Peidiwch â Gadael i mi Syrthio drwy’r Craciau: Digartrefedd ymhlith Pobl Ifanc â Phrofiad o Ofal yng Nghymru

Mae ymchwil yn awgrymu bod traean o’r rhai sy’n gadael gofal yn ddigartref yn y ddwy flynedd gyntaf ar ôl gadael gofal. Mae adroddiad Rhoi Terfyn ar Ddigartrefedd Ieuenctid Cymru (EYHC) ‘Peidiwch â Gadael i mi Syrthio drwy’r Craciau: Digartrefedd ymhlith Pobl Ifanc â Phrofiad o Ofal yng Nghymru’ yn cynnwys 27 cyfweliad â phobl ifanc ledled Cymru am eu profiadau o ofal a digartrefedd. Cafodd yr ymchwil hon ei chynnal a’i chyd-gynllunio gyda chymheiriaid ymchwil sydd â phrofiad o ofal ac wedi bod yn ddigartref.

Mae’r ymchwil hon yn edrych ar le cyfrannodd methiannau yn y systemau at berson ifanc â phrofiad o ofal yn cael y profiad trawmatig o ddigartrefedd. Rydym yn adrodd ar brofiadau pobl ifanc yn y system ofal; roeddent yn sôn am symud lleoliadau’n aml a throsiant staff uchel yn ei gwneud yn anodd iddynt ffurfio perthnasoedd.

Un o’r pethau sy’n cael ei amlygu yn yr ymchwil yw profiadau pobl ifanc o annibyniaeth gynnar, a arweiniodd at unigedd ac unigrwydd. Eglurodd y bobl ifanc eu bod wedi cael eu rhoi mewn ardaloedd heb eu rhwydweithiau cymorth. Arweiniodd hyn yn aml at gysylltu â grwpiau o gyfoedion a chael heriau i reoli ymwelwyr.

Arweiniodd hyn at anawsterau wrth gynnal eu tenantiaethau ac yn y pen draw at ddigartrefedd. Elfen frawychus arall o’r adroddiad yw profiadau pobl ifanc o lety brys lle cawsant eu gosod yn aml gyda phobl hŷn â phroblemau o ran defnyddio sylweddau niweidiol. Gofynnodd pobl ifanc: ‘pam bydden nhw’n fy symud allan o amgylchedd trawmatig dim ond i gael fy rhoi’n ôl mewn amgylchedd hyd yn oed yn fwy trawmatig pan ddes i’n ddigartref?’ Mae’r adroddiad yn cynnwys argymhellion ymarferol ar gyfer Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a Llywodraeth y DU ar sut y gallwn atal pobl ifanc â phrofiad o ofal rhag mynd drwy brofiad trawmatig o ddigartrefedd yn y dyfodol.