Mae rhestrau digwyddiadau Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

 • Blynyddoedd cynnar a hawliau plant

  Mae’r cwrs hyfforddi hanner diwrnod hwn a ariennir gan Lywodraeth Cymru wedi’i anelu at ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant o dan saith oed neu gyda’u teuluoedd mewn ystod o leoliadau gan gynnwys gofal plant, cymorth i deuluoedd, gwaith chwarae, awyr agored a gweithgareddau celfyddydol. Bydd mynychwyr yn cael cyfle i archwilio ystyr gwaith sy’n canolbwyntio ar y plentyn yn ymarferol…

 • Hawliau plant a chyfranogiad i blant o dan 11 oed

  Bydd y cwrs yn nodi’r fframwaith damcaniaethol a deddfwriaethol ar gyfer cyfranogiad plant yng Nghymru ac yn cynnwys technegau y gellir eu defnyddio’n uniongyrchol gyda phlant. Bydd mwyafrif y cwrs yn archwilio’r dulliau y gellir eu defnyddio gyda phlant ar sail unigolyn a grŵp i’w cynnwys mor eang â phosibl mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau bob dydd…

 • Dulliau ymchwil arloesol a chreadigol ar gyfer ymchwil mudo

  Mae’r gweithdy hwn yn tynnu sylw at rai dulliau creadigol arloesol sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd gan ymchwilwyr ymfudo yng Nghymru. Mae’r gweithdy’n gyfle i glywed gan dri academydd sy’n defnyddio dulliau creadigol amrywiol i ymchwilio i wahanol agweddau ar fudo, ac i drafod y cyfleoedd a’r heriau o fabwysiadu’r dulliau hyn…

 • Pythefnos gofal maeth: canwch gyd 

  Y Pythefnos Gofal Maeth hwn, mae arnom eisiau dathlu’n cymunedau maethu yng Nghymru, a phopeth y maent yn ei wneud i sicrhau y gofalir am blant ac y cânt eu cynorthwyo i ffynnu.  Felly, down â’n cymuned ynghyd ar gyfer digwyddiad am ddim, sy’n llawn hwyl: Canwch gyda Ni!

 • Trawsnewid y gweithlu gofal iechyd a chymdeithasol yng Nghymru

  Ymunwch â Chynhadledd Ddigidol Senedd Insight i adolygu cynnydd eich sefydliad yn unol â’r camau a amlinellir yn Strategaeth Gweithlu Cymru Iachach ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol…

 • Cyfnos trethu: economeg iechyd Gogledd Cymru

  Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol. Digwyddiad ar-lein31 Mawrth 202210:00 am – 12:00 pm Nid… Read More

 • Myfyrdodau ar sefydlu a chynnal canolfannau ymchwil cyfranogol

  Pwnc y cyflwyniad hwn fydd yr hyn a ddysgwyd wrth ymchwilio i waith Canolfannau, Hybiau a Sefydliadau sy’n cynnal ac yn cefnogi cyd-gynhyrchu a mathau cyfranogol o ymchwil yn rhyngwladol ar hyn o bryd…

 • Deall ac ymateb i drawma

  Bydd y cwrs ar-lein hwn, a gyflwynir mewn amser go iawn i nifer cyfyngedig o gyfranogwyr, yn cynnig hanfodion ymateb gwybodus i drawma yng nghyd-destun y sefyllfa gyfredol…

 • Diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl

  Pwrpas yr hyfforddiant yw rhoi hyder a gwybodaeth hanfodol i gyfranogwyr ar sut i weithio gydag eraill i ddiogelu’r plant, pobl ifanc a’r oedolion sydd mewn perygl yn eu hamgylchedd…

 • Datvlygiad arddegwyr: sut i ymgysylltu â new a’u hymennydd

  Mae’r cwrs hwn yn edrych ar yr arddegau yn nhermau datblygiad corfforol, seicolegol, emosiynol a chymdeithasol. Gall edrych ar y materion sydd dan sylw a ffyrdd o’u deall helpu i ymgysylltu â phobl ifanc a’u cefnogi’n effeithiol…