Mae rhestrau digwyddiadau Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

 • ACE: Adeiladu gwytnwch yn wyneb profiadau niweidiol yn ystod plentyndod

  Cwrs hanner ddydd Mae’r adroddiad yn 2015 gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, Astudiaeth Cymru ar Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) yn datgan bod “Corff cynyddol o dystiolaeth bod ein profiadau yn ystod plentyndod yn gallu effeithio ar iechyd ar hyd cwrs bywyd.

 • Arweinydd Dynodedig Diogelu : “Cadw Ein Plant Yn Ddiogel”

  Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at bobl sy’n gweithredu yn y rôl ‘Person Dynodedig’ gan weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau gan gynnwys ysgolion, gofal dydd plant a lleoliadau preswyl, hefyd gwasanaethau sy’n darparu cymorth i blant a theuluoedd yn y sector gwirfoddol a phreifat.

 • Datblygiad Arddegwyr a sut mae Ymgysylltu â nhw a’u Hymennydd

  Mae’r cwrs hwn yn cydweddu â’r un ar Ddatblygiad Plant ac yn edrych ar blant wrth iddyn nhw ddatblygu yn ystod y glasoed. Mae’r cwrs hwn yn edrych ar yr arddegau yn nhermau datblygiad corfforol, seicolegol, emosiynol a chymdeithasol. Gall edrych ar y materion sydd dan sylw a ffyrdd o’u deall helpu i ymgysylltu â phobl ifanc a’u cefnogi’n effeithiol.

 • Cefnogi Iechyd Meddwl a Lles Pobl Ifanc

  Mae nifer yr achosion o broblemau iechyd meddwl ar gynnydd ymhlith pobl ifanc, ynghyd â hunan-niweidio ac anhwylderau bwyta.

 • Hyfforddiant Diogelu Digidol

  Mae arferion gwaith wedi newid yn sylweddol ers dechrau pandemig y Coronafeirws. Bu symudiad aruthrol tuag at ddarparu gwasanaethau ar-lein, ac mae elfennau o hynny’n debygol o barhau yn y tymor hir. Er bod sefydliadau wedi ymateb mor gyflym â phosib i’r newidiadau hyn, mae angen i ni sicrhau bod rhyngweithio yn y byd ar-lein yn digwydd mor ddiogel â phosib.

 • Cyflwyniad i dechnegau hyfforddi ar-lein

  A yw COVID wedi cyfyngu eich cyswllt â staff neu ddysgwyr i we-gamera a sgrîn cyfrifiadur? Ydy hi’n anoddach ymgysylltu’n effeithiol â dysgwyr a staff ar-lein? Os yw cyflwyno cyswllt a hyfforddiant ar-lein yn brofiad newydd i chi a’ch bod yn pendroni…

 • Datblygiad plentyn

  Mae gwybodaeth gadarn o ddatblygiad plant yn hanfodol i bawb sy’n gweithio gyda phlant. Mae bod â gwybodaeth sylfaenol am batrymau nodweddiadol datblygiad cyffredinol yn helpu…

 • Camfanteisio ar Blant yn Droseddol

  Mae gweithgaredd llinellau cyffuriau a’r trais cysylltiedig, delio â chyffuriau a chamfanteisio yn cael effaith ddinistriol ar bobl ifanc, oedolion sy’n agored i niwed a chymunedau lleol. Mae’n cynnwys defnyddio plant fel cludwyr cyffuriau, plant yn cael eu masnachu yn y DU…

 • Safbwyntiau rhyngwladol ar #BuildBackBetter

  Fel rhan o’r bartneriaeth barhaus rhwng Leicestershire Cares a Chanolfan SDG16 UNAI ym Mhrifysgol De Montfort, rydym yn falch iawn o groesawu Rakesh Rajani i roi araith allweddol am safbwyntiau rhyngwladol ar #BuildBackBetter…

 • Deall ac ymateb i drawma – yng nghyd-destun COVID-19

  29/04/202109:30 – 12:30 Cwrs undyddBydd y cwrs ar-lein hwn, a gyflwynir mewn amser go iawn i nifer cyfyngedig o gyfranogwyr, yn cynnig hanfodion ymateb gwybodus i drawma yng nghyd-destun y sefyllfa gyfredol. I’r rhan fwyaf o bobl, bydd COVID-19 yn gysylltiedig â lefelau uwch o ansicrwydd, pryder a straen. Gall digwyddiadau sy’n achosi straen a… Read More