Siarad a gwrando ar blant a theuluoedd: Rhoi Kitbag i weithio

Siarad a gwrando ar blant oedd y prosiect ymchwil cyntaf i arsylwi’n uniongyrchol yr hyn sy’n digwydd pan fydd gweithwyr cymdeithasol yn cwrdd ac yn cyfathrebu â phlant. Mae’r weminar hon yn tynnu sylw at sut mae’n rhaid deall pob plentyn fel unigolyn unigryw ac mae’n esbonio’r model Cyd-destun Plentyn, a ddatblygwyd o’r ymchwil.

Mae’r weminar hefyd yn cyflwyno Kitbag, adnodd ar gyfer gweithwyr cymdeithasol, sydd wedi’i gynllunio i hyrwyddo llythrennedd emosiynol plant. Mae Kitbag wedi’i gyflwyno mewn sawl awdurdod lleol gyda llwyddiant mawr, gan helpu gweithwyr cymdeithasol i gyfathrebu’n fwy effeithiol â phlant. Mae’r weminar yn gorffen gyda chwestiynau myfyriol ar gyfer gweithwyr cymdeithasol, gan gynnwys cyd-destun gweithio rhithwir yn argyfwng Covid-19.

Adolygiadau Ymarfer Plant yng Nghymru

Mae Dr Alyson Rees a Dr Tom Slater o Brifysgol Caerdydd yn adrodd ar ganfyddiadau dadansoddiad ansoddol, amlddisgyblaethol o 20 Adolygiad Ymarfer Plant (CPRs) (Adolygiad Achos Difrifol yn flaenorol) yng Nghymru. Dadansoddwyd yr adolygiadau o dri safbwynt disgyblu gwahanol: y gyfraith, troseddeg ac ymarfer (gwaith cymdeithasol).

Mae’r cyflwyniad yn nodi’r themâu trawsbynciol canlynol: (i) hierarchaeth gwybodaeth, lle cafodd rhai ffynonellau gwybodaeth eu breintio dros eraill; (ii) rhannu / cofnodi gwybodaeth, lle roedd diffygion o ran rhannu neu gofnodi gwybodaeth yn amlwg; (iii) asesiad rhannol, lle nad oedd rhai asesiadau bob amser yn gyfannol; a, (iv) llais y plentyn, lle nad oedd profiad neu bersbectif y plentyn bob amser yn cael ei ystyried. Dyma’r astudiaeth gyntaf i archwilio themâu sy’n dod i’r amlwg o CPRs (Cymraeg) a hwn hefyd yw’r cyntaf i wneud hynny o safbwynt amlddisgyblaethol.

Mae’r gweithdy’n canolbwyntio ar oblygiadau ar gyfer ymarfer a pholisi.

Cynnwys Tadau

Cyfri tadau: Sut all weithwyr cymdeithasol adeiladu perthnasoedd gwell â thadau sy’n ymwneud â gwasanaethau amddiffyn plant?

Chwefror 2019

Mae’r weminar hon yn tynnu ar ganfyddiadau ymchwil a gwblhawyd yn ddiweddar a astudiodd brofiadau dynion o’r system amddiffyn plant yn Lloegr. Astudiodd y prosiect, o’r enw Counting Fathers In, y system amddiffyn plant o safbwynt tadau sy’n rhan ohono, a dilynodd fywydau (ac achosion) tadau dros gyfnod o 12 mis hefyd.

Cyfranogaeth ystyrlon gan blant a phobl ifanc am benderfyniadau sy’n ymwneud a’u gofal

Cyfranogiad ystyrlon plant a phobl ifanc mewn penderfyniadau am eu gofal

Mai 2019

Mae’r weminar hyfforddi hon yn archwilio cyfranogiad plant, yn enwedig mewn perthynas â phlant mewn adolygiadau gofal a chynadleddau amddiffyn plant. Mae’n ystyried canfyddiadau tair astudiaeth a oedd yn cynnwys cyfweliadau â phlant mewn gofal, plant sy’n destun cynllun amddiffyn plant, a’u rhieni, uwch reolwyr, gweithwyr cymdeithasol ac IROs. Mae’n trafod sut olwg sydd ar ymarfer da mewn perthynas â chyfranogiad ystyrlon gan bobl ifanc, yn enwedig mewn adolygiadau plant mewn gofal, ac yn amlinellu rhai o’r rhwystrau a’r galluogwyr i ymarfer o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar blant.