Gweld ystod o erthyglau ac adroddiadau ymchwil sy'n canolbwyntio ar y Teulu a'r Gymuned o Gymru ac ar draws y DU ar gyfer y rhai sy'n dymuno datblygu eu gwybodaeth ymhellach. Mae'r adran hon yn cynnwys adolygiadau perthnasol o bolisi ac arfer i fesur llwyddiant a meysydd i'w gwella. Yn y dyfodol agos, byddwn hefyd yn cynnwys crynodebau a throsolwg pwnc-benodol i helpu i arwain eich ymchwil. Sylwch fod hawlfraint yn ein hatal rhag cynnal rhai erthyglau cyfnodolion cyhoeddedig ac felly darperir y rhain fel dolenni i wefannau allanol ac efallai y bydd angen trefniant talu neu fynediad arnynt i'w gweld.

 • Ymchwil gydag ysgolion a dysgwyr ar weithredu’r Cwricwlwm i Gymru yn gynnar

  Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau cam cyntaf yr ymchwil ansoddol gyda 64 o uwch-arweinwyr mewn ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion, a oedd yn archwilio profiadau cynnar ysgolion o gyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru…

 • COVID–19, Addysg a Dysgu: Codi Lleisiau Plant Ifanc

  Adroddiad yw’r ddogfen hon ar astudiaeth a geisiodd godi lleisiau plant ifanc, a oedd rhwng 3 a 6 oed yn ystod pandemig COVID-19, am eu profiadau o addysg bryd hynny. Mae’r adroddiad yn manylu ar y fethodoleg a ddefnyddiwyd yn ystod yr astudiaeth, sy’n cynnwys defnyddio dulliau creadigol a chyfranogol sydd wedi’u cynllunio i sicrhau y gallai ymchwilwyr glywed profiadau’r plant ifanc a’u cofnodi…

 • Costau byw ac addysg 2022

  Ar 2 Rhagfyr 2022, lansiodd Ymddiriedolaeth Sutton ganfyddiadau ei gwaith ymchwil ar Gostau Byw ac Addysg 2022. Mae’r canfyddiadau’n dweud bod yr argyfwng costau byw yn effeithio’n gynyddol ar deuluoedd, gyda phrisiau’n codi a rhieni yn ei chael hi’n anodd gwneud i’w hincwm ymestyn…

 • Deall Lleoedd Cymru

  Mae Deall Lleoedd Cymru yn rhoi data defnyddiol a gwybodaeth ddaearyddol i chi am eich tref neu ardal leol. Mae’r graffeg, y mapiau a’r canllawiau ar y wefan wedi cael eu datblygu i’ch galluogi i archwilio’r data sydd ei angen arnoch i’ch helpu i nodi cyfleoedd i’ch cymuned leol a gwneud gwahaniaeth yn y lle rydych chi’n byw neu’n gweithio…

 • Adroddiad Canfyddiadau’r Arolwg Tlodi 2022

  Plant yng Nghymru yn lansio canfyddiadau eu 6ed arolygon Blynyddol Tlodi Plant a Theuluoedd. Mae’r adroddiad hwn yn rhannu profiadau a barn ymarferwyr a phobl broffesiynol sy’n gweithio gyda mwy na 41,500 o blant a theuluoedd ledled Cymru, a hefyd, yn bwysig, mae’n clywed lleisiau a phrofiadau plant a phobl ifanc eu hunain…

 • ‘Briff Dylunio Dim Ffiniau’ gan Become ar gyfer ymadawyr gofal ifanc

  Yn ystod Wythnos Genedlaethol Ymadawyr Gofal 2021, lansiodd Become brosiect grŵp newydd — Sky’s the Limit — i ailgynllunio ‘gadael gofal’ a chynnig gweledigaeth ffres a dyheadol ar gyfer sut y dylai’r system ofal fod yn cefnogi oedolion ifanc sydd â phrofiad o ofal…

 • Gwella profiadau o’r system les ar gyfer pobl sy’n gadael gofal  
 • Datblygiad

  2019 Grant, A., Morgan, M., Mannay, D. and Gallagher, D., 2019. Understanding health behaviour in pregnancy and infant feeding intentions in low-income women from the UK through qualitative visual methods and application to the COM-B (Capability, Opportunity, Motivation – Behaviour) model. BMC Pregnancy and Childbirth Darllenwch yr erthygl 2018 Grant, A., Mannay, D. and Marzella,… Read More

 • Plant a phobl ifanc

  Beth yw chwarae a pham ei fod yn bwysig? Mae’r daflen wybodaeth hon yn ceisio llunio’r datganiadau uchaf eu parch ar chwarae i ddarparu dadansoddiad cynhwysfawr. Dadlwythwch y daflen wybodaeth 2021 Arolwg Gwydnwch ac Effaith COVID-19 ar y Blynyddoedd Cynnar (CEYRIS) Datblygodd Iechyd Cyhoeddus yr Alban Arolwg Gwydnwch ac Effaith COVID-19 ar y Blynyddoedd Cynnar… Read More

 • Magu plant

  Mae’r ymchwil a’r adolygiadau canlynol o ymarfer yn gysylltiedig â phynciau mewn magu plant.