Two-day course

This course is aimed at people acting in the ‘Designated Person’ role working in a variety of organisations including schools, children’s daycare and residential settings, also services providing support to children and families in the voluntary and private sector.

All children have the right to live lives free from abuse and neglect but recent events highlight, yet again, how difficult it can be for so many adults to recognise, and act on concerns about the safety or welfare of a child. The UN Convention on the Rights of the Child states that all organisations concerned with children should work towards what’s best for each child. The Designated Person for Child Protection has a vital role within organisations helping to ensure that adequate safeguards are in place and that necessary action is taken when concerns about a child are raised.

This two day training course will consider:

 • The role of the Designated Person and how this can be incorporated into your organisation
 • Legislation and guidance on safeguarding children and young people, particularly within the Welsh context
 • Essential safeguarding measures that need to be in place
 • The ‘abuse of trust’ and how to remain alert to potential sexual offences within the organisation
 • Assessing concerns about a child and making a referral to social services if necessary
 • The statutory child protection system and what may be expected of you
 • Confidentiality and good record keeping
 • Diversity and the additional vulnerabilities for some children

Cwrs Deuddydd

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at bobl sy’n gweithredu yn y rôl ‘Person Dynodedig’ gan weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau gan gynnwys ysgolion, gofal dydd plant a lleoliadau preswyl, hefyd gwasanaethau sy’n darparu cymorth i blant a theuluoedd yn y sector gwirfoddol a phreifat.

Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw eu bywyd heb ddioddef camdriniaeth nac esgeulustod, ond mae digwyddiadau diweddar yn amlygu, unwaith eto, pa mor anodd y gall fod i gynifer o oedolion adnabod, a gweithredu ar sail pryderon ynghylch diogelwch neu les plentyn. Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn datgan y dylai pob sefydliad sy’n ymwneud â phlant weithio tuag at yr hyn sydd orau i bob plentyn. Mae gan y Person Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant rôl hanfodol o fewn sefydliadau sy’n helpu i sicrhau bod mesurau diogelu digonol ar waith a bod camau angenrheidiol yn cael eu cymryd pan fydd pryderon am blentyn yn cael eu codi.

Bydd yr hyfforddiant deuddydd hwn yn ystyried y canlynol:

 • Rôl y Person Dynodedig a sut gellir ymgorffori’r rôl honno yn eich sefydliad
 • Deddfwriaeth a chanllawiau ar ddiogelu plant a phobl ifanc, yn enwedig yn y cyd-destun Cymreig
 • Mesurau diogelu hanfodol y mae angen eu rhoi ar waith
 • ‘Camddefnyddio ymddiriedaeth’ a sut mae parhau’n effro i droseddau rhywiol posibl o fewn y sefydliad
 • Asesu pryderon am blentyn, a chyfeirio’r achos at y gwasanaethau cymdeithasol os bydd angen
 • Y system amddiffyn plant statudol a’r hyn y gellir ei ddisgwyl gennych
 • Cyfrinachedd a chadw cofnodion da
 • Amrywiaeth a nodweddion ychwanegol sy’n gwneud rhai plant yn arbennig o agored i niwed