Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Digwyddiad a gynhelir gan:

Coram BAAF
Ymunwch â ni am gwrs agored newydd sy’n ceisio herio eich dealltwriaeth o ystyr amrywiaeth a chroestoriadedd. Bydd yr hyfforddiant hwn yn archwiliad rhyngweithiol iawn o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Bydd Ashley yn eich annog i ymchwilio i wahanol amlygiadau o ragfarn ddiarwybod mewn fformat diogel a chefnogol. Mae hwn yn sesiwn EDI unigryw ac mae’n addo bod yn hwyl yn ogystal â sbarduno’r meddwl.

Ar gyrsiau agored gallwn gynnig lle i uchafswm o bedwar cynrychiolydd o un sefydliad yn unig. I gadw lle ar gyfer grŵp mwy, gweler y wybodaeth am hyfforddiant a gomisiynwyd.

PWY DDYLAI FYND?
Argymhellir y sesiwn hon ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio gyda phlant a’u teuluoedd, p’un a ydynt yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol, iechyd, addysg neu gyfreithiol.

20 lle ar gael.

DEILLIANNAU DYSGU

Trin a thrafod rhagfarn ddiarwybod mewn amgylchedd diogel a chefnogol
Myfyrio ar effaith credoau am hanfod cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar wneud penderfyniadau
Annog trafodaeth agored am bynciau a allai fod yn anodd sy’n effeithio ar ymarfer

Adborth gan rai sydd wedi cymryd rhan yn y gorffennol:
“Roedd yn hyfforddiant pwerus, yn enwedig o’i gymharu â’r ymarferion ticio blychau arferol y gofynnir i ni eu gwneud. Roeddwn i’n meddwl bod Ashley yn rhagorol.”
“Mae’r rhain yn bynciau anodd i’w trafod. Roeddwn i’n meddwl bod Ashley yn dda iawn ac roeddwn yn gallu siarad ag ef yn rhwydd am y pwnc.”

Cwrs Agored
22 Tachwedd 2021 | 10am-2.30pm | Cyflwynir drwy Zoom

AMSER
Cofrestru 9.45am*
Dechrau 10.00am*
Cau 4.00pm*

DS *Gallai’r dyddiadau gael eu newid

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.