Argymhellwn eich bod yn gwirio’r dudalen hon yn
rheolaidd am ddiweddariadau

Cofnodi ac adrodd am sesiynau cymorth rhithiol Teuluoedd yn Gyntaf

Rydym wedi cael ymholiadau’n ddiweddar oddi wrth Awdurdodau Lleol ynghylch cofnodi ac adrodd am wasanaethau a ddarparwyd yn rhithiol gydol yr argyfwng Covid. Rydym yn sylweddoli y bydd angen cyfarwyddiadau arnoch chi mewn perthynas â’r mater hwn. Yn dilyn trafodaethau gyda chydweithwyr ym meysydd polisi a data, rydym wedi cytuno ar y dull gweithredu hwn i ddechrau:

  • Dylech gofnodi unrhyw weithgarwch pwrpasol a gynhaliwyd drwy ddulliau amgen yn ystod argyfwng Covid yn yr un ffordd ag y byddech wedi’i wneud o’r blaen. Er enghraifft, dylid cyfrif unrhyw wasanaeth un i un, neu wasanaeth grŵp, a gynhaliwyd yn rhithiol drwy ddefnyddio Skype, WhatsApp a phlatfformau cyffelyb etc. yn yr un modd ag y byddech wedi cofnodi cysylltiad wyneb yn wyneb o’r blaen.
  • Dylech hefyd gyfrif unrhyw gysylltiadau uniongyrchol neu bwrpasol a gawsoch â theuluoedd dros y ffôn a’r cyfryngau cymdeithasol (ar yr amod eu bod yn ystyrlon).
  • Fodd bynnag, ni ddylid cynnwys cefnogaeth nad yw wedi’i deilwra’n bwrpasol, fel negeseuon neu fideos cyffredinol ar y cyfryngau cymdeithasol neu YouTube, gan nad yw cefnogaeth o’r math hwn, sy’n agored i bawb, yn dod o fewn cwmpas darpariaeth Teuluoedd yn Gyntaf, a bydd yn anodd gwybod i ba raddau y mae’r gwylwyr wedi talu sylw i’r neges/fideo. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu wybodaeth ychwanegol yr ydych yn credu y dylem fod yn ymwybodol ohoni, cysylltwch â’ch rheolwr cyfrif yn y dull arferol neu cyfeiriwch eich negeseuon e-bost at familiesfirst@llyw.cymru.

Canllawiau ar gyfer Gwasanaethau Dechrau’n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf – COVID-19

Mae’r coronafeirws newydd (COVID-19) yn cyflwyno heriau heb eu tebyg o’r blaen i’n teuluoedd a’n gwasanaethau. Mae’r ddogfen hon yn cynnig canllawiau ar ddarparu gwasanaethau Dechrau’n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf yn ystod y cyfnod hwn. Rydym am ichi eu rhannu ymhlith eich timau a rhoi sicrwydd ein bod yn gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn cynnig canllawiau i’ch cefnogi wrth ddarparu gwasanaethau i blant a theuluoedd ar hyn o bryd ac wrth i’r sefyllfa ddatblygu​

Awgrymiadau am fagu plant
10 o Awgrymiadau Defnyddiol i gefnogi rhieni a gofalwyr babanod a phlant ifanc (yn addas o enedigaeth – 4 oed) gartref.

Adnoddau a gweithgareddau rhad ac am ddim i blant

‘Clwb Cylch’ open Welsh playgroup sessions
Welsh language software 
Coronavirus – A book for children
Coronavirus Time Capsule – Children’s activity
RSPB Cymru resources – For schools and families in lockdown

Holiadur effaith (COVID-19)

Yn sgil Covid-19, rydym yn awyddus i edrych ar ba raddau mae wedi tarfu ar wasanaethau a ddarperir gan Dechrau’n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf a’r gwaith peilot arfaethedig sydd i fod i gael ei wneud gan Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Braenaru yn ystod 2019/20 a 2020/21.

Er mwyn ein helpu i gasglu’r wybodaeth sydd ei hangen arnom, rydym wedi paratoi tabl byr a chwestiynau ychwanegol yn y ddogfen isod. Rydym yn gwerthfawrogi bod cynllunio ar gyfer y tymor byr yn anodd o ystyried natur newidiol yr ymateb i’r Coronafeirws ond byddem yn ddiolchgar pe byddech yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf sydd gennych a’i dychwelyd i’r blwch post Dechrau’n Deg.

Holiadur: Saesneg |Cymraeg​​

Guidance for the Children and Communities Grant (CCG) (COVID-19)

Canllawiau ar gyfer y Grant Plant a Chymunedau (GPC) – COVID 19 – sy’n weithredol tan 30ain Mehefin 2020

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach e-bostiwch y blwch Ariannu Hyblyg –AriannuHyblyg@llyw.cymru

Flying Start childcare payments (COVID-19)

Mae’r Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi y bydd y Cynnig Gofal Plant a darparwyr gofal plant Dechrau’n Deg yn parhau i gael eu talu os amherir ar y gwasanaeth o ganlyniad i Covid-19. Gellir cael rhagor o wybodaeth ar y wefan ganlynol: https://llyw.cymru/taliadau-cynnig-gofal-plant-cymru-i-barhau-coronafeirws?_ga=2.54279531.297178692.1584606434-2053997592.1575903919

Diweddariad gofal plant brys y Gweinidog Addysg (COVID-19)

Dilynwch y ddolen i ddatganiad ysgrifenedig a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Addysg a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: https://gov.wales/written-statement-eligibility-ongoing-provision-children-who-are-vulnerable-or-whose-parents-are

Isod gweler Cwestiynau Cyffredin yr ydym wedi’u datblygu mewn ymateb i’r sefyllfa a nodir yn y datganiad a gyhoeddwyd yn y ddolen ganlynol a fydd yn cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Cwestiynau Cyffredin gofal plant COVID-19
https://gov.wales/education-coronavirus