Mae rhaglenni Grant Plant a Chymunedau Llywodraeth Cymru yn ceisio mynd i’r afael ag anghenion cymorth y plant a’r oedolion sydd mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau trwy ystod o fecanweithiau ymyrraeth gynnar, atal a chymorth. Mae’n ceisio lliniaru neu gael gwared ar anfantais i bobl sy’n agored i niwed i’w galluogi i gael yr un cyfleoedd bywyd ag eraill ac felly cyfrannu at Gymru mwy cyfartal.

Mae’r CCG yn dwyn ynghyd saith rhaglen:

  • Gofal Plant a Chwarae
  • Cymunedau dros Waith a Mwy
  • Teuluoedd yn Gyntaf
  • Dechrau’n Deg
  • Y Gronfa Waddol
  • Cronfa Dydd Gŵyl Dewi
  • Hybu Ymgysylltiad Cadarnhaol Ymhlith Pobl Ifanc

Mae rhaglenni Grant Plant a Chymunedau yn cefnogi awdurdodau lleol i ystyried sut i gynnal y gwasanaethau y maent yn eu darparu’n fwy strategol trwy hyblygrwydd y grantiau hyn. Gall y rhaglenni grant gefnogi a hyrwyddo cynllunio a chomisiynu ar y cyd i wneud defnydd mwy effeithiol o gyllid CCG wrth geisio cyflawni nodau ac amcanion y rhaglenni cyfansoddol. Disgwylir y bydd y grantiau hyn yn darparu dull mwy strategol i gyfranogwyr gyflawni ar gyfer y rhai sydd fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas.

Ewch i Gyngor ac arweiniad Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg ar gyfer COVID-19.

Astudiaethau achos

Conwy

Mae Canolfannau Teuluoedd yn rhoi cefnogaeth i deuluoedd yn eu cymunedau lleol – y cymorth cywir ar yr adeg gywir. Drwy gyfnod Covid-19, rydym wedi dod o hyd i atebion arloesol drwy weithio mewn partneriaeth ag eraill. Fe wnaethom weithio gyda Chastell Conwy fel eu bod yn gallu agor i deuluoedd unigol oedd â phlant ag anghenion ychwanegol a rhoi profiad iddynt na fyddent fel arfer yn ei gael. Fe wnaethom hefyd weithio gydag ysgolion oedd wedi cau yn ystod y cyfnod clo er mwyn cynnig eu meysydd chwarae i deuluoedd nad oedd ganddynt fynediad at le yn yr awyr agored. Rydym yn gweithio gyda banciau bwyd a’r Tîm Lles i ddosbarthu poptai araf, cynhwysion a ryseitiau i deuluoedd. Rydym yn datblygu prosiect cyfnewid dillad gydag elusennau lleol a grwpiau cymunedol, sydd â buddion ariannol ac amgylcheddol. Rydym hefyd yn cyflwyno gweminarau a chlipiau fideo byrion gyda phartneriaid arbenigol. I gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau, ewch i FamilyLife.