Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu (SLC) yn y blynyddoedd cynnar

Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu (SLC) yn y blynyddoedd cynnar: darpariaeth gyffredinol wedi’i thargedu ar gyfer Dechrau’n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf

Mae’r cyflwyniad hwn yn rhoi trosolwg o’r gwaith sy’n cael ei gynnal ledled Cymru, o fewn Dechrau’n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf, yn ogystal ag yn ehangach, i fynd i’r afael ag anghenion plant sy’n oedi o ran sgiliau iaith cynnar neu mewn perygl o hynny. Mae tua 50% o blant yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru yn dechrau ysgol ag anghenion SLC a all wedyn effeithio’n eang, nid yn unig ar eu canlyniadau addysgol ond hefyd ar eu hymddygiad, eu hiechyd meddwl, a’u rhagolygon gyrfa.

Mae’r cyflwyniad hwn yn ystyried yr hyn y gallwn ei wneud i fynd i’r afael â rhai o’r materion hyn yn gynnar, sut mae Therapyddion Iaith a Lleferydd yn cydweithredu fel proffesiwn, a gyda theuluoedd a gweithwyr proffesiynol eraill, a sut rydym yn mesur effaith y gwaith hwn. Rydym yn awyddus iawn i gysylltu ag asiantaethau eraill i drafod a lledaenu ein gwaith, ac rydym yn croesawu cwestiynau.

Pecyn cymorth iechyd meddwl pobl ifanc

Croeso i’r pecyn cymorth iechyd meddwl i bobl ifanc rhwng 11 a 25 mlwydd oed. Yma fe welwch chwe rhestr chwarae i’ch cyfeirio at ystod eang o adnoddau ar-lein i’ch helpu drwy’r cyfnod hwn a thu hwnt. Ym mhob un o’r rhestri chwarae, fe welwch wefannau hunan-gymorth, apiau, llinellau cymorth, a mwy sydd yma i gefnogi eich iechyd meddwl a’ch lles.

Adnoddau

Coronafeirws a’ch lles
Argyfwng
Gorbryder
Hwyliau isel
Cadw’n iach
Profedigaeth a cholled

Deunyddiau Ymarfer

Mae deunyddiau ymarfer Teulu a Chymuned yn cynnwys adnoddau a ddefnyddir gan ymarferwyr i gefnogi teuluoedd a chymunedau. Ar hyn o bryd mae’n canolbwyntio ar gyngor a gyfrannwyd gan sefydliadau i gynorthwyo pobl yn eu hymarfer, ond rydym wrthi’n chwilio am enghreifftiau o adnoddau a ddefnyddir yn uniongyrchol gyda theuluoedd a chymunedau. Os oes gennych chi ddeunyddiau y gallwch chi eu rhannu, rhowch wybod i ni trwy gysylltu â ni ar contact@exchangewales.org