Y canfyddiadau diweddaraf o Raglen Ymchwil Plentyndod Da ar les goddrychol plant ac archwilio mesur lles plant ar draws y DU

21 Hydref 2020, 11am – 12pm

Nodiadau ar y fforwm:

Yn y sesiwn hon bydd Richard Crellin, Rheolwr Polisi Cymdeithas y Plant, a Tom Davies, Ymgynghorydd Polisi Plant a Theuluoedd Cymru, yn trafod eu rhaglen ymchwil i les goddrychol plant.

Bydd ffocws penodol ar fesurau lles gwybyddol (gweler, er enghraifft Huebner, 1991) a datblygu’r Mynegai Plentyndod Da (gweler Cymdeithas y Plant, 2010).

Yna, gan ddefnyddio amrywiaeth o astudiaethau achos ymchwil ac ymarfer, byddant yn trafod sut mae ymchwil sylfaenol i les goddrychol plant wedi llywio trafodaethau polisi cyhoeddus a gwaith y sefydliad gyda phlant a phobl ifanc dros y degawd diwethaf a sut y gallai lles barhau i lywio polisi ac ymarfer yn y degawd nesaf.

I gofrestru ar gyfer y fforwm Zoom, ebostiwch Nicola Trigg (triggn@cardiff.ac.uk).

Cysylltwch â’r trefnydd Ed Janes gydag unrhyw ymholiadau (JanesE3@cardiff.ac.uk).


Nodiadau ar Gymdeithas y Plant:

Mae Cymdeithas y Plant yn cefnogi pobl ifanc o 10 oed sy’n agored i niwed, sy’n byw mewn amgylchiadau cymhleth ac sydd yn aml yn delio gyda llawer o heriau gwahanol. Drwy wasanaethau arbenigol, rydym yn canolbwyntio ar wella lles drwy wrando’n agos ar yr hyn mae pobl ifanc yn ei ddweud wrthym sydd ei angen arnynt ac eiriol gyda nhw i wella’r sefyllfa. Mae ein gwaith yn cwmpasu amrywiol faterion yn cynnwys mynd ar goll, cam-fanteisio, materion mewnfudo, iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau a gofalwyr ifanc.

Ochr yn ochr â’n gwaith uniongyrchol i wella bywydau plant rydym ni hefyd yn ymrwymo i newid y system a’r strwythurau sy’n rhwystro pobl ifanc rhag cael y gefnogaeth sydd ei hangen a chyflawni eu potensial. Rydym ni’n gwneud hyn drwy ein hymchwil, gwaith polisi ac ymgyrchu cyhoeddus i wella bywydau plant.

Arweinir yr ymchwil i les goddrychol plant gan yr uwch ymchwilydd Dr Louise Moore gyda chymorth yr ymchwilydd Dr Alex Turner. Ein swyddog polisïau yw Charlotte Rainer, sy’n cydweithio’n agos gyda llunwyr penderfyniadau lleol a chenedlaethol i sicrhau bod ein gwaith yn cael effaith, gyda Tom Davies yn ein cynorthwyo i wneud hyn yng Nghymru. Richard Crellin sy’n arwain y tîm.


Nodiadau am DECIPHer:

Mae DECIPHer yn dod ag arbenigwyr blaenllaw o amrywiaeth o ddisgyblaethau ynghyd i fynd i’r afael â materion iechyd y cyhoedd gan gynnwys lles ac iechyd meddwl, perthnasoedd cymdeithasol cadarnhaol, diet a maeth, ymarfer corfforol, ynghyd â thybaco, alcohol a chyffuriau. Mae’n canolbwyntio’n benodol ar ddatblygu a gwerthuso dulliau system aml-lefel, a fydd yn cael effaith ar
iechyd a lles plant a phobl ifanc.

Mae DECIPHer yn aelod o SPARK | SBARC, Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd.