Mae rhestrau digwyddiadau Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

 • Cynhadledd Pobl a Chartrefi 2023

  Am fwy nag ugain mlynedd mae cynhadledd Pobl a Chartrefi Shelter Cymru wedi bod yn ddigwyddiad tai cenedlaethol allweddol yng Nghymru. Eleni maent yn mynd yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen, gan gynnal cynhadledd fwyaf Cymru ar ddigartrefedd. Hwn fydd eu digwyddiad hybrid cyntaf erioed, gan eu galluogi i gyrraedd mwy o bobl a rhannu mwy o ddysgu o bob cwr o Gymru a thu hwnt…

 • Rheoli am y tro cyntaf

  Nod y cwrs hwn yw rhoi cyflwyniad cynhwysfawr i reolwyr newydd i reolwyr, gan ddatblygu ac adeiladu sgiliau a chynyddu hyder y cyfranogwyr. Mae’n darparu cyfuniad o theori ac ymarfer, yn archwilio’r trawsnewid i rôl reoli, yn mynd i’r afael â’r newid mewn perthnasoedd ar gyfer pobl sydd wedi cael eu dyrchafu o fewn eu timau eu hunain ac yn creu cyfle i rannu profiadau, syniadau a dulliau gweithredu ag eraill mewn maes tebyg sefyllfa…

 • ADHD: Dealltwriaeth i Ymarferwyr

  Nod yr hyfforddiant undydd yma yw galluogi staff rheng flaen sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i sicrhau bod ganddyn nhw ddealltwriaeth gadarn o ADHD, gwerthfawrogiad o’r gwahanol ffyrdd mae’n gallu amlygu ei hun, sy’n effeithio ar asesu a diagnosio plant a phobl ifanc, a hefyd ddealltwriaeth o’r risgiau cyffredinol sy’n gysylltiedig ag ADHD, a’r angen am ymyriadau meddygol a therapiwtig integredig i wella canlyniadau bywyd…

 • Cefnogi iechyd meddwl a lles pobl ifanc

  Nod y cwrs yw archwilio’r amrywiol anawsterau mae pobl ifanc yn eu profi gyda iechyd meddwl a sut mae meithrin gwydnwch a gwella llesiant. Bydd y cwrs yn edrych ar y gwahanol fathau o broblemau iechyd meddwl, yr ymddygiad sy’n gallu cyd-ddigwydd â nhw, a sut mae cefnogi’r person ifanc. Cyflwynir amrywiol ffyrdd o feithrin gwydnwch, a dangos sut mae cynnal llesiant…

 • Pythefnos Gofal Maeth yng Nghaerdydd

  Ymunwch â ni i ddathlu Pythefnos Gofal Maeth yng Nghaerdydd! Ddydd Mawrth, y 23ain o Fai, byddwn yn dod â’r gymuned faethu ynghyd i godi ymwybyddiaeth ac i ddathlu’r gwahaniaeth y mae maethu’n ei wneud i blant a phobl ifanc yng Nghymru…

 • Gorbryder mewn pobl ifanc: Deall theori ac atebion ymarferol

  Bydd yr hyfforddiant undydd hwn yn cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o orbryder, ac yn helpu i sicrhau atebion ymarferol i gefnogi pobl ifanc. Bydd y cyfranogwyr yn dod yn gyfarwydd â Damcaniaeth Polyvagal a gwaith Dr Stephen Podges, ac â thrawma a gwaith Dr Bessel van der Volk a sut mae trawma’n effeithio ar PTSD ac OCD…

 • Beth sy’n gweithio i wella bywydau plant mwyaf agored i niwed Lloegr

  Mae’r cyflwyniad hwn yn ymdrin ag argymhellion a wnaed yn yr adolygiad annibynnol diweddar o ofal cymdeithasol plant ar gyfer mabwysiadu dull iechyd cyhoeddus o atal cam-drin plant a lliniaru ei ganlyniadau…

 • Hyfforddiant Diogelu gyda budd Dehonglwyr BSL

  Mae’r cwrs undydd hwn yn gwbl ryngweithiol, wedi’i gyflwyno gan un o hyfforddwyr arbenigol Plant yng Nghymru ac wedi’i ariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru i ganiatáu i ddysgwyr byddar a nam ar eu clyw fynychu cwrs sy’n hanfodol i’w rolau. Cefnogir y diwrnod hyfforddi gan ddehonglwyr BSL…

 • Camfanteisio Troseddol Plant: Llinellau sirol a chamfenteisio rhywiol ar blant

  Nod y cwrs hwn yw bod yn ganllaw llawn i ymarferwyr sy’n gweithio gyda phobl ifanc mewn gofal ac yn gadael gofal; cyfiawnder ieuenctid; camddefnyddio sylweddau; cymdeithasau llety a thai â chymorth…

 • Rheoli am y Tro Cyntaf

  Mae’r cwrs deuddydd hwn wedi’i anelu at unrhyw un sydd wedi dechrau yn ei swydd reoli gyntaf yn ddiweddar. Nod y cwrs hwn yw rhoi cyflwyniad cynhwysfawr i reolwyr newydd i reolwyr, gan ddatblygu ac adeiladu sgiliau a chynyddu hyder y cyfranogwyr…