Yn dilyn ymlaen o lwyddiant ein cynlluniau gwersi Cyfnod Sylfaen, mae Comisiynydd Plant Cymru wedi creu pecyn gweithgaredd ac adnodd hyfforddi ar gyfer lleoliadau Blynyddoedd Cynnar.


Ymgorffori hawliau plant yn eich lleoliad

Poster: Hapus, Iach a Diogel

Pecyn Symbolau

Poster: Gwybod Eich Hawliau

Llyfrau sy’n cysylltu â hawliau plant


Cyflwyno hawliau plant

Bydd yr adnodd hwn yn eich cefnogi i gyflwyno ac ymgorffori hawliau plant yn eich lleoliad. Mae’r adnodd yn cynnwys syniadau cynllunio ymatebol i chi eu defnyddio yn eich lleoliad. Rydym hefyd wedi cynnwys syniadau ar gyfer caneuon a llyfrau y gallwch eu defnyddio yn eich lleoliad:

Adnodd

Efallai y bydd yn well gan rai lleoliadau ddefnyddio cynlluniau gwersi, rydym wedi creu 4 cynllun gwers i leoliadau eu defnyddio i archwilio hawliau plant:

Cynlluniau gwersi


Y Ffordd Gywir: Hawliau plant yn y blynyddoedd cynnar (hyfforddiant)

Bydd yr hyfforddiant hwn yn eich cefnogi i feddwl am sut beth yw agwedd hawliau plant yn eich lleoliad. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol o CCUHP arnoch i gymryd rhan yn yr hyfforddiant hwn.

Gellir cwblhau’r hyfforddiant ar eich pen eich hun neu gyda’ch tîm. Bydd angen i chi agor y PowerPoint a llenwi’r llyfr gwaith wrth i chi fynd trwy bob sleid.  Rydym wedi cynnwys troslais ar y PowerPoint i’ch arwain drwy’r hyfforddiant, os oes angen unrhyw gymorth pellach arnoch gyda’r hyfforddiant ebostiwch post@childcomwales.org.uk

Os hoffech gael tystysgrif ar gyfer eich cofnodion, anfonwch eich ffurflen wedi’i chwblhau ipost@childcomwales.org.uk

Powerpoint Blynyddoedd Cynnar gyda sain

Llyfr gwaith i ymarferwyr


Astudiaethau Achos

Isod fe welwch enghreifftiau o arferion diddorol o wahanol leoliadau a sefydliadau ledled Cymru. Os hoffech gyflwyno eich ymarfer diddorol eich hun, anfonwch nhw at post@childcomwales.org.uk.

Sylwch nad ydym wedi ymweld â phob un o’r gosodiadau a amlygir isod.

Gwasanaeth gwarchod plant cofrestredig Katie Toogood a ‘Too Good Tots’

Amanda Calloway, Gwarchodwr Plant Cofrestredig

Gwreiddio hawliau plant mewn ymarfer bob dydd

Hawliau Plant mewn Meithrinfeydd yng Nghymru – Mudiad Meithrin


Cân safwn ynghyd

Mae’r gân hon yn archwilio hawliau plant ac yn sôn am y pethau sydd eu hangen ar blant i dyfu i fyny yn hapus, yn iach ac yn ddiogel. Ysgrifennwyd a chyfansoddwyd y gân gan Sara Lewis, Dyfan Jones a Blwyddyn 3 o Ysgol Gynradd Creigiau.

Rydym yn awgrymu canu’r gân mewn cylch gyda’ch grŵp, a chithau’n arwain y symudiadau (efallai y byddwch am ddefnyddio Arwyddion Makaton).

Darllen y geiriau

Gwrando am ddim ar Soundcloud

Taflen gerddoriaeth