Cyhoeddwyd Siarad gyda fi: Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu – Cynllun Cyflawni 2020 i 2021 ar gyfer ymgynghoriad ar 30 Ionawr 2020. Datblygwyd y cynllun cyflawni mewn ymgynghoriad â Choleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith a Rhwydwaith Rhagoriaeth Glinigol Dechrau’n Deg a’n helpodd ni i nodi’r camau sydd angen i ni eu cymryd dros y blynyddoedd nesaf. Bydd y cynllun traws-lywodraethol sy’n cynnwys Addysg, Iechyd a ‘Pholisi Cymdeithasol’ yn arwain at ymagwedd fwy cydlynol at ymgysylltu â theuluoedd, ac mae’n adeiladu ar deuluoedd sy’n bodoli a’r hyn sy’n gweithio.

Cyhoeddir cynllun cyflawni Siarad Gyda Fi: Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu Llywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2020. Mae datblygiad y cynllun cyflawni’n cynnwys ymrwymiadau gan amrywiol randdeiliaid. Mae un o’r ymrwymiadau’n ymwneud â rhannu ymarfer gorau ar gyfer y gweithlu lleferydd, iaith a chyfathrebu yng Nghymru. Bydd y tudalennau hyn yn parhau i gael eu diweddaru gyda datblygiadau a deunyddiau newydd. Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau am y cynnwys hwn y gellid eu hychwanegu at y dudalen ffocws hon.

Catherine Pape – Catherine.pape@gov.wales
Claire Butler – Claire.butler003@gov.wales

Diweddariad ar ‘Siarad gyda fi’ ar gyfer Cymdeithas Genedlaethol y Gweithwyr Proffesiynol sy’n ymwneud â Namau Ieithyddol mewn Plant (NAPLIC) 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Chynllun Cyflawni ar gyfer Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu ym mis Tachwedd 2020). Nod y cynllun cyflawni traws-lywodraethol yw sicrhau bod plant ledled Cymru yn gallu cael gafael ar gymorth arbenigol, o ansawdd uchel, cyffredinol ac wedi’i dargedu yn y blynyddoedd cynnar i ddatblygu eu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu. Y cynllun trawsbynciol hwn yw’r cyntaf o’i fath yn y Deyrnas Unedig.

Adnoddau

Cyflwyniadau cynhadledd Teuluoedd Rhithwir yn Gyntaf/Dechrau’n Deg (17.06.2021):

Hyfforddiant lleferydd, iaith a chyfathrebu (SLC) i ymarferwyr gofal plant

Dyluniwyd y daenlen ganlynol fel cofnod y gall sefydliadau ei defnyddio i fonitro hyfforddiant SLC eu hymarferwyr. Gellir ei lawrlwytho a’i golygu’n rhydd, ac mae at eich defnydd eich hun yn unig:

Hyfforddiant SLC ar gyfer arolygwyr CIW ac ESTYN

Gweminar iaith gynnar
Cynhaliwyd y gweminar hwn ar 28 Medi 2020 ac mae mewn dwy ran. Mae’r cyflwynwyr yn cynnwys:

  • Dr Catherine Laing: Prifysgol Caerdydd, ‘From Babble to Words: Perspectives from Research in Early Language Development’
  • Helen Wales: Pennaeth Cymru, Booktrust Cymru, ‘Sharing books, sharing talk, supporting families’
  • Megan Wright: Cydlynydd Prosiect Ymchwil yn Labordy Hungry Mind, Prifysgol Caerefrog, ‘Gene-Environment Interplay in Early Life Cognitive Development’
  • Dr Nayeli Gonzalez Gomez: Uwch-ddarlithydd mewn Seicoleg, Prifysgol Oxford Brooks, ‘The effects of social distancing policies on children’s cognitive development’

Cyflwyniadau

Cyflwyniadau

Gweminar gofal plant: Ffocws ar Leferydd, Iaith a Chyfathrebu
Cynhaliwyd y gweminar hwn ar 29 Medi 2020 ac mae mewn dwy ran. Mae’r cyflwynwyr yn cynnwys:

  • Megan Wright: Cydlynydd Prosiect Ymchwil yn Labordy Hungry Mind, Prifysgol Caerefrog, ‘Gene-Environment Interplay in Early Life Cognitive Development’
  • Helen Wales: Pennaeth Cymru, Booktrust Cymru, ‘Sharing books, sharing talk, supporting families’
  • Catherine Pape a Claire Butler, cydlynwyr cenedlaethol lleferydd, iaith a chyfathrebu: Crynodeb o’r ymchwil lleferydd, iaith a chyfathrebu
  • Cynllun cyflawni Siarad gyda Fi, yn cynnwys opsiynau hyfforddi lleferydd, iaith a chyfathrebu i’r gweithlu gofal plant

Nodyn: Torrodd larwm tân ar draws cyflwyniad yn y rhan hon o’r gweminar. Neidiwch o 09:50 i 17:05 i osgoi’r tawelwch.

  • Flying Start Parents Pack

Catherine Pape
Cydlynydd Cenedlaethol Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu
Isadran Plant a Theuluoedd
Grŵp Gwasanaethau Cyhoeddus ac Addysg
Llywodraeth Cymru
catherine.pape@gov.wales