Gweld ystod o erthyglau ac adroddiadau ymchwil sy'n canolbwyntio ar y Teulu a'r Gymuned o Gymru ac ar draws y DU ar gyfer y rhai sy'n dymuno datblygu eu gwybodaeth ymhellach. Mae'r adran hon yn cynnwys adolygiadau perthnasol o bolisi ac arfer i fesur llwyddiant a meysydd i'w gwella. Yn y dyfodol agos, byddwn hefyd yn cynnwys crynodebau a throsolwg pwnc-benodol i helpu i arwain eich ymchwil. Sylwch fod hawlfraint yn ein hatal rhag cynnal rhai erthyglau cyfnodolion cyhoeddedig ac felly darperir y rhain fel dolenni i wefannau allanol ac efallai y bydd angen trefniant talu neu fynediad arnynt i'w gweld.

 • Gwella profiadau o’r system les ar gyfer pobl sy’n gadael gofal  
 • Datblygiad

  2019 Grant, A., Morgan, M., Mannay, D. and Gallagher, D., 2019. Understanding health behaviour in pregnancy and infant feeding intentions in low-income women from the UK through qualitative visual methods and application to the COM-B (Capability, Opportunity, Motivation – Behaviour) model. BMC Pregnancy and Childbirth Darllenwch yr erthygl 2018 Grant, A., Mannay, D. and Marzella,… Read More

 • Plant a phobl ifanc

  Beth yw chwarae a pham ei fod yn bwysig? Mae’r daflen wybodaeth hon yn ceisio llunio’r datganiadau uchaf eu parch ar chwarae i ddarparu dadansoddiad cynhwysfawr. Dadlwythwch y daflen wybodaeth 2021 Arolwg Gwydnwch ac Effaith COVID-19 ar y Blynyddoedd Cynnar (CEYRIS) Datblygodd Iechyd Cyhoeddus yr Alban Arolwg Gwydnwch ac Effaith COVID-19 ar y Blynyddoedd Cynnar… Read More

 • Magu plant

  Mae’r ymchwil a’r adolygiadau canlynol o ymarfer yn gysylltiedig â phynciau mewn magu plant.

 • Gofal plant

  Mae’r ymchwil a’r adolygiadau canlynol o ymarfer yn gysylltiedig â phynciau mewn gofal plant.

 • Lechyd

  Mae’r ymchwil a’r adolygiadau canlynol o ymarfer yn gysylltiedig â phynciau ym maes iechyd.

 • Y Sefydliad Iechyd yn rhyddhau ei Adroddiad ar effeithiau COVID-19

  Y Sefydliad Materion Cymreig (IWA) gyhoeddodd y neges hon yn wreiddiol. Roedd ein cyfarwyddwr Auriol Miller ar fwrdd cynghori ymchwiliad y Sefydliad Iechyd (The Health Foundation) i effeithiau COVID-19 Canfu yr adroddiad, a lansiwyd ym mis Gorffennaf 2021: Mae effaith anwastad COVID-19 yn gysylltiedig â phroblemau iechyd ac achosion o anghydraddoldeb sy’n bodoli eisoes ac… Read More

 • Pandemig Coronavirus: Ymadawyr gofal ac ymarferwyr yn rhannu profiadau a gwersi

  Mae pandemig COVID-19 a’r cyfnod clo dilynol wedi cael effaith fawr yn fyd-eang, gydag effaith anghymesur ar y bobl dlotaf a mwyaf bregus yn y gymdeithas.

 • Y Gweinidog yn croesawu’r adroddiad addysg ar gymunedau duon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig

  Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi derbyn holl argymhellion adroddiad ar Gymunedau, Cyfraniadau a Chynefin Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn y Cwricwlwm Newydd i ysgolion. Mae’r Gweinidog wedi cadarnhau hefyd y caiff £500,000 ei ddarparu tuag at weithredu argymhellion yr adroddiad, fel rhan o’r broses o roi cwricwlwm newydd Cymru ar waith. Mae’r adroddiad gan… Read More

 • Pobl ifanc sy’n gadael gofal, ymarferwyr a’r pandemig: Profiadau, cefnogaeth a gwersi

  Yn 2020, gwnaeth pandemig y coronafeirws (COVID-19) amharu’n sylweddol ar fywyd dyddiol ledled y DU. Rhoddodd Deddf Coronafeirws 2020 bwerau newydd i Lywodraethau datganoledig ar…