Mae rhestrau digwyddiadau Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

 • Arweinyddiaeth gynhwysol

  Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol. DYDD LLUOSOG rhwng Chwefror a fy 2023Ar-lein Gweithdy 45… Read More

 • Cyflwyniad i gyllidebu ar sail rhywedd

  Mae’r gweminar hwn yn cyflwyno’r cysyniad o gyllidebu ar sail rhyw, yn amlygu rhai o’i nodweddion allweddol, a bydd yn eich helpu i ddeall sut mae cyllidebu ar sail rhyw yn arf pwysig i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb…

 • Effeithiau’r argyfwng costau byw o ran rhywedd

  Nid yw effeithiau’r argyfwng costau byw yn taro’n gyfartal ar draws ein cymdeithas. Gwyddom fod menywod yn fwy agored i effeithiau’r argyfwng costau byw. Ymunwch â ni am drafodaeth banel ar effeithiau’r argyfwng costau byw o ran rhywedd ar a’r ymateb polisi sydd ei angen i sicrhau bod pawb yn y gymdeithas yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt…

 • Cyflwr y Genedl 2023

  Pa mor gyfartal yw Cymru o ran rhywedd? Faint o gynnydd a wnaethom dros y pum mlynedd diwethaf? Ymunwch â ni i glywed y ffigurau diweddaraf sy’n mesur anghydraddoldeb rhywedd…

 • Be-Longing, rhieni, ac iechyd meddwl – digwyddiad gofal maeth ar-lein

  Mae’r sesiwn hon yn canolbwyntio ar rannu gwybodaeth, dysgu a chefnogi ein gilydd. Maen nhw eisiau clywed am eich profiadau eich hun, eich cwestiynau, a’r problemau rydych chi’n dod ar eu traws i helpu i wneud pethau’n well i chi a’r bobl ifanc yn eich gofal…

 • Gwrthrychau a’u straeon

  Mae’r gwrthrychau o’n cwmpas wedi’u cydblethu â’n teimladau a’n profiadau. Gall archwilio ein perthynas â gwrthrychau ein helpu i adrodd ein straeon a rhoi gwell dealltwriaeth i ni o bobl eraill a ninnau…

 • Ymgeiswyr trawsrywiol: asesu a dadansoddi 

  Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at weithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol sy’n ymwneud ag asesu darpar rieni mabwysiadol, gofalwyr maeth a gofalwyr sy’n berthnasau ac sy’n dymuno cynyddu eu hymwybyddiaeth a’u hyder wrth ystyried materion rhywedd wrth asesu, dadansoddi a gwneud penderfyniadau…

 • Ymgynghoriad ar iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc sydd wedi cael profiad o ofal

  Hoffai Prifysgol Caerdydd siarad ag ymarferwyr addysg, gofal cymdeithasol ac iechyd meddwl, am eu profiadau a’u barn am ddarpariaeth iechyd meddwl a lles mewn ysgolion uwchradd a cholegau yng Nghymru…

 • Rhagfarn Ddiarwybod – Deall Amrywiaeth a Gwahaniaethu

  Bydd yr hyfforddiant hwn yn archwiliad hynod ryngweithiol o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Bydd yn eich annog i ymchwilio i wahanol enghreifftiau o ragfarn ddiarwybod mewn fformat diogel a chefnogol. Mae hon yn sesiwn EDI unigryw oherwydd bydd yn hwyl ac yn gwneud i chi feddwl…

 • Asesu Perthnasoedd Rhwng Oedolion

  Diben y cwrs agored hwn yw rhoi’r cyfle i ystyried beth yw arferion da wrth asesu perthnasoedd rhwng oedolion. Byddwch yn archwilio eich gwerthoedd a’ch rhagdybiaethau eich hun yn ogystal ag ystyried pwysigrwydd arddulliau ymlyniad, cymhelliad, rhyw a rhywioldeb, a cholled ac anffrwythlondeb…