Cymuned Ymarfer BASW Cymru ar gyfer myfyrwyr a gweithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Mae Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain (BASW) yn hyrwyddo gwaith cymdeithasol ochr yn ochr â’i haelodau, ac mae wedi gwneud hyn ers bron i hanner can mlynedd. Ymunwch â ni i groesawu Siobhan MacLean i’n Cymuned Ymarfer ar 26 Hydref 2021. Byddwn yn rhoi sylw i fyfyrio a’i le ym maes gwaith cymdeithasol.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Blynyddoedd Cynnar a Hawliau Plant

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

11 Tachwedd 2021
16 Tachwedd 2021
9 Rhagfyr 2021
12 Rhagfyr 2021
09:30 – 15:00


Cwrs hanner diwrnod
Mae’r cwrs hyfforddi hanner diwrnod rhad ac am ddim hwn wedi’i anelu at ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant o dan saith oed neu gyda’u teuluoedd mewn ystod o leoliadau gan gynnwys gofal plant, cymorth i deuluoedd, gwaith chwarae, awyr agored a gweithgareddau celfyddydol. Bydd mynychwyr yn cael cyfle i archwilio ystyr gwaith sy’n canolbwyntio ar y plentyn yn ymarferol. Bydd y sesiwn yn galluogi pobl i ddeall o ble mae Hawliau Plant yn dod, sut maen nhw’n effeithio ar wahanol feysydd gwaith, a’r prosesau polisi a chyfreithiol sy’n cefnogi gweithredu Hawliau Plant.

Nodau:
Deall beth yw’r UNCRC a sut mae’n cael ei weithredu yng Nghymru
Cael trosolwg o gyd-destun a phrosesau gwleidyddol y Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru
Nodi’r ysgogwyr polisi a’r blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar
Deall sut mae meysydd gwaith allweddol yn eich sefydliad yn ffitio i’r prif feysydd polisi sy’n ymwneud â’r Blynyddoedd Cynnar
Deall sut mae llais plentyn yn cael ei glywed yn y Blynyddoedd Cynnar

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Creadigrwydd, Amrywiaeth ac Anabledd

Hoffai grŵp o staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd nodi Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig i Bobl ag Anabledd ar 3 Rhagfyr drwy gynnal digwyddiad amlgyfrwng digidol a chydweithredol: “Creadigrwydd, Amrywiaeth ac Anabledd: Cynrychiolaeth greadigol o brofiadau go iawn o’r symud i ddod yn fyd mwy digidol oherwydd pandemig COVID-19”.


Bydd yn arddangosfa ddigidol o fynegiannau creadigol unigolion, grwpiau a sefydliadau sy’n darlunio, yn cyflwyno ac yn cynrychioli profiadau go iawn.


Rydym yn croesawu cyfraniadau creadigol mewn amrywiaeth o fformatau sy’n addas ar gyfer arddangosfa ddigidol gan gynnwys:

• Delweddau – ffotograffau, graffeg, darluniau wedi’u sganio ac ati
• Barddoniaeth neu ryddiaith ar bapur
• Barddoniaeth neu ryddiaith a recordiwyd
• Cerddoriaeth


Os hoffech gyfrannu at y digwyddiad, anfonwch eich cyfraniad erbyn 5 Tachwedd i cddwales2021©gmail.com. Rydym yn croesawu cyfraniadau gan unigolion, grwpiau a sefydliadau, yn enwedig y rhai o grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli ddigon mewn sgyrsiau sy’n digwydd ar hyn o bryd am anabledd. I gael gwybod beth mae angen i chi ei wneud i gyfrannu, ewch i https://cedwales2021.mvportfolio.coml

Rhwng y llinellau: Ymarfer sy’n seiliedig ar drawma, persbectif profiad byw

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Cyfle Dysgu a Datblygu Mynediad Agored

18 Tachwedd, 2021

Mae trawma yn fater sydd â’r potensial i effeithio ar bob person, ac felly mae dod yn seiliedig ar drawma yn fater dynol. Mae gan bob un aelod o gymdeithas rôl i’w chwarae o ran deall ac ymateb i effeithiau trawma. Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i bawb ddod yn arbenigwr mewn trawma, ond mae’n golygu bod gennym ni bob un ran i’w chwarae mewn deall trawma, gan greu ymwybyddiaeth ohono o amrywiaeth o safbwyntiau unigryw, gan rymuso unigolion a chymunedau eraill i greu eu hymwybyddiaeth eu hunain o drawma; ac o fewn cyd-destun a chylch gwaith eich rolau eich hun, mae gan bob un ohonoch ran i’w chwarae wrth ymateb i’r rhai yr effeithir arnynt ac y mae trawma ac adfyd yn effeithio arnynt ryw ffordd neu’i gilydd.

Yn Artifacts, rydym yn dechrau o’r safbwynt y gall defnyddio ein profiad byw o effaith trawma a gofid helpu i roi mewnwelediad, herio patrymau meddwl a rhoi cefnogaeth gadarnhaol wrth lunio’r ddarpariaeth o wasanaethau. Tynnu sylw at werth cysylltiadau, yr angen am obaith, ysbrydoliaeth, pwrpas ac ystyr, a natur gymhleth, amlweddog, ryng-gysylltiedig ac aml-genhedlaeth trawma.

Mae’r sesiwn hon yn archwilio trawma mewn ffordd hynod agored a gonest, a chyfrifoldeb y rhai sy’n cofrestru am y sesiwn hon yw sicrhau bod cynrychiolwyr yn ymwybodol ei bod yn archwilio cynnwys a allai fod yn anodd, yn ofidus neu sbarduno unigolion; ac felly, mae rhan o bresenoldeb yn cydnabod hyn o ran hunanofal.

Artifacts: Open Access Learning & Development Opportunity 18.11.21

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Gweminar Canllawiau Pris Tlodi Disgyblion

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

CYFRES O WEMINARAU TLODI: Sesiwn 2

Ymunwch â ni ar gyfer sesiwn cynyddu ymwybyddiaeth ar y Canllawiau Pris Tlodi Disgyblion (Plant yng Nghymru | Pris Tlodi Disgyblion).

Dewch i ddysgu sut gallwch chi gymryd camau syml at fabwysiadu dull gweithredu ysgol gyfan a fydd yn golygu bod eich lleoliad yn cymryd tlodi i ystyriaeth, er mwyn sicrhau nad yw cost y diwrnod ysgol yn creu rhwystrau i ddysgu a llesiant disgyblion o deuluoedd incwm isel a difreintiedig.

Bydd y gweminar yn gyfle i ysgolion a lleoliadau eraill gasglu gwybodaeth, deall effaith tlodi ar fywydau disgyblion yn yr ysgol bob dydd, a darparu atebion posibl ar gyfer cymryd tlodi i ystyriaeth a gwneud gwahaniaeth.

Gwaetha’r modd, oherwydd y pandemig, rydyn ni’n gweld cynnydd yn effaith niweidiol tlodi ar lesiant disgyblion, a phwysau ariannol cynyddol ar deuluoedd. Mae modd defnyddio’r Canllawiau Pris Tlodi Disgyblion yn offeryn i helpu i liniaru’r effaith.

Siaradwr a bywgraffiad:

Kate Thomas, Swyddog Datblygu Pris Tlodi Disgyblion yn Plant yng Nghymru. 

Ariannir y rôl hon gan Lywodraeth Cymru, a’i nod yw cynyddu ymwybyddiaeth o’r Canllawiau Pris Tlodi Disgyblion ledled Cymru.

Mae Kate wedi bod yn gweithio i Plant yng Nghymru ers tair blynedd, ac mae ganddi gefndir Gwaith Ieuenctid, Hawliau Plant, Cyfranogiad a Thai. Fel rhan o’i swydd, mae Kate yn gweithio gyda nifer o ysgolion ledled Cymru i ddarparu hyfforddiant a’u cefnogi i roi’r canllawiau ar waith a lliniaru effaith negyddol tlodi ar eu disgyblion.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Diogelu Plant a Phobl Ifanc Anabl

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

30 Tachwedd 2021
09:30 – 16:00


Cwrs un-dydd
Nod y cwrs undydd hwn yw cynyddu dealltwriaeth a hyder ymarferwyr yn y materion penodol sy’n gysylltiedig â diogelu plant a phobl ifanc ag anableddau a gwella sgiliau wrth ymateb i’w hanghenion diogelu.

Mae ymchwil yn dangos bod plant anabl mewn mwy o berygl o gael eu cam-drin o’u cymharu â’u cyfoedion nad ydynt yn anabl (Jones et al. 2012). Maent hefyd yn llai tebygol o dderbyn yr amddiffyniad a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt pan gawsant eu cam-drin (Taylor et al. 2014). Mae’r hyfforddiant hwn yn pwysleisio pwysigrwydd ymarfer sy’n canolbwyntio ar blant gan fod adolygiadau achos yn tynnu sylw at y ffaith bod gweithwyr proffesiynol yn aml yn canolbwyntio ar anghenion iechyd a gofal plant anabl ac y gallant ei chael hi’n anodd nodi ac ymateb yn effeithiol i bryderon diogelu.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Plant sydd a Phrofiad o Ofal: Deall a chefnogi plant a phobl ifanc sydd a Profiad o Ofal

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Care-experienced children / Plant sydd a Phrofiad

21 Hydref 2021
19 Tachwedd 2021
17 Rhagfyr 2021
7 Ionawr 2022
19 Ionawr 2022
3 Chwefror 2022


Cwrs undydd

Mae’r cwrs hyfforddi undydd hwn, sydd ar gael am ddim, wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant sydd â phrofiad o ofal mewn amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys cymorth i deuluoedd, gwaith ieuenctid, gwaith chwarae, addysgu, gweithgareddau awyr agored a’r celfyddydau, er mwyn sicrhau gwell dealltwriaeth o’u hanghenion cefnogi.

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei lywio gan brofiad ac effaith pandemig COVID-19 – sydd wrth gwrs wedi cael effaith sylweddol ar brofiad plant sy’n derbyn gofal a rhai sydd â phrofiad o ofal ers mis Mawrth 2020. Yn arbennig, bydd hyn yn cynnwys ystyried gwydnwch, effaith trawma a’r angen o ganlyniad am ddefnyddio dulliau sy’n wybodus am drawma er mwyn cefnogi unigolion. Bydd yr hyfforddiant yn archwilio’r amrywiaeth o sefyllfaoedd byw y gall ymarferwyr ddod ar eu traws, ystyr y derminoleg a ddefnyddir, ac yn canolbwyntio ar yr hyn mae pobl ifanc wedi’i ddweud am eu profiad o fod ‘mewn gofal’.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Newid y Papur Wal

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Codi ymwybyddiaeth o ddiogelu plant o pobl ifanc

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Care-experienced children / Plant sydd a Phrofiad
Cwrs hanner ddydd 
Mae’r hyfforddiant rhyngweithiol hwn wedi’i osod yn benodol yng nghyd-destun Cymru. Bydd yn caniatáu i gyfranogwyr ystyried y materion ar gyfer eu rôl a’u sefydliad. Trwy gymryd rhan mewn ystod o ymarferion, bydd cyfranogwyr yn ennill dealltwriaeth o elfennau allweddol gweithio’n ddiogel ac yn gyfrifol gyda phlant a phobl ifanc ac yn dysgu sut y gallant ymateb yn effeithiol lle mae ganddynt bryderon.


Mae’r cwrs byr hwn wedi’i anelu at bobl sy’n newydd i’r gwaith hwn neu sydd angen diweddariad ar eu gwybodaeth a’u sgiliau gan gynnwys deddfwriaeth gyfredol.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Cyflwyniad i dechnegau hyfforddi ar-lein

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Cwrs hanner ddydd

Ydy COVID wedi cyfyngu eich cyswllt â staff neu ddysgwyr i we-gamera a sgrîn cyfrifiadur? Ydych chi’n cael ei bod hi’n anoddach ymgysylltu’n effeithiol â dysgwyr a staff ar-lein?
Os ydych chi’n ddechreuwr o safbwynt cyswllt a hyfforddiant ar-lein ac yn dyfalu sut gallwch chi addasu eich cyrsiau a’u cyflwyno yn amgylchedd newydd gweithio o bell, dyma’r cwrs i chi.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.