• Harriet yw fy enw i

  Dw i’n dod o Lundain. Yn 17 oed roeddwn ‘dan ofal’ mewn trefniant a gymeradwywyd gan y wladwriaeth, y tu allan i’m cartref teuluol uniongyrchol neu estynedig.  Cefais fy mhlentyn cyntaf yn 18 oed.  Ar ôl fy apwyntiad cyn geni cyntaf yn yr ysbyty daeth i’r amlwg nad oedd bydwraig wedi’i hargyhoeddi ynghylch fy ngallu… Read More

 • Jen yw fy enw i

  Jen yw fy enw i, rwy’ yn fy nhridegau cynnar ac yn byw gyda fy ngŵr a’m mab ifanc. Dw i’n feichiog hefyd a disgwylir i mi esgor unrhyw ddiwrnod. Dyma fydd fy mhumed plentyn ond dyma fydd y tro cyntaf i mi esgor heb boeni am y Gwasanaethau Plant, heb fod yn aros am… Read More

 • Rhuban Gwyn

  Roedd cyfres y gynhadledd yn cynnwys goroeswyr camdriniaeth, ymchwilwyr i Gam-drin Domestig a gweithdai i ymarferwyr. Helpais yr Athro Alyson Rees i chwilio am ddeunydd artistig i gefnogi’r gyfres hon o gynadleddau. Gwnaethom gydnabod y gall celf a delweddaeth gyfleu rhywbeth na all papurau ymchwil a chyflwyniadau ei wneud. Drwy fy ymchwil, deuthum o hyd… Read More

 • Helô, fy enw i yw Gillian

  a dwi’n dod o’r Alban  Wrth dyfu, fe dreulies i amser mewn gofal gan berthynas, ysgolion preswyl, llety diogel a chartrefi maeth.  Fe ges i fy mhlentyn cyntaf pan oeddwn i’n 17 oed. Mae gen i 2 blentyn arall; roeddwn i’n 23 pan ges i fy ail blentyn a 27 pan ges i fy nhrydydd… Read More

 • Fy enw i yw Syd

  Fe ges i fy ngeni yn Lloegr ond fe symudes i Gymru pan oeddwn i’n ifanc.  Wrth dyfu, fe dreulies i amser mewn gofal maeth a gofal preswyl. Fe ges i fy nerbyn i ofal am y tro cyntaf pan oeddwn i’n 5 oed ac fe adawes i pan oeddwn i’n 16. Roeddwn i’n byw… Read More

 • Fy enw i yw Erika

  Rwy’n dod o’r Eidal. Fel plentyn treuliais 8 mlynedd mewn gofal maeth, mewn 4 teulu gwahanol (roedd deulu yn berthnasau i mi). Ganwyd fy merch gyntaf pan oeddwn i’n 25 a’r ail pan oeddwn i’n 29.  Ydych chi’n credu bod eich profiadau wrth dyfu yn effeithio ar y ffordd rydych chi’n magu plant?   Rhoddodd fy… Read More

 • Fy enw i yw Orges

  Dwi’n dod o’r Eidal ond dwi o dras Albanaidd (h.y. o Albania). Fel plentyn, treuliais 13 blynedd mewn gofal preswyl. Cefais fy mhlentyn cyntaf pan oeddwn yn 23 oed ac fy ail un pan oeddwn yn 26 oed. Ydych chi’n credu bod eich profiadau wrth dyfu yn effeithio ar y ffordd rydych chi’n magu plant?… Read More

 • Fy enw i yw Daniele,

  Rwy’n dod o’r Eidal ac yn blentyn treuliais gyfnod mewn gofal maeth a chyfnod mewn gofal preswyl, am gyfanswm o 11 o flynyddoedd. Fe ddes i’n dad yn 34 oed. Ydych chi’n credu bod eich profiadau wrth dyfu yn effeithio ar y ffordd rydych chi’n magu plant? Rydyn ni’n dysgu llawer o blentyndod, o’r ffordd… Read More

 • Swper Nadolig Caerdydd

  Gall y Nadolig fod yn gyfnod arbennig o anodd, yn llawn emosiynau sy’n gwrthdaro, i bobl ifanc sydd wedi tyfu i fyny mewn gofal.  Mae ein gwaith ar draws CASCADE wedi amlygu dros flynyddoedd lawer rai o’r rhwystrau y gall pobl â phrofiad o ofal eu hwynebu wrth adael gofal. Maent ddwywaith mor debygol o… Read More

 • Deall y ffordd y caiff polisi gofal cymdeithasol plant yng Nghymru ei roi ar waith: astudiaeth o’r canllawiau newydd am gam-fanteisio ar blant yn rhywiol.

  Sut caiff polisïau eu gweithredu mewn gwasanaethau plant? Datblygu theori rhaglen gychwynnol i werthuso’r broses o weithredu’r canllawiau newydd ynghylch Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant yng Nghymru.

 • Grymuso’r rhai sydd gerllaw yn erbyn Cam-drin

  Y mater cudd sy’n fusnes i bawb – Grymuso’r rhai sydd gerllaw yn erbyn Cam-drin Bryony Parry, Uned Atal Trais Cymru Mae cam-drin domestig yn bryder mawr o ran iechyd y cyhoedd, hawliau dynol a chyfiawnder troseddol, ac mae’n costio tua £66 biliwn i’r Deyrnas Unedig bob blwyddyn.   Er ei bod yn broblem gronig, mae… Read More

 • Cam-drin yw hyn: Profiadau menywod ifanc o orfodaeth rywiol 

  Cam-drin yw hyn: Profiadau menywod ifanc o orfodaeth rywiol  Dr Ceryl Davies, Prifysgol Bangor  Mae’r gweminar hwn yn cyflwyno ymchwil a oedd yn canolbwyntio ar sut mae menywod ifanc yn trafod eu hagweddau at berthynas agos a’u profiadau o fod mewn perthynas o’r fath. Y nod cyffredinol oedd nodi, archwilio a gwella gwybodaeth am natur… Read More

 • Pan fydd popeth yn cael ei droi ar ei ben gartref: Plant a gollodd riant oherwydd dynladdiad domestig 

  Pan fydd popeth yn cael ei droi ar ei ben gartref: Plant a gollodd riant oherwydd dynladdiad domestig  Eva Alisic, Prifysgol Melbourne. Mae’r sesiwn hon yn rhoi mewnwelediadau ymchwil ynghylch plant sydd wedi cael profedigaeth oherwydd trais domestig angheuol. Mae hefyd yn cynnig gofod myfyrio i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda thrawma a galar ymhlith… Read More

 • Cam-drin domestig: Bod mewn gofal a’m taith bersonol 

  Emilia Meissner, Gweithiwr Prosiect (ar ran mam ifanc o Brosiect Unity) Prosiect Unity   Prosiect NYAS Cymru a ariannir gan Lywodraeth Cymru yw Prosiect Unity. Rydym yn cynnig cymorth cofleidiol cyfannol annibynnol i famau beichiog a newydd hyd at 25 oed ledled Cymru sydd â phrofiad o ofal.   Rydym yn darparu cefnogaeth emosiynol, ymarferol ac eiriolaeth… Read More

 • Gwerthusiad o raglen cam-drin domestig integredig ar gyfer teuluoedd cyfan 

  Cymhleth neu Ddyrys: Gwerthusiad o raglen cam-drin domestig integredig ar gyfer teuluoedd cyfan  Dr Helen Richardson Foster a’r Athro Christine Barter  Yn gyffredinol, disgrifir ymyriadau cymhleth fel rhai sy’n cynnwys sawl cydran sy’n rhyngweithio oherwydd materion croestoriadol neu gymhlethdod angen. Mae ymyriadau cam-drin domestig cymhleth yn cynyddu, ond ydyn nhw’n gymhleth neu’n ddyrys yn unig?   Yn… Read More

 • ‘Plant: y dioddefwyr anweledig?’ 

  Polisi NSPCC Cymru’n galw am well cymorth cam-drin domestig i blant ar draws Cymru  Elinor Crouch-Puzey, NSPCC Mae goroeswyr sy’n oedolion wedi bod yn dweud wrthym ers tro nad yw eu plant yn dystion goddefol i effaith cam-drin domestig, ond eu bod yn cael eu niweidio’n uniongyrchol, ochr yn ochr â’r rhiant nad yw’n cam-drin,… Read More

 • Fy Nehongliad i o Ddulliau sy’n Seiliedig ar Gryfderau mewn Gofal Cymdeithasol i Oedolion fel Myfyriwr Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol.

  Zuzanna Oliwkiewicz, Prifysgol Caerdydd Fy enw i yw Zuzanna, rwy’n astudio’r gwyddorau dynol a chymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd ar hyn o bryd. Ces i’r cyfle i weithio gyda CASCADE dros y semester diwethaf fel rhan o’m taith lleoliad gwaith. Rwyf wedi ymuno â chyfarfodydd, â gweminarau, wedi chwilio am leoliadau a hyd yn oed wedi… Read More

 • Pam fod angen Adolygiad Annibynnol o ofal cymdeithasol plant yng Nghymru

  Mae’n argyfwng ar ofal cymdeithasol plant yng Nghymru. Ceir problemau tebyg ar draws y DU, ac eto tra bod yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn cynnal adolygiadau annibynnol i archwilio ffyrdd newydd radical o wneud pethau, yng Nghymru mae’n ymddangos ein bod yn meddwl nad oes angen hynny. Ond rwy’n credu bod angen –… Read More

 • Deall gwahaniaethau o ran cyfraddau gofal rhwng awdurdodau lleol

  Dros yr 20 mlynedd ddiwethaf gwelwyd cynnydd enfawr yng nghyfraddau’r plant sydd mewn gofal yng Nghymru…

 • Heléna Herklots, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

  Mae’r iaith a ddefnyddir i ddisgrifio pob un ohonom wrth i ni fynd yn hŷn yn negyddol i raddau helaeth…