Cymuned Ymarfer BASW Cymru ar gyfer myfyrwyr a gweithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Mae Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain (BASW) yn hyrwyddo gwaith cymdeithasol ochr yn ochr â’i haelodau, ac mae wedi gwneud hyn ers bron i hanner can mlynedd. Ymunwch â ni i groesawu Siobhan MacLean i’n Cymuned Ymarfer ar 26 Hydref 2021. Byddwn yn rhoi sylw i fyfyrio a’i le ym maes gwaith cymdeithasol.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Datblygiad

2019

Grant, A., Morgan, M., Mannay, D. and Gallagher, D., 2019. Understanding health behaviour in pregnancy and infant feeding intentions in low-income women from the UK through qualitative visual methods and application to the COM-B (Capability, Opportunity, Motivation – Behaviour) model. BMC Pregnancy and Childbirth

Darllenwch yr erthygl

2018

Grant, A., Mannay, D. and Marzella, R., 2018. ‘People try and police your behaviour’: the impact of surveillance on mothers and grandmothers’ perceptions and experiences of infant feeding. Families, Relationships and Societies, 7(3), pp.431-447.

Allweddeiriau: bwydo ar y fron, fformiwla babanod, marwoldeb, mamolaeth, goruchwylio, stigma, dulliau gweledol, ymchwil cyfranogol, ymchwil ansoddol

Darllenwch yr erthygl

Neaum, S. (2018). Engaging with literacy provision in the early years: Language use and emergent literacy in child-initiated play. Journal of Early Childhood Literacy, 1468798418783310.

Allweddeiriau: Llythrennedd ddatblygol, Halliday, defnydd iaith ymarferol, chwarae a gychwynnir gan blant, addysg plentyndod cynnar, llythrennedd, blynyddoedd cynnar, Mathetig, Pragmatig, addysg ffurfiol, ymgysylltu mewn chwarae

Darllenwch yr erthygl

Plant a phobl ifanc

2021

What is play and why is it important? This information sheet endeavours to draw together the most widely respected statements on play to provide a comprehensive analysis. Download the information sheet

Arolwg Gwydnwch ac Effaith COVID-19 ar y Blynyddoedd Cynnar (CEYRIS)

Datblygodd Iechyd Cyhoeddus yr Alban Arolwg Gwydnwch ac Effaith COVID-19 ar y Blynyddoedd Cynnar (CEYRIS) i ddysgu mwy am y profiad o COVID-19 a’r cyfyngiadau cysylltiedig, a’u heffaith ar ein plant ifanc (2-7 oed) yn yr Alban. Cynhaliwyd y cylch cyntaf o CEYRIS rhwng 22 Mehefin a 6 Gorffennaf 2020. Roedd yr Alban newydd symud i Gam 1 y ‘map’ ymadfer (gwefan allanol) ac roedd y cyfyngiadau yn newid yn gyflym.

Adroddiadau a chanfyddiadau cylch 1

Cafwyd ymateb cadarnhaol iawn i’r arolwg gyda thros 11,000 o rieni a gofalwyr plant o bob rhan o’r Alban yn ymateb. Y bwriad yw ailadrodd yr arolwg i’n helpu i ddeall sut mae pethau’n newid i’n plant ifanc a’n teuluoedd wrth i amser fynd yn ei flaen. Rydym ni wedi cyhoeddi cyfres o adroddiadau yn cyflwyno canfyddiadau cylch gyntaf CEYRIS:

 • Adroddiad Cefndir – cyd-destun cenedlaethol COVID-19, methodoleg yr arolwg, cynrychioldeb y data, demograffeg y cyfranogwyr
 • Adroddiad 1 – Ymddygiadau allweddol mewn plant yn yr Alban yn ystod COVID-19
 • Adroddiad 2 – Chwarae a dysgu plant, defnyddio mannau awyr agored a rhyngweithio cymdeithasol yn ystod COVID-19 yn yr Alban
 • Adroddiad 3 – Profiad rhieni a gofalwyr yn ystod COVID-19 yn yr Alban
 • Adroddiad 4 – Canfyddiadau llawn cylch gyntaf CEYRIS. Dadansoddiad manwl yn dangos effaith COVID-19 yn ôl grŵp incwm, cartrefi ag un oedolyn, teuluoedd mwy o faint a theuluoedd yn byw gyda chyflyrau iechyd corfforol a meddyliol tymor hir.
 • Papur briffio – crynodeb byr o’r prif ganfyddiadau a geir yn Adroddiad 4 cylch gyntaf CEYRIS.
 • Mynd i adroddiadau CEYRIS

Adroddiadau a chanfyddiadau cylch 2

Cynhaliwyd ail gylch Arolwg Gwydnwch ac Effaith COVID-19 ar y Blynyddoedd Cynnar ym mis Tachwedd/Rhagfyr 2020 i ganfod sut mae COVID-19 yn dal i effeithio ar blant 2-7 oed yn yr Alban.

Ceir trosolwg o’r canfyddiadau yn yr adroddiad hwn sy’n cwmpasu’r themâu canlynol:

 • ymddygiadau allweddol
 • chwarae a dysgu plant, defnyddio mannau awyr agored a rhyngweithio cymdeithasol
 • profiad rhieni a gofalwyr yn ystod COVID-19 yn yr Alban
 • profiad o COVID-19 a mesurau rheoli heintiau penodol.
 • Mynd i adroddiad cylch 2 CEYRIS

Ewch i adroddiadau CEYRIS

Ewch i adroddiadau CEYRIS rownd 2

2020

Child Neglect in Schools: Messages for interprofessional safeguarding practice

Dr Victoria Sharley, School for Policy Studies, University of Bristol

Darllenwch yr adroddiad

2019

Professor Sonia Livingstone FBA, London School of Economics (2020). Can We Realise Children’s Rights In A Digital World?

Darllenwch yr adroddiad

Centre for Research on Children & Families (2019). Making a Difference for Children and Families. Annual report 2018-2019

Darllenwch yr adroddiad

Palacios, J., Rolock, N., Selwyn, J., & Barbosa-Ducharne, M. (2019). Adoption breakdown: Concept, research, and implications. Research on Social Work Practice, 29(2), 130–142. 

Darllenwch yr adroddiad

Evans, R.et al. 2019. Adolescent self-harm prevention and intervention in secondary schools: A survey of staff in England and Wales. Child and Adolescent Mental Health 24(3), pp. 230-238.

Darllenwch yr adroddiad

Jones, L. 2019. Remaining in Foster Care After Age 18 and Youth Outcomes at the Transition to Adulthood: A Review. Families in Society, 100(3), pp. 260–281.

Darllenwch yr adroddiad

Laverty, A. A., Filippidis, F.T., Taylor-Robinson, D. et al. 2018. Smoking uptake in UK children: analysis of the UK Millennium Cohort Study. Thorax, 74(6), pp.607 

Darllenwch yr adroddiad

Mowat, J. G. 2019. Exploring the impact of social inequality and poverty on the mental health and wellbeing and attainment of children and young people in Scotland. Improving Schools, 22(3), pp. 204–223.

Darllenwch yr adroddiad

Khouja, J.N., Munafò, M.R., Tilling, K. et al.2019. Is screen time associated with anxiety or depression in young people? Results from a UK birth cohort. BMC Public Health 19.

Darllenwch yr adroddiad

Dr Jenny Smith and John Hamer. A system mapping approach to understanding child and adolescent wellbeing​ (2019). Department for Education.

Darllenwch yr Adroddiad

APPG on Youth Affairs. National youth Agency. Youth Work Inquiry. Final Report. April 2019.

Darllenwch yr Adroddiad

Children’s Commissioner for Wales. What Now?

Darllen yr adroddiad crynhoi llawn

Gillen, A. M., Kirby, K., McBride, O., McGlinchey, E., & Rushe, T. (2019). Comparing Self-Harm (SH) Thoughts and Behaviours Among a Community Sample of Younger and Older Adolescents in Northern Ireland. Child Care in Practice, 25(2), 189-199.

Allweddeiriau: Ymosodiad cynnar, hunan-niweidio sydd dim yn marwol, cyfraddau mynychder, iau and glasoed hyn

Darllenwch yr erthygl

Cody, C., & D’Arcy, K. (2019). Involving Young People Affected by Sexual Violence in Efforts to Prevent Sexual Violence in Europe: What is Required?. Child Care in Practice, 25(2), 200-214.

Allweddeiriau: Cyfraniad Ieuenctidtrais rhywiolcamfanteisio plentyn rhywiolmoesau

Darllenwch yr adroddiad

Healthy and happy. School impact on pupils’ health and wellbeing. June 2019

Darllenwch yr adroddiad

2018

Lydia Marshall and Neil Smith. National Centre for Social Research (2018). Supporting mental health in schools and colleges: Pen portraits of provision

Read article

John, A., Glendenning, A. C., Marchant, A., Montgomery, P., Stewart, A., Wood, S., … & Hawton, K. (2018). Self-harm, suicidal behaviours, and cyberbullying in children and young people: systematic review. Journal of medical internet research, 20(4).

Allweddeiriau: seiber-fwlio, ymddygiad sy’n hunananfu, hunanladdiad, ceisio hunanladdiad, meddwl am hunanladdiad

Darllenwch yr erthygl yma

Davies, H., & Christensen, P. (2018). Sharing spaces: children and young people negotiating intimate relationships and privacy in the family home. Families, Intergenerationality, and Peer Group Relations, 27-49.

Allweddeiriau: Agosatrwydd, Preifatrwydd, Teulu, Gofod, Gofodau, Amser, Cartref, Ymgorffori/corff 

Darllenwch yr erthygl yma

Leu, A., Frech, M., & Jung, C. (2018). “You don’t look for it”—A study of Swiss professionals’ awareness of young carers and their support needs. Health & social care in the community, 26(4), e560-e570.

Allweddeiriau: ymwybyddiaeth, grwpiau ffocws, offerynnau ymarfer, gofalwyr sy’n oedolion ifanc, gofalwyr ifanc

Darllenwch yr erthygl yma

Stanley, N., Barter, C., Wood, M., Aghtaie, N., Larkins, C., Lanau, A., & Överlien, C. (2018). Pornography, sexual coercion and abuse and sexting in young people’s intimate relationships: a European study. Journal of interpersonal violence, 33(19), 2919-2944.

Allweddeiriau: trais ar ddêt, trais domestig, dioddefwyr llencynnaidd, ymosod rhywiol, y rhyngrwyd a cham-drin, pornograffi, secstio

Darllenwch yr erthygl yma

2016

Looked after children, care leavers and risk of teenage conception; findings from Wales: Summary of a National Response (2016). Dr Marion Lyons, Zoe Couzens, Dr NoelCraine, Sarah Andrews, Rhiannon Whitaker. 

Darllen y Briffio

Magu plant

2019

Doughty, J., Maxwell, N. & Slater, T. 2019. Alienating Behaviour in Post-Separation Parenting Disputes. CASCADE. Number 11: June 2019.

Darllenwch yr erthygl

Barcus, M., Tiggers, L. & Kim, J. 2019. Time to care: socioeconomic, family, and workplace factors in men and women’s parental leave use. Community, Work & Family. 22(4), pp. 443-464.

Darllenwch yr erthygl

Family Holiday Association. September 2019. How was your summer? A survey of professionals on what summer was like for the children and families they support.

Darllenwch yr erthygl

Martínez, I., Murgui, S., García, O. F., & García, F. (2019). Parenting in the digital era: Protective and risk parenting styles for traditional bullying and cyberbullying victimization. Computers in Human Behavior, 90, 84-92.

Allweddeiriau: Seiber fwlio, Bwlio, Erlid cymheiriaid, Arddulliau magu plant, Glaslencyndod

Darllenwch yr erthygl

2018

Working with Fathers in Child and Family Services (2018). Professor Jonathan Scourfield. CASCADE Briefing 9- June 2018

Darllen y Briffio

Hayes, D., Butler, M., Devaney, J., & Percy, A. (2018). Allowing imprisoned fathers to parent: Maximising the potential benefits of prison based parenting programmes. Child Care in Practice, 24(2), 181-197.

Allweddeiriau: Magu plant, gwaanaethau, ymddygiad

Darllen Erthygl

Evaluation of Reflect in Gwent (2018). Dr Louise Roberts, Dr Nina Maxwell, Claire Palmer and Rebecca Messenger. CASCADE Briefing 10 -Nov 2018.

Darllen y Briffio

2017

Evaluation of Cornwall Council’s Video Interactive Guidance Service (2017). Dr Nina Maxwell, Dr Alyson Rees and Dr Anne Williams. CASCADE Briefing 8 – Sept 2017

Darllen y Briffio

Gofal plant

2018

Holloway, S. L., & Pimlott‐Wilson, H. (2018). Reconceptualising play: Balancing childcare, extra‐curricular activities and free play in contemporary childhoods. Transactions of the Institute of British Geographers, 43(3), 420-434.

Allweddeiriau: gweithgareddau ar ôl ysgol, dosbarth, daearyddiaeth chwarae, mam yn gweithio, cydbwysedd bywyd-gwaith, gofal cofleidiol

Darllenwch yr erthygl yma

Lechyd

Mae’r ymchwil a’r adolygiadau canlynol o ymarfer yn gysylltiedig â phynciau ym maes iechyd:

2020

Yn dilyn cyhoeddi ei adroddiad gwreiddiol, sef Cadernid Meddwl, yn 2018, ymrwymodd y Pwyllgor i gadw llygad ar y ffordd y mae argymhellion yr adroddiad yn cael eu gweithredu. Isod, amlinellir y gwaith a wnaeth y Pwyllgor yn y cyfnod cyn cyhoeddi’r adroddiad dilynol, sef Cadernid Meddwl: Ddwy flynedd yn ddiweddarach ym mis Hydref 2020.

2019

McDonagh, D., Connolly, N., & Devaney, C. (2019). “Bury don’t discuss”: The help-seeking behaviour of family members affected by substance-use disorders. Child Care in Practice, 25(2), 175-188.

Allweddeiriau: Anhwylder defnydd-sylweddau, aelodau teulu, cymorth

Darllenwch yr erthygl yma

Stone, J and Hirsch (2019). Local indicators of child poverty, 2017/18 Summary of estimates of child poverty in small areas of Great Britain, 2017/18.

Darllenwch yr adroddiad yma

The Bevan Foundation (2019). Kids on the breadline: solutions to holiday hunger.

Darllenwch yr adroddiad yma

2018

Grant, A., Morgan, M., Gallagher, D. and Mannay, D., 2018. Smoking during pregnancy, stigma and secrets: Visual methods exploration in the UK. Women and Birth.

Allweddeiriau: Systemau Cyflwyno Nicotin Electronig, Iechyd, Beichiogrwydd, Ysmygu, Ffactorau economaidd-gymdeithasol, Tybaco.

Darllenwch yr erthygl yma

Mannay, D., Creaghan, J., Gallagher, D., Marzella, R., Mason, S., Morgan, M. and Grant, A., 2018. Negotiating closed doors and constraining deadlines: the potential of visual ethnography to effectually explore private and public spaces of motherhood and parenting. Journal of contemporary ethnography, 47(6), p.758.

Allweddeiriau: dulliau gweledol, ffoto-sylwadau, mamolaeth, cartref, gwaith maes

Darllenwch yr erthygl yma

Rhwng y llinellau: Ymarfer sy’n seiliedig ar drawma, persbectif profiad byw

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Cyfle Dysgu a Datblygu Mynediad Agored

18 Tachwedd, 2021

Mae trawma yn fater sydd â’r potensial i effeithio ar bob person, ac felly mae dod yn seiliedig ar drawma yn fater dynol. Mae gan bob un aelod o gymdeithas rôl i’w chwarae o ran deall ac ymateb i effeithiau trawma. Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i bawb ddod yn arbenigwr mewn trawma, ond mae’n golygu bod gennym ni bob un ran i’w chwarae mewn deall trawma, gan greu ymwybyddiaeth ohono o amrywiaeth o safbwyntiau unigryw, gan rymuso unigolion a chymunedau eraill i greu eu hymwybyddiaeth eu hunain o drawma; ac o fewn cyd-destun a chylch gwaith eich rolau eich hun, mae gan bob un ohonoch ran i’w chwarae wrth ymateb i’r rhai yr effeithir arnynt ac y mae trawma ac adfyd yn effeithio arnynt ryw ffordd neu’i gilydd.

Yn Artifacts, rydym yn dechrau o’r safbwynt y gall defnyddio ein profiad byw o effaith trawma a gofid helpu i roi mewnwelediad, herio patrymau meddwl a rhoi cefnogaeth gadarnhaol wrth lunio’r ddarpariaeth o wasanaethau. Tynnu sylw at werth cysylltiadau, yr angen am obaith, ysbrydoliaeth, pwrpas ac ystyr, a natur gymhleth, amlweddog, ryng-gysylltiedig ac aml-genhedlaeth trawma.

Mae’r sesiwn hon yn archwilio trawma mewn ffordd hynod agored a gonest, a chyfrifoldeb y rhai sy’n cofrestru am y sesiwn hon yw sicrhau bod cynrychiolwyr yn ymwybodol ei bod yn archwilio cynnwys a allai fod yn anodd, yn ofidus neu sbarduno unigolion; ac felly, mae rhan o bresenoldeb yn cydnabod hyn o ran hunanofal.

Artifacts: Open Access Learning & Development Opportunity 18.11.21

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Gweminar Canllawiau Pris Tlodi Disgyblion

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

CYFRES O WEMINARAU TLODI: Sesiwn 2

Ymunwch â ni ar gyfer sesiwn cynyddu ymwybyddiaeth ar y Canllawiau Pris Tlodi Disgyblion (Plant yng Nghymru | Pris Tlodi Disgyblion).

Dewch i ddysgu sut gallwch chi gymryd camau syml at fabwysiadu dull gweithredu ysgol gyfan a fydd yn golygu bod eich lleoliad yn cymryd tlodi i ystyriaeth, er mwyn sicrhau nad yw cost y diwrnod ysgol yn creu rhwystrau i ddysgu a llesiant disgyblion o deuluoedd incwm isel a difreintiedig.

Bydd y gweminar yn gyfle i ysgolion a lleoliadau eraill gasglu gwybodaeth, deall effaith tlodi ar fywydau disgyblion yn yr ysgol bob dydd, a darparu atebion posibl ar gyfer cymryd tlodi i ystyriaeth a gwneud gwahaniaeth.

Gwaetha’r modd, oherwydd y pandemig, rydyn ni’n gweld cynnydd yn effaith niweidiol tlodi ar lesiant disgyblion, a phwysau ariannol cynyddol ar deuluoedd. Mae modd defnyddio’r Canllawiau Pris Tlodi Disgyblion yn offeryn i helpu i liniaru’r effaith.

Siaradwr a bywgraffiad:

Kate Thomas, Swyddog Datblygu Pris Tlodi Disgyblion yn Plant yng Nghymru. 

Ariannir y rôl hon gan Lywodraeth Cymru, a’i nod yw cynyddu ymwybyddiaeth o’r Canllawiau Pris Tlodi Disgyblion ledled Cymru.

Mae Kate wedi bod yn gweithio i Plant yng Nghymru ers tair blynedd, ac mae ganddi gefndir Gwaith Ieuenctid, Hawliau Plant, Cyfranogiad a Thai. Fel rhan o’i swydd, mae Kate yn gweithio gyda nifer o ysgolion ledled Cymru i ddarparu hyfforddiant a’u cefnogi i roi’r canllawiau ar waith a lliniaru effaith negyddol tlodi ar eu disgyblion.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Diogelu Plant a Phobl Ifanc Anabl

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

30 Tachwedd 2021
09:30 – 16:00


Cwrs un-dydd
Nod y cwrs undydd hwn yw cynyddu dealltwriaeth a hyder ymarferwyr yn y materion penodol sy’n gysylltiedig â diogelu plant a phobl ifanc ag anableddau a gwella sgiliau wrth ymateb i’w hanghenion diogelu.

Mae ymchwil yn dangos bod plant anabl mewn mwy o berygl o gael eu cam-drin o’u cymharu â’u cyfoedion nad ydynt yn anabl (Jones et al. 2012). Maent hefyd yn llai tebygol o dderbyn yr amddiffyniad a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt pan gawsant eu cam-drin (Taylor et al. 2014). Mae’r hyfforddiant hwn yn pwysleisio pwysigrwydd ymarfer sy’n canolbwyntio ar blant gan fod adolygiadau achos yn tynnu sylw at y ffaith bod gweithwyr proffesiynol yn aml yn canolbwyntio ar anghenion iechyd a gofal plant anabl ac y gallant ei chael hi’n anodd nodi ac ymateb yn effeithiol i bryderon diogelu.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.