Mae’r tudalennau ffocws canlynol gan Teulu a Chymuned yn cyflwyno ffocws adnoddau penodol tuag at brosiectau datblygedig a gynhaliwyd mewn ymchwil Gofal Cymdeithasol Plant. Nod yr adnoddau â ffocws hyn yw darparu llyfrgell wybodaeth gyfun a hygyrch sy’n ymwneud ag astudiaeth achos benodol.

 • Rhaglenni Grant Plant a Chymunedau

  Mae rhaglenni Grant Plant a Chymunedau Llywodraeth Cymru yn ceisio mynd i’r afael ag anghenion cymorth y plant a’r oedolion sydd mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau trwy ystod o fecanweithiau ymyrraeth gynnar, atal a chymorth…

 • Siarad gyda fi: Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

  Cyhoeddwyd Siarad gyda fi: Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu – Cynllun Cyflawni 2020 i 2021 ar gyfer ymgynghoriad ar 30 Ionawr 2020. Datblygwyd y cynllun cyflawni mewn ymgynghoriad…

 • Rhaglen Polisïau Plentyndod Cynnar yr Academi Brydeinig

  Mae’r profiad o fod yn blentyn yn y Deyrnas Unedig wedi newid o ran sut mae plant yn cael eu hystyried, eu gwerthfawrogi, a’u gofalu, ac mae llunio polisïau ac ymchwil yn ymwneud â phlant wedi…

 • Arloeswyr Plant Yn Gyntaf

  Mae Children First yn beilot sy’n dod â sefydliadau ynghyd i weithio ar y cyd i wella canlyniadau i blant a phobl ifanc sydd wedi’u lleoli o amgylch ‘lle’…

 • AGENDA: Cefnogi plant a phobl ifanc i wneud perthnasoedd cadarnhaol yn bwysig

  Nifer y plant mewn gofal yng Nghymru oedd 6,407 ar 31 Mawrth 2018, cynnydd o 8% ar y flwyddyn flaenorol. Mae plant a phobl ifanc mewn gofal a ymadawyr gofal yn cael eu cydnabod…

 • Prosiect PaCE

  Mae’r prosiect PaCE (Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth) yn darparu cymorth gofal plant i rieni wrth iddynt hyfforddi neu chwilio am waith. Mae PaCE yn cynnig cefnogaeth cynghorydd unigol i rieni i helpu i ddod o hyd i swydd addas…

 • Rhianta, rhowch amser iddo

  Rhianta, rhowch amser iddo. Mae Rhowch amser iddo yn ymgyrch i roi cefnogaeth a chyngor i rieni plant ifanc ac i’w helpu i annog ymddygiad da wrth edrych ar ôl eu lles eu hunain…

 • Plant a Phobl Ifanc Mewn Gofal

  Mae plant a phobl ifanc mewn gofal ac ymadawyr gofal yn cael eu cydnabod fel grŵp lleiafrifol ac yn aml nodweddir eu taflwybrau gan brofiadau cynnar o brofedigaeth, anawsterau teuluol, adfyd plentyndod, ansefydlogrwydd…