15 Mawrth 20211yp-4yp19 Mawrth 20219yb-12yp19 Mawrth 20211yp-4yp
25 Mawrth 20211yp-4yp26 Mawrth 20219yb-12yp26 Mawrth 20211yp-4yp

Mae arferion gwaith wedi newid yn sylweddol ers dechrau pandemig y Coronafeirws. Bu symudiad aruthrol tuag at ddarparu gwasanaethau ar-lein, ac mae elfennau o hynny’n debygol o barhau yn y tymor hir. Er bod sefydliadau wedi ymateb mor gyflym â phosib i’r newidiadau hyn, mae angen i ni sicrhau bod rhyngweithio yn y byd ar-lein yn digwydd mor ddiogel â phosib. Nod y sesiwn hyfforddi hon yw ymdrin â’r bwlch dealltwriaeth ynghylch diogelu digidol. O ddeall bod y newid i weithio ar-lein yn debygol o fod yn un hirdymor, mae’n hanfodol bod ymarferwyr a’r bobl ifanc rydyn ni’n gweithio gyda nhw yn meddu ar yr offer a’r sgiliau i weithio’n effeithiol, yn hyderus ac yn ddiogel gyda phlant a phobl ifanc ar-lein. Bydd y sesiynau’n cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth ymhlith gweithwyr proffesiynol ac yn lleihau’r risgiau i blant a phobl ifanc wrth ymgysylltu â darparwyr gwasanaeth ar-lein. Bydd yr hyfforddiant yn berthnasol i ymarferwyr ar draws ystod eang o feysydd gwasanaeth sydd am sicrhau bod eu hymwneud â phlant a phobl ifanc ar-lein yn digwydd yn ddiogel. DeilliannauBydd yr hyfforddiant yn cynnal ffocws ar ddiogelu yng nghyd-destun hawliau plant.Bydd y sesiwn yn:· Rhoi mwy o wybodaeth i weithwyr proffesiynol am ystyriaethau diogelu wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc ar-lein.· Darparu gwybodaeth i weithwyr proffesiynol ar gyfer mynd ati’n hyderus i asesu risg pob offeryn digidol maen nhw’n ystyried eu defnyddio yn eu gwaith.· Cynyddu dealltwriaeth ymhlith gweithwyr proffesiynol o’r ystyriaethau ymarferol a moesegol wrth ymgysylltu â phlant a phobl ifanc trwy blatfform penodedig.· Cynyddu dealltwriaeth o ymddygiad priodol ar gyfer plant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol wrth weithio ar-lein gyda phlant a phobl ifanc.· Cyflwyno ystyriaethau ynghylch y mesurau o dan GDPR a luniwyd i amddiffyn plant a phobl ifanc wrth ymgysylltu ar-lein.· Galluogi plant a phobl ifanc i ddeall paratoi amhriodol ar-lein, sut i roi gwybod amdano a ble i droi am help.· Cynyddu cyswllt diogel rhwng ymarferwyr a phob plentyn, yn benodol rhai agored i niwed, fel bod y rhai sydd ag angen gwasanaethau ychwanegol yn fwy tebygol o gael eu hadnabod gan ymarferwyr a derbyn y gefnogaeth mae arnyn nhw ei hangen.· Cynorthwyo gweithwyr proffesiynol i ddeall sut mae Llywodraethu sefydliad yn effeithiol, trwy bolisïau a gweithdrefnau perthnasol, sy’n cael eu diweddaru, yn cyfrannu at leiafu risg a gwella profiad plant a phobl ifanc o ymgysylltu â gwasanaethau ar-lein.


Mae’r hyfforddiant ar gael AM DDIM ac wedi’i gyfyngu i 2 gyfranogwr o bob sefydliad. **CANSLO**Mae’r digwyddiad hwn am DDIM, ond bydd angen i’r rhai sydd wedi bwcio lle ond ddim yn troi i fyny dalu £50.00. Gallwch ganslo i fyny at ddeuddydd cyn y digwyddiad. Rydym bob amser yn barod i dderbyn newid enw ar fyr rybudd os bydd y cyfranogwr gwreiddiol yn gorfod canslo.