Deall ac ymateb i drawma – yng nghyd-destun COVID-19

29/04/2021
09:30 – 12:30

Cwrs undydd
Bydd y cwrs ar-lein hwn, a gyflwynir mewn amser go iawn i nifer cyfyngedig o gyfranogwyr, yn cynnig hanfodion ymateb gwybodus i drawma yng nghyd-destun y sefyllfa gyfredol. I’r rhan fwyaf o bobl, bydd COVID-19 yn gysylltiedig â lefelau uwch o ansicrwydd, pryder a straen. Gall digwyddiadau sy’n achosi straen a braw greu bygythiadau i’n hymdeimlad o ddiogelwch, a chreu teimladau o dristwch dwys, a’n bod yn colli pŵer a rheolaeth yn ein bywydau. Gan fod y Deyrnas Unedig i mewn ac allan ac y bydd yn raddol ddechrau llacio’r cyfyngiadau ar symud, bydd ymarferwyr o bob cyd-destun yn ailgysylltu â’r plant a’r bobl ifanc maen nhw’n gweithio gyda nhw. Ar yr adeg hon, rhaid rhoi blaenoriaeth i geisio helpu plant i wneud synnwyr o’r hyn sydd wedi digwydd yn eu bywydau yn ystod y misoedd diwethaf, ac i weithwyr proffesiynol fedru cynllunio ar gyfer llacio’r cyfyngiadau.

Recriwtio mwy Diogel

23/04/2021
09:30 – 16:30

Cwrs undydd
Ennill y sgiliau i amddiffyn plant a phobl ifanc trwy recriwtio mwy diogel. Mae’n ddyletswydd ar sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, neu’n ymwneud â darparu gwasanaethau ar eu cyfer, i ddiogelu a hyrwyddo eu lles. Mae cael y staff cywir yn gweithio yn eich lleoliad yn elfen hanfodol o’ch dyletswyddau diogelu. Os ydych chi’n recriwtio staff a / neu wirfoddolwyr i weithlu plant a phobl ifanc, dylech gael eich hyfforddi mewn arferion recriwtio mwy diogel.

Datblygiad arddegwr a sut mae ymgysylltu â nhw a’u hymennydd

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

21/04/2021
09:30 – 16:00

Cwrs undydd
Mae’r cwrs hwn yn cydweddu â’r un ar Ddatblygiad Plant ac yn edrych ar blant wrth iddyn nhw ddatblygu yn ystod y glasoed. Mae’r cwrs hwn yn edrych ar yr arddegau yn nhermau datblygiad corfforol, seicolegol, emosiynol a chymdeithasol. Gall edrych ar y materion sydd dan sylw a ffyrdd o’u deall helpu i ymgysylltu â phobl ifanc a’u cefnogi’n effeithiol.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Datblygiad Plant

20/04/2021
09:30 – 14:30

Cwrs hanner dydd
Mae gwybodaeth gadarn o ddatblygiad plant yn hanfodol i bawb sy’n gweithio gyda phlant. Mae bod â gwybodaeth sylfaenol am batrymau nodweddiadol o ddatblygiad cyffredinol yn helpu ymarferwyr i nodi lle mae pryderon y gallai plentyn fod ‘oddi ar y trywydd iawn’ ac efallai y bydd angen cymorth ychwanegol arno i gyflawni cynnydd ar draws y gwahanol barthau. Gall dealltwriaeth dda o ddatblygiad helpu i gadw plant yn ddiogel, hyrwyddo eu lles, cynorthwyo wrth asesu, a llywio pa ymyriadau / cefnogaeth sydd fwyaf addas i’w hanghenion.

Cadw ein plant yn ddiogel: hyfforddiant ar gyfer yr Arweinydd Amddiffyn Plant

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw eu bywyd heb ddioddef camdriniaeth nac esgeulustod, ond mae digwyddiadau diweddar yn amlygu, unwaith eto, pa mor anodd y gall fod i gynifer o oedolion adnabod, a gweithredu ar sail pryderon ynghylch diogelwch neu les plentyn. Mae Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn yn datgan y dylai pob sefydliad sy’n ymwneud â phlant weithio tuag at yr hyn sydd orau i bob plentyn.

Bydd yr hyfforddiant deuddydd hwn yn ystyried y canlynol:

  • Rôl y Person Dynodedig a sut gellir ymgorffori’r rôl honno yn eich sefydliad
  • Deddfwriaeth a chanllawiau ar ddiogelu plant a phobl ifanc, yn enwedig yn y cyd-destun Cymreig
  • Mesurau diogelu hanfodol y mae angen eu rhoi ar waith
  • ‘Camddefnyddio ymddiriedaeth’ a sut mae parhau’n effro i droseddau rhywiol posibl o fewn y sefydliad
  • Asesu pryderon am blentyn, a chyfeirio’r achos at y gwasanaethau cymdeithasol os bydd angen
  • Y system amddiffyn plant statudol a’r hyn y gellir ei ddisgwyl gennych
  • Cyfrinachedd a chadw cofnodion da
  • Amrywiaeth a nodweddion ychwanegol sy’n gwneud rhai plant yn arbennig o agored i niwed

Pwy mae’r cwrs wedi’i anelu ato:

Mae rôl hanfodol i’r Person Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant mewn sefydliadau, yn helpu i sicrhau bod mesurau diogelu digonol yn eu lle, a bod y camau angenrheidiol yn cael eu cymryd pan fynegir pryderon ynghylch plentyn.

14.04.21 9:30 yb15.04.21 4:00 yp
* £130.00 – £210.00

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Goruchwyliaeth: Model ar Gyfer Ymarfer

12 & 13/04/2021
Cwrs deuddydd
Mae ein gallu i weithio gydag eraill yn dibynnu’n rhannol ar ansawdd y gefnogaeth a’r oruchwyliaeth rydym yn eu derbyn. Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer unigolion sy’n gyfrifol am oruchwylio aelodau eraill o staff. Bydd y cyfranogwyr yn gallu cyfuno nodi anghenion hyfforddiant a goruchwyliaeth, cefnogaeth ac arnfarnu, mewn pecyn systematig a chydlynus a fydd o fudd i’r unigolyn a’r sefydliad.

Erbyn diwedd y cwrs bydd y cyfranogwyr wedi:
Archwilio ystyr a phwrpas datblygu staff, a’r cysylltiad rhyngddo a boddhad yn y swydd a symbyliadNodi ystod o gyfleoedd ar gyfer datblygu staff, o sefydlu, gorchwyliaeth a mentora i hyfforddiantNodi ac ymarfer y sgiliau sydd ynghlwm wrth ddarparu goruchwyliaeth effeithiolYstyried rhai o’r rhwystrau – personol a threfniadol – i oruchwyliaeth effeithiol a ffyrdd o’u goresgynArchwilio sut mae goruchwyliaeth yn paratoi ar gyfer arfarnu ac yn cysylltu ag efDechrau datblygu strategaeth ar gyfer gweithredu a/neu wella goruchwyliaeth a datblygu staff yn eu sefydliad
Costiau
Aelodau, unigolion a sefydliadau bach: Pris gostyngol £170.00

Aelodau, statudol a mudiadau gwirfoddol mawr: Pris gostyngol £195.00

Dim aelodaeth: Unigolion a Sefydliadau Bach £215.00

Dim aelodaeth: Sefydliadau Statudol a Gwirfoddol Mawr £245.00

COVID-19 a’r Gymru Wledig

Dydd Mawrth 23ain Mawrth

7.00yp – 8.30yp


A hithau’n flwyddyn ers cyfnod clo cyntaf y Cofid, bydd y digwyddiad hwn a fydd ar agor i’r cyhoedd, yn rhad ac am ddim, yn trafod sut mae’r pandemig wedi effeithio ar gefn gwlad Cymru; sut mae cymunedau a’r gwasanaethau cyhoeddus wedi ymateb; a’r anghenion ar gyfer adfer ar ôl COVID-19. Bydd y panelwyr yn ymdrin â gwahanol elfennau o gefn gwlad – busnesau, diwylliant, gofal iechyd, gwasanaethau cyhoeddus a grwpiau cymdeithasol sy’n agored i niwed – ac fe fydd cyfleoedd i godi cwestiynau a thrafod atebion.

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i:  Tocyn Cymru, CWPS-WISERD

Cwrdd â Bwrdd Prosiect Cymru Ifanc ac ymuno ar ein trafodaeth

6pm i 8pm Dydd Mercher, 31 Mawrth
Ymunwch â Bwrdd Prosiect Cymru Ifanc i archwilio a thrafod materion cyfredol sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae hwn yn gyfle i blant a phobl ifanc gysylltu a sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed ar lefel genedlaethol (Erthygl 12).
Canlyniad: Mae Cymru Ifanc yn cyflwyno nifer o argymhellion allweddol i Lywodraeth Cymru sy’n cael eu dylanwadu gan farn pobl ifanc ar y materion sy’n effeithio ar eich bywydau.

Senedd Ieuenctid Cymru – Pleidleisiau @ 16

3pm i 4pm Dydd Mercher, 31 Mawrth
Ymunwch â ni a Senedd Cymru i edrych ar beth yw’r Senedd a beth mae’n ei wneud, derbyn canllawiau i bobl ifanc ar sut i gofrestru i bleidleisio a thrafodaeth ar pam ei bod yn bwysig pleidleisio yn etholiadau’r Senedd.
Canlyniad: Codi ymwybyddiaeth a chefnogi pleidleisiau @16 a chefnogi llwybrau dilyniant i bobl ifanc ymuno â’r garfan nesaf o Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru.