Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Symposiwm rhyngwladol ar ymchwil i ymarferwyr gwaith cymdeithasol: cyfraniad at theori ac ymarfer

Cyd-arweinwyr y prosiect o Brifysgol Durham (Dr Sui-Ting Kong) a Chymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain (Dr Jane Shears) fydd yn agor y digwyddiad.  

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gweithwyr cymdeithasol ledled y byd wedi bod yn ymateb i COVID-19 gyda chreadigrwydd ac ymrwymiad moesegol. Rydyn ni wedi gweld arferion arloesol ym maes gwaith cymdeithasol ar waith yng nghyd-destun bygythiadau i iechyd cyhoeddus heb eu tebyg o’r blaen, yn ogystal â chyfyngiadau estynedig ar symudedd pobl a mynediad cyfyngedig at adnoddau a gwasanaethau. Unwaith eto, mae profiadau gweithwyr cymdeithasol yn ystod COVID-19 wedi dangos eu cyfraniad parhaus at wella bywydau unigolion, teuluoedd a chymunedau, ond ar ben hynny at y gwaith o feithrin arferion a gwybodaeth ddamcaniaethol newydd sy’n mynd i’r afael ag anghenion dynol ac anghydraddoldeb cymdeithasol. Mae’r symposiwm hwn yn dwyn ynghyd ymarferwyr gwaith cymdeithasol, defnyddwyr gwasanaethau ac academyddion i drin a thrafod y potensial a’r heriau o ran ymgymryd â mathau gwahanol o ymchwil ar y cyd sy’n mynd i’r afael â’r problemau sy’n wynebu gweithwyr cymdeithasol ar y lefel leol a rhyngwladol. Gweithwyr cymdeithasol, defnyddwyr gwasanaethau ac academyddion fydd yn cyd-arwain sesiynau’r paneli fydd yn ymdrin â ‘gwerthuso arloesedd yn ymarferol’, ‘modelau creu arferion ar y cyd’, ‘meithrin capasiti a datrys problemau ar y cyd’, ‘cymhwyso a datblygu theori drwy rwydweithio’, ‘damcaniaethu ynghylch gwybodaeth sydd ymhlyg a doethineb drwy ymarfer’ a ‘dulliau cyfranogol o ymdrin ag ymchwil i waith cymdeithasol’.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.