Meithrin Dyfodol Iach ar gyfer Pobl Ifanc sy’n cael eu Cam-drin: Datblygu, Gwerthuso, Addasu a Gweithredu Rhaglen Mentora a Hyfforddiant Sgiliau

Mae Maethu Dyfodol Iach (FHF) yn ymyrraeth ataliol ac arloesol sydd wedi’i llunio i hyrwyddo datblygiad rhag-gymdeithasol. Mae hefyd yn ceisio lleihau ymddygiadau sy’n achosi problemau ymysg pobl ifanc sydd wedi cael eu cam-drin ac sydd mewn gofal maeth, gofal gan berthynas neu ofal preswyl. Mae FHF yn rhaglen datblygiad cadarnhaol i bobl ifanc (PYD) sy’n cynnwys mentora un i un a hyfforddiant sgiliau wythnosol am 9 mis. Mae rhaglenni PYD yn gwrthod y dull diffyg ac yn tybio bod gan bobl ifanc gryfderau ac adnoddau y gellir eu maethu. I blant sy’n byw mewn gofal y tu allan i’r cartref, gall y dull hwn fod yn fwy hygyrch, derbyniol a dymunol, gan fod dulliau traddodiadol yn tueddu i ganolbwyntio ar wella problemau uniongyrchol yn hytrach na meithrin iechyd a lles hirdymor. Profwyd FHF mewn tri hap-dreial rheoledig a thrylwyr ac mae wedi dangos canlyniadau cadarnhaol mewn cysylltiad â phroblemau iechyd meddwl, tramgwyddaeth, defnyddio gwasanaethau a sefydlogrwydd. Bydd y cyflwyniad hwn yn cynnwys trafodaeth ynghylch: (1) datblygu rhaglen FHF i blant nad ydynt yn eu harddegau ac adolygiad o ddeilliannau a astudiwyd, (2) rhesymeg a datblygiad fersiwn o FHF sydd wedi’i haddasu ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau, (3) ymdrechion ar hyn o bryd i’w rhoi ar waith, gan gynnwys addasiadau i’r rhaglen yn sgîl COVID-19, a (4) chynlluniau ar gyfer gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd trwy gymrodoriaeth Fulbright.

Bywgraffiad Heather Taussig

Mae Heather Taussig, Ph.D., yn Athro yn Ysgol Gwaith Cymdeithasol i Raddedigion Prifysgol Denver. Mae hi hefyd yn Athro Cysylltiol yng Nghanolfan Kempe ar gyfer Atal a Thrin Cam-drin ac Esgeuluso Plant, UDA. Mae ymchwil Dr Taussig yn canolbwyntio ar ddatblygu a phrofi rhaglenni atal ar gyfer plant sy’n gysylltiedig â gwasanaethau lles sy’n cael eu cam-drin. Mae wedi datblygu a chyfarwyddo rhaglen Maethu Dyfodol Iach (FHF). Rhaglen fentora ar sail tystiolaeth yw hon ar gyfer plant mewn gofal maeth. Mae FHF yn cael ei lledaenu trwy sefydliadau cymunedol ac mae fersiwn sydd wedi’i haddasu i bobl ifanc yn cael ei phrofi mewn hap-dreial rheoledig sydd bron â gorffen. Cwblhaodd Dr Taussig astudiaeth hydredol 10 mlynedd o bobl ifanc sydd wedi bod yn gysylltiedig â gwasanaethau lles plant. Erbyn hyn, mae’n gweithio ar astudiaeth o ffactorau ecolegol sy’n peri i bobl ifanc mewn gofal maeth ddod i gysylltiad â phrosesau cyfiawnder ieuenctid. Mae Dr Taussig ar sawl panel adolygu a phartneriaethau cymunedol yn ogystal ag ar Fwrdd Ymchwil yr UD. Canolfan Adnoddau Mentora Cenedlaethol. Mae wedi cael cydnabyddiaeth am ei gwaith ar gam-drin ac esgeuluso plant gan y Gymdeithas Ryngwladol er Atal Cam-drin ac Esgeuluso Plant ac roedd yn Ysgolor Fulbright yn 2020.

Cadw ein plant yn ddiogel

04/11/2020 – 06/11/2020
09:30 – 12:30

Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw eu bywyd heb ddioddef camdriniaeth nac esgeulustod, ond mae digwyddiadau diweddar yn amlygu, unwaith eto, pa mor anodd y gall fod i gynifer o oedolion adnabod, a gweithredu ar sail pryderon ynghylch diogelwch neu les plentyn. Mae Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn yn datgan y dylai pob sefydliad sy’n ymwneud â phlant weithio tuag at yr hyn sydd orau i bob plentyn.

Delio gyda Rhieni anghydweithredol a gelyniaethus: Canolbwyntio ar y Plant

This image has an empty alt attribute; its file name is 41f04bb4-b675-408e-bc17-3e76ff67f252.jpg

Bydd y cwrs yn edrych ar y materion mae ymarferwyr yn eu hwynebu wrth gefnogi plant y mae eu rhieni’n anghydweithredol ar ffurf Deuoliaeth Teimlad, Osgoi, Gwrthwynebiad neu Drais. Bydd y materion sy’n codi yn cael eu harchwilio, gan geisio atebion er mwyn i’r cyfranogwyr fedru mynd ag atebion ymarferol o’r cwrs i’w defnyddio yn eu hymarfer. Edrychir ar faterion celu diffyg cydymffurfio gan ddefnyddio enghreifftiau o Adolygiadau Achosion Difrifol ac archwilio dangosyddion y bydd cyfranogwyr yn gallu eu defnyddio yn eu gwaith.

Sgwrs ar Dyfodol Cymru

Mae Cymru’n wynebu nifer o heriau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol. Bydd dyfodol y wlad yn dibynnu i raddau helaeth ar ddod o hyd i ffordd ymlaen yng nghyd-destun COVID-19, Brexit, datganoli rhagor o bwerau, y sgwrs gynyddol ynghylch annibyniaeth, nodau datblygu cynaliadwy a lles cenedlaethau’r dyfodol.
 
Ymunwch â Carwyn Jones AS (cyn Brif Weinidog Cymru), Auriol Miller (Cyfarwyddwr Sefydliad Materion Cymru), a Rachel Minto (Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd) wrth iddynt ddadansoddi’r llwybrau a’r blaenoriaethau fydd yn nodweddu gwleidyddiaeth a pholisi yng Nghymru dros y degawd nesaf, gyda chyfle i ychwanegu at y drafodaeth gyda’ch cwestiynau chi.
 
Cyflwynir y digwyddiad hwn ar y cyd gan WISERD (Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru) a Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru.
 I gofrestru, ewch i: https://www.eventbrite.co.uk/e/sgwrs-ar-ddyfodol-cymru-a-conversation-on-wales-future-tickets-116083421639

Diogelu Plant rhag Camdriniaeth Cysylltiedig â Diwylliant neu Grefydd

17/09/2020
09:30 – 12:30

Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi sylw i drais ar sail ‘anrhydedd’ ac arferion traddodiadol eraill niweidiol sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc, gan gynnwys llurgunio organau rhyw merched, priodas gynnar/trwy orfodaeth, trais ‘anrhydedd’ a chamdriniaeth sy’n gysylltiedig â’r gred mewn dewiniaeth. Bydd y cwrs hefyd yn cyfeirio at faterion llai hysbys megis ffafrio meibion, pris priodferch, lladd babanod ac arferion iechyd traddodiadol y gellir barnu eu bod yn niweidiol mewn cyd-destun Gorllewinol.

Cadw Ein Plant Yn Ddiogel

15/09/2020 – 17/09/2020
09:30 – 12:30

YMUNWCH Â NI AR-LEIN: Rydym yn cynnig detholiad o gyrsiau ar-lein drwy ap Zoom neu MS Teams

Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw eu bywyd heb ddioddef camdriniaeth nac esgeulustod, ond mae digwyddiadau diweddar yn amlygu, unwaith eto, pa mor anodd y gall fod i gynifer o oedolion adnabod, a gweithredu ar sail pryderon ynghylch diogelwch neu les plentyn. Mae Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn yn datgan y dylai pob sefydliad sy’n ymwneud â phlant weithio tuag at yr hyn sydd orau i bob plentyn.

Fforwm Zoom DECIPHer gyda Richard Crellin a Tom Davies, Cymdeithas y Plant

Y canfyddiadau diweddaraf o Raglen Ymchwil Plentyndod Da ar les goddrychol plant ac archwilio mesur lles plant ar draws y DU

21 Hydref 2020, 11am – 12pm

Nodiadau ar y fforwm:

Yn y sesiwn hon bydd Richard Crellin, Rheolwr Polisi Cymdeithas y Plant, a Tom Davies, Ymgynghorydd Polisi Plant a Theuluoedd Cymru, yn trafod eu rhaglen ymchwil i les goddrychol plant.

Bydd ffocws penodol ar fesurau lles gwybyddol (gweler, er enghraifft Huebner, 1991) a datblygu’r Mynegai Plentyndod Da (gweler Cymdeithas y Plant, 2010).

Yna, gan ddefnyddio amrywiaeth o astudiaethau achos ymchwil ac ymarfer, byddant yn trafod sut mae ymchwil sylfaenol i les goddrychol plant wedi llywio trafodaethau polisi cyhoeddus a gwaith y sefydliad gyda phlant a phobl ifanc dros y degawd diwethaf a sut y gallai lles barhau i lywio polisi ac ymarfer yn y degawd nesaf.

I gofrestru ar gyfer y fforwm Zoom, ebostiwch Nicola Trigg (triggn@cardiff.ac.uk).

Cysylltwch â’r trefnydd Ed Janes gydag unrhyw ymholiadau (JanesE3@cardiff.ac.uk).


Nodiadau ar Gymdeithas y Plant:

Mae Cymdeithas y Plant yn cefnogi pobl ifanc o 10 oed sy’n agored i niwed, sy’n byw mewn amgylchiadau cymhleth ac sydd yn aml yn delio gyda llawer o heriau gwahanol. Drwy wasanaethau arbenigol, rydym yn canolbwyntio ar wella lles drwy wrando’n agos ar yr hyn mae pobl ifanc yn ei ddweud wrthym sydd ei angen arnynt ac eiriol gyda nhw i wella’r sefyllfa. Mae ein gwaith yn cwmpasu amrywiol faterion yn cynnwys mynd ar goll, cam-fanteisio, materion mewnfudo, iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau a gofalwyr ifanc.

Ochr yn ochr â’n gwaith uniongyrchol i wella bywydau plant rydym ni hefyd yn ymrwymo i newid y system a’r strwythurau sy’n rhwystro pobl ifanc rhag cael y gefnogaeth sydd ei hangen a chyflawni eu potensial. Rydym ni’n gwneud hyn drwy ein hymchwil, gwaith polisi ac ymgyrchu cyhoeddus i wella bywydau plant.

Arweinir yr ymchwil i les goddrychol plant gan yr uwch ymchwilydd Dr Louise Moore gyda chymorth yr ymchwilydd Dr Alex Turner. Ein swyddog polisïau yw Charlotte Rainer, sy’n cydweithio’n agos gyda llunwyr penderfyniadau lleol a chenedlaethol i sicrhau bod ein gwaith yn cael effaith, gyda Tom Davies yn ein cynorthwyo i wneud hyn yng Nghymru. Richard Crellin sy’n arwain y tîm.


Nodiadau am DECIPHer:

Mae DECIPHer yn dod ag arbenigwyr blaenllaw o amrywiaeth o ddisgyblaethau ynghyd i fynd i’r afael â materion iechyd y cyhoedd gan gynnwys lles ac iechyd meddwl, perthnasoedd cymdeithasol cadarnhaol, diet a maeth, ymarfer corfforol, ynghyd â thybaco, alcohol a chyffuriau. Mae’n canolbwyntio’n benodol ar ddatblygu a gwerthuso dulliau system aml-lefel, a fydd yn cael effaith ar
iechyd a lles plant a phobl ifanc.

Mae DECIPHer yn aelod o SPARK | SBARC, Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd.

The Brilliant Club: Gweithio gyda rhieni a gofalwyr i gynnig cyfleoedd teg i fynd i brifysgolion

Yn y DU ar hyn o bryd, mae cysylltiad sefydledig rhwng cefndir disgybl a’r cyfleoedd sydd ganddynt i fynd i addysg uwch. Mae dull mesur Cydraddoldeb UCAS yn dangos bod 1 o bob 4 o’r cwintel mwyaf breintiedig o ddisgyblion 18 oed yn cael eu derbyn i brifysgolion dethol dros ben, o gymharu â dim ond 1 o bob 50 o ddisgyblion o’r cwintel mwyaf difreintiedig.

Mae The Brilliant Club yn elusen ledled y DU sy’n ceisio sicrhau bod pob person ifanc yn gallu cael cyfle teg i fynd i brifysgol. Rydym yn gweithio gydag ysgolion a phrifysgolion ledled y DU. Diben yr elusen yw cynyddu nifer y disgyblion o gefndiroedd a dangynrychiolir sy’n symud ymlaen i astudio mewn prifysgolion hynod ddethol.

Ar 14 ac 17 Medi byddwn yn cynnal digwyddiad rhithwir rhad ac am ddim er mwyn siarad â rhieni a gofalwyr am eu safbwyntiau, eu pryderon a’u profiadau o gefnogi pobl ifanc sy’n ystyried eu hopsiynau ar ôl gadael yr ysgol. Bydd y digwyddiadau’n cynnwys cyflwyniad byr i’r elusen a’n gwaith ar hyn o bryd, cyn rhannu’n grwpiau llai i gael trafodaeth anffurfiol am gefnogi rhieni a gofalwyr myfyrwyr oedran ysgol mewn cysylltiad â gwneud penderfyniadau ynghylch mynd i brifysgol. Nid oes rhaid i chi drafod unrhyw beth yr ydych yn anghyfforddus yn ei gylch, ac ni fyddwch yn cael eich rhoi mewn sefyllfa lle mae’n rhaid i chi ateb cwestiynau penodol.

Cofrestru:

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynd i’r digwyddiad cofrestrwch yn Eventbrite.

Laura Johnstone
Rheolwr Cenedlaethol y Rhaglen Ysgolheigion
laura.johnstone@thebrilliantclub.org

Holwch i gael gwybod rhagor am The Brilliant Club:
Twitter: @BrilliantClub
Gwefan: Brilliant Club