Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

CYFRES O WEMINARAU TLODI: Sesiwn 2

Ymunwch â ni ar gyfer sesiwn cynyddu ymwybyddiaeth ar y Canllawiau Pris Tlodi Disgyblion (Plant yng Nghymru | Pris Tlodi Disgyblion).

Dewch i ddysgu sut gallwch chi gymryd camau syml at fabwysiadu dull gweithredu ysgol gyfan a fydd yn golygu bod eich lleoliad yn cymryd tlodi i ystyriaeth, er mwyn sicrhau nad yw cost y diwrnod ysgol yn creu rhwystrau i ddysgu a llesiant disgyblion o deuluoedd incwm isel a difreintiedig.

Bydd y gweminar yn gyfle i ysgolion a lleoliadau eraill gasglu gwybodaeth, deall effaith tlodi ar fywydau disgyblion yn yr ysgol bob dydd, a darparu atebion posibl ar gyfer cymryd tlodi i ystyriaeth a gwneud gwahaniaeth.

Gwaetha’r modd, oherwydd y pandemig, rydyn ni’n gweld cynnydd yn effaith niweidiol tlodi ar lesiant disgyblion, a phwysau ariannol cynyddol ar deuluoedd. Mae modd defnyddio’r Canllawiau Pris Tlodi Disgyblion yn offeryn i helpu i liniaru’r effaith.

Siaradwr a bywgraffiad:

Kate Thomas, Swyddog Datblygu Pris Tlodi Disgyblion yn Plant yng Nghymru. 

Ariannir y rôl hon gan Lywodraeth Cymru, a’i nod yw cynyddu ymwybyddiaeth o’r Canllawiau Pris Tlodi Disgyblion ledled Cymru.

Mae Kate wedi bod yn gweithio i Plant yng Nghymru ers tair blynedd, ac mae ganddi gefndir Gwaith Ieuenctid, Hawliau Plant, Cyfranogiad a Thai. Fel rhan o’i swydd, mae Kate yn gweithio gyda nifer o ysgolion ledled Cymru i ddarparu hyfforddiant a’u cefnogi i roi’r canllawiau ar waith a lliniaru effaith negyddol tlodi ar eu disgyblion.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.