Teulu & Chymuned

Mae’r tudalennau ffocws canlynol gan Teulu a Chymuned yn cyflwyno ffocws adnoddau penodol tuag at brosiectau datblygedig a gynhaliwyd mewn ymchwil Gofal Cymdeithasol Plant. Nod yr adnoddau â ffocws hyn yw darparu llyfrgell wybodaeth gyfun a hygyrch sy’n ymwneud ag astudiaeth achos benodol.

 • Adnoddau addysgol NEA ar gyfer hyrwyddo defnydd effeithlon o ynni yn y cartref

  Trwy rannu’r adnoddau addysg hyn, nod NEA yw gwella dealltwriaeth pobl ifanc mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion ynghylch cadw’n gynnes ac yn ddiogel gartref, sut y gallant ddefnyddio ynni’n ddoeth a sut y gallant leihau allyriadau CO2…

 • Cael help gyda chostau byw

  Rydym yn deall y gall costau byw cynyddol fod yn arbennig o bryderus os ydych yn cael trafferth talu eich biliau a/neu eich rhent, felly rydym wedi sicrhau bod cymorth a chyngor ar gael i’ch cynorthwyo…

 • Cyrff, calonnau a meddyliau: Defnyddio’r gorffennol i rymuso’r dyfodol

  Mae’r pecyn cymorth hwn yn defnyddio ffynonellau hanesyddol i rymuso pobl 11-16 oed i reoli eu lles yn y presennol, ac i adeiladu dyfodol gwell…

 • Dod o Hyd i’ch Ffordd – canllaw i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi

  Mae Dod o Hyd i’ch Ffordd yn cynnwys gwybodaeth hollbwysig am hunan-niwed, ac o gael adrannau gwych oddi wrth sefydliad Heads Above the Waves (HATW) sy’n canolbwyntio’n gryf ar brofiad byw. Mae’r adnodd hefyd yn cynnwys cynlluniau diogelwch ar gyfer hunan-niwed a hunanladdiad, sy’n gallu bod yn offer achub bywyd i’r rhai sy’n cael trafferth i ymdopi…

 • Ehangu darpariaeth blynyddoedd cynnar i pob plentyn 2 oed

  Mae Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i barhau i gefnogi rhaglen flaengar Dechrau’n Deg. Ac, yn unol â’r Cytundeb Cydweithredu â Phlaid Cymru, mae’r ymrwymiad hwn wedi’i ymestyn i gyflawni ehangu graddol yn y ddarpariaeth blynyddoedd cynnar i gynnwys pob plentyn dwy oed, gyda phwyslais arbennig ar gryfhau’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru â datblygiadau a gwybodaeth newydd wrth i’r ehangu graddol fynd rhagddo…

 • Lleferydd, Iaith a chyfathrebu adnoddau hyfforddi

  Mae’r adnoddau ar y dudalen hon wedi’u datblygu i gynorthwyo ymarferwyr i gael mynediad at hyfforddiant sy’n cwrdd â gofynion llwybr hyfforddi SLC Cymru Gyfan…

 • Gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc

  Fe wnaethon ni weithio i ddatblygu fideo gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Mae’r grŵp y buom yn gweithio gyda yn cwrdd yn wythnosol ac yn cynnig cyfle i bobl ifanc a phrofiad o ofal ymweld â’r brifysgol a chymryd rhan mewn gweithgareddau sydd â’r nod o godi dyheadau addysgol a’u hymwybyddiaeth o fywyd… Read More

 • Gan Ofalwyr Maeth ar gyfer Gofalwyr Maeth

  Mae Gan Ofalwyr Maeth ar gyfer Gofalwyr Maeth yn cynnig sylfaen i alluogi gofalwyr maeth i ymateb i’r heriau a rhwystrau sy’n codi. Mae hefyd yn fodd iddynt rannu eu profiadau, strategaethau a chyngor…

 • Rhaglenni Grant Plant a Chymunedau

  Mae rhaglenni Grant Plant a Chymunedau Llywodraeth Cymru yn ceisio mynd i’r afael ag anghenion cymorth y plant a’r oedolion sydd mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau trwy ystod o fecanweithiau ymyrraeth gynnar, atal a chymorth…

 • Siarad gyda fi: Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

  Cyhoeddir cynllun cyflawni Siarad Gyda Fi: Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu Llywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2020. Bydd y tudalennau hyn yn parhau i gael eu diweddaru gyda datblygiadau a deunyddiau newydd…