Mae rhestrau digwyddiadau Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

 • Safbwyntiau rhyngwladol ar #BuildBackBetter

  Fel rhan o’r bartneriaeth barhaus rhwng Leicestershire Cares a Chanolfan SDG16 UNAI ym Mhrifysgol De Montfort, rydym yn falch iawn o groesawu Rakesh Rajani i roi araith allweddol am safbwyntiau rhyngwladol ar #BuildBackBetter…

 • Deall ac ymateb i drawma – yng nghyd-destun COVID-19

  29/04/202109:30 – 12:30 Cwrs undyddBydd y cwrs ar-lein hwn, a gyflwynir mewn amser go iawn i nifer cyfyngedig o gyfranogwyr, yn cynnig hanfodion ymateb gwybodus i drawma yng nghyd-destun y sefyllfa gyfredol. I’r rhan fwyaf o bobl, bydd COVID-19 yn gysylltiedig â lefelau uwch o ansicrwydd, pryder a straen. Gall digwyddiadau sy’n achosi straen a… Read More

 • Recriwtio mwy Diogel

  23/04/202109:30 – 16:30 Cwrs undyddEnnill y sgiliau i amddiffyn plant a phobl ifanc trwy recriwtio mwy diogel. Mae’n ddyletswydd ar sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, neu’n ymwneud â darparu gwasanaethau ar eu cyfer, i ddiogelu a hyrwyddo eu lles. Mae cael y staff cywir yn gweithio yn eich lleoliad yn… Read More

 • Datblygiad arddegwr a sut mae ymgysylltu â nhw a’u hymennydd

  Mae’r cwrs hwn yn cydweddu â’r un ar Ddatblygiad Plant ac yn edrych ar blant wrth iddyn nhw ddatblygu yn ystod y glasoed…

 • Datblygiad Plant

  20/04/202109:30 – 14:30 Cwrs hanner dyddMae gwybodaeth gadarn o ddatblygiad plant yn hanfodol i bawb sy’n gweithio gyda phlant. Mae bod â gwybodaeth sylfaenol am batrymau nodweddiadol o ddatblygiad cyffredinol yn helpu ymarferwyr i nodi lle mae pryderon y gallai plentyn fod ‘oddi ar y trywydd iawn’ ac efallai y bydd angen cymorth ychwanegol arno… Read More

 • Cadw ein plant yn ddiogel: hyfforddiant ar gyfer yr Arweinydd Amddiffyn Plant

  Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw eu bywyd heb ddioddef camdriniaeth nac esgeulustod, ond mae digwyddiadau diweddar yn amlygu, unwaith eto, pa mor anodd y gall fod i gynifer o oedolion adnabod, a gweithredu ar sail pryderon ynghylch diogelwch neu les plentyn…

 • Goruchwyliaeth: Model ar Gyfer Ymarfer

  12 & 13/04/2021 Cwrs deuddyddMae ein gallu i weithio gydag eraill yn dibynnu’n rhannol ar ansawdd y gefnogaeth a’r oruchwyliaeth rydym yn eu derbyn. Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer unigolion sy’n gyfrifol am oruchwylio aelodau eraill o staff. Bydd y cyfranogwyr yn gallu cyfuno nodi anghenion hyfforddiant a goruchwyliaeth, cefnogaeth ac arnfarnu, mewn pecyn… Read More

 • COVID-19 a’r Gymru Wledig

  Dydd Mawrth 23ain Mawrth 7.00yp – 8.30yp A hithau’n flwyddyn ers cyfnod clo cyntaf y Cofid, bydd y digwyddiad hwn a fydd ar agor i’r cyhoedd, yn rhad ac am ddim, yn trafod sut mae’r pandemig wedi effeithio ar gefn gwlad Cymru; sut mae cymunedau a’r gwasanaethau cyhoeddus wedi ymateb; a’r anghenion ar gyfer adfer… Read More

 • Cwrdd â Bwrdd Prosiect Cymru Ifanc ac ymuno ar ein trafodaeth

  6pm i 8pm Dydd Mercher, 31 MawrthYmunwch â Bwrdd Prosiect Cymru Ifanc i archwilio a thrafod materion cyfredol sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae hwn yn gyfle i blant a phobl ifanc gysylltu a sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed ar lefel genedlaethol (Erthygl 12).Canlyniad: Mae Cymru Ifanc yn cyflwyno… Read More

 • Senedd Ieuenctid Cymru – Pleidleisiau @ 16

  3pm i 4pm Dydd Mercher, 31 MawrthYmunwch â ni a Senedd Cymru i edrych ar beth yw’r Senedd a beth mae’n ei wneud, derbyn canllawiau i bobl ifanc ar sut i gofrestru i bleidleisio a thrafodaeth ar pam ei bod yn bwysig pleidleisio yn etholiadau’r Senedd.Canlyniad: Codi ymwybyddiaeth a chefnogi pleidleisiau @16 a chefnogi llwybrau… Read More