystiolaeth ymchwil a phrofiadau gofal ar gyfer ymarferwyr a defnyddwyr gwasanaeth.

 • Gyrfaoedd addysgol plant sydd â phrofiad o ofal y tu allan i’r cartref – Beth ellir ei ddysgu o astudiaethau o’u llwybrau addysgol?

  Mae’n hysbys bod plant â phrofiad gofal y tu allan i’r cartref (OHC) yn perfformio’n wael yn yr ysgol ac yn y system addysg. Fodd bynnag, rydym yn gwybod llai am eu gyrfaoedd addysgol dros amser, a sut mae eu llwybrau addysgol yn cymharu â’u cyfoedion o’r un oed. Ar ôl dilyn tua 12 000… Read More

 • Buddion dwyffordd – Posibiliadau pobl anabl yn rôl cynhalwyr maeth

  Mae prinder mawr cynhalwyr maeth yn Lloegr ac mae Prifysgol Caerwrangon wedi cynnal ymchwil i ddysgu pam nad yw pobl anabl yn cael eu dewis ar gyfer rôl cynhalwyr maeth.  Bydd y gweminar yn cyflwyno canfyddiadau’r ymchwil gan gynnwys fideo fer sy’n disgrifio prif faterion moesegol ac ymarferol pwnc nad yw’n denu llawer o sylw… Read More

 • Gweithwyr Cymdeithasol mewn Ysbytai

  Mae awdurdodau lleol yng Nghymru yn aml yn lleoli timau o weithwyr cymdeithasol mewn ysbytai i gynllunio rhyddhau pobl hŷn a fydd angen gofal a chefnogaeth barhaus er mwyn gadael yr ysbyty. Mae’r gweminar hwn yn cyflwyno canfyddiadau astudiaeth ethnograffig o dîm o’r fath. Mae’n nodi sut mae natur fiwrocrataidd y tasgau arferol y mae… Read More

 • Fy Mhywyd Fy Penderfyniadau

  Hawl i berthynas: Mynd i’r afael â’r rhwystrau y mae pobl sydd ag anableddau dysgu’n eu hwynebu wrth ddatblygu a chynnal perthnasoedd rhywiol.  Yn ein pedwerydd gweminar o gyfres DRILL (Ymchwil i Anabledd ynghylch Byw a Dysgu Annibynnol), rydym yn rhannu’r prosiect ymchwil hwn a arweinir gan y Tîm Datblygu Cenedlaethol ar gyfer Cynhwysiant (NTDi)… Read More

 • Darlith Blynyddol Mabwysiadu 2021

  I’r mwyafrif helaeth o blant, mae mabwysiadu’n creu perthnasoedd gydol oes ac ymdeimlad o berthyn yn y teulu mabwysiadol. Ond mae mabwysiadu hefyd yn…

 • Anghydraddoldebau ethnig, cymdeithasol-economaidd a chroestoriadol mewn cyfraddau ymyrraeth er budd lles plant

  Mae ymwybyddiaeth gynyddol o anghydraddoldebau ethnig, cymdeithasol-economaidd ym maes gwarchod plant, yma’n benodol yn y DU, ond hefyd yn rhyngwladol. Fodd bynnag, rhagdybir yn aml bod y ddau fath o anghydraddoldeb naill ai’n cyfateb, ac mai dim ond un ymateb sydd ei angen ar eu cyfer o ran arfer a pholisi, neu’n gwbl ar wahân… Read More

 • Mynegi Ein Barn

  Dyma ein pumped gweminar yn ein cyfres DRILL (Ymchwil i Anabledd ynghylch Byw a Dysgu Annibynnol) Cafwyd astudiaeth ddiweddar dan arweiniad Prifysgol Queen’s, Belffast mewn partneriaeth â Association for Real Change UK, Compass Advocacy Network a Praxis Care, Gogledd Iwerddon. Fe wnaethant edrych ar wahanol ddulliau i helpu pobl ag anableddau dysgu a’u sefydliadau gael… Read More

 • Datblygu Ymarfer Cyfoethogi Tystiolaeth (DEEP)

  Bydd y digwyddiad ExChange arfaethedig yn amlinellu dull cyfranogol, gofalgar a democrataidd o ran defnyddio tystiolaeth mewn dysgu a datblygu sy’n cynnwys gweithwyr cymdeithasol…

 • O Adnabod i Gefnogi: Asesu a gwella gwasanaethau i ofalwyr ifanc

  Weithiau, disgrifir gofalwyr teuluol fel ‘byddin anweledig’ – grŵp mawr o ddinasyddion sy’n cynnal cyfran sylweddol o strategaeth gofal cymdeithasol y genedl. Mae gofalwyr sy’n blant, o’r enw ‘gofalwyr ifanc’ yn aml, yn grŵp sy’n arbennig o agored i niwed yn y ‘fyddin’ hon…

 • Beth gall gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol ei ddysgu gan ddatblygu cymunedau ar sail asedau?

  Nid yw gwaith cymdeithasol a datblygu cymunedol yn cydweddu bob amser, yn enwedig o ran lle ceir pŵer ac ‘arbenigwyr’ (Walker 2016)…