Teulu & Chymuned

Mae deunyddiau ymarfer Teulu a Chymuned yn cynnwys adnoddau a ddefnyddir gan ymarferwyr i gefnogi teuluoedd a chymunedau. Ar hyn o bryd mae'n canolbwyntio ar gyngor a gyfrannwyd gan sefydliadau i gynorthwyo pobl yn eu hymarfer, ond rydym wrthi'n chwilio am enghreifftiau o adnoddau a ddefnyddir yn uniongyrchol gyda theuluoedd a chymunedau. Os oes gennych chi ddeunyddiau y gallwch chi eu rhannu, rhowch wybod i ni trwy gysylltu â ni ar contact@exchangewales.org

 • Pecynnau cymorth Blynyddoedd Cynnar ac Addysgu a Dysgu: adnodd newydd sy’n seiliedig ar dystiolaeth

  Mehefin 10, 2024 Mae’r Sefydliad Gwaddol Addysgol (EEF) wedi lansio partneriaeth newydd gyda Llywodraeth Cymru i gefnogi ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth yng Nghymru.Mae fersiynau Cymraeg newydd o’r pecynnau cymorth Blynyddoedd Cynnar ac Addysgu a Dysgu bellach ar gael drwy Hwb, gan roi cyfle i ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar gael mynediad at dystiolaeth sy’n deillio o dros 2,500 o astudiaethau… Read More

 • CHWARAE A DYSGU SY’N SEILIEDIG AR CHWARAE

  Gan weithio gyda rhanddeiliaid, datblygwyd y modiwlau dysgu proffesiynol hyn i gefnogi arfer cyfredol mewn addysg gynnar a gweithredu Cwricwlwm i Gymru o fis Medi 2022. Byddan nhw’n eich helpu i barhau i gryfhau eich arferion wrth gefnogi ein plant ieuengaf yn eu dysgu a’u datblygiad, a’u cefnogi yn eu taith barhaus drwy gydol eu… Read More

 • Mae Aros, Chwarae, Ymlaen yn Gyflym

  Mae Aros, Chwarae, Ymlaen yn Gyflym: Taith Plant yng Nghymru yn ffordd unigryw o gyrraedd plant a phobl ifanc yn uniongyrchol, gan siarad yn eu hiaith er mwyn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). Gan fod y llyfr wedi’i ysgrifennu gan ein gwirfoddolwyr ifanc, mae’n cyflwyno hawliau plant… Read More

 • Gwers Fwyaf y Byd – Cyflwyniad 

  Dolen i wefan ‘Gwers Fwyaf y Byd’ – cynllun mewn partneriaeth â UNICEF ac UNESCO sy’n ceisio addysgu’r Nodau Byd-eang i blant ledled y byd

 • Adnoddau Participation for Protection

  Cynlluniwyd yr adnoddau hyn gan blant (ar y cyd â’r Ganolfan ar gyfer Hawliau Plant) i blant eraill er mwyn helpu i esbonio beth yw trais a sut i geisio cymorth os bydd hyn yn effeithio arnyn nhw.

 •  Pecyn Cymorth Addysg Hawliau’r Plentyn 

  Mae’r pecyn cymorth hwn sydd ar gyfer llywodraethau, cyrff anllywodraethol ac ymarferwyr hawliau dynol yn diffinio addysg hawliau’r plentyn a dull hawliau’r plentyn. Mae hefyd yn esbonio ym mha gyd-destunau y gellir rhoi addysg hawliau’r plentyn.

 • Llais y Baban: canllawiau arfer gorau ac adduned babanod 

  Wedi’i gydgynhyrchu gan weithgor bywyd byr, ar ran Grŵp Gweithredu a Chynghori Iechyd Meddwl Babanod, sy’n rhan o Fwrdd Rhaglen Iechyd Meddwl Amenedigol a Babanod Llywodraeth yr Alban…

 • Deall a chefnogi iechyd meddwl mewn babandod a phlentyndod cynnar 

  Mae UNICEF UK a Chanolfan Ymchwil i Chwarae mewn Addysg, Datblygiad a Dysgu (PEDAL) Prifysgol Caergrawnt, wedi datblygu adnodd i gefnogi ardaloedd lleol mewn dealltwriaeth a rennir o iechyd meddwl mewn babandod a phlentyndod cynnar…

 • Ymgorffori hawliau plant yn eich lleoliad

  Yn dilyn ymlaen o lwyddiant ein cynlluniau gwersi Cyfnod Sylfaen, mae Comisiynydd Plant Cymru wedi creu pecyn gweithgaredd ac adnodd hyfforddi ar gyfer lleoliadau Blynyddoedd Cynnar…

 • Offeryn Asesu Cyfranogiad Plant

  Dangosyddion ar gyfer mesur cynnydd o ran hyrwyddo hawl plant a phobl ifanc o dan 18 oed i gymryd rhan mewn materion sy’n peri pryder iddynt. Gan Adran Hawliau Plant ac Adran Ieuenctid Cyngor Ewrop…