View our Care & Education resources used by both education and social care practitioners to support the education of care-experienced children and young people. This information focuses on advice contributed by organisations to assist people in their practice. We are actively seeking examples of resources used directly with children and young people, and if you have materials that you would like to share please let us know by using the form on the ExChange: Care & Education homepage or contacting us directly via email at contact@exchangewales.org

 • Llwybr Atal Digartrefedd Ieuenctid: Gwella Llwybrau Tai Ymadawyr Gofal

  ADRODDIAD YMCHWIL Awdur: A Way Home Scotland. Blwyddyn: 2019 Crynodeb: Ym mis Mai 2019, cafodd Cynghrair A Way Home Scotland y dasg o greu Llwybr Atal Digartrefedd Ieuenctid ar gyfer ymadawyr gofal gan Grŵp Gweithredu Digartrefedd a Chysgu Garw Llywodraeth yr Alban (HARSAG), gyda’r nod o fynd i’r afael â’r ffaith bod ymadawyr gofal yn… Read More

 • ‘Dyma ein stori’: Plant a phobl ifanc ar droseddoli mewn gofal preswyl

  BRIFF ADRODDIAD Awdur: Howard League for Penal Reform Blwyddyn: 2018 Crynodeb: Mae’r briff hwn yn adrodd straeon dienw pedwar o blant a phobl ifanc sydd wedi’u troseddoli mewn gofal preswyl yn eu geiriau eu hunain. Mae’r briff yn canolbwyntio ar sut mae’n teimlo i blentyn gael ei droseddoli ac i fyw mewn cartref lle nad… Read More

 • Ymchwil & adolygiadau ymarfer

  View our Care & Education resources used by both education and social care practitioners to support the education of care-experienced children and young people. This information focuses on advice contributed by organisations to assist people in their practice. We are actively seeking examples of resources used directly with children and young people, and if you have… Read More

 • Mapio’r hyn sy’n gweithio: Lleihau mynediad plant a phobl ifanc i ofal yn ddiogel

  Mae’r nifer cynyddol o blant a phobl ifanc sy’n mynd i ofal statudol yn y DU yn flaenoriaeth gymdeithasol…

 • Dadansoddiad o’r Ffactorau sy’n Cyfrannu at Gyfraddau Uchel o Ofal yng Nghymru

  ADRODDIAD YMCHWIL Awduron: Dr Helen Hodges, Dan Bristow Blwyddyn: Gorffennaf 2019 Crynodeb: Ar y 31 o Fawrth 2018, roedd 6,405 o blant yn derbyn gofal yng Nghymru, bron i 1,900 yn fwy o blant nag a oedd yn derbyn gofal yn 2006. Dros yr amser hwnnw mae Cymru yn gyson wedi cael mwy o blant… Read More

 • Gwasanaethau Trwy Ofal ac Ôl-ofal yn Awdurdodau Lleol yr Alban: Astudiaeth Genedlaethol

  ADRODDIAD YMCHWIL Awduron: Kenny McGhee, Jennifer Lerpiniere, Vicki Welch, Pamela Graham, Bruce Harkin Blwyddyn: 2014 Crynodeb: Mae’r ymchwil hon yn ceisio sefydlu darlun clir o’r ddarpariaeth ofal ac ôl-ofal gyfredol (TCAC) ar draws awdurdodau lleol yr Alban a darparu tystiolaeth a fydd yn llywio dadleuon parhaus am gyfeiriadau a blaenoriaethau’r sector TCAC yn y dyfodol.… Read More

 • Aros a Rhoi Gofal Parhaus: Yr Her Weithredu

  ERTHYGL JOURNAL Awdur: Kenny McGhee Blwyddyn: 2017 Crynodeb: Mae’r erthygl hon yn seiliedig ar astudiaeth ansoddol o safbwyntiau a safbwyntiau ymarferwyr gofal plant preswyl o’r blociau a’r galluogwyr i weithredu ymarfer aros a gofal parhaus gyda thri awdurdod lleol yn yr Alban. Roedd yr astudiaeth ansoddol hon ar raddfa fach yn cynnwys cyfweliadau lled-strwythuredig gyda… Read More

 • Cyfamod Ymadawyr Gofal yr Alban

  CANLLAW Awduron: Barnardo’s Scotland, Centre for Excellence for Looked After Children in Scotland (CELCIS), Centre for Youth and Criminal Justice (CYCJ), Institute for Research in Social Services (IRISS), Life Changes Trust, Quarriers Scottish Throughcare and Aftercare Forum, Who Cares? Scotland Blwyddyn: N.D. Crynodeb: Mae Cyfamod Ymadawyr Gofal yr Alban yn cefnogi rhieni, gofalwyr, ymarferwyr, rheolwyr… Read More

 • Llety â Chefnogaeth: Astudiaeth

  ADRODDIAD YMCHWIL Awdur: James Frame Blwyddyn: 2018 Crynodeb: Mae symud ymlaen o ofal i fod yn oedolyn ac i gael eich lle eich hun yn brofiad brawychus ac mae’n cyflwyno heriau sylweddol i bobl ifanc â phrofiad gofal. Mae ystod o opsiynau llety ar gael o fewn ac ar draws ardaloedd awdurdodau lleol ond gall… Read More

 • Cefnogaeth polisi ac ymarfer i bobl ifanc sy’n trawsnewid o ofal y tu allan i’r cartref: Dadansoddiad o chwe ymholiad diweddar yn Awstralia

  ERTHYGL JOURNAL Awduron: Philip Mendes a Samone McCurdy Blwyddyn: 2019 Crynodeb:Yn hanesyddol mae ymchwiliadau’r llywodraeth a senedd i amddiffyn plant wedi cael effaith sylweddol ar ddiwygio polisi ac ymarfer. Hyd yn hyn, ni fu dadansoddiad o effaith ymholiadau o’r fath ar gymorth rhaglenni a gwasanaethau i bobl ifanc sy’n trawsnewid o ofal y tu allan… Read More