Mae hwn yn ddigwyddiad allanol a gynhelir gan Yr Academi Brydeinig.

08/12/2020 2:00 PM

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad.

Bydd y gweminar hon yn archwilio’r cwestiwn cymhleth ynghylch i ba raddau y dylai plant a phobl ifanc fod yn gyfrifol am eu gweithredoedd o fewn y system gyfiawnder. Mae oedran cyfrifoldeb troseddol yng Nghymru a Lloegr (10 mlwydd oed) yn isel yn ôl safonau rhyngwladol, a bydd panelwyr yn trafod priodoldeb neu fethiant yr isafswm oed hwn. Bydd System Gwrandawiadau Plant yr Alban hefyd yn cael ei hystyried, gan gynnwys sut mae’r system hon yn cymharu â Chymru a Lloegr. Bydd trafodaeth banel hefyd yn dod â gwahanol safbwyntiau ynghyd i ystyried y berthynas amlochrog rhwng plant, pobl ifanc a’r system gyfiawnder.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys:

  • Claire McDiarmid, Pennaeth yr Ysgol, Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Ystrad Clud
  • Dr Michelle Donnelly, Darlithydd yn y Gyfraith, Prifysgol Stirling
  • Dr Kathryn Hampson, Darlithydd mewn Troseddeg, Prifysgol Aberystwyth
  • Dr Harriet Pierpoint, Athro Cyswllt, Canolfan Droseddeg, Prifysgol De Cymru

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o Raglen Polisïau Plentyndod yr Academi Brydeinig. Sefydlwyd y rhaglen er mwyn ail-fframio trafodaethau ynghylch plentyndod yn y byd cyhoeddus a pholisi, ac i chwalu seilos academaidd, polisi a phroffesiynol er mwyn archwilio cysyniadau newydd ynghylch plant wrth lunio polisïau. Mae cyfres yr Academi o bapurau lleisiol ynghylch plentyndod, a ysgrifennwyd gan arbenigwyr ar draws sector y gwyddorau cymdeithasol, y dyniaethau a’r celfyddydau, yn cyd-fynd â’r rhaglen. Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i drafod materion sy’n ymwneud â dau o’r papurau lleisiol hyn – ‘Cyfiawnder ieuenctid yr Alban a gwaddol Kilbrandon’ gan Dr Michelle Donnelly ac ‘Oes cyfrifoldeb troseddol’ gan Dr Harriet Pierpoint.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad, cysylltwch â Thîm rhaglen Plentyndod drwy childhood@thebritishacademy.ac.uk.