Digwyddiad allanol yw hwn a gynhelir gan BERA.

Dyddiad: 4 Rhagfyr 2020, 10.30am-12.30pm
Digwyddiad ar-lein, mae cofrestru ymlaen llaw yn hanfodol

Mae yna awydd dealladwy i annog ysgolion i gefnogi lles ac iechyd meddwl pobl ifanc. O safbwynt amgylcheddol, mae pobl ifanc yn treulio llawer o’u hamser yno ac mae’r ysgol yn dylanwadu ar eu datblygiad. Mae ffactorau fel dioddef bwlio a chysylltedd gwael yn yr ysgol yn tanseilio lles ac yn ffactorau risg ar gyfer salwch meddwl. O safbwynt meddygol, mae ysgolion yn cynnig cyfle i ganfod anawsterau iechyd meddwl yn gynnar a’u trin yn gynnar. Ceir tystiolaeth fod ymyriadau mewn ysgolion yn gallu gwella lles a lleihau anawsterau iechyd meddwl. Fodd bynnag, mae’r ffaith mai sefydliadau addysgol yw ysgolion yn bennaf yn creu her sylfaenol o ran darparu’r cymorth hwn. Y cwricwlwm academaidd yw prif ffocws ysgolion. Mae mynd i’r afael â lles ac iechyd meddwl yn dibynnu ar yr unigolyn ac ar y cyfan, nid yw staff ysgolion wedi’u hyfforddi yn y meysydd hyn. Dewis arall yw gwahodd gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol i ysgolion. Cefnogwyd y dull hwn drwy Ddarpariaeth Papur Gwyrdd, Trawsffurfio Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (2017). Fodd bynnag, nid yw gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol allanol mewn sefyllfa dda i newid amgylcheddau ysgol. Yn y cyfarfod bwrdd crwn hwn byddwn yn ystyried y sylfaen dystiolaeth ar ddulliau o ymdrin â lles pobl ifanc ac iechyd meddwl mewn ysgolion gyda’r bwriad penodol o ddod i gasgliadau ynghylch sut y gall ysgolion a gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol gefnogi pobl ifanc yn ddibynadwy ac yn gyson yn eu cyd-destunau. Bydd goblygiadau modelau ymyrryd cymdeithasol a meddygol yn cael eu blaenoriaethu, gan archwilio i ba raddau y mae dulliau gweithredu yn mabwysiadu model ‘diffyg’ i les y glasoed ac i ba raddau y mae’r oedolion sy’n gyfrifol am y gofod sefydliadol yn mynd i’r afael â ffactorau amgylcheddol ehangach.

Mae Cyfarfodydd Bwrdd Crwn Llywyddol BERA yn darparu adolygiadau ymchwil argyhoeddiadol sy’n cynnig safbwynt o’r radd flaenaf ar bynciau sydd o ddiddordeb i ymchwilwyr, ymarferwyr, llunwyr polisïau a chymdeithas yn ehangach.