Mae rhestrau digwyddiadau Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

 • Datblygiad arddegwr a sut mae ymgysylltu â nhw a’u hymennydd

  Mae’r cwrs hwn yn cydweddu â’r un ar Ddatblygiad Plant ac yn edrych ar blant wrth iddyn nhw ddatblygu yn ystod y glasoed…

 • Cadw ein plant yn ddiogel: hyfforddiant ar gyfer yr Arweinydd Amddiffyn Plant

  Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw eu bywyd heb ddioddef camdriniaeth nac esgeulustod, ond mae digwyddiadau diweddar yn amlygu, unwaith eto, pa mor anodd y gall fod i gynifer o oedolion adnabod, a gweithredu ar sail pryderon ynghylch diogelwch neu les plentyn…

 • Goruchwyliaeth: Model ar Gyfer Ymarfer

  12 & 13/04/2021 Cwrs deuddyddMae ein gallu i weithio gydag eraill yn dibynnu’n rhannol ar ansawdd y gefnogaeth a’r oruchwyliaeth rydym yn eu derbyn. Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer unigolion sy’n gyfrifol am oruchwylio aelodau eraill o staff. Bydd y cyfranogwyr yn gallu cyfuno nodi anghenion hyfforddiant a goruchwyliaeth, cefnogaeth ac arnfarnu, mewn pecyn… Read More

 • COVID-19 a’r Gymru Wledig

  Dydd Mawrth 23ain Mawrth 7.00yp – 8.30yp A hithau’n flwyddyn ers cyfnod clo cyntaf y Cofid, bydd y digwyddiad hwn a fydd ar agor i’r cyhoedd, yn rhad ac am ddim, yn trafod sut mae’r pandemig wedi effeithio ar gefn gwlad Cymru; sut mae cymunedau a’r gwasanaethau cyhoeddus wedi ymateb; a’r anghenion ar gyfer adfer… Read More

 • Cwrdd â Bwrdd Prosiect Cymru Ifanc ac ymuno ar ein trafodaeth

  6pm i 8pm Dydd Mercher, 31 MawrthYmunwch â Bwrdd Prosiect Cymru Ifanc i archwilio a thrafod materion cyfredol sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae hwn yn gyfle i blant a phobl ifanc gysylltu a sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed ar lefel genedlaethol (Erthygl 12).Canlyniad: Mae Cymru Ifanc yn cyflwyno… Read More

 • Senedd Ieuenctid Cymru – Pleidleisiau @ 16

  3pm i 4pm Dydd Mercher, 31 MawrthYmunwch â ni a Senedd Cymru i edrych ar beth yw’r Senedd a beth mae’n ei wneud, derbyn canllawiau i bobl ifanc ar sut i gofrestru i bleidleisio a thrafodaeth ar pam ei bod yn bwysig pleidleisio yn etholiadau’r Senedd.Canlyniad: Codi ymwybyddiaeth a chefnogi pleidleisiau @16 a chefnogi llwybrau… Read More

 • Comisiynydd Plant Cymru

  5pm i 6pm Dydd Mawrth, 30 MawrthYmunwch â ni a staff o Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru i edrych ar eu rhaglen etholiadol gyfochrog ar gyfer pobl ifanc 11 i 15 oed, ac yna trafodaeth ar bleidleisio yn etholiadau’r Senedd yn y dyfodol.Canlyniad: Argymhellion gan blant a phobl ifanc ar gyfer etholiadau yn y dyfodol.

 • Ymateb Cymru Ifanc i’r Cynllun Hawliau Plant

  5pm i 7pm Dydd Llun, 29 MawrthMae’r Cynllun Hawliau Plant yn amlinellu cynlluniau gweinidogion i gefnogi hawliau plant ac rydym am glywed eich barn ar y cynllun i greu ymateb Cymru Ifanc.Ymunwch â Cymru Ifanc ar gyfer y gweithdy hwn i gefnogi a llywio ymateb Cymru Ifanc i’r Cynllun Hawliau Plant.Canlyniad: Ymateb Cymru Ifanc i’r… Read More

 • Sylwch Newid I Dyddiadau

  15 Mawrth 20211yp-4yp 19 Mawrth 20219yb-12yp 19 Mawrth 20211yp-4yp 25 Mawrth 20211yp-4yp 26 Mawrth 20219yb-12yp 26 Mawrth 20211yp-4yp Mae arferion gwaith wedi newid yn sylweddol ers dechrau pandemig y Coronafeirws. Bu symudiad aruthrol tuag at ddarparu gwasanaethau ar-lein, ac mae elfennau o hynny’n debygol o barhau yn y tymor hir. Er bod sefydliadau wedi ymateb mor… Read More

 • Cynhadledd Gofal Preswyl Plant 2021

  Bydd Cynhadledd Gofal Preswyl i Blant 2021 #GofalPPI21 yn amser i fyfyrio, dathlu ystwythder a’r hyn a ddysgwyd gan y sector yn ystod 2020, ynghŷd â’r heriau a gyflwynir gan Covid-19…