• Fideo i Ddathlu Ymadawyr Gofal

  Mae’r Pythefnos Gofal Maeth hwn, y sianel CareLeaverSophia yn creu fideo i ddathlu cyflawniadau Ymadawyr Gofal…

 • #GanBoblIfancArGyferPoblIfanc

  Fe wnaethon ni weithio i ddatblygu fideo gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc.

 • Amser am Newid: Gwella gofal a chefnogaeth i bobl ag anableddau dysgu

  Ar 12fed Mawrth 2019, cynhaliodd ExChange Wales cynhadledd gyntaf y flwyddyn; ‘Amser am Newid: GwellaGofal a Chefnogaeth i Bobl ag Anableddau Dysgu’, ynLlancaiach Fawr Manor ym Mwrdeistref Sir Caerffili.

 • Mabwysiadu Gyda’n Gilydd – Cydweithio i wella canlyniadaui blant sy’n aros

  Ar y 9fed o Hydref 2019, fe ddaeth ymarferwyr, darparwyrgwasanaeth, cynrychiolwyr Cynulliad Cymru, gofalwyr maetha rhieni mabwysiadol i ddarganfod am y

 • Y cyfryngau cymdeithasol a phobl ifanc mewn gofal: Yrachos ar gyfer llythrennedd a hydwythedd digidol

  Mae mwy o ymchwil ei angen i gefnogi gweithwyr cymdeithasol i wneud y gwaith pwysig yma, ac mae’n rhaid i hyn gynnwys pobl ifanc yn ei graidd…

 • Rydym yn poeni am yr achos, felly pam na allwn ni helpu?

  Dros y 30 mlynedd ddiwethaf mae sawl cyfraith, adolygiad polisi, ymholiad a grwpiau gwaith wedi ei sefydlu er mwyn gwella’r gofal a’r gefnogaeth trawsfudol i bobl ifanc (trwy gydol yr adroddiad yma mi fyddaf yn defnyddio’r term ‘pobl ifanc’).

 • Y Gynhadledd Profiad o Ofal

  Bydd y gynhadledd ar gyfer pobl o bob oedran sydd â phrofiad o ofal yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Liverpool Hope ddydd Gwener 26 Ebrill eleni. Mae’r tîm trefnu yn eialw’n “CareExpConf” yn fyr. I rai, bydd yn ymddangos felcynhadledd arall mewn calendr llawn cynadleddau, cyfle aralli wrando ar arbenigwyr yn siarad am sut i wella’r system ofal. Byddai’r bobl hynny yn anghywir iawn. Nid cynhadledd gyffredin yw hon; ac nid arbenigwyr‘cyffredin’ yn unig mo’r rhain. Mae’r gynhadledd yma’nunigryw. Mae’n cydnabod am y tro cyntaf bod pobl â phrofiado ofal yn bobl gyffredin fel pawb arall, heb eu rhannu yn ôlcategorïau. Rhywsut, nid ydyn nhw’n wahanol i’w gilydd arsail y labeli y mae’r system ofal digyfaddawd wedi’u gosodarnyn nhw. Mae cymaint o labeli. Cyfeirir mor aml at bobl ifanc mewngofal fel ‘plant sy’n derbyn gofal, neu hyd yn oed‘ LAC ’ yn fyr. Mewn oedran a ddiffinnir gan eraill, gallant wedyn ddodyn ‘careleavers’. Mae deddfwriaeth hyd yn oed wedi eudiffinio’n agosach er mwyn galluogi dogni cefnogaeth – ‘plentyn cymwys’, ‘plentyn perthnasol’, ‘cyn-blentynperthnasol’ neu hyd yn oed ‘plentyn cymwys’. Mae cymaint o labeli. Cyfeirir mor aml at bobl ifanc mewngofal fel ‘plant sy’n derbyn gofal, neu hyd yn oed‘ LAC ’ynfyr. Mewn oedran a ddiffinnir gan eraill, gallant wedyn ddodyn ‘careleavers’. Mae deddfwriaeth hyd yn oed wedi eudiffinio’n agosach er mwyn galluogi dogni cefnogaeth – ‘plentyn cymwys’, ‘plentyn perthnasol’, ‘cyn-blentynperthnasol’ neu hyd yn oed ‘plentyn cymwys’. I’r system ofal, mae ‘gofal’ yn aml yn cael ei rannu’n labeli i sicrhau bod pobl ifanc yn cael y gwasanaethau sy’n ddyledus iddynt – neu… Read More

 • Mis hanes LGBT – Stori Kieran

  Mae heddiw yn nodi dechrau Mis Hanes LGBT 2019. Nod cyffredinol mis Hanes LGBT yw hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth er budd y cyhoedd. Gwneir hyn wrth: Cynyddu gwelededd pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (“LGBT”), eu hanes, eu bywydau a’u profiadau yng nghwricwlwm a diwylliant sefydliadau addysgol a sefydliadau eraill, a’r gymuned ehangach;   Codi… Read More