Mae rhestrau digwyddiadau Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

 • Cofrestrwch am ddim ar gyfer y grŵp Cyflwyniad i ysgrifennu dramâu

  Bob nos Iau mae’r grŵp Cyflwyniad i ysgrifennu dramâu yn Theatr y Sherman yn cwrdd i ddatblygu sgiliau a magu hyder wrth ysgrifennu dramâu. Mae’r grŵp yn rhoi’r cyfle i waith gael ei berfformio gan bobl greadigol a phroffesiynol yn y theatr. Gallwch chi ymuno â’r grŵp hwn am ddim…

 • Be-Longing: Digwyddiad i asiantaethau maeth a’r rhai sy’n gweithio ym maes gofal maeth

  Dyma ddigwyddiad gofal maeth ar-lein lle bydd cyfle i wylio ffilm a rhannu arfer gorau gyda’r rhai sydd â phrofiad o fod mewn gofal a gweithwyr proffesiynol eraill yn y sector gofal. Felly, os ydych yn gweithio gyda phobl ifanc mewn gofal, neu’n rhywun sydd â phrofiad o fod mewn gofal, mae’r digwyddiad hwn i chi…

 • Cyfle creadigol am ddim: Hyfforddiant radio

  Ar y cwrs hyfforddi hwn sy’n chwe wythnos o hyd, byddwch yn dysgu sut i greu rhaglen radio neu bodlediad. Mae’r cwrs yn un achrededig, gyda’r cyfle i chi gyflawni Agored Cymru Unit…

 • Byddwch yn greadigol am ddim: Dawns

  Ydych chi rhwng 14 a 19 oed ac yn ystyried hyfforddi i fod yn ddawnsiwr? Ar y cwrs chwe wythnos hwn byddwch chi’n dysgu am y llwybrau i’r proffesiwn dawns a sut i baratoi ar gyfer hyfforddiant dawns…

 • Cyfle creadigol am ddim: Graffiti a chelf stryd

  Ar y cwrs hwn byddwch chi’n gweithio gydag Arlunwyr Graffiti proffesiynol ac yn dysgu sut i ddefnyddio paent chwistrell i greu murluniau Graffiti lliwgar a thrawiadol ar raddfa fawr. Mae ganddynt lawer o brofiad ac maent wedi creu murluniau di-rif o amgylch y DU a thramor…

 • Diogelwyd: Cyrsiau NEA ar gyfer cynorthwyo cartrefi gyda thlodi tanwydd ac effeithlonrwydd ynni

  Nid oes cyfran gan fod hwn yn gofnod wedi ei ddiogelu.

 • Gweminarau cyngor ariannol ar gyfer gweithwyr rheng flaen

  Mae’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn cynnal Rhwydweithiau Cyngor Ariannol ledled Cymru ar gyfer y gweithwyr rheng flaen hynny sy’n rhoi rhyw fath o gyngor ariannol fel rhan o’u gwaith…

 • Gweithdy cyflwyniad i ysgrifennnu dramâu

  Mae rhaglen Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu Theatr y Sherman yn cynnig cyfle i bobl ifanc 15-18 oed archwilio a datblygu eu sgiliau ysgrifennu creadigol. Yn bwysicaf oll, mae’n le iddynt ddarganfod eu llais a’i rannu ag eraill. Rydym yn falch o gynnig hyn yn gyfan gwbl AM DDIM diolch i gefnogaeth gan the Moondance Foundation…

 • Dangos i bobl sut i helpu eraill

  Nod Dangos yw cynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth gweithwyr rheng flaen ynghylch y cymorth sydd ar gael. Hynny yw, pobl sydd mewn cysylltiad o ddydd i ddydd â theuluoedd y gall fod angen cymorth ychwanegol arnyn nhw, pa un a ydyn nhw’n weithwyr cyflogedig neu’n wirfoddolwyr…

 • Haf o Hwyl: Gweithgareddau Ledled y Ddinas

  Mae Caerdydd sy’n Dda i Blant eisiau cyrraedd cymaint o blant a phobl ifanc â phosibl a chefnogaeth i gael hwyl a meithrin eu lles cymdeithasol, emosiynol, meddyliol a chorfforol dros Wyliau’r Haf. Er mwyn cysylltu â chymaint o bobl â phosibl, rydym yn cefnogi nifer fawr o sefydliadau i ddarparu ystod eang o weithgareddau ym mhob rhan o’r ddinas…