Teulu & Chymuned

 • Adnoddau addysgol NEA ar gyfer hyrwyddo defnydd effeithlon o ynni yn y cartref

  Trwy rannu’r adnoddau addysg hyn, nod NEA yw gwella dealltwriaeth pobl ifanc mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion ynghylch cadw’n gynnes ac yn ddiogel gartref, sut y gallant ddefnyddio ynni’n ddoeth a sut y gallant leihau allyriadau CO2…

 • Cael help gyda chostau byw

  Rydym yn deall y gall costau byw cynyddol fod yn arbennig o bryderus os ydych yn cael trafferth talu eich biliau a/neu eich rhent, felly rydym wedi sicrhau bod cymorth a chyngor ar gael i’ch cynorthwyo…

 • Ehangu darpariaeth blynyddoedd cynnar i pob plentyn 2 oed

  Mae Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i barhau i gefnogi rhaglen flaengar Dechrau’n Deg. Ac, yn unol â’r Cytundeb Cydweithredu â Phlaid Cymru, mae’r ymrwymiad hwn wedi’i ymestyn i gyflawni ehangu graddol yn y ddarpariaeth blynyddoedd cynnar i gynnwys pob plentyn dwy oed, gyda phwyslais arbennig ar gryfhau’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru â datblygiadau a gwybodaeth newydd wrth i’r ehangu graddol fynd rhagddo…

 • Rhaglenni Grant Plant a Chymunedau

  Mae rhaglenni Grant Plant a Chymunedau Llywodraeth Cymru yn ceisio mynd i’r afael ag anghenion cymorth y plant a’r oedolion sydd mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau trwy ystod o fecanweithiau ymyrraeth gynnar, atal a chymorth…

 • Magu Plant. Rhowch amser iddo

  Rhianta, rhowch amser iddo. Mae Rhowch amser iddo yn ymgyrch i roi cefnogaeth a chyngor i rieni plant ifanc ac i’w helpu i annog ymddygiad da wrth edrych ar ôl eu lles eu hunain…