Canolbwynt adnoddau “Cymuned Ymarfer” ar-lein yw Teulu & Chymuned sy'n ceisio darparu adnoddau a all helpu i gefnogi teuluoedd a chymunedau. Comisiynwyd ExChange: Family & Community gan Lywodraeth Cymru a'i ddatblygu ar y cyd â grŵp cynghori o dimau Teuluoedd yn Gyntaf a Flying Start. Mae'r erthyglau hyn yn rhoi mewnwelediad rheolaidd i'n Cymuned Ymarfer trwy ddarparu diweddariadau ar newyddion prosiect ac amlygu deunyddiau a ychwanegwyd yn ddiweddar. Mae cyfraniadau defnyddwyr yn cael eu croesawu a'u hannog. Os hoffech chi gyfrannu erthygl sy'n rhoi manylion eich profiadau neu'ch barn eich hun, cysylltwch â ni.

 • Rhaglen Llysgenhadon Gwych Comisiynydd Plant Cymru

  Mae Llysgenhadon Gwych yn gynllun gan Gomisiynydd Plant Cymru sy’n anelu at hyrwyddo hawliau plant ac UNCRC mewn ysgolion…

 • A ddylid cydnabod bod profiad o ofal yn nodwedd warchodedig?

  Mae podlediad newydd Leicestershire Cares yn trafod a ddylid cydnabod bod profiad o ofal yn nodwedd warchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010…

 • Gweithgareddau hamdden hygyrch i blant a phobl ifanc anabl

  Seiliwyd astudiaeth ‘VOCAL’ ar hawl plant anabl i orffwys, hamdden, chwarae a mwynhad a chymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol a chelfyddydol. Yn ddiweddar cyhoeddwyd papur newydd o’r astudiaeth hon yn tynnu sylw at yr amrywiadau mewn llesiant a phrofiadau plant anabl mewn gweithgareddau hamdden…

 • Pwysigrwydd perthnasoedd gofalu mewn Unedau Cyfeirio Disgyblion

  Fe wyddom y gall perthnasoedd cefnogol cyson gyda phobl eraill wneud gwahaniaeth enfawr a chadarnhaol i’n bywydau. Ond mae’r mathau hyn o brofiadau perthynas yn aml ar goll i bobl ifanc yn y system ofal. Mae’r astudiaeth hon yn amlygu pwysigrwydd perthnasoedd gofal mewn Unedau Cyfeirio Disgyblion…

 • COVID-19, Addysg a Dysgu: Rhoi Mwy o Lais i Blant Ifanc

  Mae adroddiad newydd wedi’i lansio sy’n cyflwyno canfyddiadau astudiaeth a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru ar addysg yn ystod pandemig COVID-19. Rhoddodd yr astudiaeth lwyfan i leisiau plant a chyfleoedd iddynt rannu eu profiadau o’r pandemig…

 • Cyfle i rannu eich profiadau o adael gwasanaethau gofal yng Nghymru

  Er gwaethaf ymdrechion parhaus i bontio’r bwlch rhwng pobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal a’u cyfoedion, mae llawer nad ydym yn ei wybod o hyd am y ffactorau sy’n cyfrannu at yr anghydraddoldebau hyn. Nod y gwaith ymchwil hwn yw datblygu gwell dealltwriaeth o sut y gellir datblygu polisïau a strwythurau cymorth yn effeithiol i fynd i’r afael ag anghenion penodol pobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal…

 • Dulliau Celf ar gyfer Hunan-Gynrychioli Myfyrwyr Israddedig

  Mae’r llyfr yn cyflwyno ymchwil a gasglwyd ymhlith addysgwyr celfyddydau, a darlithwyr yn y gwyddorau cymdeithasol a’r dyniaethau i gynnig dulliau ymarferol o integreiddio dulliau’r celfyddydau yng nghynnwys rhaglenni a addysgir; a hefyd archwilio sut mae mannau cyfarfod ar gyfer hunan-gynrychiolaeth yn cael eu creu mewn ymarfer celfyddydau allgyrsiol…

 • Golwg ehangach ar addysg i Blant mewn Gofal

  Mae’n hawdd syrthio i’r fagl o gymryd bod addysg ond yn digwydd yn yr ysgol. Fodd bynnag, mae ymchwil Dr Karen Kenny yn amlygu faint o ddysgu sy’n digwydd o amgylch plant, drwy’r amser. Mae’r gwaith hwn yn awgrymu y byddai’n ddefnyddiol mabwysiadu safbwynt ehangach wrth ystyried addysg pobl ifanc sydd yng ngofal y wladwriaeth, gan eu helpu i nodi eu llwyddiannau…

 • Pecyn ‘Ffocws ar y Dyfodol’ i Fusnesau

  Yn ystod cyfarfod diweddar Hyrwyddwyr y Gwanwyn Leicestershire Cares, lansiwyd pecyn gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth o namau ar y golwg yn y gweithle…

 • Yr Academi Brydeinig yn lansio Reframing Childhood

  Gyda lansiad ‘Reframing Childhood’, adroddiad terfynol rhaglen Polisi Plentyndod yr Academi Brydeinig, mae dros 50 o randdeiliaid plentyndod yn cyfarfod yng Nghanolfan CASCADE ym Mhrifysgol Caerdydd i drafod canfyddiadau’r adroddiad. Mae’r blog hwn yn crynhoi ac yn tynnu sylw at syniadau allweddol a ddaeth i’r amlwg yn ystod y drafodaeth hon…