Gweithwyr Cymdeithasol mewn Ysbytai

10 Chwefror

Mae awdurdodau lleol yng Nghymru yn aml yn lleoli timau o weithwyr cymdeithasol mewn ysbytai i gynllunio rhyddhau pobl hŷn a fydd angen gofal a chefnogaeth barhaus er mwyn gadael yr ysbyty. Bydd y gweminar hwn ar 10 Chwefror, 11am, yn cyflwyno canfyddiadau ymchwil un tîm, gan gynnwys yr heriau ymarfer gwaith cymdeithasol yn yr amgylchedd benodol heriol hwn, gwerthoedd craidd, a’r potensial ehangach ar gyfer y swydd o ran amddiffyn iechyd ac atal ail-dderbyniadau i’r ysbyty.

LeadHerShip gyda Le-Chun Lindsay

Mae Le-Chun Lindsay, y ferch gyntaf i fod yn Rheolwr Gyfarwyddwr GE Aviation Wales, yn ymuno â ni ar gyfer ein digwyddiad #LeadHerShip cyntaf yn 2021.

Cofrestrwch nawr i glywed am ei gyrfa drawiadol mewn rolau blaenllaw ledled y byd, o weithio gyda Llywodraeth yr Unol Daleithiau i redeg cwmni diwydiannol mwyaf Cymru, a’i heiriolaeth dros amrywiaeth a chydraddoldeb.

Dyddiad: Dydd Llun 10fed Chwefror

Amser: 5pm – 6pm

Cofrestrwch
Er gwaethaf y cynnydd, mae menywod yn parhau i gael eu tangynrychioli mewn swyddi o bŵer ac arwain mewn Llywodraeth, Busnes a bywyd cyhoeddus. Mae #LeadHerShip yn ceisio sicrhau bod menywod yn cael eu cynrychioli’n well mewn rolau gwneud penderfyniadau o’r fath ac yn rhoi llwyfan i fenywod fel bod eu lleisiau’n cael eu clywed, a’u bod yn cael eu hysbrydoli i weld eu hunain fel arweinwyr y dyfodol.

Cofrestrwch nawr i gael eich ysbrydoli gan daith yrfa anhygoel Le-Chun fel menyw mewn arweinyddiaeth, a chael cyfle i holi amdani.

Goruchwyliaeth: Model ar Gyfer Ymarfer

18 & 19 Ionawr 2021
9:30yb-4:30yp
Zoom
Cwrs deuddydd
Mae ein gallu i weithio gydag eraill yn dibynnu’n rhannol ar ansawdd y gefnogaeth a’r oruchwyliaeth rydym yn eu derbyn. Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer unigolion sy’n gyfrifol am oruchwylio aelodau eraill o staff. Bydd y cyfranogwyr yn gallu cyfuno nodi anghenion hyfforddiant a goruchwyliaeth, cefnogaeth ac arnfarnu, mewn pecyn systematig a chydlynus a fydd o fudd i’r unigolyn a’r sefydliad.

Erbyn diwedd y cwrs bydd y cyfranogwyr wedi:
Archwilio ystyr a phwrpas datblygu staff, a’r cysylltiad rhyngddo a boddhad yn y swydd a symbyliadNodi ystod o gyfleoedd ar gyfer datblygu staff, o sefydlu, gorchwyliaeth a mentora i hyfforddiantNodi ac ymarfer y sgiliau sydd ynghlwm wrth ddarparu goruchwyliaeth effeithiolYstyried rhai o’r rhwystrau – personol a threfniadol – i oruchwyliaeth effeithiol a ffyrdd o’u goresgynArchwilio sut mae goruchwyliaeth yn paratoi ar gyfer arfarnu ac yn cysylltu ag efDechrau datblygu strategaeth ar gyfer gweithredu a/neu wella goruchwyliaeth a datblygu staff yn eu sefydliad
Costiau
Aelodau, unigolion a sefydliadau bach: Pris gostyngol £170.00

Aelodau, statudol a mudiadau gwirfoddol mawr: Pris gostyngol £195.00

Dim aelodaeth: Unigolion a Sefydliadau Bach £215.00

Dim aelodaeth: Sefydliadau Statudol a Gwirfoddol Mawr £245.00

**Rhithwir** Cyflwyniad i dechnegau hyfforddi ar-lein

Cwrs hanner dydd

Ydy Covid wedi cyfyngu eich cyswllt â staff neu ddysgwyr i we-gamera a sgrîn cyfrifiadur? Ydych chi’n cael ei bod hi’n anoddach ymgysylltu’n effeithiol â dysgwyr a staff ar-lein? Os ydych chi’n ddechreuwr o safbwynt cyswllt a hyfforddiant ar-lein ac yn dyfalu sut gallwch chi addasu eich cyrsiau a’u cyflwyno yn amgylchedd newydd gweithio o bell, dyma’r cwrs i chi.

Sut mae cynnal diddordeb cyfranogwyr wrth rannu hyfforddiant, cyflwyniadau, neu ddigwyddiadau cymdeithasol ar-lein.

Cyflwyniad annhechnegol i wella ymgysylltiad wrth gyflwyno neu hyfforddi ar-lein.

Mae’r cwrs yma’n addas ar gyfer hyfforddwyr, gweithwyr cymorth i deuluoedd, gweithwyr ieuenctid neu unrhyw un sy’n ymgysylltu â grwpiau o oedolion a phobl ifanc ar-lein.

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar sut mae cynnwys a dyfeisio gêmau, cwisiau a gweithgareddau eraill ar-lein er mwyn hybu dysgu a chyfranogiad. Byddwn ni’n edrych ar sut gall dysgwyr gydweithio ac anodi diagramau ar y cyd, defnyddio’r bwrdd gwyn, a rhoi cyfle i ddysgwyr weithio mewn grwpiau llai trwy’r nodwedd ystafelloedd ymrannu. Byddwn ni’n edrych ar sut mae defnyddio ffonau symudol; i bleidleisio mewn arolygon, i ateb cwestiynau ar-lein, ac i hyrwyddo adborth.

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys awgrymiadau i hybu cwrteisi ac arfer diogel ar-lein. Bydd y dysgwyr yn archwilio ffyrdd o sicrhau bod yr hyfforddwr yn cadw rheolaeth ar yr amgylchedd dysgu, ac yn cadw’r hyfforddiant yn ddiogel ac yn saff i bawb. Byddwn ni’n edrych ar y defnydd o sgwrsio ar-lein, ei fanteision a’i wendidau, a sut mae ei ddefnyddio’n fwy effeithiol.

Bydd yr hyfforddiant hefyd yn cymharu platfformau fel Zoom, Blackboard a Teams, yn ogystal ag edrych ar sut mae defnyddio elfennau ychwanegol ac wedi’u mewnosod fel; Mentimeter, Socrative, Ahaslides, Slido a Padlet.

Byddwn ni’n edrych ar y trefniadau gorau ar gyfer cyflwyno hyfforddiant ac yn ystyried un sgrîn o gymharu â sgriniau lluosog, manteision cysylltiad cêbl o gymharu â di-wifr, yn ogystal â’r maint delfrydol ar gyfer grwpiau a beth i’w wneud pan fydd pethau’n mynd o chwith.

Mae Jon Trew wedi bod yn cyflwyno hyfforddiant diogelu ers bron degawd, ac mae wedi cael ei ddisgrifio fel efengylydd digidol.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk

Ni fydd Ffurflenni Archebu heb rif archeb brynu yn cael eu prosesu mwyach. Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Book now

Deall ac ymateb i drawma – yng nghyd-destun COVID-19

Bydd y cwrs ar-lein hwn, a gyflwynir mewn amser go iawn i nifer cyfyngedig o gyfranogwyr, yn cynnig hanfodion ymateb gwybodus i drawma yng nghyd-destun y sefyllfa gyfredol. I’r rhan fwyaf o bobl, bydd COVID-19 yn gysylltiedig â lefelau uwch o ansicrwydd, pryder a straen. Gall digwyddiadau sy’n achosi straen a braw greu bygythiadau i’n hymdeimlad o ddiogelwch, a chreu teimladau o dristwch dwys, a’n bod yn colli pŵer a rheolaeth yn ein bywydau. Wrth i’r Deyrnas Unedig ddechrau llacio’r cyfyngiadau ar symud, bydd ymarferwyr o bob cyd-destun yn ailgysylltu â’r plant a’r bobl ifanc maen nhw’n gweithio gyda nhw. Ar yr adeg hon, rhaid rhoi blaenoriaeth i geisio helpu plant i wneud synnwyr o’r hyn sydd wedi digwydd yn eu bywydau yn ystod y misoedd diwethaf, ac i weithwyr proffesiynol fedru cynllunio ar gyfer llacio’r cyfyngiadau.

07/01/2021
09:30 – 12:30

Diogelu Plant a Phobl Ifanc

01/12/2020
09:30 – 12:30

Cwrs hanner diwrnod ar-lein a fydd yn gwbl ryngweithiol ac yn cael ei gyflwyno gan hyfforddwr arbenigol i nifer cyfyngedig o bobl mewn ‘amser Go iawn’.

Mae’r cwrs wedi’i fwriadu ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn ystod Eang o leoliadau cymunedol a gweithleoedd. Diben yr hyfforddiant yw rhoi hyder a gwybodaeth hanfodol i’r cyfranogwyr ynghylch sut mae diogelu’r
plant a’r bobl ifanc yn eu hamgylchedd. Bydd llawer o sefydliadau wedi gorfod rhoi rhai o’u gweithwyr ar ffyrlo o dan gynllun cjrs y Llywodraeth.

Troseddau cyllyll

06/01/2021
09:30 – 12:30

Clywn ar y newyddion yn feunyddiol am bobl ifanc a throseddau cyllyll, nid yn Llundain yn unig, ond hefyd yng Nghymru. Mae pobl ifanc yn cael braw, yn cael niwed, a’r tristwch yw eu bod yn cael anafiadau marwol. Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn edrych ar y cynnydd mewn troseddau cyllyll, y tueddiadau cyfredol, y gyfraith, beth mae angen i staff ei wybod, a pha negeseuon dylen nhw fod yn eu cyfleu i bobl ifanc. Bydd yn edrych ar ffyrdd o gefnogi pobl ifanc, pryd mae atgyfeirio, a chynlluniau gweithredu sefydliadol.

Deall ac ymateb i drawma

07/01/2021
09:30 – 12:30

Bydd y cwrs ar-lein hwn, a gyflwynir mewn amser go iawn i nifer cyfyngedig o gyfranogwyr, yn cynnig hanfodion ymateb gwybodus i drawma yng nghyd-destun y sefyllfa gyfredol. I’r rhan fwyaf o bobl, bydd COVID-19 yn gysylltiedig â lefelau uwch o ansicrwydd, pryder a straen. Gall digwyddiadau sy’n achosi straen a braw greu bygythiadau i’n hymdeimlad o ddiogelwch, a chreu teimladau o dristwch dwys, a’n bod yn colli pŵer a rheolaeth yn ein bywydau. Wrth i’r Deyrnas Unedig ddechrau llacio’r cyfyngiadau ar symud, bydd ymarferwyr o bob cyd-destun yn ailgysylltu â’r plant a’r bobl ifanc maen nhw’n gweithio gyda nhw. Ar yr adeg hon, rhaid rhoi blaenoriaeth i geisio helpu plant i wneud synnwyr o’r hyn sydd wedi digwydd yn eu bywydau yn ystod y misoedd diwethaf, ac i weithwyr proffesiynol fedru cynllunio ar gyfer llacio’r cyfyngiadau.