Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

24/06/21: 9:00 – 16:00

Cwrs undydd

Mae’n rhaid bod gan bawb sy’n ymwneud â byd addysg ddealltwriaeth o’u rôl a’u cyfrifoldebau o ran mynd ati’n ddiogel i recriwtio pobl fydd yn addas i ymgymryd â rolau mewn meithrinfeydd, ysgolion a cholegau, er mwyn sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu diogelu. Mae’r cwrs hwn ar recriwtio mwy diogel yn defnyddio deunyddiau’r Consortiwm Recriwtio mwy Diogel. Mae’r Consortiwm Recriwtio mwy Diogel yn cael ei gefnogi gan yr Adran Addysg – aelodau’r consortiwm yw’r NSPCC, Sefydliad Lucy Faithful, CAPE a NASS. Lluniwyd y cwrs i helpu cynrychiolwyr i ddeall pwysigrwydd dulliau mwy diogel o recriwtio staff a gwirfoddolwyr. Mae’r cwrs yn cyfeirio at yr holl ymchwil berthnasol a’r cyfrifoldebau a’r dyletswyddau sy’n rhan o’r ddeddfwriaeth.

Nodau’r Cwrs:

  • Amlygrwydd camdriniaeth a phroffil y rhai sy’n cam-drin
  • Sut mae pobl sy’n cam-drin yn gweithredu mewn sefydliadau
  • Nodweddion proses recriwtio fwy diogel
  • Cynllunio proses recriwtio fwy diogel
  • Gwneud y penderfyniadau cywir: cyfweld a dethol
  • Pennu safonau ymddygiad derbyniol
  • Cynnal diwylliant parhaus o fod yn wyliadwrus

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Mae’r cwrs wedi’i fwriadu ar gyfer perchnogion, cyrff llywodraethu, llywodraethwyr, Penaethiaid ysgol, staff adnoddau dynol, ac unrhyw staff a allai fod yn ymwneud â recriwtio staff a gwirfoddolwyr yn eu sefydliad.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.