Mae’r tudalennau ffocws canlynol gan Teulu a Chymuned yn cyflwyno ffocws adnoddau penodol tuag at brosiectau datblygedig a gynhaliwyd mewn ymchwil Gofal Cymdeithasol Plant. Nod yr adnoddau â ffocws hyn yw darparu llyfrgell wybodaeth gyfun a hygyrch sy’n ymwneud ag astudiaeth achos benodol.

 • Ehangu darpariaeth blynyddoedd cynnar i pob plentyn 2 oed

  Mae Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i barhau i gefnogi rhaglen flaengar Dechrau’n Deg. Ac, yn unol â’r Cytundeb Cydweithredu â Phlaid Cymru, mae’r ymrwymiad hwn wedi’i ymestyn i gyflawni ehangu graddol yn y ddarpariaeth blynyddoedd cynnar i gynnwys pob plentyn dwy oed, gyda phwyslais arbennig ar gryfhau’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru â datblygiadau a gwybodaeth newydd wrth i’r ehangu graddol fynd rhagddo…

 • ‘Tyfu Adenydd’: barn plant a phobl ifanc ar drawsnewidiadau

  Cydlynir y prosiect gan Bridget Handley I lywio’r gynhadledd trawsnewidiadau, bu plant a phobl ifanc yn gweithio gyda’r awdur a’r perfformiwr o Gymru, Clare E. Potter i archwilio eu profiadau o drawsnewidiadau yn greadigol. Mae eu trafodaethau, eu hysgrifennu a’u gwaith celf wedi rhoi tystiolaeth rymus fod trawsnewidiadau yn gyfnodau cymhleth, hanfodol o newid. Gobeithiwn y bydd… Read More

 • Lleferydd, Iaith a chyfathrebu adnoddau hyfforddi

  Mae’r adnoddau ar y dudalen hon wedi’u datblygu i gynorthwyo ymarferwyr i gael mynediad at hyfforddiant sy’n cwrdd â gofynion llwybr hyfforddi SLC Cymru Gyfan…

 • Rhaglenni Grant Plant a Chymunedau

  Mae rhaglenni Grant Plant a Chymunedau Llywodraeth Cymru yn ceisio mynd i’r afael ag anghenion cymorth y plant a’r oedolion sydd mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau trwy ystod o fecanweithiau ymyrraeth gynnar, atal a chymorth…

 • Siarad gyda fi: Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

  Cyhoeddir cynllun cyflawni Siarad Gyda Fi: Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu Llywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2020. Bydd y tudalennau hyn yn parhau i gael eu diweddaru gyda datblygiadau a deunyddiau newydd…

 • Rhaglen Polisïau Plentyndod Cynnar yr Academi Brydeinig

  Mae’r profiad o fod yn blentyn yn y Deyrnas Unedig wedi newid o ran sut mae plant yn cael eu hystyried, eu gwerthfawrogi, a’u gofalu, ac mae llunio polisïau ac ymchwil yn ymwneud â phlant wedi…

 • Arloeswyr Plant Yn Gyntaf

  Mae Children First yn beilot sy’n dod â sefydliadau ynghyd i weithio ar y cyd i wella canlyniadau i blant a phobl ifanc sydd wedi’u lleoli o amgylch ‘lle’…

 • AGENDA: Cefnogi plant a phobl ifanc i wneud perthnasoedd cadarnhaol yn bwysig

  Nifer y plant mewn gofal yng Nghymru oedd 6,407 ar 31 Mawrth 2018, cynnydd o 8% ar y flwyddyn flaenorol. Mae plant a phobl ifanc mewn gofal a ymadawyr gofal yn cael eu cydnabod…

 • Prosiect PaCE

  Mae’r prosiect PaCE (Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth) yn darparu cymorth gofal plant i rieni wrth iddynt hyfforddi neu chwilio am waith. Mae PaCE yn cynnig cefnogaeth cynghorydd unigol i rieni i helpu i ddod o hyd i swydd addas…

 • Rhianta, rhowch amser iddo

  Rhianta, rhowch amser iddo. Mae Rhowch amser iddo yn ymgyrch i roi cefnogaeth a chyngor i rieni plant ifanc ac i’w helpu i annog ymddygiad da wrth edrych ar ôl eu lles eu hunain…