ACE: Adeiladu gwytnwch yn wyneb profiadau niweidiol yn ystod plentyndod

Cwrs hanner ddydd Mae’r adroddiad yn 2015 gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, Astudiaeth Cymru ar Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) yn datgan bod “Corff cynyddol o dystiolaeth bod ein profiadau yn ystod plentyndod yn gallu effeithio ar iechyd ar hyd cwrs bywyd. Mae plant sy’n profi plentyndod ansawdd isel, sy’n llawn straen yn fwy tebygol o fabwysiadu ymddygiad sy’n niweidio iechyd yn ystod y glasoed, a gall hynny yn ei dro arwain at salwch meddwl ac afiechydon fel canser, clefyd y galon a diabetes yn ddiweddarach mewn bywyd.”
“Nid dim ond yng nghyswllt iechyd mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn destun pryder. Mae profi ACEs yn golygu bod unigolion yn fwy tebygol o gyflawni’n wael yn yr ysgol, yn fwy tebygol o ymwneud â throseddu, ac yn y pen draw yn llai tebygol o fod yn aelod cynhyrchiol o’r gymdeithas”.

Gweminar: COVID-19, ei effaith ar blant dan bump oed a’r camau nesaf

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal gan Parenting across Scotland.

Beth ddigwyddodd i blant dan bump oed yn ystod y cyfnodau clo? Sut y gallwn helpu teuluoedd i helpu eu plant?

Dydd Mawrth, 29 Mehefin 2021

14:00 – 15:30 (Amser Haf Prydain)

Ychwanegu at y calendr

Gwybodaeth am y digwyddiad

Ymunwch â ni mewn digwyddiad i edrych ar effaith COVID-19 ar blant dan bump oed a’u teuluoedd.

Bydd Dr Debby Wason yn sôn am ymchwil Iechyd Cyhoeddus yr Alban i COVID-19 a’r blynyddoedd cynnar. Cewch glywed hefyd gan Dr Lucy Thompson o Brifysgol Aberdeen a Cheryl Brown o Midlothian Sure Start.

Yna, bydd cyfle i argymell camau nesaf.

Rhaglen

14:00 Cyflwyniadau a gwybodaeth gyffredinol: Cadeirydd, Clare Simpson, Rheolwr Parenting across Scotland

14:10 Beth ddigwyddodd i blant dan bump oed yn ystod y pandemig? Dr Debby Wason, Iechyd Cyhoeddus yr Alban

Bydd Dr Debby Wason, Iechyd Cyhoeddus yr Alban, yn cyflwyno canfyddiadau ymchwil Iechyd Cyhoeddus yr Alban i effaith y pandemig ar blant dan bump oed.

14:30 Ymateb Dr Lucy Thompson, Prifysgol Aberdeen a Cheryl Brown, Midlothian Sure Start i’r dystiolaeth

14:50 Trafodaeth mewn grwpiau llai

Bydd y prif bwyntiau trafod ac argymhellion yn cael eu rhannu â chydweithwyr yn Iechyd Cyhoeddus yr Alban a Llywodraeth yr Alban.

• Beth ddigwyddodd i blant dan bump oed yn ystod y pandemig? Beth wnaeth eich synnu neu a oedd o arwyddocâd arbennig?

• Pa gymorth sydd ei angen ar rieni a gofalwyr nawr i helpu eu plant wrth i ni symud ymlaen?

15:20 Adborth cryno a sylwadau cloi

15:30 Gorffen

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Datblygiad Plant

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

09 Medi 2021
09:30 – 14:30

Cwrs Undydd

Mae gwybodaeth gadarn o ddatblygiad plant yn hanfodol i bawb sy’n gweithio gyda phlant. Mae bod â gwybodaeth sylfaenol am batrymau nodweddiadol o ddatblygiad cyffredinol yn helpu ymarferwyr i nodi lle mae pryderon y gallai plentyn fod ‘oddi ar y trywydd iawn’ ac efallai y bydd angen cymorth ychwanegol arno i gyflawni cynnydd ar draws y gwahanol barthau. Gall dealltwriaeth dda o ddatblygiad helpu i gadw plant yn ddiogel, hyrwyddo eu lles, cynorthwyo wrth asesu, a llywio pa ymyriadau / cefnogaeth sydd fwyaf addas i’w hanghenion.

Nodau’r cwrs yw:

 • Deall twf a datblygiad plant 0-12 oed
 • Ystyriwch dwf ar draws gwahanol feysydd datblygu, gan gynnwys datblygiad yr ymennydd
 • Ystyriwch y ffactorau sy’n cyfrannu at oedi neu darfu ar ddatblygiad plentyn
 • Archwiliwch yr effaith y gall adfyd a thrawma ei chael ar ddatblygiad plant
 • Archwiliwch bwysigrwydd chwarae yn natblygiad plant
 • Ystyriwch yr offer sydd ar gael i arsylwi ac asesu datblygiad plentyn, a’r opsiynau i gefnogi anghenion datblygiadol plentyn
 • Myfyrio ar sut i gefnogi rhieni a gofalwyr i hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol i blant

At bwy mae’r cwrs wedi’i anelu at?

Pob ymarferydd gan gynnwys gweithwyr cymorth teulu, gweithwyr cymdeithasol, a gofalwyr sy’n gweithio gyda phlant rhwng 0 a 12 oed sydd am gynyddu eu dealltwriaeth o’r hyn i’w ddisgwyl gan blant ar gamau penodol o’u datblygiad a sut y gellir cefnogi hyn trwy eu rôl.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Claire Sharp wedi gweithio gyda phlant a phobl ifanc, yn y sector gwirfoddol a statudol, ers dros ugain mlynedd ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Swyddog Hyfforddi Plant yng Nghymru. Treuliodd Claire flynyddoedd lawer yn gweithio ym maes cam-drin domestig, gan gefnogi plant a phobl ifanc yn uniongyrchol mewn llochesau ac yn y gymuned, cyn symud ymlaen i reoli Gwasanaethau Plant yng Nghymorth i Fenywod Cymru. Mae ganddi ddiddordeb parhaus wrth annog addysg a dysgu, yn ei ystyr ehangaf, ar ôl gweithio fel athro cynradd ac wrth oruchwylio ac asesu gweithwyr cymdeithasol myfyrwyr mewn timau plant a theuluoedd.

Bellach mae Claire yn hyfforddi ymarferwyr o amrywiaeth o wasanaethau, ar ystod eang o faterion, gan gynnwys hawliau plant ac amddiffyn plant. Mae Claire hefyd wedi darparu hyfforddiant Cymorth Cynnar, rhaglen wedi’i anelu at wella cydnabyddiaeth a chefnogaeth i blant anabl a’u teuluoedd trwy ddull aml-asiantaethol gyda’r plentyn yn y ganolfan. Mae Claire yn wirfoddolwr gyda UCAN Productions, cydweithrediad perfformiad a chelfyddydau creadigol ar gyfer plant dall a rhannol ddall, pobl ifanc a’u ffrindiau, gan gefnogi’r plant i gael cyfleoedd i chwarae a chymdeithasu a datblygu sgiliau a hyder.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Arweinydd Dynodedig Diogelu : “Cadw Ein Plant Yn Ddiogel”

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Cwrs Deuddydd

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at bobl sy’n gweithredu yn y rôl ‘Person Dynodedig’ gan weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau gan gynnwys ysgolion, gofal dydd plant a lleoliadau preswyl, hefyd gwasanaethau sy’n darparu cymorth i blant a theuluoedd yn y sector gwirfoddol a phreifat.

Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw eu bywyd heb ddioddef camdriniaeth nac esgeulustod, ond mae digwyddiadau diweddar yn amlygu, unwaith eto, pa mor anodd y gall fod i gynifer o oedolion adnabod, a gweithredu ar sail pryderon ynghylch diogelwch neu les plentyn. Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn datgan y dylai pob sefydliad sy’n ymwneud â phlant weithio tuag at yr hyn sydd orau i bob plentyn. Mae gan y Person Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant rôl hanfodol o fewn sefydliadau sy’n helpu i sicrhau bod mesurau diogelu digonol ar waith a bod camau angenrheidiol yn cael eu cymryd pan fydd pryderon am blentyn yn cael eu codi.

Bydd yr hyfforddiant deuddydd hwn yn ystyried y canlynol:

 • Rôl y Person Dynodedig a sut gellir ymgorffori’r rôl honno yn eich sefydliad
 • Deddfwriaeth a chanllawiau ar ddiogelu plant a phobl ifanc, yn enwedig yn y cyd-destun Cymreig
 • Mesurau diogelu hanfodol y mae angen eu rhoi ar waith
 • ‘Camddefnyddio ymddiriedaeth’ a sut mae parhau’n effro i droseddau rhywiol posibl o fewn y sefydliad
 • Asesu pryderon am blentyn, a chyfeirio’r achos at y gwasanaethau cymdeithasol os bydd angen
 • Y system amddiffyn plant statudol a’r hyn y gellir ei ddisgwyl gennych
 • Cyfrinachedd a chadw cofnodion da
 • Amrywiaeth a nodweddion ychwanegol sy’n gwneud rhai plant yn arbennig o agored i niwed

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Datblygiad Arddegwyr a sut mae Ymgysylltu â nhw a’u Hymennydd

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

14 Medi 2021
09:30 – 16:00

Cwrs Undydd

Mae’r cwrs hwn yn cydweddu â’r un ar Ddatblygiad Plant ac yn edrych ar blant wrth iddyn nhw ddatblygu yn ystod y glasoed. Mae’r cwrs hwn yn edrych ar yr arddegau yn nhermau datblygiad corfforol, seicolegol, emosiynol a chymdeithasol. Gall edrych ar y materion sydd dan sylw a ffyrdd o’u deall helpu i ymgysylltu â phobl ifanc a’u cefnogi’n effeithiol.

Nodau’r cwrs yw:

 • Dealltwriaeth o gyfnodau datblygiad – deallusol a sosio-emosiynol
 • Cyfathrebu – sut mae siarad ag arddegwyr
 • Adeiladu perthnasoedd – meithrin ymddiriedaeth, dysgu cyd-drafod, pennu ffiniau
 • Deall ffactorau straen – pwysau cyfoedion, rhyw a pherthnasoedd, camddefnyddio sylweddau, bwlio, camdriniaeth a thrawma
 • Sut mae hybu annibyniaeth a gwydnwch

Ar gyfer pwy mae’r cwrs wedi’i fwriadu?

Ymarferwyr sy’n gweithio gydag arddegwyr ac sydd eisiau deall sut mae eu hymennydd yn gweithio a sut mae hynny’n dod i’r amlwg yn eu hymddygiad.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Mike Mainwaring wedi gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc am dros 20 mlynedd. Yn arbenigo mewn camddefnyddio sylweddau, digartrefedd ymysg pobl ifanc, cyfranogiad a hawliau plant. Mae’n hyfforddwr cymwysedig ac mae ganddo blant wedi’u hyfforddi, pobl ifanc ac oedolion ar gamddefnyddio sylweddau, materion LHDT, hawliau plant, cyfranogiad, delio ag ymddygiad anodd, diogelu ac amddiffyn plant, Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a ffiniau. Mae hefyd wedi datblygu a phrosiectau ymchwil arweiniol rhedeg ieuenctid. Mae wedi gweithio mewn lleoliadau amrywiol megis prosiectau stryd cyffuriau, adsefydlu preswyl, gwaith allgymorth, chwarae, gwaith ieuenctid, Llwyddodd prosiectau tai a rhedeg cynghorau ieuenctid. Mae ganddo gefndir celf, yn gweithio gyda phobl ifanc mewn gofid trwy gyfrwng celf ac arddangos ei waith ei hun am faterion cymdeithasol. Mae gan Mike brofiad helaeth o weithio gyda phobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl mewn amrywiol leoliadau, fel sesiynau galw heibio, adsefydlu preswyl, llety hostel a lleoliadau ieuenctid eraill.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

ACE: Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

29 Gorffennaf 2021
09:30 – 12:30

Cwrs hanner ddydd 

Mae’r adroddiad yn 2015 gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, Astudiaeth Cymru ar Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) yn datgan bod “Corff cynyddol o dystiolaeth bod ein profiadau yn ystod plentyndod yn gallu effeithio ar iechyd ar hyd cwrs bywyd. Mae plant sy’n profi plentyndod ansawdd isel, sy’n llawn straen yn fwy tebygol o fabwysiadu ymddygiad sy’n niweidio iechyd yn ystod y glasoed, a gall hynny yn ei dro arwain at salwch meddwl ac afiechydon fel canser, clefyd y galon a diabetes yn ddiweddarach mewn bywyd.

“Nid dim ond yng nghyswllt iechyd mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn destun pryder. Mae profi ACEs yn golygu bod unigolion yn fwy tebygol o gyflawni’n wael yn yr ysgol, yn fwy tebygol o ymwneud â throseddu, ac yn y pen draw yn llai tebygol o fod yn aelod cynhyrchiol o’r gymdeithas”.

Ynglyn â’r Hyfforddwr 

Mae Claire Sharp wedi gweithio gyda phlant a phobl ifanc, yn y sector gwirfoddol a statudol, ers dros ugain mlynedd ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Swyddog Hyfforddi Plant yng Nghymru. Treuliodd Claire flynyddoedd lawer yn gweithio ym maes cam-drin domestig, gan gefnogi plant a phobl ifanc yn uniongyrchol mewn llochesau ac yn y gymuned, cyn symud ymlaen i reoli Gwasanaethau Plant yng Nghymorth i Fenywod Cymru. Mae ganddi ddiddordeb parhaus wrth annog addysg a dysgu, yn ei ystyr ehangaf, ar ôl gweithio fel athro cynradd ac wrth oruchwylio ac asesu gweithwyr cymdeithasol myfyrwyr mewn timau plant a theuluoedd.

Bellach mae Claire yn hyfforddi ymarferwyr o amrywiaeth o wasanaethau, ar ystod eang o faterion, gan gynnwys hawliau plant ac amddiffyn plant. Mae Claire hefyd wedi darparu hyfforddiant Cymorth Cynnar, rhaglen wedi’i anelu at wella cydnabyddiaeth a chefnogaeth i blant anabl a’u teuluoedd trwy ddull aml-asiantaethol gyda’r plentyn yn y ganolfan. Mae Claire yn wirfoddolwr gyda UCAN Productions, cydweithrediad perfformiad a chelfyddydau creadigol ar gyfer plant dall a rhannol ddall, pobl ifanc a’u ffrindiau, gan gefnogi’r plant i gael cyfleoedd i chwarae achymdeithasu a datblygu sgiliau a hyder.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Cefnogi Iechyd Meddwl a Lles Pobl Ifanc

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Cwrs Undydd

Mae nifer yr achosion o broblemau iechyd meddwl ar gynnydd ymhlith pobl ifanc, ynghyd â hunan-niweidio ac anhwylderau bwyta. Nod y cwrs yw archwilio’r amrywiol anawsterau mae pobl ifanc yn eu profi gyda iechyd meddwl a sut mae meithrin gwydnwch a gwella llesiant. Bydd y cwrs yn edrych ar y gwahanol fathau o broblemau iechyd meddwl, yr ymddygiad sy’n gallu cyd-ddigwydd â nhw, a sut mae cefnogi’r person ifanc. Cyflwynir amrywiol ffyrdd o feithrin gwydnwch, a dangos sut mae cynnal llesiant.

Nodau’r Cwrs yw:

 • Cynyddu ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl
 • Sicrhau gwell dealltwriaeth o broblemau iechyd meddwl megis iselder, pryder
 • Cynnig technegau i gefnogi pobl ifanc
 • Caffael sgiliau meithrin gwydnwch a chynyddu llesiant
 • Meithrin hyder wrth ddelio gyda’r materion hyn

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer gweithwyr rheng flaen ac ymarferwyr sy’n gweithio gyda phobl ifanc sydd am gwella’u hymateb i bobl ifanc a’u gwaith gyda nhw.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Camfanteisio Troseddol Plant: Llinellau Sirol, Troseddau Cyllyll a Chamfanteisio Rhywiol ar Blant

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Cwrs Undydd

Llinellau sirol yw term yr heddlu am gangiau trefol sy’n cyflenwi cyffuriau i’r maestrefi a threfi marchnad ac arfordir drwy ddefnyddio llinellau ffôn symudol penodol neu “linellau delio”. Mae’n cynnwys ecsbloetio plant yn droseddol (CCE) gan fod y gangiau’n defnyddio plant a phobl fregus i symud cyffuriau ac arian. Mae’r gangiau’n sefydlu canolfan yn lleoliad y farchnad, yn nodweddiadol trwy feddiannu cartrefi oedolion bregus lleol trwy rym neu orfodaeth; arfer y cyfeirir ato fel ‘bod yn gwcw yn y nyth’ (cuckooing).

Mae gweithgaredd llinellau sirol a’r trais, y delio mewn cyffuriau a’r ecsbloetio sy’n gysylltiedig ag ef yn cael effaith andwyol ar bobl ifanc, oedolion bregus a chymunedau lleol. Mae’n cynnwys defnyddio plant yn fulod cyffuriau (i gario cyffuriau i eraill), masnachu plant yn y Deyrnas Unedig, pobl ifanc yn cael eu caethiwo trwy ddefnyddio cyffuriau (dibyniaeth), yn sgîl eu dyledion i arweinwyr y gangiau, a/neu trwy fygythiad trais. Gall y bobl ifanc gael eu denu i mewn trwy ddefnyddio arian, perthynas ag eraill a statws yn atyniadau, ac nid ydynt yn sylweddoli eu bod yn cael eu paratoi (yn aml gan rai sydd hefyd yn bobl ifanc), na bod eraill yn eu hecsbloetio. Mae’r sglein a’r cyffro yn fuan yn troi’n ofn ac ynysu.

Nod y cwrs:

 • Hanes gangiau
 • Sut mae llinellau sirol yn gweithio
 • Gangiau a’r gyfraith
 • Tueddiadau cyfredol o ran camddefnyddio sylweddau
 • Bod yn Gwcw yn y Nyth (Cuckooing)
 • Ecsbloetio Plant yn Rhywiol
 • Sut mae adnabod yr arwyddion a’r symptomau
 • Sut mae cefnogi pobl ifanc
 • Llwybrau atgyfeirio

Ar gyfer pwy mae’r cwrs wedi’i fwriadu:

Mae llinellau sirol yn fater pwysig, trawsbynciol sy’n ymwneud â chyffuriau, trais, gangiau, diogelu, ecsbloetio troseddol a rhywiol, caethwasiaeth fodern, a phobl sydd ar goll; ac mae’r ymateb i fynd i’r afael â hyn yn cynnwys yr heddlu, yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, ystod eang o adrannau’r Llywodraeth, asiantaethau llywodraeth leol, a chyrff sector gwirfoddol a chymunedol. Mae’r cwrs wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio gyda phobl ifanc sydd mewn gofal ac ymadawyr gofal; cyfiawnder ieuenctid; camddefnyddio sylweddau; llety â chymorth; a chymdeithasau tai.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Mike Mainwaring wedi gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc am dros 20 mlynedd. Yn arbenigo mewn camddefnyddio sylweddau, digartrefedd ymysg pobl ifanc, cyfranogiad a hawliau plant. Mae’n hyfforddwr cymwysedig ac mae ganddo blant wedi’u hyfforddi, pobl ifanc ac oedolion ar gamddefnyddio sylweddau, materion LHDT, hawliau plant, cyfranogiad, delio ag ymddygiad anodd, diogelu ac amddiffyn plant, Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a ffiniau. Mae hefyd wedi datblygu a phrosiectau ymchwil arweiniol rhedeg ieuenctid. Mae wedi gweithio mewn lleoliadau amrywiol megis prosiectau stryd cyffuriau, adsefydlu preswyl, gwaith allgymorth, chwarae, gwaith ieuenctid, Llwyddodd prosiectau tai a rhedeg cynghorau ieuenctid. Mae ganddo gefndir celf, yn gweithio gyda phobl ifanc mewn gofid trwy gyfrwng celf ac arddangos ei waith ei hun am faterion cymdeithasol.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Balchder a Rhagfarn: Cefnogi Pobl Ifanc LHDTC+

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

18.11.2021

Nod y cwrs hwn yw:

 • Meddu ar ddealltwriaeth o faterion LHDTC
 • Dysgu ffyrdd o gefnogi pobl ifanc LHDTC
 • Casglu gwybodaeth am ddiogelu pobl ifanc LHDTC
 • Caffael sgiliau ymarferol o ran adnabod pobl ifanc sydd mewn sefyllfa fregus o ran Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs wedi’i fwriadu?

Ymarferwyr, Rheolwyr a Llunwyr Polisi o bob sector a phob sefydliad sy’n awyddus i archwilio sut gall eu gwaith gefnogi pobl ifanc LHDTC. Archwilio tueddiadau newydd o ran hunaniaeth rhywedd a rhywioldeb a sut mae hynny’n effeithio ar ymarfer.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Mike Mainwaring wedi gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc am dros 20 mlynedd. Yn arbenigo mewn camddefnyddio sylweddau, digartrefedd ymysg pobl ifanc, cyfranogiad a hawliau plant. Mae’n hyfforddwr cymwysedig ac mae ganddo blant wedi’u hyfforddi, pobl ifanc ac oedolion ar gamddefnyddio sylweddau, materion LHDT, hawliau plant, cyfranogiad, delio ag ymddygiad anodd, diogelu ac amddiffyn plant, Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a ffiniau. Mae hefyd wedi datblygu a phrosiectau ymchwil arweiniol rhedeg ieuenctid. Mae wedi gweithio mewn lleoliadau amrywiol megis prosiectau stryd cyffuriau, adsefydlu preswyl, gwaith allgymorth, chwarae, gwaith ieuenctid, Llwyddodd prosiectau tai a rhedeg cynghorau ieuenctid. Mae ganddo gefndir celf, yn gweithio gyda phobl ifanc mewn gofid trwy gyfrwng celf ac arddangos ei waith ei hun am faterion cymdeithasol.

Adborth gan Gyfranogwyr:

“Roedd Mike yn addysgiadol iawn ac yn hawdd mynd ati”

“Nawr yn gallu siarad yn agored heb ofni beirniadu/troseddu”

“Roedd yr hyfforddwr Mike yn wych, yn llawn gwybodaeth ac yn ei gwneud yn ddiddorol. Rwyf hefyd wedi mwynhau’r fideos. Rwy’n eu gweld yn ddefnyddiol iawn”

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Hyfforddiant Diogelu Digidol

Cwrs hanner ddydd

Mae arferion gwaith wedi newid yn sylweddol ers dechrau pandemig y Coronafeirws. Bu symudiad aruthrol tuag at ddarparu gwasanaethau ar-lein, ac mae elfennau o hynny’n debygol o barhau yn y tymor hir. Er bod sefydliadau wedi ymateb mor gyflym â phosib i’r newidiadau hyn, mae angen i ni sicrhau bod rhyngweithio yn y byd ar-lein yn digwydd mor ddiogel â phosib.

Nod y sesiwn hyfforddi hon yw ymdrin â’r bwlch dealltwriaeth ynghylch diogelu digidol.

O ddeall bod y newid i weithio ar-lein yn debygol o fod yn un hirdymor, mae’n hanfodol bod ymarferwyr a’r bobl ifanc rydyn ni’n gweithio gyda nhw yn meddu ar yr offer a’r sgiliau i weithio’n effeithiol, yn hyderus ac yn ddiogel gyda phlant a phobl ifanc ar-lein.

Bydd y sesiynau’n cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth ymhlith gweithwyr proffesiynol ac yn lleihau’r risgiau i blant a phobl ifanc wrth ymgysylltu â darparwyr gwasanaeth ar-lein. Bydd yr hyfforddiant yn berthnasol i ymarferwyr ar draws ystod eang o feysydd gwasanaeth sydd am sicrhau bod eu hymwneud â phlant a phobl ifanc ar-lein yn digwydd yn ddiogel.

Bydd y sesiwn yn:

 • Rhoi mwy o wybodaeth i weithwyr proffesiynol am ystyriaethau diogelu wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc ar-lein.
 • Darparu gwybodaeth i weithwyr proffesiynol ar gyfer mynd ati’n hyderus i asesu risg pob offeryn digidol maen nhw’n ystyried eu defnyddio yn eu gwaith.
 • Cynyddu dealltwriaeth ymhlith gweithwyr proffesiynol o’r ystyriaethau ymarferol a moesegol wrth ymgysylltu â phlant a phobl ifanc trwy blatfform penodedig.
 • Cynyddu dealltwriaeth o ymddygiad priodol ar gyfer plant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol wrth weithio ar-lein gyda phlant a phobl ifanc.
 • Cyflwyno ystyriaethau ynghylch y mesurau o dan GDPR a luniwyd i amddiffyn plant a phobl ifanc wrth ymgysylltu ar-lein.
 • Galluogi plant a phobl ifanc i ddeall paratoi amhriodol ar-lein, sut i roi gwybod amdano a ble i droi am help.
 • Cynyddu cyswllt diogel rhwng ymarferwyr a phob plentyn, yn benodol rhai agored i niwed, fel bod y rhai sydd ag angen gwasanaethau ychwanegol yn fwy tebygol o gael eu hadnabod gan ymarferwyr a derbyn y gefnogaeth mae arnyn nhw ei hangen.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Jon Trew yn hyfforddwr amddiffyn plant profiadol ar ôl hyfforddi i grwpiau mor amrywiol â staff cynnal a chadw tai, deintyddion a gweithwyr gofal plant. Mae gan Jon brofiad eang o weithio gyda phlant o bob oed a chefndir, ar ôl rheoli canolfan blant, meithrinfa, clwb ar ôl ysgol a chynlluniau gofal chwarae gwyliau. Cyn gynted ag y 1990au, roedd Jon yn frwdfrydig am ddefnyddio cyfrifiaduron i weithio gyda phlant mor ifanc â phedwar a phump ac mae wedi parhau i hyrwyddo ffyrdd diogel i blant ifanc gael mynediad i’r rhyngrwyd a chyfryngau electronig eraill. Mae gan Jon brofiad o weithio wyneb yn wyneb â phlant yn ogystal â dealltwriaeth ddofn o’r heriau technegol y mae’n eu cyflwyno. Dywedodd Jon “Canfu astudiaeth ym mis Hydref 2011 ar gyfartaledd, y plant sy’n defnyddio cyfrifiaduron yn dechrau gwneud hynny yn 3 ½ oed, tra bod hanner y plant dan 8 yn yr Unol Daleithiau wedi cael mynediad i ddyfais symudol fel ffôn smart, iPad neu dabled arall. Mae’r rhyngrwyd yn cynnig cyfleoedd enfawr i’n plant archwilio, dysgu a mwynhau, ond mae bygythiadau ac anawsterau yn cyfateb i fanteision y chwyldro hwn. Aros nes bydd plant yn cyrraedd eu harddegau cynnar cyn i ni ystyried diogelwch y rhyngrwyd yn rhy hwyr. Rhaid i rieni, athrawon a phob gweithiwr proffesiynol gofal plant godi i’r her hon a sicrhau eu bod yn gallu arwain, monitro a diogelu ein plant drwy’r oed newydd hon”.