Beth nesa i deuluoedd BAME sy’n byw mewn tlodi ac yn wynebu effeithiau COVID 19?
03/11/2020
10:00yb – 12:30yp
Rhithwir, trwy Zoom (Heb ei osod Zoom? Os nad ydych wedi lawrlwytho Zoom, peidiwch â phoeni gallwch barhau i ymuno trwy eich porwr gwe)

Mae effaith COVID 19 wedi bod yn bellgyrhaeddol ac yn ddwfn i lawer o deuluoedd a’u plant yng Nghymru. Mae’r effaith ar deuluoedd a chymunedau BAME wedi bod yn anghymesur, ac mae effaith y clefyd, y cyfnod clo, cau ysgolion a hunan-ynysu wedi creu difrod mawr, gan amlygu llawer o anawsterau oedd eisoes yn bodoli, yn ogystal â chreu rhai newydd.

Bydd y digwyddiad cyfnewid gwybodaeth hwn yn cynyddu eich dealltwriaeth o effaith COVID 19 ar blant a theuluoedd BAME, yn nodi anghenion y gymuned hon yn awr ac yn y dyfodol, ac yn helpu i ddylanwadu ar bolisi ac ymarfer.

Ein siaradwyr:

Fateha Ahmed, EYST
Trwy ei gwaith yn ymgysylltu â phlant a phobl ifanc ar hyd yr argyfwng, mae gan Fateha gronfa o dystiolaeth i’w defnyddio a’i rhannu, er mwyn rhoi cipolwg agosach ar yr effeithiau.

Trudy Aspinall, TGP Cymru, Aelod o is-grŵp sosio-economaidd Grŵp Ymgynghorol COVID 19 BAME Prif Weinidog Cymru
Bydd Trudy yn rhannu prif ganfyddiadau adroddiad yr is-grŵp, sy’n nodi nifer o ffactorau allweddol yn y canlyniadau COVID anghymesur i gymunedau BAME, a bydd yn rhannu rhai o’r argymhellion allweddol a wnaed yn yr adroddiad.

Sesiwn Holi ac Ateb gyda’r Siaradwyr
Cyfle i wneud y canlynol:

Gofyn cwestiynau Dysgu o’u profiad Nodi’r camau nesaf
Ymchwilio i’r materion sy’n codi Llywio eich ymarfer

Trafodaethau mewn grwpiau llai:
Bydd pob un o’n grwpiau llai yn ystyried 4 cwestiwn:
Beth sydd ei angen ar blant a theuluoedd BAME yn awr ac yn ystod y 6 mis nesa?
Sut mae rhoi sylw i’r angen yma a chefnogi teuluoedd BAME trwy’r pandemig?
Ydych chi wrthi’n datblygu offer neu rywbeth tebyg gallech chi ei rannu?
Sut allwch chi weithio ar y cyd â sefydliadau eraill?

Pwy ddylai fod yn bresennol?
Mae’r digwyddiad wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr, rheolwyr, llunwyr penderfyniadau ac unrhyw un sy’n ymwneud â thlodi plant a theuluoedd a chymunedau BAME neu sydd â diddordeb yn y pynciau hynny.

Mae’r digwyddiad AM DDIM a nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael