Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

30 Tachwedd 2021
09:30 – 16:00


Cwrs un-dydd
Nod y cwrs undydd hwn yw cynyddu dealltwriaeth a hyder ymarferwyr yn y materion penodol sy’n gysylltiedig â diogelu plant a phobl ifanc ag anableddau a gwella sgiliau wrth ymateb i’w hanghenion diogelu.

Mae ymchwil yn dangos bod plant anabl mewn mwy o berygl o gael eu cam-drin o’u cymharu â’u cyfoedion nad ydynt yn anabl (Jones et al. 2012). Maent hefyd yn llai tebygol o dderbyn yr amddiffyniad a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt pan gawsant eu cam-drin (Taylor et al. 2014). Mae’r hyfforddiant hwn yn pwysleisio pwysigrwydd ymarfer sy’n canolbwyntio ar blant gan fod adolygiadau achos yn tynnu sylw at y ffaith bod gweithwyr proffesiynol yn aml yn canolbwyntio ar anghenion iechyd a gofal plant anabl ac y gallant ei chael hi’n anodd nodi ac ymateb yn effeithiol i bryderon diogelu.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.