Mae Maethu Dyfodol Iach (FHF) yn ymyrraeth ataliol ac arloesol sydd wedi’i llunio i hyrwyddo datblygiad rhag-gymdeithasol. Mae hefyd yn ceisio lleihau ymddygiadau sy’n achosi problemau ymysg pobl ifanc sydd wedi cael eu cam-drin ac sydd mewn gofal maeth, gofal gan berthynas neu ofal preswyl. Mae FHF yn rhaglen datblygiad cadarnhaol i bobl ifanc (PYD) sy’n cynnwys mentora un i un a hyfforddiant sgiliau wythnosol am 9 mis. Mae rhaglenni PYD yn gwrthod y dull diffyg ac yn tybio bod gan bobl ifanc gryfderau ac adnoddau y gellir eu maethu. I blant sy’n byw mewn gofal y tu allan i’r cartref, gall y dull hwn fod yn fwy hygyrch, derbyniol a dymunol, gan fod dulliau traddodiadol yn tueddu i ganolbwyntio ar wella problemau uniongyrchol yn hytrach na meithrin iechyd a lles hirdymor. Profwyd FHF mewn tri hap-dreial rheoledig a thrylwyr ac mae wedi dangos canlyniadau cadarnhaol mewn cysylltiad â phroblemau iechyd meddwl, tramgwyddaeth, defnyddio gwasanaethau a sefydlogrwydd. Bydd y cyflwyniad hwn yn cynnwys trafodaeth ynghylch: (1) datblygu rhaglen FHF i blant nad ydynt yn eu harddegau ac adolygiad o ddeilliannau a astudiwyd, (2) rhesymeg a datblygiad fersiwn o FHF sydd wedi’i haddasu ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau, (3) ymdrechion ar hyn o bryd i’w rhoi ar waith, gan gynnwys addasiadau i’r rhaglen yn sgîl COVID-19, a (4) chynlluniau ar gyfer gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd trwy gymrodoriaeth Fulbright.

Bywgraffiad Heather Taussig

Mae Heather Taussig, Ph.D., yn Athro yn Ysgol Gwaith Cymdeithasol i Raddedigion Prifysgol Denver. Mae hi hefyd yn Athro Cysylltiol yng Nghanolfan Kempe ar gyfer Atal a Thrin Cam-drin ac Esgeuluso Plant, UDA. Mae ymchwil Dr Taussig yn canolbwyntio ar ddatblygu a phrofi rhaglenni atal ar gyfer plant sy’n gysylltiedig â gwasanaethau lles sy’n cael eu cam-drin. Mae wedi datblygu a chyfarwyddo rhaglen Maethu Dyfodol Iach (FHF). Rhaglen fentora ar sail tystiolaeth yw hon ar gyfer plant mewn gofal maeth. Mae FHF yn cael ei lledaenu trwy sefydliadau cymunedol ac mae fersiwn sydd wedi’i haddasu i bobl ifanc yn cael ei phrofi mewn hap-dreial rheoledig sydd bron â gorffen. Cwblhaodd Dr Taussig astudiaeth hydredol 10 mlynedd o bobl ifanc sydd wedi bod yn gysylltiedig â gwasanaethau lles plant. Erbyn hyn, mae’n gweithio ar astudiaeth o ffactorau ecolegol sy’n peri i bobl ifanc mewn gofal maeth ddod i gysylltiad â phrosesau cyfiawnder ieuenctid. Mae Dr Taussig ar sawl panel adolygu a phartneriaethau cymunedol yn ogystal ag ar Fwrdd Ymchwil yr UD. Canolfan Adnoddau Mentora Cenedlaethol. Mae wedi cael cydnabyddiaeth am ei gwaith ar gam-drin ac esgeuluso plant gan y Gymdeithas Ryngwladol er Atal Cam-drin ac Esgeuluso Plant ac roedd yn Ysgolor Fulbright yn 2020.