Cyhoeddir cynllun cyflawni Siarad Gyda Fi: Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu Llywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2020. Ewch i’r dudalen we Siarad gyda fi newydd sy’n cynnwys adnoddau i’w rhannu gyda theuluoedd. Bydd y tudalennau hyn yn parhau i gael eu diweddaru gyda datblygiadau a deunyddiau newydd. Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau am y cynnwys hwn y gellid eu hychwanegu at y dudalen ffocws hon. Efallai yr hoffech chi hefyd ymweld â’r adnoddau hyfforddi Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu.

Adnoddau

Rhagfyr 2023


Gorffennaf 2023

Ymyriadau: Ymchwil ac arweiniad

Adolygiad o ymyriadau sy’n cefnogi lleferydd, iaith a chyfathrebu ar lefelau cyffredinol, poblogaeth ac ymyrraeth wedi’i thargedu. Mae ymyriadau’n cynnwys rhai sydd â’r nod o at gefnogi rhianta ac iechyd meddwl amenedigol/babanod, yn ogystal â lleferydd, iaith a chyfathrebu yn uniongyrchol. Gweler isod am adroddiad llawn, crynodeb gweithredol ac adnodd sy’n gyfeillgar i ymarferwyr am grynodeb o’r canfyddiadau.

Siarad gyda fi: canllaw ymyrraeth lleferydd, Iaith a chyfathrebu

Cefnogi Datblygiad Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu yn y Blynyddoedd Cynnar


Trawma Datblygiadol: Rôl Ymlyniad yn Natblygiad Lleferydd ac Iaith

Cyflwyniad i Drawma Datblygiadol gydag Enfys

Gweminar Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu (SLC): Adolygiad Sgrinio Iaith Cynnar Cymru (WELS-R)


Tachwedd 2021

Siarad gyda fi gweminarau a chyflwyniadau

Rhan I: Effaith COVID-19 ar Leferydd, Iaith a Chyfathrebu, swyddogaeth weithredol, a chwsg, plant

Rhan 2: Effaith COVID-19 ar Leferydd, Iaith a Chyfathrebu, swyddogaeth weithredol, a chwsg, plant

DS Yn anffodus ni lwyddwyd i lanlwytho recordiad Dr Danielle Matthews, felly nid oes fideo i gyd-fynd â’r cyflwyniad hwn

Cyflwyniadau


Medi 2020


Mehefin 2021

Cynhadledd Teuluoedd Rhithwir yn Gyntaf/Dechrau’n Deg

Cyflwyniadau


Mawrth 2021

Diweddariad ar ‘Siarad gyda fi’ ar gyfer Cymdeithas Genedlaethol y Gweithwyr Proffesiynol sy’n ymwneud â Namau Ieithyddol mewn Plant (NAPLIC) 


Catherine Pape
Cydlynydd Cenedlaethol Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu
Isadran Plant a Theuluoedd
Grŵp Gwasanaethau Cyhoeddus ac Addysg
Llywodraeth Cymru
catherine.pape@gov.wales