Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Care-experienced children / Plant sydd a Phrofiad

21 Hydref 2021
19 Tachwedd 2021
17 Rhagfyr 2021
7 Ionawr 2022
19 Ionawr 2022
3 Chwefror 2022


Cwrs undydd

Mae’r cwrs hyfforddi undydd hwn, sydd ar gael am ddim, wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant sydd â phrofiad o ofal mewn amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys cymorth i deuluoedd, gwaith ieuenctid, gwaith chwarae, addysgu, gweithgareddau awyr agored a’r celfyddydau, er mwyn sicrhau gwell dealltwriaeth o’u hanghenion cefnogi.

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei lywio gan brofiad ac effaith pandemig COVID-19 – sydd wrth gwrs wedi cael effaith sylweddol ar brofiad plant sy’n derbyn gofal a rhai sydd â phrofiad o ofal ers mis Mawrth 2020. Yn arbennig, bydd hyn yn cynnwys ystyried gwydnwch, effaith trawma a’r angen o ganlyniad am ddefnyddio dulliau sy’n wybodus am drawma er mwyn cefnogi unigolion. Bydd yr hyfforddiant yn archwilio’r amrywiaeth o sefyllfaoedd byw y gall ymarferwyr ddod ar eu traws, ystyr y derminoleg a ddefnyddir, ac yn canolbwyntio ar yr hyn mae pobl ifanc wedi’i ddweud am eu profiad o fod ‘mewn gofal’.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.